KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Khách

KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính thưa quý thầy và toàn thể đại chúng ,trong thời gian tới MINH CONG xin post KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT do Hòa Thượng THÍCH THIỀN TÂM dịch lên diễn đàn ,qua đây minh công mong muốn chũ vị đạo hữu sẽ được hiểu thêm về sự Thù Thắng của pháp môn Niệm Phật khiến cho TÍN,HẠNH,NGUYỆN thêm kiên cố.


chanh minh cong
Bài viết: 27
Ngày: 07/09/07 19:11

Re: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi chanh minh cong »

Phẩm Thứ Nhất
DUYÊN KHỞI
Chính tôi nghe được như thế này:
Một thuở nọ:Đức PHẬT kiết hạ tại núi Kỳ Xà Quật gần thành Vương Xá,với chúng đại Tỳ Kheo một muôn hai nghìn người.Đó là các vị trưởng lão XÁ LỢI PHẤT,Ma Ha Mục Kiền LIên,Ma Ha Ca Diếp,Ma Ha Ca Chiên Diên,Tu Bồ Đề,La Hầu La,Phú Lâu La,A Nan,Nan Đà,Ma Ha Ba Xà Ba Đề,Gia Du Đà Lav.v...
Lại có tám muôn vị đại Bồ Tát khắp mười phương cùng đến tham dự.Đó là :Ngài Văn THù Sư LỢi bồ tát,Phổ HIền bồ tát,Quán Thế Âm Bồ tát,Đại Thế Chí Bồ tát,Di Lặc Bồ Tát,Địa Tạng Bồ Tát,Diệu Âm Bồ tát,Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Bồ Tát,Đà La Ni Tự Tại Công Đức Lâm Bồ Tát,Trang Nghiêm Vương Bồ Tát...Tất cả đều có năng lực thâm nhập vô lượng Tam muội môn,Tổng trì môn,Giải thoát môn,đã chứng Pháp thân,đắc ngũ nhãn,Biện tài vô ngại,thần thông du hý,biến hiện đủ loại thân tướng khắp các quốc độ để cứu vớt chúng sinh.
Lại có vô lượng Đại Phạm Vương,Tự Tại Thiên Vương,Đế Thích Thiên Vương,Đâu Suất Thiên Vương,Đao Lợi Thiên Vương đều cùng vô số quyến thuộc dự hội.
Lại có Long Vương,Khẩn Na La Vương,Càn THát Bà Vương,A Tu La Vương,Ca Lầu La Vương...đều cùng vô số quyến thuộc câu hội.
Lại có Quốc Mẫu VI Đề HY hoàng thái hậu và A Xà THế vương cùng hoàng tộc, quần thần câu hội.
Lại có hơn 500 vị Trưởng giả cư sĩ của thành Vương Xá đều cùng vô số quyến thuộc câu hội.
Tất cả đại chúng đều cung kính cúi lạy dưới chân PHẬT,rồi lui ngồi một bên.
Lúc bấy giờ,trong hàng ưu bà tắc có một vị trưởng giả tên là Diệu Nguyệt trú ngụ tại thành Vương Xá,từng quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới cấm,cũng đến dự pháp hội.Vị trưởng giả này từ vô lượng vô biên A tăng kỳ kiếp quá khứ,từng gần gũi thừa sự cúng dường vô lượng vô biên muôn ức hằng hà sa Đức PHẬT,y theo Chánh pháp tu hành.Hiện tại làm thân cư sĩ,vợ con đông nhiều,nhà cửa nguy nga,kho đụn đầy rẫy.Tuy ở giữa cảnh ràng buộc mà vẫn trưởng dưỡng tâm chí giải thoát.Tuy hưởng dụng ngũ dục thế gian,nhưng vẫn hoài bão Đại nguyện độ sanh của chư Đại Bồ Tát.Tuy ở trong chốn bùn lầy nhơ bẩn mà vẫn sẵn sàng xả ly thân mạng tài sản,quyến thuộc để gieo trồng hạt giống Bồ Đề.Tuy ở trong căn nhà lửa chập chùng hiểm nạn mà vẫn thưch hành tuệ giác Vô lậu,hết lòng thương tưởng chúng sinh như con một,thể hiện pháp thí oán thân bình đẳng.
Trưởng giả Diệu Nguyệt từ trong Đại chúng bước ra đi nhiễu quanh Đức PHẬT ba vòng,rồi đến trước Như Lai chắp tay quỳ xuống,gối bên hữu chấm sát đất,cung kính bạch với đức PHẬT rằng :Hy hữu Thế Tôn !Hy Hữu Thế Tôn ! Được làm thân người là khó,như con rùa gặp bộng cây nổi,nhưng được gặp PHẬT ra đời còn khó gấp muôn lần.Gặp PHật ra đời đã khó,nhưng được nghe Chánh Pháp lại khó gấp muôn lần.Được nghe chánh pháp đã khó,nhưng làm thế nào nương theo giáo nghĩa tu tập lại còn khó gấp vô lượng phần.
Bởi vì sao ? Theo chỗ con xét nghĩ,thì trong tám vạn bốn ngàn pháp màu mà Như Lai đã chỉ dạy nhằm đưa hết thảy chúng sinh ngộ nhập Phật Chi Kiến,phải có một pháp mầu cứu vớt những hạng chúng sinh tội khổ,mê đắm,xấu ác.Hôm nay con phụng vì hết thảy chúng sinh tội khổ nơi thời mạt pháp,cũng như phụng vì các bậc trưởng giả,Cư sĩ,Bà la môn,Sát đế lợi,Thủ đà la tại thành Vưong Xá này,mà khẩn cầu Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót ban cho chúng con một cách thức tu hành thật dễ dàng để giải thoát,một con đường thật vắn tắt để hoàn thành Phật trí.


chanh minh cong
Bài viết: 27
Ngày: 07/09/07 19:11

Re: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi chanh minh cong »

Như Đức Thế Tôn đã từng chỉ dạy,đời mạt pháp các chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề cang cường ngỗ
ngich,tâm tạp nghiệp nặng,mê đắm ngũ dục,không biết hiếu thuận cha mẹ,không biết cung kính Sư Trưởng,không thực lòng quy y Tam bảo,thiếu năng lực thọ trì năm giới cấm,làm đủ mọi chuyện tệ ác,phỉ báng Thánh nhân v.v...Cho nên con suy ngẫm như thế này,phải có một môn tu thật đơn giản,thật tiện lợi nhất,dễ ràng nhất đẻ tất cả những chúng sinh kia khỏi đọa vào các đường ác,chấm dứt luân chuyển sinh tử khắp ba cõi,được thọ dụng pháp lạc,sớm bước lên địa vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Vì sao như vậy ?Sau khi Như Lai diệt độ khoảng 1000 năm trở đi,đó là thời kỳ Chánh Pháp cuối cùng,các kinh điển dần dần ẩn mất,chúng sinh căn cơ hạ liệt ám độn,ngã chấp sâu dày,tâm tưởng thô trệ,tà kiến lan tràn,say sưa làm các nghiệp ác để tự vui.Do đó tự nhiên chiêu cảm động đất,đói kém,tật dịch,binh đao,lũ lụt,mất mùa ,gió bão,thời tiết viêm nhiệt bức não,Thánh nhân lại không xuất hiện,tuổi thọ giảm dần.Nếu ai phát khởi tâm chí tu hành cũng không thể tu tập các môn Giới Luật,Thiền Định,Trí Tuệ,Giải Thoát vô lậu,không thể tu tập Tứ Niệm Xứ,Bát Chánh đạo,Tứ Chánh cần ;không thể tu tập Tứ vô lượng tâm,không thể tu tập Sáu Ba La mật,hoặc là bố thí ba la mật,nhẫn đén Trí tuệ Ba la mật;không thể tu tập bằng các phương tiện của quán trí để ngộ nhập Phật Tri Kiến;không thể chứng đắc Tu Đà Hoàn,Tư Đà Hàm,A La Hàm,A La Hán;không thể chứng nhập Sơ thiền nhẫn đến Tứ Thiền;không thể chứng nhập Niết Bàn Diệu Tâm;không thể sâu vào vô lượng tam muội thần thông du hý của chuw Bồ Tát,nhẫn đến không thể thâm nhập cảnh giới thù thắng trang nghiêm của chư PHẬT,hoặc rải cỏ nơi đạo tràng,đánh rền trống Pháp hàng phục ma quân.
Vì lý do như vậy,mà đệ tử chúng con xét nghĩ nên phát khởi Vô Thượng Bồ đề tâm,khẩn cầu Đức Thế Tôn chỉ dạy giáo pháp nhiệm mầu,mong lợi lạc hết thảy tội khổ của chúng sinh ở thời kỳ cuối cùng của chánh pháp.
Trưởng giả Diệu Nguyệt vừa dứt lời thưa thỉnh,thì bỗng đại địa chấn động mãnh liệt,khắp hư không hoa Mạn đà la,Ma ha mạn đà la,Mạn thù sa,Ma ha mạn thù sa tuôn rắc như mưa.Từ phương Tây xuất hiện vô lượng vô số hằng hà sa đám mây ngũ sắc,mây chiên đàn hương,mây y phục cõi trời,mây âm nhạc cõi trời,mây hoa sen báu trắng bạch v.v...Trong những đám mây ấy phát ra tiếng sấm lớn,đồng một lúc chầm chậm bay về,nhóm lại phía trên đỉnh núi Kỳ Xà Quật.Tất cả đại chúng đều vui mừng hớn hở,tự biết ấy là điềm lành chưa từng có.


chanh minh cong
Bài viết: 27
Ngày: 07/09/07 19:11

Re: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi chanh minh cong »

Bấy giờ,Quốc mẫu Vi Đề Hy hoàng thái hậu từ trong đại chúng bước ra trước PHật,đảnh lễ xong bèn chấp tay thưa :Bạch Đức Thế Tôn ! Vì duyên cớ gì mà hiện điềm lành này ?
Liền khi ấy ,Đức Như Lai từ nơi tướng lông trắng chặng giữa chân mày phóng ra hào quangg chiếu khắp vô lượng vô biên vi trần số thế giới mười phương mà nói lời này :Lành thay các thiện nam tử thiện nữ nhân ! Nay Ta vì lời thưa thỉnh của Ưu bà tắc Diệu Nguyệt và của Ưu bà di Vi Đề Hy,lại nương theo bản nguyện của vô lượng vô số bất khả thuyết chư PHật,mà tuyên dương giaó nghĩa bí mật vi diệu tối thắng đệ nhất,nhằm cứu độ hết thảy chúng sinh ở thời kỳ Phật pháp cuối cùng.Giáo nghĩa này chư PHẬT quá khứ đã nói,chư PHẬT hiện tại đang nói và chư PHẬT vị lai sẽ nói.Tất cả chúng sinh đời mạt pháp sẽ nương nơi giáo nghĩa này mà được giải thoát rốt ráo,mãi mãi xa lìa các đường ác,hiện đời an ổn,sau khi mạng chung được sanh về cõi PHẬT,chứng ngôi vị Bất Thối,dần dần tu tập cho đến khi đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.
Này cư sĩ Diệu Nguyệt ! Hãy chăm chú lóng nghe,Ta sẽ vì ông mà nói.Diệu Nguyệt ! Tất cả các loại chúng sinh chết ở nơi đây rồi sinh trở lại ở nơi kia,sống chết nối nhau không dứt.Mỗi khi sắp mạng chung,thì các loại nghiệp lành dữ trong một đời hiển hiện rõ ràng.Chúng sinh nào sống thuần bằng tư tưởng thì bay lên hóa sanh nơi các cõi trời.Nếu trong sự thuần tưởng lại gồm cả phước huệ và tinh nguyện,thì tự nhiên tâm trí khai mở mà được thấy mười phương chư Phật,tùy theo nguyện lực của mình mà sanh về Tịnh Độ.Chúng sinh nào tình ít,tưởng nhiều thì vào hàng phi tiên bay đi nhẹ nhàng,nhưng không được xa bằng hạng thuần tưởng.Chúng sinh nào tình và tưởng bằng nhau thì sẽ thác sinh vào cõi người.
Bởi vì sao như vậy ? Bởi tưởng là thông sáng,tình là mê tối.Nếu tình và tưởng ngang bằng nhau thì cũng không bay lên và cũng không đi xuống.Chúng sinh nào tình nhiều,tưởng ít thì sẽ lạc vào bàng sanh,nhẹ thì làm chim bay,,nặng thì làm thú chạy.Chúng sanh nào có bảy phần tình và ba phần tưởng,sẽ bị đọa làm thân ngạ quỷ,thường chịu nóng bức đói khát trải qua trăm ngàn kiếp dài lâu.Chúng sanh nào có chín phần tình và một phần tưởng thì sẽ bị đọa vào địa ngục,nhẹ thì vào nơi địa ngục Hữu gián,nặng thì sẽ đọa vào ngục Đại A Tỳ.Nếu ngoài cái tâm thuần tình ấy,còn kiêm thêm các trọng tội như hủy cấm giới của phật,khinh báng Đại thừa,thuyết pháp sai lầm,đắm tham của tín thí,lạm thọ sự cung kính và phạm vào thập ác,ngũ nghịch,thì sẽ chiêu cảm quả báo luân chuyển sanh về các ngục Vô Gián ở khắp mười phương.


chanh minh cong
Bài viết: 27
Ngày: 07/09/07 19:11

Re: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi chanh minh cong »

Này Diệu Nguyệt cư sĩ ! Trong thời kỳ chánh Pháp diêt tận,chúng sinh nơi cõi Diêm Phù Đề tình nhiều tưởng ít,tâm địa bỏn xẻn,tham lam ghet ganh,các căn lành phước báo kém cỏi.Lúc sanh tiền nhận đủ loại nghiệp dữ sau khi mạng chung sẽ gặt các quả báo đau khổ trong ba lẻo ác dữ vợi hạn kỳ lâu dài.Vì thế mà chư PHẬT khắp mười phương xót thương vô cùng,luôn luôn tìm cách bạt trừ khổ não cho các hạng chúng sanh kia.
Các Đức Như Lai hiện ra nơi đời,mục tiêu chân chính là không chỉ tuyên dương Diệu pháp bí áo sâu xa cho những bậc Thánh Giả,Hiền nhân,mà mục tiêu khẩn yếu nhất vẫn là nhằm cứu vớt các loại chúng sinh tội khổ,nặng về tình,nhẹ về tưởng.
Chư PHẬT đã dungf PHẬT Nhãn quán sát khắp mười phương,thấy rõ nghiệp lực chúng sinh lành dữ không đồng đều,thấy thân tướng và cảnh giới của chúng sinh xấu tốt có sai biệt.Nhưng Điểm sanh khởi chẳng rời sát na tâm sanh diệt,chỗ hội quy cũng không rời sát na tâm sanh diệt.Muốn hàng phục và chuyển biến cái sát na tâm sanh diệt ấy,thì không có pháp nào hơn Pháp NIỆM PHẬT.
Diệu Nguyệt cư sĩ ! Nếu có thiện nam tử,thiện nữ nhân nào đủ lòng tin,thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT suốt cả sáu thời trong ngày và giữ chọn đời không thay đổi ,thì hiện tiền chiêu cảm được Y báo và Chánh báo của PHÂT A DI ĐÀ ở cõi Cực-Lạc.Lúc lâm chung cố giữ sao cho được mười niệm nối liền nhau,lập tức vào Phổ Đẳng Tam Muội của Đức PHẬT A DI ĐÀ,được PHẬT tiếp dẫn về TỊNH ĐỘ Tây Phương,vĩnh viễn xa lìa các đường ác,không còn luân hồi sanh tử,đó gọi là quả vị Bất Thối Chuyển.Từ lúc ấy nhẫn lại về sau,vượt qua Thập địa,chứng Vô Thượng Giác.


chanh minh cong
Bài viết: 27
Ngày: 07/09/07 19:11

Re: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi chanh minh cong »

Diệu Nguyệt nên biết,đây thật là phaps vi diệu thù thắng đệ nhất mà chuw PHẬT dùng để cứu độ khắp hết thảy chúng sinh.
ĐÂY thật là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ mà chư PHẬT dùng để đưa hết thảy muôn loài xâ rời nẻo khổ ,chứng đắc Niết Bàn tại thế,thành PHẬt trong một đời.
ĐÂy là môn tu ĐẠI UY LỰC ĐẠI PHƯỚC ĐỨC mà chư PHật giúp chúng sinh vượt thắng thân phàm phu mà thâm nhập cảnh giới chơn thường.
ĐÂY là môn tu ĐẠI BÁT NHÃ ĐẠI THIỀN ĐỊNH mà chư PHật dùng làm thuyền bè đưa hết thảy chúng sinh qua thấu bờ bên kia,không còn sinh già bệnh chết,hoàn toàn hưởng dụng pháp lạc.
ĐÂY là môn tu ĐẠI TRANG NGHÊM ĐẠI THANH TỊNH mà chư PHật dùng để đưa hết thảy chúng sinh vào giới luật,nhiếp chúng sinh vào oai nghi,an ổn khoái lạc.
ĐÂY là môn tu ĐẠI NHU HÒA ĐẠI NHẪN NHỤC mà chư PHẬT giúp hết thảy chúng sinh tu tập giữa khổ vô thường mà thành tựu Tri KIến PHật.
ĐÂY là môn tu ĐẠI BỒ ĐỀ ĐẠI SIÊU VIỆT mà chư PHẬT dùng làm cứu cánh để giúp hết thảy chúng sinh thành PHẬT như PHẬT ngay trong một kiếp.
ĐÂY là môn tu ĐẠI TỪ BI ĐẠI DŨNG MÃNH mà chư PHẬT dùng để giúp chúng sinh có được cái tâm bằng tâm
chư PHẬT,có được cái nguyện bằng nguyện chư PHẬT mau chóng vượt qua địa vị phàm phu và tự chứng Pháp thân từng phần.
LẠI nữa,trong quá khứ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp nhẫn lại đến nay,chư PHẬT cũng chỉ dùng một Pháp NIỆM PHẬT này để độ khắp chúng sinh.Trong hiện tại cũng có vô lượng vô biên hằng hà sa chư PHẬT ở mười phương,cũng đang thuyết giảng giáo nghĩa NIỆM PHẬT này để rộng cứu vớt chúng sinh.Trong đời vị lai,tất cả chư PHẬT nếu muốn cứu vớt hết mọi chúng sinh,thì cũng phải do nơi Pháp NIỆM PHẬT này.Do đó mà Như Lai bảo rằng:" NIỆM PHẬT là VUA CỦA TẤT CẢ CÁC PHÁP ".
Này Diệu Nguyệt cưu sĩ ! Hãy một lòng tin nhận lời dạy của NHư Lai,hãy ghi nhớ kỹ lời dạy của NHư Lai,hãy thực hành theo lời dạy của Như Lai và hãy chứng đắc pháp nhẫn tối tôn tối diệu đệ nhất này mà Như Lai đã ban cho. Vì sao vậy ? Vì Pháp của Như Lai là chân thật,là giải thoát,là an vui,là thuận theo sở cầu nguyện của mọi chúng sinh.Vì Pháp của Như Lai là vắng lặng,không dính mắc,vô cấu nhiễm,thuận theo tình và tưởng của chúng sinh mà vẫn giúp chúng sinh thành tựu địa vị Phật Đà không bị hư hoại.Cho nên chẳng cần phải chán ghét lìa bỏ thế gian,ở trong chỗ ràng buộc mà tâm vẫn tự tại,thọ dụng pháp lạc và sau khi lâm chung được sinh về cõi PHẬT A DI ĐÀ.


chanh minh cong
Bài viết: 27
Ngày: 07/09/07 19:11

Re: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi chanh minh cong »

Phẩm Thứ Hai
MƯỜI TÂM THÙ THẮNG
Bấy giờ,Đức Như Lai hiện ở trong đôi môi đẹp như traói tần bà phóng ra luồng hào quang rực rỡ chói chang gọi là Thành Tựu Thọ Quang Thế Tướng Quang Minh,với trăm ngàn ức a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc,chiếu soi mười phương tất cả thế giới tận hư không vô biên tế vô chướng ngại.Hiện Như Lai các thứ tự tại,khai ngộ vô lượng những chúng Bồ Tát,chânns động hằng hà sa quốc độ,diệt trừ mọi thống khổ của chúng sinh,phá tan các đường dữ,bủa che tâtc cả cung điện của Ma Vương,phơi bày tất cả chư Như Lai giáng sinh,xuất gia ,thành đạo,chuyển pháp luân,thuyết pháp Đại thừa giấo hóa chúng sinh nhẫn đến thị hiện Niết Bàn.
Trưởng giẩ Diệu Nguyệt thấy Đức Thế Tôn hiển bày thần biến quảng đại,khiến tất cả chúng hội chư Đại Bồ Tát,chư Tỳ Kheo,Tỳ kheo ni,chư cận sự nam,cận sự nữ cùng hết thảy trời,rồng,quỷ,thần...đều sinh lòng hoan hỷ chẳng thể nghĩ bàn.Diệu Nguyệt bèn cởi xâu chuỗi ngọc báu nơi cổ mình mà cúng dường nơi chân PHẬT,đảnh lễ Đức PHẬT và nói kệ khen ngợi như vầy:
Lành thay,Đức Thế Tôn !
Con được làm thân người
Lại được nghe mật pháp
Của chư PHẬT ba đời.
Thế Tôn là tối thắng
Sư tử trong dòng Thích
Thật là Đại Y Vương
Đủ phương thuốc nhiệm mầu
Dứt hẳn khổ sinh tử
Giúp hết thảy chúng sinh
Xa rời ba đường ác
Chứng cái vui Niết Bàn
Nơi cõi PHẬT thanh tịnh.
Nay con chuyên một lòng
Luôn xưng niệm danh hiệu
Đức PHẬT A DI ĐÀ,
Nguyện cùng các chúng sinh
Vãng sinh nước Cực Lạc.
Trưởng giả Diệu Nguyệt lại quán sát tâm niệm của đại chúng,những vị Tỳ kheo,Tỳ kheo ni,cận sự nam,cận sự nữ và trời,rồng,quỷ,thần,biết tâm niệm của Đại chúng vẫn còn nghi ngờ,chưa hiểu thấu lời dạy của Như Lai,nên đi đến trước PHẬT,chắp tay cung kính thưa :
Bạch Đức Thế Tôn ! Nay con do nơi năng lực vĩ đại của bản nguyện Đức A DI ĐÀ mà được tham dự Pháp hội này,được đích thân nhận lãnh lời giáo huấn của Như Lai.Cho nên con sẵn sàng đặt trọn tín tâm nơi Như Lai,nơi giáo pháp vi diệu hy hữu này.Nhưng các chúng sinh vào thời kỳ chánh pháp diệt tận thì căn lành sa bạc,phước đức thiếu kém,tri kiến bị si mê che lấp,kinh điển tuy còn sót ít nhiều nhưng chẳng ai hiểu đúng như lời PHẬT dạy.Do đó làm sao tin nhận giáo nghĩa uyên áo bí mật này để thẳng bước tiến tu mau thành PHẬT trí.


chanh minh cong
Bài viết: 27
Ngày: 07/09/07 19:11

Re: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi chanh minh cong »

Hôm nay,con phụng vì hiện tiền đại chúng cũng như tất cả thiện nam tín nữ trong thời vị lai,mà khẩn cầu Đức Thế Tôn giải thích cho chúng con được rõ.
Bạch Đức Thế Tôn ! con thường tin và nghĩ rằng :Niệm PHẬT tức là tành Phật ngay trong đời này.Thế thì tại sao hôm nay Đức Thế Tôn lại ân cần khuyên bảo chúng con phải phát nguyện Vãng sinh Cực Lạc quốc độ ở Tây Phương ?


Khách

Re: KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính thưa toan thể chư vị đạo hữu,được sự chỉ giáo của quý thầy nên Minh Công được biết ngay trong trang nhà Đại Tạng Kinh có đầy đủ bộ kinh NIỆM PHẬT BA LA MẬT do Hòa Thượng THÍch THIỀN TÂM dịch,vậy MInh Công xin đưa đường link lên đây khieens những đạo hữu chưa được biết sẽ nhanh chóng biết và đọc tìm hiểu .
http://daitangkinhvietnam.org/content/view/474/67/


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách