tịnh độ thiền hay chuyên tịnh độ?

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

ho trong khanh
Bài viết: 145
Ngày: 08/03/10 05:56
Giới tính: Nam
Đến từ: ho chi minh

tịnh độ thiền hay chuyên tịnh độ?

Bài viết chưa xem gửi bởi ho trong khanh »

chào mọi người mình vừa mới đọc được bài Tây Phương Du ký của Khoan Tịnh Đại Pháp Sư có đoạn này
Tôi hỏi Bồ Tát Quán Âm:

- Người ở trái đất vãng sanh về thế giới Cực Lạc này rất đông, tại sao thân quyến của họ đều không nhìn thấy vậy? Ngài bảo:

- Người địa cầu phần nhiều còn vọng nghiệp che lấp, rất nhiều cái gần hơn còn chưa nhìn thấy, nếu họ chịu nhất tâm niệm Phật không dấy vọng tưởng, tâm như hư không, thì người địa cầu cũng có thể nhìn thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc được.

Tôi thừa cơ hỏi hỏi Bồ Tát:

- Cầu Ngài chỉ dạy: Thưa Bồ Tát “Cần phải niệm Phật ra sao mới là tốt nhất?” Mới có thể tu nhanh nhất?

Ngài bảo:

- Cần thiền định song tu, nhất tâm niệm Phật, niệm Phật tham thiền gọi là tịnh độ thiền.

Tôi hỏi:

- Thưa Bồ Tát xin Bồ Tát chỉ cho biết tu tịnh độ thiền bằng cách nào?

Ngài gật đầu chỉ dạy như sau:

- Số người có thể chia thành hai nhóm như cách tu của chúng sanh Thượng Phẩm Tây Phương Cực Lạc đây, nhóm trước niệm hai câu A Di Ðà Phật, nhóm sau mặc niệm lắng nghe, sau đó nhóm sau niệm hai câu, nhóm trước mặc niệm lắng nghe, tu trì như vậy đã không mệt nhọc, lại không ngừng niệm, tâm và khẩu như nhau. Phật tánh tự nhiên lộ, tính tất sanh định, định tất sanh huệ.
Nhưng lên mạng tìm những bài viết khác của ngài Khuôn Tịnh thì không thấy được bài viết nào ngoài bài này. Nên mình không biết ngài có thật sự tồn tại không để tin tưởng . Vì bên ngài Tịnh Không thì nói ngược lại tu pháp môn tịnh độ phải chuyên tinh không được tạp thì mới có kết quả. Không thể vừa tịnh lại xen thiền trong đó được.

Nếu quả thật ngài "Khuôn Việt" là có thật thì không biết mình có nên tin ngài không ?


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: tịnh độ thiền hay chuyên tịnh độ?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Tác phẩm "Tây Phuơng du ký" chẳng được liệt vào kinh Phật.
Ngoài ra chẳng ai biết ngài Khoan Tịnh ở trong sách này là ai. (trừ những người tạo ra sách này).

Đúng ra thì Hiều biết về Thiền, tu Tịnh rất dễ.
Các vị tổ Tịnh độ, vị nào cũng đều đã kiến tánh . Gần nhất là Ấn Quang Đại sư, xem các văn cảo của ngài khi trả lời thư của Phật tử, nhiều bài nói rất sâu về Thiền tông.

Chưa kiến tánh như các Tổ, nhưng ít ra cũng phải xác định đúng "Tâm là gì" thì niệm Phật mới đạt kết quả tốt. Còn chỉ tin thuần túy thì dễ bị ngoại đạo lung lạc.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: tịnh độ thiền hay chuyên tịnh độ?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Chỗ này rảnh nói sau.
Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: tịnh độ thiền hay chuyên tịnh độ?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Diệu Nguyệt cư sĩ! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đủ lòng tin thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT suốt cả sáu thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi thì hiện tiền chiêu cảm được y báo và chánh báo của Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc. Lúc lâm chung cố giữ sao cho được mười niệm tiếp nối liền nhau, lập tức vào Phổ Ðẳng tam muội của đức A Di Đà được Phật tiếp dẫn về tịnh độ Tây Phương; vĩnh viễn xa lìa các đường ác, không còn luân hồi sanh tử. Đó gọi là quả vị Bất Thối Chuyển. Từ lúc ấy nhẫn đến về sau vượt qua Thập Ðịa, chứng Vô Thượng Giác.


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: tịnh độ thiền hay chuyên tịnh độ?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Theo ý riêng của tôi nếu người nào sáng thì có thể tu cả hai như ngài Vĩnh Minh Diên Thọ "vạn thiện đồng quy".

Nhưng phải biết cái nào chánh hạnh, cái nào trợ hạnh. Người đã muốn vãng sanh Cực Lạc thì lập chí lấy Niệm Phật cầu sanh Cực Lạc làm Chánh Hạnh, còn tu thiền hay các pháp khác làm trợ hạnh vậy.

Bao nhiêu công đức hồi hướng trang nghiêm Tịnh Độ.

Như vậy lở đời nầy không chứng đạo cũng không sao vì được sanh về Cực Lạc. "Được thấy đức Di Đà, lo gì không khai ngộ?" - Vĩnh Minh Đại Sư


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: tịnh độ thiền hay chuyên tịnh độ?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

A Di Đà Phật...

Thực sự mà nói cái chỗ gọi là "Thiền Tịnh song tu" không phải chỗ hiểu hạn hẹp, thiền là nhắm mắt miệng lặng thinh, còn Tịnh là miệng la réo A Di Đà Phật suốt ngày.

Thông thường người ta hiểu thiền trên nguyên tắc Thiền là gì? là con đường vào là cửa không, là vô niệm, cũng không hướng cảnh.
Còn Tịnh Độ là gì? là cái miệng niệm Phật và mong muốn vãng sanh,
Nếu vậy thì rõ ràng 2 pháp quay lưng nhau làm sao song tu được???

Nhưng rõ ràng trong lời nguyện của Phật có nói miễn hành giả tu pháp môn, bất kể là pháp nào, hồi hướng Tịnh độ đều được sanh cả.

Tất cả các pháp môn mục đích là đoạn phiền não, xuất tam giới. Tu thiền cũng đoạn phiền não được, tu niệm Phật cũng đoạn phiền não cũng được, đó chỉ là phương pháp tu thôi, còn chỗ hướng tới chủ yếu là gì??? là xuất ly tam giới, nhập tri kiến Phật... Chỗ này là chỗ quan trọng.

Vậy thì ngày nay pháp niệm Phật và pháp Thiền là phương pháp tu để định Tâm, để kiến tánh, để chứng nhất tâm, chưa nói đến xuất tam giới. Duy chỉ có vãng sanh là Pháp Tịnh độ đề cập tới việc xuất tam giới trong đời này.

Cho nên theo dct chỗ "Thiền" là nói tất cả pháp môn, tu pháp nào cũng được, vì mục đích ở chỗ Minh Tâm Kiến Tánh, ở chỗ Nhất Tâm Bất Loạn....vậy thì có khác chỗ Niệm Phật nào đâu???

Còn cái chỗ "Tịnh" là ....tùy người đó tu tập có phát nguyện khi lâm chung muốn vãng sanh hay không....
Chư đạo hữu nên nhận định rõ ràng ở chỗ không phải tu Tịnh Độ là miệng niệm A Di Đà là tu Tịnh Độ, chẳng phải vậy, tu Tịnh Độ là tu bất cứ pháp môn nào mà Phật đã dạy trên con đường Bồ tát Đạo rồi hồi hướng vãng sanh thì đó chính là hạnh Tịnh Độ.

Ví như Long Thọ Bồ Tát làm tổ 8 tông phái, cuối cùng vãng sanh Cực Lạc vậy Ngài tu đó là pháp môn gì ??? là pháp môn Tịnh Độ.

Vậy thì Niệm Phật chính là tu Thiền, nói chung tu tất cả pháp thì gọi là Thiền, còn Tịnh là nói đến cái nguyện vãng sanh.

Cho nên người đang niệm Phật cầu vãng sanh đó chính là đang tu "Thiền Tịnh Song Tu" rồi đó. Chẳng phải Phật đã nói "Nếu người chỉ chuyên tu niệm Phật A-di-đà thì gọi là vô thượng thậm thâm vi diệu thiền." rồi sao. Miệng niệm Phật chính là tu Thiền, nguyện vãng sanh chính là tu Tịnh Độ. Vậy chẳng phải ta đang Thiền Tịnh Song Tu rồi sao? Đây là cái nhìn khác của dct nêu ra để chư liên hữu cùng tham khảo.

Có nhiều người hiểu không đúng chỗ này, cho nên nghĩ mãi không ra, Thiền là bặt tiếng niệm, Tịnh là khởi cái niệm làm sao đung thông??? Hiểu như vậy rất hạn hẹp, có thể gọi là hiểu sai.

Cho nên nếu có cái nhìn khác về chữ Thiền thì ở chỗ "Thiền Tịnh Song Tu hay Chuyên Tịnh Độ" thì nó chẳng hề khác nhau.
Nhưng dĩ nhiên giữa các pháp tu vẫn có cái lợi ưu điểm riêng của nó. Chính là ngay chỗ chọn con đường dễ đi và dễ đến mục tiêu nhất. Phần này thì nên nói riêng với một chủ đề thích hợp hơn. Ở đây chỉ nói một ví dụ cụ thể rõ ràng cho mọi người suy nghĩ.

Nếu khi thời khắc lâm chung tới...(mà mấy ai lâm chung được thảnh thản), vậy thì ngay lúc cấp bách quan trọng cuối cùng đó pháp nào dễ dàng thực hành hơn? pháp nào dễ có "nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm", pháp nào mà người ngoài có thể phụ giúp được mình ??? phàp nào trong tất cả hoàn cảnh đều dùng được??? Đây chính là chỗ ưu khuyết của pháp môn tu khác nhau.

Vi dụ trên rất cụ thể để chư vị cùng tham khảo. Niệm Phật hay ngồi Thiền thì tùy cái nhìn của mọi người, tùy căn cơ trình độ khác nhau, và cũng tùy hoàn cảnh và nhân duyên của hành giả mà chọn pháp môn tu cho mình....

Cái cuốn Tây Phương Du Kí nhớ là dct coi cách đây cả hơn 4 năm rồi thì phải, dct cũng có phân tích những chỗ không đúng như pháp, như lời dạy trong kinh. Nhưng cũng không dám chắc phủ nhận có phải đó là cảnh Tây Phương thực không. Thôi, có thực, không có thực cũng không sao. Tham khảo cho vui vậy thôi, chứ không lấy những lời trong đó là làm lời dạy xác minh của Phật.
Vì bên ngài Tịnh Không thì nói ngược lại tu pháp môn tịnh độ phải chuyên tinh không được tạp thì mới có kết quả. Không thể vừa tịnh lại xen thiền trong đó được.
Cái này không biết là HTK có nghe nhầm không? Nếu quả thực nghe nhầm thì nên nghe lại, cái chỗ "niệm Phật" và "Tịnh Độ" là khác nhau.
Nếu nói vừa niệm Phật vừa tu Thiền thì cái này sai là đúng, còn nói Tịnh Độ là đề cập tới vãng sanh.

Vả lại Tổ Vĩnh Minh có để lại bài giảng Tứ Liệu Giản co đề cập " thiền tịnh như cọp mọc thêm sừng"
Nhiều vị Thiền sư tu Thiền rồi hồi hướng Tịnh Độ trong quá khứ rất nhiều....chẳng lẽ họ "Không thể vừa tịnh lại xen thiền trong đó được" ???

Chuyên Tịnh Độ nghĩa là.... làm việc gì, tu pháp gì mà tâm đều hướng tới nguyện vãng sanh đó chính là chuyên Tịnh Độ. Không phải miệng niệm Phật mới gọi là chuyên Tịnh Độ. Nhưng đối với tất cả pháp thì niệm Phật là dễ liên quan nhất đến Tịnh Độ theo suy nghĩ của mọi người...và cá nhân dct.

Thôi đi ngủ, nói quá mắc công nói bậy,...

A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: tịnh độ thiền hay chuyên tịnh độ?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Tu Pháp Nào Mà Hồi Hướng Vãng Sanh Cõi Cực Lạc Thì Đều Được Vãng Sanh Cõi Cực Lạc Cả.

Như Trong Các Kinh Mật Tông Như Là Kinh Đại Bạch Tán Cái Phật Đảnh Quang Tụ Đà La Ni, Kinh Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni, Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni...Đều Dạy Thọ Trì Chân Ngôn Mạng Chung Vãng Sanh Cõi Cực Lạc.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: tịnh độ thiền hay chuyên tịnh độ?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Ba bậc vãng sanh của người niệm Phật là Thượng Trung Hạ. Người tu học các pháp môn Đại thừa khác tu đến tâm địa thanh tịnh, phát nguyện vãng sanh, đều có thể đi. Cửa A Di Đà Phật mở rộng, tuyệt nhiên không nói người không niệm A Di Đà Phật thì không được rước, không hề có đạo lý này. Chỉ cần tâm địa thanh tịnh, tùy tiện tu bất cứ pháp môn nào, thảy đều được cả, đều có thể vãng sanh. Tôi từng dự luận đàn ở Úc Châu, đại chúng trong luận đàn tổng cộng mười bốn đoàn thể tôn giáo, gồm Phật giáo, Đạo giáo, Ki Tô giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo,… Tôi nói với họ: “không luận các vị tu học tôn giáo nào, chỉ cần tu đến tâm thanh tịnh phát nguyện vãng sanh, A Di Đà Phật thảy đều tiếp dẫn”. Phật pháp bình đẳng, không kỳ thị chủng tộc, tôn giáo. A Di Đà Phật rất hoan nghênh, không luận chúng ta tu pháp môn nào, không luận chúng ta tín ngưỡng tôn giáo nào, chỉ cần tu tâm địa thanh tịnh phát nguyện cầu vãng sanh, A Di Đà Phật đều sẽ đến tiếp dẫn. Pháp môn này rất tuyệt vời, không có bài xích tu học tông phái khác nhau, vậy mới gọi là thật trang nghiêm. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thù thắng không gì bằng.


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: tịnh độ thiền hay chuyên tịnh độ?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Tôi từng dự luận đàn ở Úc Châu, đại chúng trong luận đàn tổng cộng mười bốn đoàn thể tôn giáo, gồm Phật giáo, Đạo giáo, Ki Tô giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo,… Tôi nói với họ: “không luận các vị tu học tôn giáo nào, chỉ cần tu đến tâm thanh tịnh phát nguyện vãng sanh, A Di Đà Phật thảy đều tiếp dẫn”


Sai rồi!
Ai niệm Phật cầu sanh Tịnh độ tức là tin theo Phật, thì tức là Phật tử, theo đạo Phật.
Ai theo đạo khác mà cầu sanh Tịnh độ, tất nhiên không thể được, vì không có TÍN.
Đức Phật và các tổ Tịnh độ đều nói rằng "TÍN, NGUYỆN , HẠNH đầy đủ thì mới được vãng sanh.
Nay tôn thờ thượng đế nào khác mà lại bảo cầu được vãng sanh, thì không có lý. Khác nào bảo " Tôi không tin ông, ông cho tôi ở nhờ, sử dụng nhà cửa, của cải của ông" như thế có hợp lý không ?
Không phải ai tu đến thanh tịnh cũng được vãng sanh, mà phải đầy đủ Tín, Nguyện, Hạnh mới được vãng sanh.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: tịnh độ thiền hay chuyên tịnh độ?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

......Tôi từng dự luận đàn ở Úc Châu, đại chúng trong luận đàn tổng cộng mười bốn đoàn thể tôn giáo, gồm Phật giáo, Đạo giáo, Ki Tô giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo,… Tôi nói với họ: “không luận các vị tu học tôn giáo nào, chỉ cần tu đến tâm thanh tịnh phát nguyện vãng sanh, A Di Đà Phật thảy đều tiếp dẫn”............
Chữ tôi = PS Tịnh KHông...

Làm ơn, mai mốt post bài của ai thì nêu tên tác giả, hoặc nêu luôn trong bài giảng gì gì đó...
Đừng có "ăn cắp" rồi quăng vô rồi cứ cho đó là của mình.... nhắc nhỡ hoài cũng vậy hà....
Sai rồi!
Ai niệm Phật cầu sanh Tịnh độ tức là tin theo Phật, thì tức là Phật tử, theo đạo Phật.
Ai theo đạo khác mà cầu sanh Tịnh độ, tất nhiên không thể được, vì không có TÍN.
Đức Phật và các tổ Tịnh độ đều nói rằng "TÍN, NGUYỆN , HẠNH đầy đủ thì mới được vãng sanh.
Nay tôn thờ thượng đế nào khác mà lại bảo cầu được vãng sanh, thì không có lý. Khác nào bảo " Tôi không tin ông, ông cho tôi ở nhờ, sử dụng nhà cửa, của cải của ông" như thế có hợp lý không ?
Không phải ai tu đến thanh tịnh cũng được vãng sanh, mà phải đầy đủ Tín, Nguyện, Hạnh mới được vãng sanh.
Chỗ này cho dct nói chút nha....

dct vốn biết bác Bình không ưa đạo _ _ _ _ lâu rồi ....nhưng không hẳn là vậy...
Ai theo đạo khác mà cầu sanh Tịnh độ, tất nhiên không thể được, vì không có TÍN
.

Thực sự mà nói .... nếu không có tín thì người ta không có nguyện đâu....
Nếu như đặt ngược lại vấn đề, chúng ta là Phật tử có tin có chúa và thiên thần ở Thiên Đàng không, không tin phải không? nếu không tin thì mình có nguyện cho Chúa ...tới rước không??? Không bao giờ. Cho nên, người có nguyện, ít nhất cũng có 1 trong vài phần trăm Tin. Vì trong cái nguyện đó nó đã có chút cái TIN rồi....Mặc dầu nếu cái tin còn ...yếu ớt thì sẽ sanh nơi biên địa, nói thực, nơi biên địa còn tệ hơn Hạ phẩm Hạ sanh nữa. Hoặc nếu ngoại đạo đó niệm khi thấy cảnh giới đẹp liền đi theo thì có thể sanh vào cõi lành thay vì đến Tây Phương, vì công đức niệm Phật sẽ đưa họ đến cảnh giới an lành. Nếu nhận thức không rõ chỗ này họ sẽ vào cõi lành thay vì về Cực Lạc.

Một phần quan trọng nữa, phải xem hành giả đó lúc lâm chung thế nào...hướng tâm về bên nào
Một kẻ ngũ nghịch thập ác khi lâm chung có tín nguyện được vãng sanh, còn những người tôn giáo khác họ đâu đến nỗi .... tệ vậy, đâu đến nói giết cha, giết mẹ, giết A La Hán.... nếu có tín nguyện dù ít thì làm gì có đạo lý không được vãng sanh. Đạo Phật Bình Đẳng mà, lòng từ bi của Phật bình đẳng mà, tuy họ có cái TIN ngoại đạo, nhưng vẫn không trái với Phật đạo, vẫn không chống trái với lời nguyện của Phật mà.

Cái tin của ngoại đạo đó Phật mình gọi là "Si" ....là một trong 3 phiền não của chúng sanh... Ai mà chẳng có Tham, Sân, Si ....đâu phải chỉ riêng họ. Mình không Si cái này thì Si cái khác. Hiểu sai Chánh Pháp cũng là Si vậy. Nếu có tín nguyện làm Chánh Hạnh và dùng các thiện pháp làm trợ hạnh thì họ vẫn có tư cách vãng sanh.

Mà nói thực, nếu là kẻ ngoan đạo thì sẽ không bao giờ bước 2 chân trên 2 đạo khác nhau, nếu tự mình tin vào đạo này thì các giáo lý đạo này sẽ chống trái đạo kia, và ngược lại, vậy cuối cùng tin bên nào đây? và con người đó cũng chả ra hồn gì hay gọi là người ba phải... đụng đâu nói đó, mà sợ nhất là ...KHÔNG BIẾT MÀ NÓI BẬY.

Chỉ duy nhất 1 hạng dù có tín nguyện vẫn không thể sanh...................

Đạo Phật Bình Đẳng lắm... không phân biệt loại chúng sanh nào đâu. Nếu tín hạnh nguyện đầy đủ, nhất định vãng sanh.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nếu chúng sanh đó, khởi tâm muốn được độ, dù tâm đó bé ít thế nào nữa Phật, Bồ Tát cũng âm thầm trợ duyên hóa độ chúng sanh đó....làm gì có chuyện Phật từ chối chúng sanh muốn được hóa độ.

Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: tịnh độ thiền hay chuyên tịnh độ?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Xin lỗi nha. dct :-SS vì mình nghĩ rằng bất cứ ai đăng bài trong diễn đàn đều đăng bài của vị pháp sư nào đó
Chứ chúng ta là lũ phàm phu tục tử làm gì có tư cách đưa ra ý kiến pót bài trong diễn đàn được


Xin binh xem kĩ lại dòng pháp sư Tịnh Không dạy này
“không luận các vị tu học tôn giáo nào, chỉ cần tu đến tâm thanh tịnh phát nguyện vãng sanh, A Di Đà Phật thảy đều tiếp dẫn”


Nam Mô A Di Đà Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]1 khách