Phật Thuyết Đại thừa Thánh Vô Lượng Thọ Đà Ra Ni Kinh

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
123456789
Bài viết: 170
Ngày: 06/06/09 21:16
Giới tính: Nam

Phật Thuyết Đại thừa Thánh Vô Lượng Thọ Đà Ra Ni Kinh

Bài viết chưa xem gửi bởi 123456789 »

Phật Thuyết Đại thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni Kinh

* Tây thiên Trung Ấn Độ, nước Ma-già-đà, chùa Na-lan-đà, truyền giáo Đại sư Tam tạng tứ tử Sa-môn Pháp Thiên phụng chiếu dịch từ Phạn ra Hán văn
* Sa-môn Thích Viên Đức dịch ra Việt vănTôi nghe như vầy: Một thời đức Thế tôn ở tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc cùng với các vị đại Tỳ Khưu gồm có 1250 người đầy đủ, đều là các bậc lậu tận ý giải vô phục phiền não, đã được lợi mình, tâm lành giải thoát, là các đại A La Hán, lại có công đức trí tuệ rộng lớn, oai nghi trang nghiêm cụ túc, chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát .v.v... vì muốn nghe Pháp nên đến vân tập. Ở trong đại chúng có vị Đại Huệ Diệu Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát đứng đầu.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thương xót chúng sanh nơi đời sau thường bị chết non, muốn họ được tăng thọ mạng , được lợi ích lớn nên nói thắng pháp thậm thâm vi diệu không thể nghĩ bàn.

Khi ấy đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Đại Huệ Diệu Cát Tường rằng: "Ông nên lắng nghe! Từ cõi Nam Diêm Phù Đề về phía Tây, qua vô lượng cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng Công Đức Tạng, cõi nước đẹp đẽ, dùng các báu trang nghiêm, sạch sẽ thù thắng an vui sung sướng, vi diệu bậc nhất không cõi nào bằng. Ở trong thế giới Vô Lượng Công Đức Tạng ấy có đức Phật hiệu là Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai, Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề, hiện nay đang ở cõi đó, khởi lòng từ bi vì các chúng sanh diễn nói diệu pháp, khiến được lợi ích an vui bậc nhất.”

Đức Phật lại bảo Bồ Tát Diệu Cát Tường rằng: "Nay ở trong cõi Diêm Phù Đề này, tuổi thọ của con người là một trăm năm, nhưng phần nhiều vì hay tạo các nghiệp ác nên chỉ thọ trung yểu. Này Diệu Cát Tường! Nếu có chúng sanh thấy nghe danh hiệu Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì công đức rất là thù thắng. Nếu tự mình biên chép hay bảo người chép Kinh này, rồi tôn trí tại nhà mình, hoặc để ở nơi lầu cao, hoặc để nơi tịnh xá, điện đường, rồi thọ trì đọc tụng cung kính lễ bái. Dùng các thứ hoa, hương bột, hương đốt, hương thoa bôi, tràng hoa cúng dường Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni, như vậy, những người thọ mạng ngắn ngủi kia, nếu hay chí tâm viết chép thọ trì đọc tụng, cúng dường lễ bái, sẽ được sống lâu trăm tuổi.

Lại nữa, này Diệu Cát Tường Bồ Tát ! Nếu có chúng sanh nghe được danh hiệu của Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai, mà hay chí tâm xưng niệm 108 biến, thì chúng sanh thọ mệnh ngắn ngủi kia sẽ được tăng ích thọ mệnh. Hoặc chỉ nghe danh hiệu, một lòng tin tưởng tôn trọng cũng được tăng ích thọ mạng.

Lại nữa, này Diệu Cát Tường Bồ Tát! Nếu như mọi thời, tâm không buông lung, chí thành suy tư cầu diệu pháp, những kẻ trai lành, người gái tín ấy, các ông nghe đây, ta nay sẽ vì họ mà nói 108 danh hiệu Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni rằng:

Nam Mô Bà Ga Qua Tê A Ba Ri Mi Ta A Chu Rơ Chu Nhà Na, Su Qui Nê Sơ Chi Ta, Tê Cha, Rà Cha Da, Ta Thà Ga Tà Da, A Ra Hắt Tê, Sam Dắc Săm Bút Đà Da. Ta Đi Da Tha: Um Săm Sơ Ca Ra Ba Ri Sút Đà Đà Rờ Ma Tê, Ga Ga Na Sam Mút Ga Tê Xoa Bà Qua Qui Sút Đề, Ma Hà Na Da Ba Ri Quê Rê, Sô Ha

Này Diệu Cát Tường Bồ Tát, 108 danh hiệu này của Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai, nếu có người nép thân cung kính, tự viết chép hoặc bảo người khác viết chép rồi đặt ở lầu cao hoặc ở điện đường, nơi chốn sạch sẽ, như Pháp bày biện các món cúng dường, thì người thọ mệnh ngắn ngủi được trường thọ trăm tuổi, sau khi mệnh chung được vãng sanh về thế giới Vô Lượng Công Đức Tạng của Phật Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương."

Lúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni, thời có 99 Cu Chi (990,000,000 chín trăm chín chục triệu) Phật khác miệng đồng lời cũng nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Lại cũng có 84 Cu Chi (840,000,000 tám trăm bốn chục triệu) Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Lại cũng có 77 Cu Chi (770,000,000 bảy trăm bảy chục triệu) Phật khác miệng đồng lời nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Lại cũng có 66 Cu Chi (660,000,000 sáu trăm sáu chục triệu) Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Lại cũng có 55 Cu Chi (550,000,000 năm trăm năm chục triệu) Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Lại cũng có 44 Cu Chi (440,000,000 bốn trăm bốn chục triệu) Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Lại cũng có 36 Cu Chi (360,000,000 ba trăm sáu chục triệu) Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Lại cũng có 25 Cu Chi (250,000,000 hai trăm năm chục triệu) Phật khác miệng đồng lời, nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Lại cũng có 10 Hằng Hà Sa số Cu Chi Phật, mỗi mỗi tâm không sai biệt, khác miệng đồng lời nói Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này.

Kinh Đà Ra Ni này, nếu có người tự viết chép hoặc bảo người chép thì người ấy về sau không bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không đọa vào cõi Diêm La Vương, minh quan nghiệp đạo, vĩnh viễn không ở nơi các đường ác, thọ các ác báo. Người ấy nhờ công đức viết chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, sau này đời đời kiếp kiếp, sanh ở chốn nào cũng đều được Túc Mệnh Trí.

Nếu mình tự chép hoặc bảo người khác chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì công đức ngang bằng việc viết chép tám vạn bốn ngàn Pháp tạng không sai khác. Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, nếu có người tự chép hoặc bảo người viết chép thì công đức đồng với việc kiến tạo tu sửa tám vạn bốn ngàn tháp báu không sai khác.

Nếu mình tự biên chép hoặc bảo người khác chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì nhờ sức công đức ấy mà các tội nghiệp nơi năm địa ngục Vô Gián đều được tiêu trừ.

Nếu mình tự biên chép hoặc bảo người khác chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì sẽ không bị đọa làm Ma Vương và các quyến thuộc của ma, không đọa vào các loài Dạ Xoa, La Sát, không bị chết oan uổng, vĩnh viễn không thọ các quả báo ác.

Nếu mình tự biên chép hoặc bảo người khác chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì khi mệnh chung có 99 Cu Chi (990,000,000 chín trăm chín chục triệu) Phật hiện ra trước mặt tiếp dẫn về cõi Phật kia. Các ông không nên sanh lòng nghi hoặc.

Nếu mình tự biên chép hoặc bảo người khác chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì về sau vĩnh viễn không thọ thân nữ nữa.

Nếu mình tự biên chép hoặc bảo người khác chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì được Đông phương Càn Thát Bà chủ là Trì Quốc Thiên Vương, Nam phương Cưu Bàn Trà chủ là Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây phương Đại Long chủ là Quảng Mục Thiên Vương, Bắc phương Đại Dạ Xoa chủ là Đa Văn Thiên Vương, ẩn giấu thân hình thường theo hộ vệ.

Lại nếu có người đối với Kinh này đem chút ít tài bảo bố thí, cũng bằng đem kim ngân, lưu ly, pha lê, mã não, san hô, hổ phách, bảy báu đầy khắp trong 3000 đại thiên thế giới mà đem bố thí hết.

Nếu lại có người cúng dường Kinh Điển này liền đồng với cúng dường tất cả Pháp Tạng chân thật.

Lại nếu có người đem bảy báu thượng diệu cúng dường Phật Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác, thì chỗ thu hoạch phước đức nhiều không thể so lường biết hết hết số lượng. Nếu lại có người chép viết, cúng dường, thọ trì đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì chỗ thu hoạch công đức cũng không thể biết được hết, như nước trong bốn biển không thể biết được có bao nhiêu giọt.

Lại nếu có người viết chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, thì chỗ người đó ở sẽ thành tựu tháp báu Chân Thân Xá Lợi của chư Phật, cần phải tôn trọng lễ lạy. Nếu có chúng sanh nghe được Đà Ra Ni này, thì chúng sanh đó vĩnh viễn không còn thọ thân chim ba, thú chạy, loài có bốn chân hay nhiều chân, các thân hình kỳ dị, đời sau mau thành tựu Bất Thoái Chuyển Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

Lại nếu có người tích tụ thất bảo vàng bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách cao như núi Tu Di, rồi đem bố thí hết thì phước đức đó không thể tính đếm được. Lại nếu có người đem Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này mà bố thí, thì chỗ thu hoạch phước đức cũng không thể biết rõ là bao nhiêu. Lại nếu có người viết chép và lễ bái cúng dường Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni này, cũng bằng lễ bái cúng dường mười phương tất cả cõi nước của tất cả Như Lai không sai khác."

Bấy giờ đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn lại nói kệ rằng:

Tu hành sức bố thí thành tựu
Sức bố thí nên được thành Phật
Nếu vào trong tịnh thất đại bi
Tai tạm nghe qua thần chú này
Giả sử bố thí chưa viên mãn
Người ấy mau chứng Thiên Nhơn Sư

Tu hành sức trì giới thành tựu
Sức trì giới nên được thành Phật
Nếu vào trong tịnh thất đại bi
Tai tạm nghe qua thần chú này
Giả sử trì giới chưa viên mãn
Người ấy mau chứng Thiên Nhơn Sư

Tu hành sức nhẫn nhục thành tựu
Sức nhẫn nhục nên được thành Phật
Nếu vào trong tịnh thất đại bi
Tai tạm nghe qua thần chú này
Giả sử nhẫn nhục chưa viên mãn
Người ấy mau chứng Thiên Nhơn Sư

Tu hành sức tinh tấn thành tựu
Sức tinh tấn nên được thành Phật
Nếu vào trong tịnh thất đại bi
Tai tạm nghe qua thần chú này
Giả sử tinh tấn chưa viên mãn
Người ấy mau chứng Thiên Nhơn Sư

Tu hành sức thiền định thành tựu
Sức thiền định nên được thành Phật
Nếu vào trong tịnh thất đại bi
Tai tạm nghe qua thần chú này
Giả sử thiền định chưa viên mãn
Người ấy mau chứng Thiên Nhơn Sư

Tu hành sức trí tuệ thành tựu
Sức trí tuệ nên được thành Phật
Nếu vào trong tịnh thất đại bi
Tai tạm nghe qua thần chú này
Giả sử trí tuệ chưa viên mãn
Người ấy mau chứng Thiên Nhơn Sư

Khi đức Phật nói Kinh này rồi, các chúng đại Tỳ Khưu cùng chư Bồ Tát, tất cả thế gian, Trời, Người, A Tu La, Càn Thát Bà ..v.v., nghe lời Phật dạy đều đại hoan hỉ, tín thọ phụng hành.

Phật Thuyết Đại thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà Ra Ni Kinh


HẾT


QUY Y PHẬT LƯỠNG TÚC TÔN!
QUY Y PHÁP LY DỤC TÔN!
QUY Y TĂNG CHÚNG TRUNG TÔN!
Hình đại diện của người dùng
123456789
Bài viết: 170
Ngày: 06/06/09 21:16
Giới tính: Nam

Re: Phật Thuyết Đại thừa Thánh Vô Lượng Thọ Đà Ra Ni Kinh

Bài viết chưa xem gửi bởi 123456789 »

Chép Kinh bằng tay giúp tăng trưởng não bộ

LTS : ngày nay có rất nhiều phương tiện tiến bộ khoa học, nào là máy sao bản (copy machine) máy vi tính v...v... khi cần một văn bản nào ta có thể có 1 bản sao chép trong vòng một phút. Dần dần, con người cầm bút viết cũng ít đi mà dùng ngón tay đánh vào bàn phím máy tính nhiều hơn. Vậy mà tại Nhật Bổn, hiện nay có phong trào khuyến khích các vị cao niên nên chép kinh Phật giáo bằng tay, để vận động trí não tăng thêm tinh thần làm việc, đồng thời gây cho đức tin thêm vững mạnh, nhất là khi ta viết xuống thì dễ mau nhớ và thâu nhập sâu xa hơn là đọc. Thật là một ý kiến rất hay đáng noi theo.

Hiện nay, việc chép kinh bằng tay (shakyo = tả kinh) là một trong những hình thức thư giãn được ưa chuộng của người Nhật. Nó có thể giúp cho con người làm tăng trưởng trí nhớ hay ít ra cũng giúp những người cao tuổi duy trì được các chức năng thần kinh của họ.

Theo giáo sư Ryuta Kawashima, một chuyên viên não bộ hàng đầu của Nhật Bản, thuộc trường đại học Tohoku thì việc chép kinh bằng tay giúp những người cao tuổi tránh được chứng bệnh hay quên. Để chứng minh được điều này, một công trình nghiên cứu của đại học Tohoku hợp tác với nhà xuất bản Gakkuen trải qua rất nhiều bài thử nghiệm. Trong đó, họ đo các hoạt động của não trên những người lớn tuổi bằng cách đặt bộ "cảm biến" trên đầu để quan sát những thay đổi các mạch máu trong não bộ. Qua 1.000 bài kiểm tra của những người tham dự, nghiên cứu cho thấy khi những người viết kinh bằng tay, não bộ của họ trở nên hoạt động nhanh hơn so với những người làm việc khác.

Đối với Shudo Miura, thầy trụ trì chùa Honjuin ở Tokyo giải thích chép kinh bằng tay là một phương pháp thực hành giáo Pháp hữu hiệu nhất. "Hiện nay nhiều người cảm thấy muốn sự an tĩnh nội tại và xua tan những khoảng trống tẻ nhạt trong tâm trí của họ. Việc chép kinh giúp họ có một cảm giác an bình thảnh thơi, một cơ hội để chú tâm và buông xả những áp lực của cuộc sống. Là cách dễ dàng nhất để áp dụng giáo pháp thậm chí người đó chưa hiểu gì về kinh điển."

Cũng theo thầy Miura, tục lệ "chép kinh" của Nhật Bản xuất hiện từ thế kỷ thứ VIII khi thiên hoàng Shomu phát lệnh cho thành lập nhiều ngôi chùa và yêu cầu phát hành phổ biến kinh điển cho tất cả mọi người trong cả nước. Do bởi thời đó chưa có máy in nên người ta huy động các bậc Tăng sĩ đạo hạnh, uyên thâm Phật Pháp và những quan chức trong triều viết tay để truyền thừa kinh điển. Bản kinh thường được dùng nhiều nhất là "Bát Nhã Tâm Kinh" với 276 chữ, một bản kinh hàm chứa cốt tủy Phật giáo Đại thừa.

Mãi đến thế kỷ XI, các đẳng cấp võ sĩ (Samurai clans) của Nhật bắt đầu chép kinh để cầu nguyện cho gia đình được thịnh vượng. Từ đó về sau, việc chép kinh từ từ lan truyền đến tầng lớp bình dân và ngày nay cũng có một số người đam mê vào việc "chép kinh" với nhiều mục đích khác nhau như cầu thi đậu, cầu nguyện cho linh hồn ông bà tổ tiên được siêu thoát.

Do tính chất tôn giáo, nên thầy Miura nhấn mạnh việc chép kinh không nên đối xử như một hình thức vì nghệ thuật chữ viết. Thầy nói, "việc chép kinh phải được coi trọng, đối xử trang nghiêm. Người viết nên quan sát từng nét chữ bằng đôi mắt của mình và viết càng gọn gàng, ngăn nắp càng tốt, luôn tôn trọng kinh như tôn trọng Phật vậy. Bằng cách đó, bạn sẽ nhận ra được Phật tánh trong bạn đồng với chư Phật".

Một bà cụ 70 tuổi sống gần chùa nói sau giờ viết kinh : "Trong những lần viếng chùa, tôi thấy một nhóm người đang ngồi trong chánh điện lặng lẽ viết kinh. Họ viết từ trên xuống dưới, từ phải sang trái theo truyền thống viết chữ của người Nhật. Tôi cảm thấy rất yên tĩnh. Khi tôi viết kinh, tâm tôi rất tự do thoải mái". Một cụ khác khoảng 60 tuổi nói rằng "Người trẻ cũng vậy, có thể gặt hái được lợi ích từ việc chép kinh như giữ được tâm hồn luôn thảnh thơi an lạc..."

Thầy Miura nói tiếp : "Bạn nên cố gắng tập trung tâm được định tĩnh đừng để điện thoại hay một điều gì khác làm gián đoạn hay làm xao lãng tinh thần cho đến khi bạn chấm dứt ít nhất 1 dòng. Tôi thường đề nghị trước khi viết kinh, người viết nên quét dọn phòng sạch, thắp nhang, rồi viết với thái độ cung kính. Thay vì viết vội vàng trên giường, người viết phải ngồi ngay ngắn trên bàn thật trang nghiêm. Cố gắng giữ tâm không cho loạn động. Đó là thời gian cho việc rèn luyện tinh thần tốt nhất".

Hiện nay, ngoài chùa Honjuin, còn có rất nhiều chùa với nhiều tông phái khác nhau ở Nhật tạo điều kiện cho mọi người đến viết kinh bằng tay như thế./.

N.Q. lược dịch (Theo chuyenphapluan.com)


QUY Y PHẬT LƯỠNG TÚC TÔN!
QUY Y PHÁP LY DỤC TÔN!
QUY Y TĂNG CHÚNG TRUNG TÔN!
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách