Phật Trí

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Thiệnthông
Bài viết: 240
Ngày: 16/10/08 14:55
Giới tính: Nam
Đến từ: USA
Nghề nghiệp: www.phatam.com

Phật Trí

Bài viết chưa xem gửi bởi Thiệnthông »

A Di Đà Phật
(Trích trong email mình đã viết cho bạn tri thức)
Mình nghĩ bạn vẫn còn nghiệp chướng và phiền não chướng nhiều. Bạn nên lạy Phật A Di Đà nhiều cho giảm hoặc tiêu nghiệp chướng, tăng công đức thì đường tu hành mới thuận lợi và mau đi lên. Như mình thì mỗi ngày mình có 6 lần lạy Phật A Di Đà, mỗi lần 40 lạy, vừa lạy vừa trì A Di Đà Phật. Bạn cũng vừa lạy vừa trì A Di Đà Phật cho nhiều, tùy theo hoàn cảnh và thời gian của bạn mà tự xếp đặt thời khóa lạy Phật.
Nếu bạn muốn trì Kinh Vô Lượng Thọ thì tự bạn chia ra 1,2,3,4 lần thọ trì đọc tụng hết 1 cuốn trong 1,2,3 hay 4 ngày. Như mình thì 2 ngày hết 1 cuốn, có người 1 ngày 1 cuốn, có người 3 cuốn 1 ngày. Tự bạn sắp xếp thọ trì đọc Kinh như thế nào tùy theo khả năng và hoàn cảnh của bạn.
Khi bạn thọ trì đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ thời gian sau Tín tâm bạn sẽ sâu chắc, bạn sẽ thâm nhập cảnh giới Cực Lạc, bạn dễ buông xả để về với Phật hơn, bạn giúp cho nhiều chúng sanh khác (thấy được hoặc không thấy được) cũng được biết đến và hiểu Kinh Vô Lượng Thọ, họ sẽ nương theo bạn để tu và nhiều điều lợi ích khác nữa…
Thật sự trước đây Tín tâm của mình đối với Pháp Môn Tịnh Độ cũng rất yếu, nói Tín thì cũng có, nhưng Tín sâu chắc thì chưa hẳn. Bây giờ, Tín tâm mình tăng hơn lúc trước nhiều, cho dù người nào có nói không có Cực Lạc và Phật A Di Đà đi chăng nữa? Cũng không thay đổi được Tín tâm của mình, mình phải Tín chân thật, tha thiết, bền vững (trích trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật). Cho dù ai có nói Lý nói Sự giỏi cách mấy, không bao giờ lay động được Tín tâm của mình.
Mình rất tin chắc vào Phật Trí, trong Kinh Vô Lượng Thọ nhắc đi nhắc lại mình phải Tin vào Phật Trí, không được nghi ngờ. Nói thiệt nhe, mình rất khâm phục, tin tưởng, và phải công nhận rằng không ai có Trí Huệ bằng Phật, Trí Phật là vô thượng, là bất khả tư nghì, là vi diệu, là vô ngại, là diệu dụng. Trí Phật thấy biết được tất không gian, lẫn thời gian (quá khứ, hiện tại, vị lai), biết được tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Không gì có thể ngăn ngại được Trí Phật, không ai hơn được Phật Trí, cho dù vô lượng vô số Thanh Văn, Duyên Giác hợp nhau cũng không lường được Phật Trí. Bởi vậy Phật nói trong Kinh A Di Đà là : có cõi Cực Lạc, có Phật A Di Đà, là mình tin tuyệt đối. Mình có đọc Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ do Hoàng Niệm Tổ chú giải ghi rằng: Kinh A Di Đà nói CÓ cõi Cực Lạc, CÓ Phật A Di Đà, nói CÓ chứ không phải là không? Bởi vậy ai muốn nói lý, sự gì cũng được, mình vẫn tin là CÓ cõi Cực Lạc, CÓ Phật A Di Đà.
A Di Đà Phật
Thiện Thông


hhc
Bài viết: 138
Ngày: 18/11/10 04:40
Giới tính: Nam
Đến từ: Tịnh độ

Re: Phật Trí

Bài viết chưa xem gửi bởi hhc »

tangbong tangbong tangbong =D>


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]8 khách