ĐẲNG GIÁC VÀ NHẤT SANH BỔ XỨ BỒ TÁT?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

ĐẲNG GIÁC VÀ NHẤT SANH BỔ XỨ BỒ TÁT?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

KÍnh các DH.

Đẳng Giác Bồ Tát và Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ khác nhau hay giống nhau??

Vì trong 48 đại nguyện của Đức A Di Đà có nói về Bồ Tát cứu cánh lên bậc Nhất Sanh Bổ Xứ. Mong chư vị trao đổi để làm sáng tỏ, đáp ứng tấm lòng Bồ Đề của chúng sanh và bậc thánh ham học.


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: ĐẲNG GIÁC VÀ NHẤT SANH BỔ XỨ BỒ TÁT?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Chữ “nhất sinh bổ xứ” là một tên riêng của một bậc Bồ Tát ngang hàng với Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Quán Thế Âm


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: ĐẲNG GIÁC VÀ NHẤT SANH BỔ XỨ BỒ TÁT?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

KÍnh các DH.

Đẳng Giác Bồ Tát và Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ khác nhau hay giống nhau??

Vì trong 48 đại nguyện của Đức A Di Đà có nói về Bồ Tát cứu cánh lên bậc Nhất Sanh Bổ Xứ. Mong chư vị trao đổi để làm sáng tỏ, đáp ứng tấm lòng Bồ Đề của chúng sanh và bậc thánh ham học.
Đẳng Giác Bồ Tát = Nhất Sanh Bổ Xứ Bổ Xứ Tức Là Còn Một Đời Nữa Là Thành Phật.

Trên Bậc Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát Là Tối Hậu Thân Bồ Tát.

Tối Hậu Thân Bồ Tát Là Vị Bồ Tát Đã Trong Đời Đó Là Thành Phật.

Như Lúc Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni Ngồi Nơi Đạo Tràng Bồ Đề Thiền Định Khi Chưa Chứng Phật Quả Thì Chưa Phải Là Phật Nhưng Đã Hơn Vị Đẳng Giác Bồ Tát.

Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ Tuy Là Chỉ Có Một Đời Nữa Thành Phật Nhưng Vẫn Còn Cách Phật Rất Là XaOm Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: ĐẲNG GIÁC VÀ NHẤT SANH BỔ XỨ BỒ TÁT?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Bồ Tát Đẳng Giác có phải luôn luôn giáng sanh ở cõi người mà thành Phật?

Nếu không phải vậy thì có thể có Bồ Tát chỉ ở cõi Phật mà chờ bổ nhiệm, Bồ Tát như vậy có phải là Nhất Sanh Bổ Xứ??


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: ĐẲNG GIÁC VÀ NHẤT SANH BỔ XỨ BỒ TÁT?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

KÍNH VHBK
BẠN BIẾT TƯƠNG LAI A DI ĐÀ NHƯ LAI NHẬP NIẾT BÀN AI SẼ THÀNH PHẬT TẠI TÂY PHƯƠNG KO?
Bồ Tát Đẳng Giác có phải luôn luôn giáng sanh ở cõi người mà thành Phật?
BẠN ƠI BẠN VƯỢT KHỎI MƯỜI PHÁP GIỚI CHỨNG NHẤT CHÂN PHÁP GIỚI TỨC LÀ CHỨNG TỪ VIÊN GIÁO SƠ TRỤ BỒ TÁT, BIỆT GIÁO SƠ ĐỊA BỒ TÁT THÌ BẠN ĐÃ CÓ NĂNG LỰC HIỆN THÂN THÀNH PHẬT Ở 10 PHƯƠNG RỒI NHƯNG CHỈ LÀ PHẦN CHỨNG PHẬT MÀ THÔI VÍ NHƯ MẶT TRĂNG VẬY CÓ TRÒN CÓ KHUYẾT KHÁC NHAU CHỨ KHÔNG RIÊNG GÌ ĐẲNG GIÁC BỒ TÁT ĐÂU
hai vị Bồ Tát trong hội kinh Hoa Nghiêm, Văn Thù và Phổ Hiền. Bồ Tát Văn Thù đã từng là thầy của bảy vị Phật, nghĩa là trong số học trò của Ngài có bảy người đã thành Phật. Bản thân của Ngài có thể nói là cổ Phật tái lai ứng hóa, Ngài đã thành Phật từ một kiếp xa xôi về trước, bây giờ thị hiện ở thế giới Sa Bà, làm người trợ giúp cho Phật Tỳ Lô Giá Na, thị hiện là Ðẳng Giác Bồ Tát.

http://quangduc.com/kinhdien/244dtvoluongtho.html
Chư vị vãng sinh, thảy đều đắc đặng, A Duy Việt Trí, đủ sắc vàng ròng, ba mươi hai tướng, đều sẽ thành Phật. Muốn được làm Phật, ở cõi nước nào, tùy theo tâm nguyện. Do nơi chư vị, ngày đêm tinh tấn, cầu đạo không dừng, quyết định kết quả, sở nguyện chẳng luống.

Bấy giờ Thế Tôn, nói kinh pháp này, Trời Người thế gian, có đến một vạn hai ngàn na do tha ức chúng sinh, xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Có hai mươi ức, chúng sinh chứng đắc, quả A Na Hàm. Sáu ngàn tám trăm, chư vị Tỳ Kheo, phiền não đã sạch, tâm đặng giải thoát. Có bốn mươi ức, chư vị Bồ Tát, đối với quả vị, Vô Thượng Bồ Ðề, trụ bất thối chuyển, công đức hoằng thệ, đem tự trang nghiêm. Hai mươi lăm ức, các loại chúng sinh, được bất thối nhẫn. Có đến bốn vạn ức na do tha, trăm ngàn chúng sinh, đối với quả vị “Vô Thượng Bồ Ðề”, chưa từng phát ý, nay mới phát tâm. Trồng các căn lành, nguyện sinh Cực Lạc, thấy Phật Di Ðà, đều sẽ vãng sinh, cõi Như Lai đó. Phương khác từng người, thứ lớp thành Phật, đồng một danh hiệu: “Diệu Âm Như Lai”.


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: ĐẲNG GIÁC VÀ NHẤT SANH BỔ XỨ BỒ TÁT?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

++BẠN ƠI BẠN VƯỢT KHỎI MƯỜI PHÁP GIỚI CHỨNG NHẤT CHÂN PHÁP GIỚI TỨC LÀ CHỨNG TỪ VIÊN GIÁO SƠ TRỤ BỒ TÁT, BIỆT GIÁO SƠ ĐỊA BỒ TÁT THÌ BẠN ĐÃ CÓ NĂNG LỰC HIỆN THÂN THÀNH PHẬT Ở 10 PHƯƠNG RỒI NHƯNG CHỈ LÀ PHẦN CHỨNG PHẬT MÀ THÔI VÍ NHƯ MẶT TRĂNG VẬY CÓ TRÒN CÓ KHUYẾT KHÁC NHAU CHỨ KHÔNG RIÊNG GÌ ĐẲNG GIÁC BỒ TÁT ĐÂU

>> Chỉ có Bồ Tát từ Thất Địa trở lên mới đủ năng lực tự tại ra vào sanh tử, cứu độ chúng sanh. Muốn thị hiện làm Phật thì phải đầy đủ Mười Ba La Mật, tức là viên mãn hạnh nguyện. Bậc Bồ Tát có sai khác với nhau, có khi rất xa nhau, chẳng hạn bậc Thất Địa là thánh so với các Bồ Tát bậc thấp hơn, Sơ Địa là thánh so với thập trụ. Bồ Tát Đẳng Giác chỉ còn một đời là viên mãn hạnh nguyện triệt mười phương, còn các Bồ Tát bậc thấp hơn phải cần nhiều đời hơn. THÀNH PHẬT CHỈ CÓ MỘT LẦN!

++hai vị Bồ Tát trong hội kinh Hoa Nghiêm, Văn Thù và Phổ Hiền. Bồ Tát Văn Thù đã từng là thầy của bảy vị Phật, nghĩa là trong số học trò của Ngài có bảy người đã thành Phật. Bản thân của Ngài có thể nói là cổ Phật tái lai ứng hóa, Ngài đã thành Phật từ một kiếp xa xôi về trước, bây giờ thị hiện ở thế giới Sa Bà, làm người trợ giúp cho Phật Tỳ Lô Giá Na, thị hiện là Ðẳng Giác Bồ Tát.

>> Đó là nhân duyên thầy trò, chớ Bồ Tát Văn Thù không phải là thầy của chư PHẬT, khi đó là thầy, còn bây giờ thì không. Bây giờ Văn Thù Bồ Tát là đệ tử của Chư Phật. Bồ Tát Văn Thù vẫn chưa thành PHẬT, 24 đại nguyện của Ngài chưa viên mãn, khi 24 đại nguyện của Ngài viên mãn thì Ngài thành Phật hiệu là PHỔ HIỀN NHƯ LAI ở phương nam.

Xin mời tham khảo:
Sự Tích Văn Thù Bồ Tát và các đại nguyện:
http://www.buddhismtoday.com/viet/botat ... VanThu.htm

Và Kinh Diệt Tội Trường Thọ:(Video)
Phần 1:
http://www.youtube.com/watch?v=JpNUAF6NWx4
Phần 2, 3, 4..., 9.
http://www.youtube.com/results?search_q ... +thai&aq=f


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: ĐẲNG GIÁC VÀ NHẤT SANH BỔ XỨ BỒ TÁT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:KÍnh các DH.

Đẳng Giác Bồ Tát và Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ khác nhau hay giống nhau??

Vì trong 48 đại nguyện của Đức A Di Đà có nói về Bồ Tát cứu cánh lên bậc Nhất Sanh Bổ Xứ. Mong chư vị trao đổi để làm sáng tỏ, đáp ứng tấm lòng Bồ Đề của chúng sanh và bậc thánh ham học.
Đẳng Giác Bồ Tát đồng với Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát. Nhưng vị được gọi là Nhất Sanh Bổ Xứ thì chỉ một đời nữa là thành Phật. Ngài Di Lặc và ngài Quán Thế Âm đâu có khác gì? Nhưng theo Kinh thì ngài Di Lặc sẽ thành Phật ở cõi Ta Bà nầy trước khi ngài Quán Thế Âm thành Phật ở cõi Cực Lạc vậy thôi.

Bồ Tát Đẳng Giác ở mười phương về cõi Cực Lạc thì một đời thành Phật, cho nên ai cũng toàn là Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát.

Người phàm phu như chúng ta niệm Phật vãng sanh về cõi Cực Lạc tuy chưa tự chứng bằng các vị Đẳng Giác Bồ Tát, nhưng cũng chỉ một đời là thành Phật vì vãng sanh cõi ấy thì chỉ tu cho đến khi thành Phật mà thôi, không có sinh đây tử kia gì nữa cả. Như vậy thì tuy sở chứng chưa bằng các vị Đẳng Giác mà cái địa vị, cái danh Nhất Sanh Bổ Xứ cũng có thể ké vào rồi.

Các ngài Đẳng Giác Bồ Tát thành Phật trước, còn mình thành Phật sau, nhưng cũng chỉ là một đời ở cõi Cực Lạc. Một đời của các vị Đẳng Giác Bồ Tát kia có thể ngắn hơn là một đời của Mình!

Khi Phật A Di Đà nhập Niết Bàn ở cõi Cực Lạc vào giữa đêm, thì ngài Quán Thế Âm sẽ ngồi đạo tràng cũng ở cõi Cực Lạc mà thành Chánh Giác. Chỉ là đổi tên nước, và danh hiệu Phật thôi.

Vậy mình nếu vãng sanh về cõi Cực Lạc thì cũng dự thấy Phật A Di Đà, cũng dự pháp hội của đức Phật Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sang Vương Như Lai (Quán Thế Âm).

Sau ngài Quán Thế Âm thành Phật thì ngài Đại Thế Chí sẽ nối theo thành Phật.

Thế thì chúng ta tới lúc đó cũng có thể là Bồ Tát Đẳng Giác rồi! Hoặc sau ngài Đại Thế Chí mình cũng có thể Thành Phật, tùy theo sự dụng công tu hành của mình mà thôi. Đầy đủ viên mãn thì thành Phật.Trích Kinh Bi Hoa:
Đức Bảo Tạng Như Lai nghe mấy lời nguyện ấy, liền thọ ký Bất Huyến Thái Tử rằng: " Ngươi xem xét chúng sanh trong cõi Thiên Thượng Nhơn gian và trong ba đường dữ đều mắc những sự tội báo, mà sanh lòng đại bi, muốn đoạn trừ mọi sự khổ cực, dứt bỏ những điều phiền não và làm cho cả thảy đều đặng hưởng sự an vui.

Vì người có lòng soi xét những loài yêu cầu của loài hữu tình trong thế gian mà cứu khổ như vậy, nên nay Ta đặt hiệu là: Quán Thế Âm.

Trong khi ngươi tu hạnh Bồ Tát, thì giáo hóa cả vô lượng chúng sanh cho thoát khỏi sự khổ não và làm đủ mọi việc Phật sự.

Sau khi A Di Đà Như Lai nhập Niết Bàn rồi, thì cõi Cực Lạc lại đổi tên là: "Nhứt Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu", y báo càng tốt đẹp hơn trước đến bội phần.

Chừng đó, đương lúc ban đêm, độ trong giây phút, có hiện ra đủ thức trang nghiêm, thì ngươi sẽ ngồi trên tòa Kim Cang ở dưới cây Bồ Đề mà chứng ngôi Chánh Giác hiệu là: "Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sang Vương Như Lai", phước tròn hạnh đủ, muôn sự vẻ vang, đạo Pháp cao siêu, thần thông rộng lớn, rất tôn rất quý, không ai sánh bằng mà lại sống lâu đến chín mươi sáu ức na do tha kiếp, rồi khi diệt độ thì Chánh Pháp còn truyền bá lại đến sáu mươi ba ức kiếp nữa.
Nghĩ tới ngày Thành Phật sao tui vui vô cùng! Ai là người Phật Tử đều phải phát tâm Cầu Đạo Vô Thượng Chánh Giác. Không nên sợ sệt.

Thành Phật không có gì là sợ sệt ghê cả. Chỉ là trở về đúng với cái chân thật của chính mình mà bấy lâu nay mình không hay biết đó thôi.

Ở đời ai cũng muốn thông minh trí tuệ bác học hơn người, mà không muốn thành Phật thì là mê hết sức! Bởi vì không có bác học nào, không có trí thông minh nào hơn được Trí Bát Nhã Ba La Mật, Vô Sư Trí của Phật (Mình).


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: ĐẲNG GIÁC VÀ NHẤT SANH BỔ XỨ BỒ TÁT?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

(Văn Thù Sư Lợi có chỗ gọi là Mạn Thù Thất Lỵ, dịch là Diệu Đức hoặc Diệu Kiết Tường. Theo Kinh Bi Hoa, Bồ Tát khi xưa là thái tử Vương Chúng, con thứ ba của Luân Vương thời đức Phật Bảo Tạng. Khi Thái Tử phát hoằng thệ ở trước Phật rồi, liền được đổi tên là Văn Thù Sư Lợi, và được thọ ký về sau thành Phật hiệu Phổ Hiện, ở thế giới Thanh Tịnh Vô Cấu Bảo Chi về phương Nam. Lại kinh Văn Thù Bát Niết Bàn nói: "Văn Thù Bồ Tát thị hiện sanh ở nước Xá Vệ, làng Đa La, làm con của Phạm Đức Bà La Môn, Bồ Tát từ hông bên mặt của mẹ sanh ra, thân sắc tử kim, biết nói liền lúc ấy. Lớn lên theo Phật xuất gia”).

* Kinh Hoa Nghiêm nói: "Bấy giờ, ánh sáng chiếu qua ngàn thế giới, tất cả đức Văn Thù ở các cõi đều đồng thời đối trước Phật nói kệ rằng: "Trong tất cả oai nghi. Thường nhớ công đức Phật. Ngày đêm không xen hở. Nghiệp như thế nên tu".

* Kinh Quán Phật Tam Muội Hải nói: "Sau khi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát này bỏ túc nhân, tự nói đã chứng được Niệm Phật Tam Muội, tất sanh về Tịnh Độ, đức Thế Tôn thọ ký rằng: "Ông sẽ được sanh về cõi Cực Lạc". Bồ Tát liền đọc kệ phát nguyện:

"Tôi nguyện lúc mạng chung. Trừ tất cả chướng ngại. Thấy Phật A Di Đà. Sanh về cõi Cực Lạc. Khi đã về nơi ấy. Thành tựu các đại nguyện. A Di Đà Thế Tôn. Thọ ký cho thành Phật".

* Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục nói: "Đời Đường, Pháp Chiếu Đại Sư nhờ đức Văn Thù dùng thần lực nhiếp vào thánh cảnh ở non Ngũ Đài. Đại sư đảnh lễ Bồ Tát và thưa thỉnh về yếu môn tu hành. Đức Văn Thù bảo: "Nay ngươi nên niệm Phật, chính là lúc hợp thời, bởi các môn tu hành không chi hơn niệm Phật. Siêng năng cúng dường Tam Bảo, gồm tu phước huệ, hai điều này rất là cần yếu. Đời quá khứ ta nhân cúng dường, quán tưởng và niệm Phật mà được Nhứt Thiết Chủng Trí. Cho nên tất cả pháp, pháp Bát Nhã ba la mật, môn thiền định rất sâu, cho đến chư Phật, đều từ nơi niệm Phật mà sanh. Thế nên biết niệm Phật là vua của các pháp". Ngài Pháp Chiếu hỏi: "Đệ tử phải niệm như thế nào?" Bồ Tát bảo: “Ở thế giới phương Tây có Phật A Di Đà. Nguyện lực của đức Phật ấy không thể nghĩ bàn, ngươi nên tưởng niệm chớ cho gián đoạn, khi mạng chung quyết định sẽ được vãng sanh không còn thối chuyển". Nói rồi, Bồ Tát đưa cánh tay sắc vàng xoa đảnh ngài Pháp Chiếu và bảo rằng: "Do ngươi niệm Phật, không bao lâu sẽ chứng quả vô thượng Bồ Ðề". Đại sư được thọ ký rồi, vui mừng đảnh lễ lui ra.


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: ĐẲNG GIÁC VÀ NHẤT SANH BỔ XỨ BỒ TÁT?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Cho nên CỰC LẠC thật thù thắng, Phật nối Phật mà thành, chẳng có gián đoạn. Tuy bổn nguyên đồng, nhưng ở cõi này, Phật nối Phật cách nhau rất lâu. Ở CỰC LẠC lúc nào cũng là Chánh Pháp, không có mạt pháp.

Đối với người chưa đủ tự lực thì CỰC LẠC thật là lý tưởng, không những tự lực mà thành tựu VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ.
Đối với người đủ sức tự tại trong luân hồi sanh tử thì về CỰC LẠC như hổ thêm cánh.

Cứu độ chúng sanh không nhất thiết phải thị hiện vào luân hồi sanh tử, mình rốt ráo thì chúng sanh cũng rốt ráo. Sở dĩ đại bồ tát thị hiện nơi luân hồi sanh tử đó là duyên phần của các Ngài phải làm, không phải Đại Bồ Tát nào cũng có duyên phần đó. Đại nguyện mỗi vị lại chẳng đồng, nhưng đều hướng thành tựu VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ. Có vị thành Phật thành tựu ở cõi uế độ, có vị thành Phật ở cõi tịnh độ. Đấy đều là duyên phần của mỗi vị. Mình thành tựu VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ thì chúng sanh có duyên phần tự nhiên được độ. Cho nên vãng sanh CỰC LẠC, tu học nơi đó hễ mình tiến thêm một bậc thì chúng sanh có duyên phần với mình tự nhiên được độ lây theo mà tại đó ta chẳng cần phải vào luân hồi.


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: ĐẲNG GIÁC VÀ NHẤT SANH BỔ XỨ BỒ TÁT?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

A DI ĐÀ PHẬT LÀ VUA TRONG CÁC PHẬT


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: ĐẲNG GIÁC VÀ NHẤT SANH BỔ XỨ BỒ TÁT?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

TẤT CẢ CHƯ PHẬT ĐỀU LÀ VUA.


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: ĐẲNG GIÁC VÀ NHẤT SANH BỔ XỨ BỒ TÁT?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

A DI ĐÀ PHẬT LÀ VUA TRONG CÁC PHẬT MÀ :D


Nam Mô A Di Đà Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách