ĐẲNG GIÁC VÀ NHẤT SANH BỔ XỨ BỒ TÁT?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
TuDragon76
Bài viết: 354
Ngày: 28/09/11 00:16
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

Re: ĐẲNG GIÁC VÀ NHẤT SANH BỔ XỨ BỒ TÁT?

Bài viết chưa xem gửi bởi TuDragon76 »

Còn chứ, vẫn còn gặp tuy nhiên thưa hẳn ra rồi :-? Khi gặp tạp niệm tôi liền niệm dồn dập hầu đè bẹp cái tạp niệm kia, niệm như chỉ còn vài giây nữa là tắt thở sợ không còn được niệm nữa. Mô Phật ! Nghe đến đây chắc có bác cho rằng niệm vậy đâu có cảm ứng được Phật A Di Đà vì rõ ràng tấm bấn loạn thế kia. Nhưng theo tôi tự thấy khi tôi dập tạp niệm bằng cách niệm Phật A Di Đà thì tạp niệm lắng xuống liền :D Còn các bác sao thì tôi không biết, mỗi người mỗi cảnh mà :D

Mới đọc kinh Địa Tạng, thấy đại nguyện của Bồ Tát thật không thể nào kể được ! Đọc tới chỗ vua Diêm La hỏi Phật tại sao Bồ Tát cứu vớt biết bao chúng sanh mà địa ngục cũng còn người hoài, nghe Phật trả lời mà thấy thật hổ thẹn quá !
Vua Diêm La Bạch Phật - Bấy giờ Vua Diêm La quì gối chắp tay bạch cùng Ðức Phật rằng:

'Bạch đức Thế-Tôn! Nay chúng con cùng các vị Quỉ Vương nương sức oai thần của Ðức Phật và oai lực của Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời Ðao Lợi này, mà cũng là vì chúng con đặng phước lành vậy.

Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi đức Thế-Tôn, cúi xin đức Thế-Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho'.

Ðức Phật bảo Vua Diêm La rằng: 'Cho phép ông hỏi, Ta sẽ vì ông mà dạy rõ'.

Bấy giờ, Vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ đức Thế-Tôn và ngó ngoái lại Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát, rồi bạch cùng Ðức Phật rằng:

'Bạch đức Thế-Tôn! Con xem xét Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường dùng trăm nghìn phương chước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ, Ngài không từ mệt nhọc.

Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn được như thế, nhưng sao hàng chúng sanh vừa đặng thoát khỏi tội báo, không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa?

Bạch đức Thế-Tôn! Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để được giải thoát mãi mãi? Cúi xin đức Thế-Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con'.

Phật Giảng Sở Nhơn - Ðức Phật bảo Vua Diêm La rằng: 'Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Ðề tánh tình cứng cỏi khó dạy khó sửa. Ngài Ðịa-Tạng đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó làm cho sớm được giải thoát'.

Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn, Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, mà làm cho chúng sanh đó nhớ biết những công việc ở đời trước.

Tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Ðề kết nghiệp dữ, phạm tội nặng, nên vừa ra khỏi ác đạo, rồi trở vào lại, làm nhọc cho Ngài Ðịa-Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó.
Nam Mô A Di Đà Phật !


Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát
Con nguyện được tâm thanh tịnh, thân không bệnh khổ và vãng sanh về nơi Cực Lạc Quốc Độ !
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách