CÒN MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO !!!

Kính mời các bạn tham gia ghi lại kinh nghiệm tu tập và những gì mắt thấy tai nghe về sự cảm ứng nhờ hành trì giáo lý Phật.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: CÒN MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

ĐH Nguylinhtâm thiêt. biết nói chơi!!! :D

Đức Phât. A Di Đà từ bi vô lương. mà ĐH lấy tâm nhõ xíu cũa mình mà đo lường tâm Phât. Giỡn chơi!!! :D


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: CÒN MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Không phát bồ đề tâm thì không thể vãng sanh
Không Có Chổ Nào Trong 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà Nói Là Phải Phát Bồ Đề Tâm Mới Được Vãng Sanh.

Trong Kinh Vô Lượng Thọ Nói Người Tạo Nghiệp Cực Ác Lúc Lâm Chung Được Thiện Tri Thức Dạy Niệm Phật Mà Còn Được Vãng Sanh.

Nếu Phải Phát Bồ Đề Tâm Mới Được Vãng Sanh Thì Như Vậy Là Kinh Nói Sai Sao?Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÒN MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

nguynlinhtam đã viết:Người nào theo tiểu thừa là Thanh Văn thật
Thanh Văn và Bích chi Phật là Thất Tín vị bồ tát họ chưa có phát bồ đề tâm, chưa có phát:
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ


Không phát bồ đề tâm thì không thể vãng sanh
Chưa phát tâm Bồ Đề thì chưa gọi là Bồ Tát. Vì mục đích của Bồ Tát là "Nguyện thành Phật, độ chúng sinh" tức là Bồ Đề tâm .
Ở Cực Lạc có các vị Thanh Văn vì các vị ấy đã hồi tâm theo đại thừa, đã cầu thành Phật nên mới được vãng sanh Cực Lạc.

Trong kinh Pháp Hoa, sau khi Phật thụ ký cho các vị thanh văn đều được thành Phật, ngài Xá Lợi Phất có nói "...Nay chúng con mới thực là Thanh văn..."
Tại sao ngài lại nói như thế ?
Vì nếu A La Hán mà không phát tâm cầu Phật đạo thì tức là ngoại đạo. Quả A La Hán chỉ là hóa thành, chứ không phải cứu cánh (mục đích tôi thượng). Do đó nếu đúng là Phật tử thì dù có đắc A La Hán quả vẫn phải cầu Phật đạo.

Nếu phát Bồ Đề tâm thì phù hợp với mong muốn của Phật A Di Đà, sẽ dễ được vãng sanh hơn, chứ không phải là bắt buộc. (vì đã vãng sanh rồi, nếu cầu thành Phật thì sẽ phát Bồ Đề tâm thôi)


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: CÒN MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
Vì nếu A La Hán mà không phát tâm cầu Phật đạo thì tức là ngoại đạo.
đ/h trích kinh nào nói như thế nhé, cám ơn
:)


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: CÒN MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

:D :D :D

Hình như kinh A Di Đà Yếu Giãi cũa Trí Húc Đai. Sư đâu có nói như vây.... :D

tangbong


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: CÒN MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Thưa bình:

A la hán và Bích chi Phật tuong duong voi bồ tát thất tín vị trong viên giao dai thua họ chưa phát bồ đề tâm
, hễ phát bồ đề tâm là bậc viên giáo sơ trụ bồ tát, sơ tụ tức là phát tâm trụ
Binh là người đăng Kinh A Di Đà yếu giải mà không thấy câu của Đại sư Ngẫu Ích sao?
Thực ra thì các bậc Ðịnh Tính Nhị Thừa (12) ở các thế giới khác chẳng được sinh sang cõi kia đâu. Chỉ có vị nào trước đã quen tu tập hạnh Tiểu Thừa mà lúc lâm chung (sắp chết), biết hồi hướng về tâm Bồ Ðề, phát ra lời thệ nguyện của Ðại Thừa thì mới được sinh.


Còn Đại bồ tát trong Kinh Hoa Nghiêm là pháp thân đại sĩ. Có 41 phẩm vô minh:
http://niemphat.net/Luan/bonnguyen_np/bon_nguyen_np.htm
Trong kinh Ðại thừa thường nói thành Phật cần phải trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp; ba A Tăng Kỳ kiếp bắt đầu tính từ ngày nào? Chẳng phải tính từ hiện nay, hiện nay chúng ta không đủ tư cách; là tính từ ngày hết thảy phân biệt chấp trước đều đoạn dứt, là tính từ ngày vượt thoát ra khỏi thập pháp giới. Lúc bạn còn chưa vượt khỏi thập pháp giới thì tất cả những gì bạn tu đều không kể, như vậy lục đạo chẳng cần bàn tới. Cho nên chứng được Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật quả trong thập pháp giới, ngay cả Phật cũng chẳng kể; Phật ở đây là Tạng Giáo Phật, Viên Giáo Phật trong Tông Thiên Thai, vẫn còn ở trong thập pháp giới, cũng chưa kể. Phân biệt, chấp trước thiệt đã đoạn dứt sạch sành sanh mới đến Nhất Chân pháp giới, chứng Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát, Biệt Giáo Sơ Ðịa Bồ Tát, tính là tính từ lúc này, phải trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp nữa!

Ba A Tăng Kỳ kiếp để phá cái gì? Phá vọng tưởng. Lúc bấy giờ mới phá vọng tưởng, một phiền não trong ba thứ ‘vọng tưởng, phân biệt, chấp trước’. A Tăng Kỳ kiếp thứ nhất là để phá ba mươi phẩm -- Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng; A Tăng Kỳ kiếp thứ nhì phá bảy phẩm – Sơ Ðịa đến Thất Ðịa; A Tăng Kỳ kiếp thứ ba phá ba phẩm, càng trở về sau càng khó, đến Pháp Vân Ðịa Bồ Tát thì mới gọi là viên mãn thành Phật.
Sửa lần cuối bởi nguynlinhtam vào ngày 01/11/10 10:12 với 1 lần sửa.


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: CÒN MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nguynlinhtam đã viết: Còn Đại bồ tát trong Kinh Hoa Nghiêm là pháp thân đại sĩ. Có 41 phẩm vô minh:
http://niemphat.net/Luan/bonnguyen_np/bon_nguyen_np.htm
Trong kinh Ðại thừa thường nói thành Phật cần phải trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp; ba A Tăng Kỳ kiếp bắt đầu tính từ ngày nào? Chẳng phải tính từ hiện nay, hiện nay chúng ta không đủ tư cách; là tính từ ngày hết thảy phân biệt chấp trước đều đoạn dứt, là tính từ ngày vượt thoát ra khỏi thập pháp giới. Lúc bạn còn chưa vượt khỏi thập pháp giới thì tất cả những gì bạn tu đều không kể, như vậy lục đạo chẳng cần bàn tới. Cho nên chứng được Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật quả trong thập pháp giới, ngay cả Phật cũng chẳng kể; Phật ở đây là Tạng Giáo Phật, Viên Giáo Phật trong Tông Thiên Thai, vẫn còn ở trong thập pháp giới, cũng chưa kể. Phân biệt, chấp trước thiệt đã đoạn dứt sạch sành sanh mới đến Nhất Chân pháp giới, chứng Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát, Biệt Giáo Sơ Ðịa Bồ Tát, tính là tính từ lúc này, phải trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp nữa!

Ba A Tăng Kỳ kiếp để phá cái gì? Phá vọng tưởng. Lúc bấy giờ mới phá vọng tưởng, một phiền não trong ba thứ ‘vọng tưởng, phân biệt, chấp trước’. A Tăng Kỳ kiếp thứ nhất là để phá ba mươi phẩm -- Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng; A Tăng Kỳ kiếp thứ nhì phá bảy phẩm – Sơ Ðịa đến Thất Ðịa; A Tăng Kỳ kiếp thứ ba phá ba phẩm, càng trở về sau càng khó, đến Pháp Vân Ðịa Bồ Tát thì mới gọi là viên mãn thành Phật.
Các vị A LA HÁN được thọ ký thành Phật trong Kinh Pháp Hoa, khi được thọ ký, họ vẫn là Thanh Văn hay là Bồ Tát?

Còn các A LA HÁN chưa được thọ ký thì sao? Ba a tăng tỳ kiếp, tính từ đâu?


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CÒN MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

hlich đã viết:tangbong
Vì nếu A La Hán mà không phát tâm cầu Phật đạo thì tức là ngoại đạo.
đ/h trích kinh nào nói như thế nhé, cám ơn
:)
Trích kinh Pháp Hoa. Vì các vị Thanh văn sau khi được Phật thụ ký cho , các ngài mới nói rằng " Nay con mới thực là Thanh Văn, mới thực là A La Hán" . Vì sao nói như vậy ? vì biết đường mình sẽ đi là tiến đến Phật quả.
Còn các vị Thanh Văn , A La Hán 5000 người bỏ ra ngoài không dự hội Pháp Hoa thì sao ? mấy vị ấy có tiếp tục tu dến quả vị Phật không ? Ngay lúc bỏ ra đó đã là từ chối quả vị Phật rồi (còn về sau có ai hồi tâm không thì chưa biết) mà như vây tức nhiên không ở trong dòng Phật thì là ngoại đạo rồi. Dù đắc A La Hán cũng là một vị thánh ngoại đạo.
Ý Phật là muốn độ mọi chúng sinh đều đến Phật quả chứ không phải A La Hán. Vì quả vị A La Hán chỉ là tạm thời (là hóa thành) trên đường tu tiến đến Phật quả.
Chính Phật nói rằng " Nếu ta chỉ dùng pháp nhị thừa để độ chúng sinh thì ta đọa vào tội sẻn tham ".

Thanh văn và Bích Chi Phật tuơng đuơng với ngôi Thất địa Bồ Tát, Khi các ngài Phát Bồ Đề tâm, trên cầu Phật quả, dưới độ chúng sinh thì các ngài mới gọi là Bồ Tát , (Bồ tát Thanh văn).


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: CÒN MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Vì nếu A La Hán mà không phát tâm cầu Phật đạo thì tức là ngoại đạo.....
Ngay lúc bỏ ra đó đã là từ chối quả vị Phật rồi (còn về sau có ai hồi tâm không thì chưa biết) mà như vây tức nhiên không ở trong dòng Phật thì là ngoại đạo rồi
Cái này thì dct nghĩ nó không đúng....

Bởi vì Pháp Nhị Thừa là do Phật dạy chúng sanh có căn cơ tương ứng thì Phật dùng Pháp đó. Mình nghĩ thử xem nếu một vị Thầy dạy dỗ học sinh, mà một học sinh hoàn tất những gì thầy dạy, thì thầy phải mừng chừng...

Nhưng đó không phải là đích đến cho nên Phật lại chuyển qua thời Bát Nhã để dẫn dắt các vị A La Hán này... Nếu các vị A La Hán này nghe lời tin nhận của Phật mà bỏ pháp đó, tiến thêm một bước nữa thì đó mới thật sự là hoài bảo của Phật.

A La Hán là ruộng phước thế gian, không thể nói là Ngoại Đạo được. Nếu những vị A La Hán này vẫn khư khư ôm chấp pháp mình mà không chịu tiến thêm thì Phật gọi đó là "Tà Kiến"... ở đây là vì không chịu "buông bỏ" để tiến thêm, chứ chẳng phải pháp Nhị Thừa là Tà. Tâm không tương ưng với Tâm Bồ Đề nên Phật gọi tạm gọi nói là "Tà".
Thanh văn và Bích Chi Phật tuơng đuơng với ngôi Thất địa Bồ Tát,......
Ở đây dct nghĩ chỉ là nói về định lực thôi, chứ thật địa vị chẳng phải tương đương đâu...

... một chúng sanh tu từ lúc vào Thánh vị 4 quả (Tu Đà Hoàn) cho đến thành A La Hán chỉ có 7 kiếp...
Còn một chúng sanh tu từ sơ tín đến thất địa là 2 đại A Tăng Kì Kiếp....

Vậy thử hỏi... một bên có 7 kiếp nhân thiên, 1 bên trải qua 2 cái vô lượng vô biên kiếp .... có khập khiễng trên lệch chăng???

Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: CÒN MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Xin góp môt. vài lời :D
Câu "chúng sanh vô biên thê. nguyên. đô." hay bi. nhiều người hiễu lầm. Chúng sanh ỡ đây có hai nghĩa
1.-Nôi. chúng sanh-dòng nghiêp. thức luôn thay đỗi liên tuc. trong mỗi chúng ta
2.-Ngoai. chúng sanh-những chúng sanh không thuôc. nôi. chúng sanh."
Chữ Bồ Tát "Bodhisattva" dich. ngắn gon. là người giác ngô. Nhiều người hiễu lầm chữ Bồ Tát nên hay sanh ra tranh cãi không cần thiết.
Bồ tát thì ai cũng là Bồ Tát cã, mới tho. Bồ Tát Giới cũng đươc. goi. là Bồ Tát. Đức Phât. Thích Ca lúc chưa thành đao. ngài cũng đươc. goi. là Bồ Tát. Đối với Đức Phât. Thích Ca Mâu Ni, ngài tu 3 đai. A Tăng Kì Kiếp thì thành Phât. Đối với Bồ Tát Di Lăc. thì thời gian tu tâp. cũa ngài lai. là 10 đai. A Tăng Kì Kiếp. Cùng quã vi. Bồ Tát, phát tâm tu tâp. cùng lúc, nhưng Đức Phât. Thích Ca thành Phât. trước. Đối với người ít hoc. lười tu như tôi, chưa chắc đã là 10 đai. A Tăng Kì Kiếp mà là vô lương. vô biên A Tăng Kì Kiếp mà phãi đa số găp. thuân. duyên mới đươc.... :D :D
Đức Phât. Thích Ca dư sức biết tâm lý làm biếng hoc. làm biếng tu cũa chúng sanh như tôi, trên lý thuyết cũng là Bồ Tát, cũng có thễ thành Phât., như phẫm Đề Bà Đat. Đa và phẫm Bồ Tát Thường Bất Khinh trong kinh Pháp Hoa, nên Như Lai Thế Tôn mới khuyến khích phát nguyên. sanh về cõi cưc. lac. cũa Đức Phât. A Di Đà (mà theo tôi cũng chính là Đức Bỗn Sư) đễ có cơ hôi. thuân. lơi. đễ hoc. đao. và chuyên tu. Nhưng mà "đới nghiêp. vãng sanh", người lười tu, lười hoc. như tôi thì chĩ có "Ha. Phẫm-Ha. Sanh" còn quý vi. siêng như Thánh Tri, Kim Cang, Hlich, Tqh009, hay DCT, etc...thì dư sức Trung Phẫm còn Thương. Ha. hay Trung Sanh thì tư. quý vi. tư. biết-giống như người uống nước nóng lanh. tư. biết. tangbong


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: CÒN MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
Chính Phật nói rằng " Nếu ta chỉ dùng pháp nhị thừa để độ chúng sinh thì ta đọa vào tội sẻn tham ".
vâng đó là pháp nhị thừa chưa đầy đủ như pháp đại thừa, không phải pháp nhị thừa "sản xuất" ra kẻ ngoại đạo

về sự tu tập của một vị bồ tát cưỡi xe đại thừa, Kinh Ma Ha Bát Nhã, Phẩm Kim Cang, có đoạn này,

Phật bảo Tu bồ đề: Bồ tát ma ha tát nên sinh tâm như vầy: Ta sẽ trang nghiêm lớn ở trong vô lượng sinh tử; ta phải nên bỏ hết thảy sở hữu; ta phải nên giữ tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sinh; ta phải nên lấy ba thừa độ thoát hết thảy chúng sinh, khiến vào Vô dư Niết bàn;…

Chúng sinh ấy vào Vô dư Niết bàn rồi vậy sau tự trồng căn lành, trải qua vô lượng trăm ngàn ức vô số kiếp, sẽ chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.


có thể nói kinh Bát nhã khởi xướng bồ tát đạo đại thừa (?) mà chẳng thấy sự bài bác nhị thừa trong kinh Bát Nhã; các pháp nhị thừa cũng là phương tiện tốt độ chúng sinh; vì nhân duyên không phải chúng sinh nào cũng phát nguyện đạo đại thừa; vì nhân duyên có chúng sinh không đi quá các quả nhị thừa

các pháp nhị thừa cũng là Bát nhã ba la mật, như trong Đại Trí Độ Luận nói,

hết thảy pháp lành thuộc ba thừa, đều tụ hợp vào trong Bát nhã ba la mật, vì cớ sao? Vì hết thảy pháp lành của ba thừa đều vì Niết bàn

cho nên theo tông đại thừa mà bài xích nhị thừa thì chẳng khác nào đọa phế thừa đó!

:)


biển tâm
Bài viết: 565
Ngày: 17/09/10 03:17
Giới tính: Nữ

Re: CÒN MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO !!!

Bài viết chưa xem gửi bởi biển tâm »

Thanh Văn, Bồ Tát, A La Hán, Phật, Tiểu thừa, Đại thừa, Nhị thừa, Nhất thừa..............ôi đọc mà thấy chóng mặt.

Muốn tu thành A La Hán cũng phải trải nghiệm mấy tầng Định, phát triển nhiều lớp tuệ, vượt qua 4 lần chứng Tứ Diệu Đế....vv và vv... cho nên một lần chứng đời này còn khó nói chi đến 4 lần.

Muốn viên mãn hạnh Bồ Tát thì qua giai đoạn sơ phát tâm còn phải học hạnh Bồ Tát, tu hạnh Bồ Tát, nhẫn hạnh Bồ Tát, tùy thuận hạnh Bồ Tát, tịnh hạnh Bồ Tát....vv và vv....rồi mới viên mãn hạnh Bồ Tát.

Đường nào cũng không dễ. Nhưng : "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông"

Nói không chấp vào Thừa nào cả, vì tùy thiện căn mỗi người, nhưng cứ nói qua nói lại hoài thành ra cái tâm đã chấp.

Đạo tràng có cái mục này tên là Kinh Nghiệm Tu Tập, mà ít thấy vị nào chia xẻ cho nhau phương cách và kinh nghiệm trên đường tu của mình, để cho những người sơ cơ còn thấy có niềm tin hy vọng mà vững lòng đi tiếp, để cho người đang tu cũng tìm được thiện tri thức không chỉ trên văn tự mà là thiện tri thức đồng hành, cho dẫu là "đi cùng con đường mà mỗi người tự bước" . Chánh Pháp được gọi là Chánh Pháp nếu có người hành Chánh Pháp, để cho Chánh Pháp đó được lưu chuyển, bằng không mai sau một chữ cũng không còn, vì khái niệm thì theo duyên hợp mà đổi thay, còn mất, chứ thực tánh của vạn pháp thì bất sanh bất diệt. Nhưng "Ai" biết nó ?

Trên đây là những lời chân thành, kính mong quí vị hỉ xã nếu có làm phật ý.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách