Chào các bạn ! cho mình hỏi

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Chào các bạn ! cho mình hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

Trong kinh Pháp Hoa phẩm 13'' Phẩm Đề Bà ĐẠT ĐA'' . Long Nữ con vua Ta-Kiệt-La mới 8 tuổi thành Phật. Vì sao Long Nữ thành Phật mau đến vậy?
Xin trích một phần kinh văn:
Bấy giờ, ngài Xá-Lợi-Phất nói với Long-Nữ rằng : "Ngươi nói không bao lâu chứng được đạo vô thượng, việc đó khó tin. Vì sao? Vì thân gái nhơ uế chẳng phải là pháp khí, thế nào có thể được thành vô-thượng chánh-giác? Đạo Phật xa rộng phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ chứa nhóm công hạnh, tu đủ các độ, vậy sau mới thành được. Lại thân gái còn có năm điều chướng: Một, chẳng được làm Phạm-thiên-vương; hai, chẳng được làm Đế-Thích; ba, chẳng được làm Ma-vương; bốn, chẳng được làm Chuyển-luân thánh-vương; năm, chẳng được làm Phật. Thế nào thân gái được mau thành Phật?".

Lúc đó, Long-Nữ có một hột châu báu, giá trị bằng cõi tam-thiên đại-thiên đem dâng đức Phật. Phật liền nhận lấy. Long-nữ nói với Trí-Tích Bồ-Tát cùng tôn giả Xá-Lợi-Phất rằng: "Tôi hiến châu báu, đức Thế-Tôn nạp thọ, việc đó có mau chăng?".

- Đáp: "Rất mau".

- Long-Nữ nói: "Lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó".

Đang lúc đó cả chúng hội đều thấy Long-Nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ-Tát, liền qua cõi Vô-Cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báu thành bậc Đẳng-chánh-giác, đủ ba mươi hai tướng, tám mươi món đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp mầu.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Chào các bạn ! cho mình hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"Tôi hiến châu báu, đức Thế-Tôn nạp thọ, việc đó có mau chăng?".

- Đáp: "Rất mau".

- Long-Nữ nói: "Lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó".
Ngài Long Nữ Tám Tuổi Thành Phật, bảo là thành mà thật chẳng thành vì đã là Phật từ lâu rồi.
Ngài Long Nữ Tám Tuổi Thành Phật, bảo là mau mà thật chẳng mau vì đã là Phật từ lâu rồi.

Ông đừng chấp nơi chữ nghĩa văn tự mà quên ý.

Ý ở đây là gì?

1. Phật Tánh của tất cả ai cũng sẵn có (thì có nói là Thành Phật hay không thành, mau hay không mau được chăng?)

2. Phật Tánh không Nam không Nữ, Không Người Không Rồng, Không Già Không Trẻ v.v...

3. Hễ có Phật Tánh thì ai cũng có khả năng thành Phật, làm Phật, là Phật, đâu có phân biệt là Nam Nữ, Người Thú, Già Trẻ, đâu?

Thành Phật là Thấy được Phật Tánh của chính mình, trở về sống với Tánh Phật ấy.

Mê thì Quên Tánh Phật
Ngộ thì Nhớ Thấy Tánh Phật

Mê Ngộ chỉ ở trong một niệm mà thôi!

Không thể giải thích hết, mong ông nhận ý quên lời.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: Chào các bạn ! cho mình hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

Cám ơn bạn Thánh Tri rất nhiều, bạn đã làm sáng tỏ mọi khúc mắc của mình.

Chúc bạn luôn an lạc.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Chào các bạn ! cho mình hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"Tôi hiến châu báu, đức Thế-Tôn nạp thọ, việc đó có mau chăng?".

- Đáp: "Rất mau".

- Long-Nữ nói: "Lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó".
Ngài Long Nữ "hiến châu báu" nghĩa là ngài đã thấy được Tánh Phật của mình và đã trở về với Tánh Phật ấy. Và bây giờ ngài trình lên với Phật Thích Ca để ấn chứng cho ngài, thọ ký cho ngài thành Phật.

Phật Thích Ca "nạp thọ" nghĩa là ấn chứng cho ngài Long Nữ rồi.

Vừa dân lên là đã vừa nạp thọ rồi, ấy tức là Tâm Ấn Tâm vậy. Như Phật đưa cành hoa, Ca diếp mĩm cười ấy vậy, tức Tâm truyền Tâm. Không mau sao được?

Nhưng dẫu là mau, nhưng thật ra không mau không chậm vì luôn sẵn có Phật Tánh chứ đâu phải mới đây đâu!

Các việc hiện thân tướng thành Phật, Bồ Tát đều là diệu dụng của Tánh Phật đó.

Một người khi đã nhận thấy, trở về, và sống với Tánh Phật ấy một cách trọn vẹn thì thần thông diệu dụng đầy đủ.

Chúng sanh đáng dùng thân Phật để độ thoát liền hiện Thân Phật mà vì đó nói pháp.
Chúng sanh đáng dùng thân Bồ Tát để độ thoát liền hiện thân Bồ Tát mà vì đó nói pháp.
Chúng sanh đáng dùng thân Thanh Văn, Duyên Giác để độ thoát liền hiện thân Thanh Văn Duyên Giác mà vì đó nói Pháp.
Cho đến muốn dùng thân nào để độ thoát, liền dùng thân ấy mà độ thoát.

(Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm)

Vì căn tánh của hội Pháp Hoa là người đáng dùng Thân Phật để độ thoát (chỉ còn hạt chắt), cho nên ngài Long Nữ hiện thành thân Phật mà vì đó nói Pháp. Cho nên hiện làm thân Phật sang cõi Vô Cấu, ngồi tòa Bồ Đề, thành Phật, thuyết pháp.

P.S.: Thôi hỏi rồi đáp những việc không dính dáng vào đâu, không nên hỏi những thứ mà chúng mình chẳng thể đảm đang. Nên hỏi những gì chúng ta có thể áp dụng vào đời sống tu tập hằng ngày. Giải Ngộ không bằng Chứng Ngộ.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Chào các bạn ! cho mình hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Đó là bậc thượng căn đấy. Cũng giống như Lục Tổ Huệ Năng vậy.


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chào các bạn ! cho mình hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

tinhnghia đã viết:Trong kinh Pháp Hoa phẩm 13'' Phẩm Đề Bà ĐẠT ĐA'' . Long Nữ con vua Ta-Kiệt-La mới 8 tuổi thành Phật. Vì sao Long Nữ thành Phật mau đến vậy?
Vấn đề không phải ở chỗ Ngài Long Nữ.
Chúng ta có đủ phước đức và trí tuệ "thẩm định" SỰ THÀNH PHẬT của người khác hay không? Chỉ có Đức Thế Tôn mới hoàn toàn đủ khả năng đó!

Trong Phẩm Kinh này, Ngài Xá Lợi Phất (được mệnh danh là đại đệ tử trí tuệ bậc nhất của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật) và Ngài Trí Tích Bồ Tát (Bồ Tát ấy theo hầu Đức Thế Tôn Đa Bảo Phật) có nhiều câu vấn nhưng đến cuối cùng đành phải Tin Nhận: Thành Phật chẳng phải vô lượng kiếp hay một hai kiếp, mà chính là SỰ TU HÀNH của hành giả, LÂU HAY MAU LÀ TỪ CHỖ NÀY.
Lúc đó, Long-Nữ có một hột châu báu, giá trị bằng cõi tam-thiên đại-thiên đem dâng đức Phật. Phật liền nhận lấy. Long-nữ nói với Trí-Tích Bồ-Tát cùng tôn giả Xá-Lợi-Phất rằng: "Tôi hiến châu báu, đức Thế-Tôn nạp thọ, việc đó có mau chăng?".

- Đáp: "Rất mau".

- Long-Nữ nói: "Lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó".

Đang lúc đó cả chúng hội đều thấy Long-Nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ-Tát, liền qua cõi Vô-Cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báu thành bậc Đẳng-chánh-giác, đủ ba mươi hai tướng, tám mươi món đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp mầu.

Khi ấy trong cõi Ta-bà hàng Bồ-Tát, Thanh-văn, trời, rồng, bát-bộ, nhơn cùng phi-nhơn đều xa thấy Long-Nữ kia thành Phật khắp vì hàng nhơn, thiên trong hội đó mà nói pháp, sanh lòng vui mừng đều xa kính lạy, vô lượng chúng sanh nghe pháp tỏ ngộ được bậc Bất-thối-chuyển, vô lượng chúng sanh được lãnh lời thọ ký thành Phật. Cõi Vô Cấu sáu điệu vang động, cõi Ta-bà ba nghìn chúng sanh phát lòng Bồ-đề mà được lãnh lời thọ ký.

Trí-Tích Bồ-Tát và ngài Xá-Lợi-Phất tất cả trong chúng hội yên lặng mà tin nhận đó.


Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: Chào các bạn ! cho mình hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

Cám ơn các bạn!

Mình nhận thấy tất cả không ngoài '' nhân quả ''.

Ngài Long Nữ thành Phật là nơi Phật quả đã thành.

Trong quá khứ ngài Long Nữ đã phát Bồ Đề Tâm tu Phước Huệ, đến nay đã viên mãn.

Câu hỏi chỉ là phá nghi một vấn đề thắc mắc của mình , không có ý định là thẩm vấn sự tu hành của người khác.


Nam Mô A Di Đà Phật.

Nguyện tất cả chúng sanh vãng sanh Cực Lạc.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chào các bạn ! cho mình hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

tinhnghia đã viết:Cám ơn các bạn!

Mình nhận thấy tất cả không ngoài '' nhân quả ''.

Ngài Long Nữ thành Phật là nơi Phật quả đã thành.

Trong quá khứ ngài Long Nữ đã phát Bồ Đề Tâm tu Phước Huệ, đến nay đã viên mãn.

Câu hỏi chỉ là phá nghi một vấn đề thắc mắc của mình , không có ý định là thẩm vấn sự tu hành của người khác.


Nam Mô A Di Đà Phật.

Nguyện tất cả chúng sanh vãng sanh Cực Lạc.
Tu Hành đầy đủ phước đức và trí tuệ thì lập tức thành PHẬT.
PHẬT QUẢ chẳng ngoài nhân quả nhưng chẳng phải là QUẢ.


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Chào các bạn ! cho mình hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Bây giờ bạn muốn thành Phật không? Thì đừng khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước nữa thì thành ngay thôi chỉ sợ bạn bỏ chẳng nỗi


Nam Mô A Di Đà Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách