Được Vãng sanh chính là do đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Được Vãng sanh chính là do đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Trong kinh A Di Đà mình thấy đoạn này quan trọng nay xin trích ra:
Lại này Xá Lợi Tử! Nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân lòng tin trong sạch được nghe danh hiệu vô lượng vô biên công đức chẳng thể nghĩ bàn của Phật Vô Lượng Thọ và thế giới Cực Lạc công đức trang nghiêm như vậy, nghe xong tư duy: hoặc một ngày đêm, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy ngày, hệ niệm chẳng loạn thì các thiện nam tử, hoặc thiện nữ nhân đó lúc lâm chung Vô Lượng Thọ Phật và vô lượng Thanh Văn đệ tử, Bồ Tát chúng của ngài vây quanh trước sau đến đứng trước mặt, từ bi gia hựu (*) khiến tâm chẳng loạn. Xả mạng xong theo Phật chúng hội sanh vào thế giới Cực Lạc, cõi Phật thanh tịnh của Vô Lượng Thọ Phật.
(*) Gia hựu: Gia là tăng thêm, hựu là sự giúp đỡ đầy ân phước của các bậc thần minh. Gia hựu nghĩa rộng hơn gia hộ vì ngoài ý nghĩa gia hộ, đức Phật A Di Ðà còn vận lòng từ bi, dùng quả đức trang nghiêm, phước đức vô tận của mình để gìn giữ tâm chánh niệm cho hành giả, dẹp yên ma ngoại, phiền não, chướng duyên khởi lên trong lúc lâm chung.


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
Balamật
Bài viết: 41
Ngày: 01/09/10 21:24
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP HCM

Re: Được Vãng sanh chính là do đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ

Bài viết chưa xem gửi bởi Balamật »

"hoặc một ngày đêm, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy ngày, hệ niệm chẳng loạn thì các thiện nam tử, hoặc thiện nữ nhân đó lúc lâm chung Vô Lượng Thọ Phật và vô lượng Thanh Văn đệ tử, Bồ Tát chúng của ngài vây quanh trước sau đến đứng trước mặt, từ bi gia hựu (*) khiến tâm chẳng loạn".
Ta nên hiểu rõ nghĩa kinh chỗ này. Từ 1 đến 7 ngày niệm không loạn có nghĩa là trong 7 ngày đã chứng được sư nhất tâm hoặc lý nhất tâm, nghĩa là từ nay về sau tâm không còn thối chuyển này. Điều này chỉ có những bậc thượng căn mới làm nổi chứ không phải như ta hiểu chỉ cần nhập thất niệm Phật 7 ngày khi lâm chung được vãng sanh.
Như đã nói tuy có Phật lực từ bi gia hộ nhưng cận tử nghiệp cuối cùng mới là cái quyết định. Nếu bình thường niệm Phật lơ là tuy có phát nguyện nhưng khi lâm chung tâm điên đảo không nhớ nghĩ tới Phật thì Phật dẫu có từ bi cũng không thể tiếp dẫn.


[b]Thân người khó được, Phật pháp khó nghe[/b]
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Được Vãng sanh chính là do đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Bạn không thấy Phật nói gì sao: Thiện Nam Tử, Thiện nữ nhân. Theo bạn nghĩ tiêu chuẩn như thế nào là thiện


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
Balamật
Bài viết: 41
Ngày: 01/09/10 21:24
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP HCM

Re: Được Vãng sanh chính là do đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ

Bài viết chưa xem gửi bởi Balamật »

Ý của Nguynlinhtam là sao, tại hạ đây không hiểu???.


[b]Thân người khó được, Phật pháp khó nghe[/b]
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Được Vãng sanh chính là do đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Tiêu chuẩn của Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân là thế nào bạn có hiểu ko?


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
Balamật
Bài viết: 41
Ngày: 01/09/10 21:24
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP HCM

Re: Được Vãng sanh chính là do đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ

Bài viết chưa xem gửi bởi Balamật »

Thiện-nam-tử, là người trai lành gần gũi Phật - Pháp - Tăng để học hỏi giáo lý giải thoát. Người nam được gọi là thiện-nam-tử phải hội đủ hai điều kiện : Đã thọ trì năm giới Phật tử tại gia, tuổi thích hợp và có khả năng gánh vác được công việc của Phật giáo.
Thiện nam tức người tín đồ tu theo các pháp lành của Phật đã chỉ dạy. Còn người tín nữ hay thiện-nữ-nhơn là nữ giới Phật tử gần gũi đạo Phật và cũng hội đủ các điều kiện như nam giới.
Vậy xin hỏi bạn có hiểu Thượng căn là gì không?


[b]Thân người khó được, Phật pháp khó nghe[/b]
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Được Vãng sanh chính là do đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Bạn hiểu chữ thiện này không sâu thì làm sao vãng sanh được?

Vậy xin hỏi bạn có hiểu Thượng căn là gì không?
Thượng căn chính là lục tổ huệ năng đó bạn nghe đoạn văn tự trong Kinh Kim Cang liền kiến tánh, và cũng chính là Thiện Tài


Xin trích http://niemphat.net/Luan/bonnguyen_np/bon_nguyen_np.htm

Ðến lúc giảng kinh buổi tối, pháp sư ở Niệm Phật Ðường phải khuyên mọi người nghe giảng kinh, không thể nói: ‘Niệm Phật là đủ rồi, nghe giảng có ích gì?’ Câu này tuy chẳng sai nhưng là dùng để nói với người như thế nào? Là để nói với những người thượng căn, trí óc lanh lợi, vì họ đều đã thông đạt hết rồi. Ngoài ra còn dùng để nói với những người đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên, vì họ chẳng có hoài nghi, công phu chẳng xen tạp, như vậy thì được! Chỉ có hai loại người này được, nhưng hai hạng người này rất hiếm có, nhiều lắm là chỉ có một, hai người trong số một vạn người. Người thường đều có căn tánh bậc trung, người căn tánh bậc trung chẳng đủ tín tâm, nguyện tâm. Làm thế nào tăng thêm tín tâm và nguyện tâm của họ? Bằng cách nghe pháp. Thế nên nghe giảng kinh rất quan trọng. Bạn hãy coi lúc đức Phật Thích Ca còn tại thế, mỗi ngày trong suốt bốn mươi chín năm đều giảng kinh, thuyết pháp, đức Phật Thích Ca chẳng hề đả Phật thất, Thiền thất. Quý vị tra hết Ðại tạng kinh cũng chẳng tìm ra!

Tại sao đức Phật Thích Ca chẳng đề cập đến sự việc trong ‘Hành Môn’? Vì chỉ cần bạn có đầy đủ tín, đầy đủ nguyện, thì tự mình sẽ hành, đâu cần người ta dạy? Thế nên sự cống hiến của cả đời đức Phật là ‘Khuyến tín, khuyến nguyện’, nếu bạn có tín, có nguyện thì tự nhiên sẽ làm theo. Cho nên nhất định phải khuyên người nghe pháp thì mới chẳng phụ lòng đức Phật Thích Ca đã thuyết pháp suốt bốn mươi chín năm.


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
Balamật
Bài viết: 41
Ngày: 01/09/10 21:24
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP HCM

Re: Được Vãng sanh chính là do đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ

Bài viết chưa xem gửi bởi Balamật »

đức Phật Thích Ca chẳng hề đả Phật thất, Thiền thất.
Trời ạ,có ai nói đả kích Phật thất đâu. Phật thất chính là yếu tố quan trọng trong việc tu hành. Chẳng thế mà HT Thích Thiền Tâm từ bỏ chức viện trưởng vào núi ẩn cư. Cư sĩ Tịnh Hải cũng khuyên muốn mau thành tựu phải nên Phật thất. Làm ơn đọc kỹ trước khi viết.
Các Tổ Thiền và Tịnh đều là những bậc thượng căn chứ đâu riêng gì LT Huệ Năng. Nếu như bạn đã hiểu thượng căn là gì chắc sẽ ko đặt câu hỏi như thế.
"người căn tánh bậc trung chẳng có đủ tín tâm,nguyện tâm."
Tịnh Độ là pháp môn vi diệu thâu nhiếp tất cả chúng sanh chẳng kể thượng, trung,hạ. Nếu nói vậy chẳng lẽ chúng sanh đời mạt pháp chẳng đủ tín,nguyện.
Thượng,trung , hạ chẳng liên quan gì đến tín, nguyện, hạnh. Người thượng căn nếu ko đủ 3 thứ ấy thì cũng vô duyên với Tịnh độ. Người hạ căn nếu tin sâu, nguyện thiết, tinh tấn hành trì thì lo gì ko vãng sinh.
Hãy suy nghĩ kỹ trước khi viết.


[b]Thân người khó được, Phật pháp khó nghe[/b]
Hình đại diện của người dùng
tuniemphat
Bài viết: 216
Ngày: 19/02/10 20:04
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hà Nội, Việt Nam

Re: Được Vãng sanh chính là do đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ

Bài viết chưa xem gửi bởi tuniemphat »

Pháp niệm phật thâu nhiếp tất cả. Không lo lắng mình không phải hạng Thượng Căn nên không thể được tiếp dẫn. Đứng trước Như Lai tất cả đều bình đẳng.
Tin sâu, Nguyện thiết, một lòng niệm phật chắc chắn được tiếp dẫn.
Có nhiều vị đã từng tu tập nhiều đời nhiều kiếp nhưng vẫn không đạt được đạo quả mà vẫn bị luân hồi tiếp và chiu nhiều tai kiếp ( Trong kinh Hiền Ngu đã kể ra nhiều). Nếu cứ đặt suy nghĩ rằng mình căn cơ thấp mà không tu tập thì quả đó là một suy nghĩ sai lầm nhất, cũng là trái với sở nguyện của Phật nhất.
Cữ dũng mãnh mà đi, biết chắc chắn phía trước là Tây Phương thì cho dù lửu có thiêu đốt cả 3000 thế giới thì cũng phải băng qua. Không cần nhớ, không cần biết điều gì ngoài câu danh hiệu " Nam Mô A Di Đà Phật" và thế giới Tây Phương cực lạc.
Lục Tổ Huệ Năng, Ân Quang đại sư... đó là những bậc thiện căn. Nhưng chúng ta cũng sẽ tu tập để có được những điều đó.
Cứ tu tập đạt được phẩm hạnh cao đó là Thượng căn chứ không phải là Thượng căn mới chứng được phẩm hạnh cao.
Dũng mãnh mà đi, quyết trí mà đi, vấp ngã lại đứng dậy đi tiếp.
Nam Mô A Di Đà Phật


[b]Nguyện đem tất cả công đức
Hồi hướng về Tây Phương Tịnh độ
Nguyện con cùng chúng sanh
Đều vãng sanh Cực Lạc[/b]

[b]A Di Đà Phật[/b]
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Được Vãng sanh chính là do đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Trời ạ,có ai nói đả kích Phật thất đâu. Tôi có nói gì đâu Tôi chỉ khuyên bạn là phải thông giáo lý trước rồi mới nhập thất thôi

Phật thất chính là yếu tố quan trọng trong việc tu hành. bạn không thông đạt giáo lý chẳng lẽ tu mù à
http://niemphat.net/thanhhien/hoathuongthientam.htm Trích đoạn nói về hòa thượng
Chẳng thế mà HT Thích Thiền Tâm từ bỏ chức viện trưởng vào núi ẩn cư.
Dù chỉ mới 24 tuổi, Ðại Sư đã được ban giáo thọ tin cậy, giao đảm nhiệm chức vị Tri Chúng (tức là trưởng tràng). Trong quá trình học tập, Ðại Sư luôn nổi bật về mọi phương diện học vấn, tài đức, khả năng, thiện chí.

Khi khóa học hoàn tất vào năm 1954, trong số hơn 100 học tăng, chỉ có 13 vị được tốt nghiệp, Ðại Sư được xếp hạng Tối Ưu. Sau khi tốt nghiệp, Ðại Sư được ban giảng sư Phật Học Ðường Nam Việt giao trách nhiệm hoằng dương Tịnh Ðộ. Ðại Sư đã khẩn nài các vị tôn túc cho ngài được nhập thất chuyên tu Tịnh Ðộ một thời gian để có thể hoàn thành trọng trách ấy; nhưng các vị tôn sư chỉ hứa khả cho ngài nhập thất trong một thời gian ngắn và phải xuất quan bất cứ khi nào giáo hội cần đến ngài.


bạn hỏi ngài có thông giáo không hảBạn không thấy gì sao?
Ðến lúc giảng kinh buổi tối, pháp sư ở Niệm Phật Ðường phải khuyên mọi người nghe giảng kinh, không thể nói: ‘Niệm Phật là đủ rồi, nghe giảng có ích gì?’ Câu này tuy chẳng sai nhưng là dùng để nói với người như thế nào?1. Là để nói với những người thượng căn, trí óc lanh lợi, vì họ đều đã thông đạt hết rồi. 2. Ngoài ra còn dùng để nói với những người đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên, vì họ chẳng có hoài nghi, công phu chẳng xen tạp, như vậy thì được! Chỉ có hai loại người này được, nhưng hai hạng người này rất hiếm có, nhiều lắm là chỉ có một, hai người trong số một vạn người. Người thường đều có căn tánh bậc trung, người căn tánh bậc trung chẳng đủ tín tâm, nguyện tâm. Làm thế nào tăng thêm tín tâm và nguyện tâm của họ? Bằng cách nghe pháp. Thế nên nghe giảng kinh rất quan trọng. Bạn hãy coi lúc đức Phật Thích Ca còn tại thế, mỗi ngày trong suốt bốn mươi chín năm đều giảng kinh, thuyết pháp, đức Phật Thích Ca chẳng hề đả Phật thất, Thiền thất. Quý vị tra hết Ðại tạng kinh cũng chẳng tìm ra

Người thứ 2 là người bậc hạ đó đó chính là ông già bà cả đó


Còn chúng ta là người bậc trung bạn hiểu chưa


Tịnh Độ là pháp môn vi diệu thâu nhiếp tất cả chúng sanh chẳng kể thượng, trung,hạ. Nếu nói vậy chẳng lẽ chúng sanh đời mạt pháp chẳng đủ tín,nguyện. Cô ra đường đưa các quyển kinh Tịnh Độ xem 100 người coi có mấy người tin tưởng nỗi. Và xem những người niệm phật 1 vạn người coi được mấy người vãng sanh đừng nói chi khác xem lại chính mình coi có vãng sanh hay ko nếu không phải thiện nam tử thiện nữ nhân như trong kinh a di đà đã nói thì làm sao vãng sanh


Tôi nói đó là những người tu theo pháp môn niệm Phật mà chia làm 3 loại căn tánh khác nhau. Cô chỉ khoái cắt nghĩa câu văn mà thôi không thấy tôi đăng:


Ðến lúc giảng kinh buổi tối, pháp sư ở Niệm Phật Ðường phải khuyên mọi người nghe giảng kinh, không thể nói: ‘Niệm Phật là đủ rồi, nghe giảng có ích gì?’ Câu này tuy chẳng sai nhưng là dùng để nói với người như thế nào? Là để nói với những người thượng căn, trí óc lanh lợi, vì họ đều đã thông đạt hết rồi. Ngoài ra còn dùng để nói với những người đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên, vì họ chẳng có hoài nghi, công phu chẳng xen tạp, như ! Cvậy thì đượchỉ có hai loại người này được, nhưng hai hạng người này rất hiếm có, nhiều lắm là chỉ có một, hai người trong số một vạn người. Người thường đều có căn tánh bậc trung, người căn tánh bậc trung chẳng đủ tín tâm, nguyện tâm. Làm thế nào tăng thêm tín tâm và nguyện tâm của họ? Bằng cách nghe pháp. Thế gnên nghe iảng kinh rất quan trọng. Bạn hãy coi lúc đức Phật Thích Ca còn tại thế, mỗi ngày trong suốt bốn mươi chín năm đều giảng kinh, thuyết pháp, đức Phật Thích Ca chẳng hề đả Phật thất, Thiền thất. Quý vị tra hết Ðại tạng kinh cũng chẳng tìm ra!


Từ nay về sau cô chớ có đăng là Hãy suy nghĩ kỹ trước khi viết. nữa cô không thấy tôi trích đoạn khai thị sao cô cho những lời nói của tôi là của tôi nói sao


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
Balamật
Bài viết: 41
Ngày: 01/09/10 21:24
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP HCM

Re: Được Vãng sanh chính là do đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ

Bài viết chưa xem gửi bởi Balamật »

Chẳng thế mà HT Thích Thiền Tâm từ bỏ chức viện trưởng vào núi ẩn cư.
=> Qua gương thầy ta có thể thấy được tầm quan trọng của việc nhập thất( vào núi ẩn cư để tinh chuyên cho việc nhập thất). Thế nên mới nói đh hãy đọc kỹ trước khi viết tránh hiểu lầm ý người gây ra những tranh luận không đáng có.
A Di Đà Phật. Nếu có tranh luận cũng nhằm chỉ ra chỗ đúng, sai của Phật pháp . Xin hòa nhã khi thảo luận với người.
bạn không thông đạt giáo lý chẳng lẽ tu mù à
Tại hạ sinh vào thời này chỉ dám nhận mình là kẻ hạ. Xin nhận mình là kẻ ngu không thông đạt giáo lý của Phật. Và cũng chỉ mới 19 tuổi thôi không dám nhận là cô.


[b]Thân người khó được, Phật pháp khó nghe[/b]
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Được Vãng sanh chính là do đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Mình nhỏ tuổi hơn nên xưng cô vậy.
Qua gương thầy ta có thể thấy được tầm quan trọng của việc nhập thất( vào núi ẩn cư để tinh chuyên cho việc nhập thất). Cô không hiểu đã nói là cần phải thông đạt giáo lý mới được cô có hiểu không. Cô tụng kinh mà không hiểu ý nghĩa của kinh điển thì làm sao tu hành xứng như bổn nguyện cho được cho nên tôi mới đăng là:
Ðến lúc giảng kinh buổi tối, pháp sư ở Niệm Phật Ðường phải khuyên mọi người nghe giảng kinh, không thể nói: ‘Niệm Phật là đủ rồi, nghe giảng có ích gì?’ Câu này tuy chẳng sai nhưng là dùng để nói với người như thế nào?1. Là để nói với những người thượng căn, trí óc lanh lợi, vì họ đều đã thông đạt hết rồi. 2. Ngoài ra còn dùng để nói với những người đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên, vì họ chẳng có hoài nghi, công phu chẳng xen tạp, như vậy thì được! Chỉ có hai loại người này được, nhưng hai hạng người này rất hiếm có, nhiều lắm là chỉ có một, hai người trong số một vạn người. Người thường đều có căn tánh bậc trung, người căn tánh bậc trung chẳng đủ tín tâm, nguyện tâm. Làm thế nào tăng thêm tín tâm và nguyện tâm của họ? Bằng cách nghe pháp. Thế nên nghe giảng kinh rất quan trọng. Bạn hãy coi lúc đức Phật Thích Ca còn tại thế, mỗi ngày trong suốt bốn mươi chín năm đều giảng kinh, thuyết pháp, đức Phật Thích Ca chẳng hề đả Phật thất, Thiền thất. Quý vị tra hết Ðại tạng kinh cũng chẳng tìm ra

Hỏi cô Thiện nam tử, thiện nữ nhân là nghĩa như thế nào trong kinh a di đà cô cũng chưa hiểu tường tận thì làm sao vãng sanh :">


Nam Mô A Di Đà Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]5 khách