VÔ MÔN QUAN

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Có hai câu hỏi mà nhiều người còn thắc mắc
1) Tại sao Phật Đại Thông Trí Thăng ngồi mười kiếp tại đạo tràng mà Phật pháp chẳng hiện tiền?
2) Tại sao Phật đại Thông Trí Thắng ngồi mười kiếp tại đạo tràng mà không thành Phật?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 10

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 10

THANH THOÁT CÔ BẦN

CÔNG ÁN
Một ông tăng hỏI hòa thượng Tào Sơn
- Thanh thoát này nghèo khổ xin ngài cứu giúp.
Sư gọI
- Thầy Thoát
Ông tăng đáp
- Dạ
Sư nói
- Rượu Thanh nguyên vốn sẵn của nhà, đã uống xong ba chén sao còn bảo chưa dính môi?

LỜI BÀN
Thanh Thoát trình cơ như vậy là ý làm sao? Tào Sơn lanh mắt hiểu rõ ngay ý tứ. Tuy vậy xem vào đâu mà bảo thầy Thanh Thoát uống rượu?

KỆ TỤNG
Bần tự Phạm Nhiễm
Khí như Hạng Võ
Hoạt kế tuy vô
Cảm dữ đấu phú

Nghèo tợ Phạm Nhiễm
Oai như Hạng Võ
Nghề nghiệp trống trơn
Dám so phú hộ.

BÌNH BÌNH
Xem vào đâu mà bảo thầy Thanh Thoát uống rượu ?
- Dạ


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: TẮC 10

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

binh đã viết:TẮC 10

THANH THOÁT CÔ BẦN

CÔNG ÁN
Một ông tăng hỏI hòa thượng Tào Sơn
- Thanh thoát này nghèo khổ xin ngài cứu giúp.
Sư gọI
- Thầy Thoát
Ông tăng đáp
- Dạ
Sư nói
- Rượu Thanh nguyên vốn sẵn của nhà, đã uống xong ba chén sao còn bảo chưa dính môi?

LỜI BÀN
Thanh Thoát trình cơ như vậy là ý làm sao? Tào Sơn lanh mắt hiểu rõ ngay ý tứ. Tuy vậy xem vào đâu mà bảo thầy Thanh Thoát uống rượu?
Thanh Thoát uống rượu, còn bạn đã uống rượu chưa?
Thanh Thoát uống bằng gì? còn bạn uống bằng gì?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TÁC 11

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 11

TRIỆU CHÂU KHÁM AM CHỦ

CÔNG ÁN

Ngài Triệu Châu ghé thăm một am , hỏI
- Có chăng, có chăng ?
Chủ am giơ nắm tay lên. Sư nói
- Nước cạn không phảI chỗ đậu thuyền.
Bèn bỏ đi.
LạI ghé một am khác , hỏI
- Có chăng có chăng ?
Chủ am cũng giơ nắm tay lên. Sư nói
- Buông được, bắt được, giết được, cứu được.
Bèn lễ bái.

LỜI BÀN

Cả hai đều đưa nắm tay lên, sao lạI chịu một, chê một ? thử hỏI ngoa ngạnh ở đâu ? Nếu hạ được chỗ này một câu chuyển ngữ thì thấy ngay Triệu Châu, lưỡI không xương, khen chê mặc sức. Tuy nhiên ngặt nỗI Triệu Châu lạI bị hai ông tăng khám phá.
Nếu bảo hai ông chủ am có hơn có kém thì tỏ ra không có con mắt tham học. còn nếu bảo hai ông chủ am không hơn không kém thì cũng không có con mắt tham học.

KỆ TỤNG

Nhãn lưu tinh
Cơ xế điện
Sát nhân đao
Hoạt nhân kiếm.

Mắt sao băng
Cơ ánh chớp
Đao giết ngườI
Kiếm cứu người.

BÌNH BÌNH
Chẳng phảI hai ông tăng có hơn, có kém, mà do Triệu Châu có hơn, kém.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Khách

Re: TẮC 9

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

binh đã viết:TẮC 9

ĐẠI THÔNG TRÍ THẮNG PHẬT

CÔNG ÁN
Một ông tăng hỏI hòa thượng Hung Dương Nhượng:
- Phật ĐạI Thông Trí Thắng ngồI tu mườI kiếp ở đạo tràng , Phật pháp không hiển hiện , không thành được Phật đạo, thế nghĩa là sao?
Sư nói
- HỏI hay thật.
Ông tăng nói
- Đã ngồI tuu ở đạo tràng, sao lạI không thành được Phật đạo?
Sư đáp
- Vì ông ấy không thành Phật.

LỜI BÀN
Chỉ cho lão Hồ biết, không cho lão Hồ hiểu. Kẻ phàm phu mà biết thì đó là thánh nhân, thánh nhân mà hiểu thì đó là phàm phu vậy.

KỆ TỤNG

Liễu thân hà tự liễu tâm hưu
Liễu đắc tâm hề thân bất sầu
Nhược dã thân tâm câu liễu liễu
Thần tiên hà tất cánh phong hàu.

Rõ thân há đọ tâm trong sáng
Sáng được tâm chừ thân chẳng sầu
Ví cả thân tâm đều tỏ sạch
Thần tiên nào phảI đợI phong hầu.

BÌNH BÌNH

Chẳng biết.
Phật pháp hiển hiện rồi đó!


Khách

Re: TẮC 10

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

binh đã viết:TẮC 10

THANH THOÁT CÔ BẦN

CÔNG ÁN
Một ông tăng hỏI hòa thượng Tào Sơn
- Thanh thoát này nghèo khổ xin ngài cứu giúp.
Sư gọI
- Thầy Thoát
Ông tăng đáp
- Dạ
Sư nói
- Rượu Thanh nguyên vốn sẵn của nhà, đã uống xong ba chén sao còn bảo chưa dính môi?

LỜI BÀN
Thanh Thoát trình cơ như vậy là ý làm sao? Tào Sơn lanh mắt hiểu rõ ngay ý tứ. Tuy vậy xem vào đâu mà bảo thầy Thanh Thoát uống rượu?

KỆ TỤNG
Bần tự Phạm Nhiễm
Khí như Hạng Võ
Hoạt kế tuy vô
Cảm dữ đấu phú

Nghèo tợ Phạm Nhiễm
Oai như Hạng Võ
Nghề nghiệp trống trơn
Dám so phú hộ.

BÌNH BÌNH
Xem vào đâu mà bảo thầy Thanh Thoát uống rượu ?
- Dạ
Rượu này độc lắm đừng uống!


Khách

Re: TÁC 11

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

binh đã viết:TẮC 11

TRIỆU CHÂU KHÁM AM CHỦ

CÔNG ÁN

Ngài Triệu Châu ghé thăm một am , hỏI
- Có chăng, có chăng ?
Chủ am giơ nắm tay lên. Sư nói
- Nước cạn không phảI chỗ đậu thuyền.
Bèn bỏ đi.
LạI ghé một am khác , hỏI
- Có chăng có chăng ?
Chủ am cũng giơ nắm tay lên. Sư nói
- Buông được, bắt được, giết được, cứu được.
Bèn lễ bái.

LỜI BÀN

Cả hai đều đưa nắm tay lên, sao lạI chịu một, chê một ? thử hỏI ngoa ngạnh ở đâu ? Nếu hạ được chỗ này một câu chuyển ngữ thì thấy ngay Triệu Châu, lưỡI không xương, khen chê mặc sức. Tuy nhiên ngặt nỗI Triệu Châu lạI bị hai ông tăng khám phá.
Nếu bảo hai ông chủ am có hơn có kém thì tỏ ra không có con mắt tham học. còn nếu bảo hai ông chủ am không hơn không kém thì cũng không có con mắt tham học.

KỆ TỤNG

Nhãn lưu tinh
Cơ xế điện
Sát nhân đao
Hoạt nhân kiếm.

Mắt sao băng
Cơ ánh chớp
Đao giết ngườI
Kiếm cứu người.

BÌNH BÌNH
Chẳng phảI hai ông tăng có hơn, có kém, mà do Triệu Châu có hơn, kém.
Ở đây không hơn kém gì cả, Câu trước câu sau của TC thật chẳng khác nhau nghĩa.


Khách

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

binh đã viết:TẮC 1:
Con chó của Triệu Châu
CÔNG ÁN :
Một ông tăng hỏI hòa thượng Triệu Châu:
- Con chó có Phật tánh không?
Sư đáp :
- Không

LỜI BÀN
Tham thiền phảI lọt cửa tổ, diệu ngộ phảI tuyệt đường tâm. Cửa tổ không lọt, đường tâm không dứt thì cũng như bóng ma nương nhờ cây cỏ.
Thử hỏI cửa tổ là gì? Chỉ một chữ không chính là cửa ấy, bèn gọI là Vô Môn Quan của thiền tông vậy. Qua được cửa ấy, chẳng những thấy đượcTriệu Châu mà còn cùng các Tổ xưa năm tay chung bước , thâm sâu giao kết, cùng một mắt thấy, cùng một tai nghe Há chẳng thú sao? Há chẳng ai muốn qua cửa ấy sao?
Hãy tận dụng ba trăm sáu mươi đốt xương , tám vạn bốn nghìn lỗ chân lông , vận dụng cả thân tâm khởI thành một mốI nghi , tham thẳng chữ không, ngày đêm nghiền ngẫm . chớ nên cho không là không theo nghĩa trống rỗng, chớ nên cho không là không theo nghĩa có, không . Như nuốt phảI hòn sắt nóng , muốn nhả mà nhả không ra. Bỏ hết cái tệ hạI trước kia, lâu ngày thuần thục tự nhiên trong ngoài thành một khốI . Như kẻ câm nằm mộng chỉ mình mình hay.
Bỗng nhiên bộc phát, trờI kinh đất chuyển như đoạt được vào tay thanh đạI đao của Quan Vũ , gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, dửng dưng vờI bờ sinh tử, rong chơi chốn lục đạo tứ sinh.
Vậy thử hỏI làm sao nghiền ngẫm ? Hãy dùng hết sức lực mà nêu chữ không ấy. Nếu chẳng gián đoạn, khác nào thắp ngọn đuốc pháp , mớI châm nhẹ đã cháy bừng.

KỆ TỤNG
Cẩu tử Phật tính
Toàn đề chính lệnh
Tài thiệp hữu vô
Táng thân thất mệnh

Chó cùng Phật tính
Nêu toàn chỉ thẳng
Vừa nói có, không
Bỏ thân mất mạng
Không với có Phật tánh, chỗ nào không khác?


Khách

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

binh đã viết:TẮC 2

CÔNG ÁN
MỗI khi hòa thượng Bách Trượng giảng pháp , có một lão già thường theo tăng chúng vào nghe. Chúng lui, lão cũng lui. Bỗng một hôm lão không lui. Sư bèn hỏI
- NgườI nào đứng đó?
Lão già đáp:
- Thưa tôi vốn chẳng phảI người. Xưa thờI Phật Ca Diếp tôi đã ở núi này. Nhân có học tăng hỏI “ Bậc đạI tu hành có rơi vào nhân quả không?”. Tôi đáp “Không rơi vào nhân quả” Bèn bị đọa làm thân chồn hoang 500 kiếp. Nay xin hòa thượng cho một lờI chuyển ngữ để tôi thoát kiếp chồn hoang.
Nói xong bèn hỏI:
- Bậc đạI tu hành có rơi vào nhơn quả không?
Sư đáp:
- Chẳng mờ nhân quả.
Lão già nghe xong đạI ngộ, sụp lạy nói :
- Tôi đã thoát thân chồn hoang, còn ở sau núi, dám xin hòa thượng xếp đặt cho theo lệ tăng chết.
Sư bảo thầy duy na bạch chùy, bảo tăng chúng ăn xong sẽ làm lễ táng tăng. Tăng chúng đều bàn tán :
- MọI ngườI an lành, Niết Bàn đường (nhà nghỉ của tăng bịnh) không có ai đau ốm, sao lạI có chuyện như vậy.
Dùng ngọ xong sư dẫn tăng chúng đến sau hốc núi dùng trượng khều ra một xác chồn hoang rồI đem hỏa táng.
TốI đến sư thượng dduowngfkeer lạI chuyện cho mọI ngườI nghe. Hoàng Bá mớI hỏI
- NgườI xưa đáp sai một lờI chuyển ngữ mà bị đọa làm thân chồn hoang 500 kiếp. Giả như câu nào cũng không đáp sai thì sao?
- LạI gần đây ta nói cho nghe.
Hoàng Bá đến gần tát sư một tát. Sư vỗ tay cườI nói
- Tưởng râu tên Hồ thì đỏ, lạI gặp tên Hồ đỏ râu.

LỜI BÀN
Chẳng rơi vào nhân quả sao lạI đọa kiếp chồn hoang? Chẳng che mờ nhân quả sao lạI thoát kiếp chồn hoang? Nếu ngó thấy chỗ đó thì hiểu được Bách Trượng xưa, lợI được năm trăm kiếp phong lưu.

KỆ TỤNG

Bất lạc bất muộI
Lưỡng thái nhất tái
Bất muộI bất lạc
Thiên thác vạn thác

Chẳng rơi chẳng mờ
Đôi bề đua đốI
Chẳng mờ chẳng rơi
Ngàn sai vạn lỗi.
Chấp thể bỏ dụng làm sao không đọa cho được!?


Khách

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

Khách vãng lai đã viết:- Kệ Thiên Long,mặc Tiều Đồng -Chẳng nghĩ quả,chẳng lo nhân. -Chỉ giữ một tâm,trụ nơi một niệm. -Chằng nghĩ ác,chẳng nghĩ thiên. -Làm lợi khắp khắp quần sanh. -Hỏi minh vô mimh diệc, -hỏi ngộ hay đồng không ngộ. -Nhất thiết hữu vi pháp. -Như mộng huyễn bọt bóng. -Như sương cũng ,cũng như chớp... Vãng lai xin trả bài ,xin mọi người cho chỉ dẫn.
Chưa bước đc vào nhà thủ thỉ một mình.


Khách

Re: tắc 4

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

binh đã viết:TẮC 4

TÊN HỒ KHÔNG RÂU

CÔNG ÁN
Ngài Hoặc Am nói
- Sao tên Hồ ở Tây Thiên không có râu?

LỜI BÀN

Tham thì phảI thực tham, ngộ thì phảI thực ngộ. Tên Hồ kia phảI tận mắt trông thấy một lần mớI được. Nhưng hễ nói thấy tận mắt thì đã có hai đứa rồi.

KỆ TỤNG

Si nhân diện tiền
Bất khả thuyết mộng
Hồ tử vô tu
Tinh tinh thiêm mộng

Trước kẻ còn mơ
Chẳng nên nói mộng
Rợ Hồ không râu
Rõ lạI thêm mù.

BÌNH BÌNH

LờI bàn hay tuyệt. PhảI làm sao để thấy tận mặt tên Hồ kia mà vẫn chỉ có một đứa ?

Còn một đứa vẫn sai.
Râu với lại mài, đi đường nhắm mắt sao về tới nhà?


Khách

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

Khách đã viết:TẮC 5

HƯƠNG NGHIÊM LEO CÂY

CÔNG ÁN
Hòa thượng Hương Nghiêm nói
“ Như ngườI trên cây, miệng cắn vào cành, tay chân lơ lửng. DướI cây có ngườI hỏI : Ý Tổ Sư ở Tây lạI, không đáp thì phụ ngườI hỏI, còn đáp lạI bỏ thân mất mạng . Vậy phảI làm sao? “.

LỜI BÀN

Dầu có lờI biện luận khúc chiết đều không dùng được. Giảng được một tạng kinh lớn cũng vô ích. Nếu đáp được chỗ ấy thì khơi dậy được con đường chết trước kia, diệt được con đường sống trước kia. Còn nếu chưa đáp được thì chờ sau này hỏI Di Lạc .

KỆ TỤNG

Hương Nghiêm chân đỗ soạn
Ác độc vô tận hạn
Á khước nạp tăng khẩu
Thông thân tích nhãn quỷ

Hương Nghiêm thực ngoa ngụy
Ác độc quả thâm thúy
Chận nghẹn họng thầy tu
Cùng mình ló mắt quỷ.

BÌNH BÌNH

Tuy vậy bao nhiêu bậc cổ đức xưa kia, dựng lập tông môn cũng chỉ để trả lờI câu hỏI đó (Như hà thị Tổ Sư Tây lai ý? ).
Không dùng miệng trả lời cùng được mà!


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách