VÔ MÔN QUAN

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 34

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 34

TRÍ BẤT THỊ ĐẠO

CÔNG ÁN
Ngài Nam Tuyền nói
- Tâm chẳng phảI Phật, trí chẳng phảI đạo

LỜI BÀN
Lão Nam Tuyền thiệt là già không biết thẹn . mớI mở miệng hôi thói nhà đã lộ. Tuy vậy kẻ biết ơn cũng ít .

TỤNG

Thiên tinh nhật đầu xuất
Vũ hạ địa thượng thấp
Tận tình đô thuyết liễu
Chỉ khủng bất tín cập.

Mây quang vầng nhật rọI
Mưa về đất được tướI
Dốc lòng nói hết ra
Chỉ e không tin nổi.

BÌNH BÌNH
Tại sao ngài Nam Tuyền dốc túi chỉ dậy mà ít kẻ biết ơn?
TạI vì chưa đạt tới.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 35

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 35

CÔ THANH LÌA HỒN

CÔNG ÁN
Ngài Ngũ Tổ hỏI một ông tăng
- Cô Thanh lìa hồn cô nào là cô thật?

LỜI BÀN
Nếu chỗ này mà hiểu cho xác thiết thì thấy rằng thoát xác, nhập xác như ra vào quán trọ. Còn như chưa, chớ nên chạy bậy. Một mai đất, nước, gió, lửa bị phân tán , như cua đinh bị thả nước sôi, chân tay luống cuống. Lúc ấy chớ bảo rằng ta không nói trước.

TỤNG

Vân, nguyệt thị đồng
Khê, sơn các dị
Vạn phước, vạn phước,
Thị nhất, thị nhị.

Mây, trăng không khác
Khe, núi chẳng đồng
Vạn phước, vạn phước,
Một chăng, hai chăng?

BÌNH BÌNH
Chẳng cô nào là cô thật cả.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 36

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 36

GẶP NGƯỜI ĐẮC ĐẠO

CÔNG ÁN
Ngài Ngũ Tổ nói
- Giữa đường gặp ngườI đắc đạo, chớ nói hay im mà đốI đãi. Thử hỏI phảI đốI đãi ra làm sao?

LỜI BÀN
Nếu ở đây mà đốI đãi cho được xác thiết , há chẳng thú sao ? Còn nếu chưa được như thế thì phảI cẩn thận.

TỤNG

Lộ phùng đạt đạo nhân
Bất tương nữ, mặc đốI
Lan tai phách diện quyền
Trực hạ hộI, tiện hộI

Trên đường gặp ngườI đạt đạo
Chớ nói hay im đốI đãi ngườI
Thẳng mặt tống liền cho một đấm
Hễ mà hiểu được, hiểu liền thôi.

BÌNH BÌNH
Như gương sáng đốI nhau, trùng trùng … vô ảnh.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 37

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 37

CÂY BÁCH TRƯỚC SÂN

CÔNG ÁN
Một ông tăng hỏI ngài Triệu Châu
- Ý Tổ Sư sang đông là gì?
Sư đáp
- Cây bách trước sân.

LỜI BÀN
Nếu thấy rõ được chỗ đáp của Triệu Châu thì trước không có Thích Ca, sau không có Di Lạc

TỤNG

Ngô vô triển sự
Ngữ bất đầu cơ
Thừa ngôn giả táng
Trệ cú giả mê.

LờI không tả truyện
Tiếng chẳng hợp duyên
Đeo lờI mất mạng
Vướng câu tốI lòng.

BÌNH BÌNH

HỏI ý Tổ sư mà lạI chỉ cây bách trước sân là sao?
Việc này hiển nhiên là lờI không có khả năng diễn tả.
Ý tạI ngôn ngoạI .


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 38

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 38

TRÂU QUA KHUNG CỬA

CÔNG ÁN
Ngũ tổ nói
- Ví như con trâu đi qua khung cửa, đầu, sừng , bốn chân đã lọt, sao cái đuôi lạI không lọt?

LỜI BÀN
Nếu thấy được chỗ hiểm hóc này, hạ nổI một câu chuyển ngữ, thì trên báo được bốn ân, dướI độ được ba cõi. Còn nếu chưa phảI nên lưu ý đến cái đuôi kia.

TỤNG

Quá khứ đọa khanh tiệm
HồI lai khước bị hoạI
Giả ta vĩ ba tử
Trực thị thậm kỳ quái

Bước tớI lọt xuống hố
Lui về lạI hoạI thân
Đuôi kia xem chẳng mấy
Cớ sao kỳ quái vậy?

BÌNH BÌNH

Hành giả đã được tâm không, mọI cái đều phù hợp giáo lý , mà sao vẫn không qua lọt cửa Tổ. Thì ra vẫn còn vướng một cái, giống như con trâu bị vướng cái đuôi vậy.

Vậy phảI làm sao?

Chỉ còn một cách là bỏ cái đuôi kia mớI thoát.
Cũng vậy, hành giã đã được tâm không, phảI bỏ cả cái thấy được tâm không mớI qua lọt cửa tổ.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

tắc 39

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 39

VÂN MÔN SẨY LỜI

CÔNG ÁN
Một ông tăng hỏI ngài Vân Môn
- Quang minh tịch chiếu biến hà sa.
LờI nói chưa dứt, sư vụt hỏI
- Chẳng phảI thơ của tú tài Trương Chuyết đó sao?
Ông tăng đáp
- PhảI
Sư nói
- Sẩy lờI rồI vậy.
Về sau Tử Tâm nhắc lạI chuyện này và hỏI
- Thử hỏI đâu là chỗ ông tăng sẩy lờI?

LỜI BÀN
Nếu ở đây mà thấy được chỗ dụng bí hiểm của Vân Môn cùng chỗ sẩy lờI của ông tăng thì có thể làm thầy ở hai cõi trờI, người. Còn nếu chưa rõ thì tự cứu mình cũng không xong.

TỤNG

Cấp lưu thùy điếu
Tham nhị giả trước
Khẩu phùng tài khai
Tính mệnh tang khước.

Nước xiết buông câu
Tham mồI mắc họa
Miệng vừa mớI há
Tính mạng còn đâu?

BÌNH BÌNH
“Quang minh tịch chiếu biến hà sa” chẳng nói thì nó vẫn vậy. Vừa mở mồn ra nói “ phảI “ liền rơi vào nhị nguyên đốI đãi rồi.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 40

QUI SƠN ĐÁ ĐỔ TỊNH BÌNH

CÔNG ÁN
Hòa thượng Qui Sơn trước ở vớI ngài Bách Trượng , giữ chức điển tòa ( coi về ẩm thực) Bách Trượng chọn ngườI đến núi ĐạI Qui làm chủ trì, bèn dậy sư cùng ông thủ tòa (ngườI đứng đầu tăng chúng) ra đốI đáp trước chúng, xem ai đốI đáp giỏI sẽ được phái đi.
Bách Trượng cầm tịnh bình đặt xuống đất hỏI
- Không dược gọI là tịnh bình , gọI là cái gì?
Ông thủ tòa đáp
- Không thể gọI là khúc cây.
Bách Trượng quay sang hỏI sư, sư bèn đá đổ tịnh bình mà đi. Bách Trượng cườI nói :
- Ông đệ nhất tòa thua mất hòn núi rồI vậy.
RồI phái sư đi làm tổ khai sơn ở ĐạI Qui.

LỜI BÀN
Qui sơn một phen hăng hái , ngặt rằng vẫn không vượt qua được cái bẫy của Bách Trượng . Xét kỹ lại, té ra lựa nặng, bỏ nhẹ .Sao vậy chớ? Tránh khỏI bưng mâm lạI mang gông sắt.

TỤNG

Dương hạ cô ly tính mộc thược
Đương dương nhất đột tuyệt châu già
Bách Trượng trùng quan lan bất trụ
Cước tiêm địch xuất Phật như ma.

Đong đếm so đo bỏ hết đi
Thẳng đường xông phá há hiềm chi
Cửa ảI tông sư ngăn chẳng được
Giơ chân đá phắt, Phật ra gì.

BÌNH BÌNH
Ngái Qui Sơn đến núi ĐạI Qui kết thảo am ở đến mườI năm mà chẳng vực nổI Phật pháp dậy. Ngài tính bỏ đi thì đêm ấy mộng thấy sơn thần mách bảo , cầu xin ngài ở lại. RồI từ đó ngườI dân dần dần biết đến sư, gom góp tiền bạc, xây dựng nên ngôi thiền viện chứa đến 1500 học tăng.
Tuy nhiên lúc đầu rất là gian nan khổ sở, vì vậy mà ngài Vô Môn bảo là ngài lựa nặng, bỏ nhẹ, tránh bưng mâm (điển tòa) lạI phảI mang gông sắt, đúng là sập bẫy Tổ Bách Trượng. Tuy là nói vậy nhưng thực ra các ngài tranh nhau đi, để được khổ, để được mang gông sắt mục đích hoằng dương Phật pháp, giáo hóa chúng sinh, đền ơn chư Phật, hành Bồ-Tát đạo.
Về công án, thủ tòa trả lờI còn luẩn quẩn trong tứ cú, bách phi. Còn sư đi thẳng vào thực chất, siêu nhiên ngoài muôn vật. Đá đổ tịnh bình để bầy tỏ kiến giảI cũng như thái độ của sư: “ Nó là như thế, tuy nhiên chẳng quan hệ gì đến tôi”.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 41

ĐẠT MA AN TÂM

CÔNG ÁN
Sơ Tổ Đạt Ma ngồI ngó vách. Nhị Tổ đứng giữa tuyết, tự chặt tay thưa
- Tâm đệ tử không an xin ngài an cho.
Sơ Tổ dạy
- Đưa tâm đây ta an cho
Nhị Tổ thưa
- Đệ tử tìm tâm mãi không được.
Sơ Tổ nói
- Ta an tâm cho ông rồI đó.

LỜI BÀN
Lão già Hồ sún răng, mườI vạn dặm dong thuyền vượt biển mà đến, thiệt quả là không gió mà nổI sóng. Sau rốt truyền thụ được cho một ngườI lạI sáu căn không đủ. HỡI ôi, cậu Ba họ Tạ không biết chữ bốn !

TỤNG

Tây lai trực chỉ
Sự nhân chúc khởI
Nạo quát tùng lâm
Nguyên lai thị nễ.

Sang đông chỉ thẳng
Bày chuyện trao truyền
Náo loạn chùa chiền
Nguyên do tạI lão.

BÌNH BÌNH
Sao lạI gọI Sơ Tổ là lão già Hồ sún răng ? Số là lần đầu gặp mặt, Huệ Khả đã dùng cái thước đánh Sơ Tổ gẫy hết một cái răng.
Sao lạI bảo Nhị Tổ là cậu Ba họ Tạ không biết chữ bốn ? Vì tâm chân chất mớI dễ giác ngộ.

Sơ Tổ sang đông làm náo loạn chùa chiền, đến bây giờ vẫn chưa yên.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 42

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 42

NỮ NHÂN XUẤT ĐỊNH

CÔNG ÁN
Một hôm Phật giảng pháp, có chư Phật mườI phương tụ hộI. Ngài Văn Thù đến đó, gặp lúc chư Phật , vị nào trở về quốc độ vị đó, chỉ còn lạI một nữ nhân đến gần Phật tòa mà nhập định. Văn Thù bạch Phật
- Nữ nhân nào mà lạI đến gần được Phật tòa, còn tôi thì lạI không đến gần được ?
Phật dậy Văn Thù
- Ông cứ khiến nàng xuất khỏI tam muộI mà tự hỏI lấy.
Văn Thù đi quanh nữ nhân ba vòng, búng tay một cái, rồI nâng lên đến trờI Phạm thiên, lạI dùng đủ các môn thần lực mà không sao thức nàng được.
Phật dậy :
- Dù cho trăm ngàn Văn Thù cũng không thể khiến nàng ra khỏI định được. Ở phương dướI qua khỏI số quốc độ nhiều bằng số cát của mườI hai ức sông Hằng có Bồ-Tát Võng Minh mớI có thể thức nàng được.
Liền đó ngài Võng Minh từ dướI đất vọt lên chấp tay bái Phật. Phật sai Võng Minh đến thức nữ nhân. Võng Minh đến bên nàng, búng tay một cái nàng liền xuất khỏI định.

LỜI BÀN
Lão Thích Ca dựng ra tuồng này đâu phảI chuyện chơi . Thử hỏI Văn Thù là thầy của bảy vị Phật sao lạI không thể làm nàng kia xuất định được? Võng Minh mớI chỉ là Bồ-Tát sơ địa sao lạI làm được việc ấy ? Nếu chỗ này mà thấy cho xác thiết , thì dù nghiệp thức mênh mang vẫn Na Già đạI định.

TỤNG
Xuất đắc, xuất bất đắc
Cừ nông đắc tự do
Thần đầu tính quỉ diện
BạI khuyết đương phong lưu.

Thức được, thức không được
Hai đàng vẫn tự do
Đàu thần cùng mặt quỉ
Lận đận mà phong lưu.

BÌNH BÌNH
Phật có giảng rằng nàng ấy do Bồ-Tát Võng Minh khai thị cho vào đạo nên Bồ-Tát Võng Minh mớI đánh thức được nàng ấy. Còn Bồ-Tát Văn Thù là do nàng ấy khai thị cho nhập đạo nên không thể đánh thức được nàng ấy. Xem thế thì biết, nếu chưa phảI bậc ĐạI Giác như chư Phật thì vẫn còn bị ràng buộc bởI lý nhân quả.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

TẮC 43

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 43

GẬY TRÚC CỦA THỦ SƠN

CÔNG ÁN
Hòa thượng Thủ Sơn giơ gậy trúc trước chúng mà nói
- Này các ông, nếu gọI là gậy trúc thì xúc phạm, không gọI là gậy trúc thì trái nghịch . Vậy các ông gọI là gì?

LỜI BÀN
GọI là gậy trúc thì xúc phạm, không gọI là gậy trúc thì trái nghịch; không được nói có, không được nói không. Đáp mau, đáp mau.

TỤNG

Niêm khởI trúc bề
Hành sát hoạt lệnh
BốI xúc giao trì
Phật, Tổ khất mệnh.

Gậy trúc giơ ra ,
Lệnh ban tha, giết.
Xúc, nghịch cùng hòa
Phật Tổ xin tha.

BÌNH BÌNH

GọI bằng gậy trúc thì rơi vào danh tướng,
Không được gọI là gậy trúc, nó là cái gì?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 44

CÂY GẬY CỦA BA TIÊU

CÔNG ÁN
Hòa thượng Ba Tiêu nói vớI tăng chúng :
- Các ông có cây gậy, tôi cho các ông cây gậy. Các ông không có cây gậy, tôi đoạt cây gậy của các ông.

LỜI BÀN
Để vịn qua khe khi cầu gẫy, để tìm vè xóm lúc không trăng. Nếu gọI đó là cây gậy thì vào địa ngục như tên bắn .

TỤNG

Chư phương thâm dữ thiển
Đô tạI chưởng ác trung
Sanh thiên tính trụ địa
Tùy xứ chấn tông phong.

Khắp nơi dầu sâu, cạn
Cũng tùy tay nắm thôi.
Chọc trờI cùng chống đất
Nếp nhà rạng nơi nơi.

BÌNH BÌNH

Cái dùng để vịn, để chống, nhưng không phảI là cây gậy.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: VÔ MÔN QUAN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

TẮC 45

KẺ ẤY LÀ AI ?

CÔNG ÁN
Ngài Pháp Diễn ở Đông Sơn nói
- Thích Ca, Di Lạc còn là tôi đòi của kẻ ấy. Thử hỏI kẻ ấy là ai ?

LỜI BÀN
Nếu thấy rõ kẻ ấy, ví như ở giữa ngã tư mà gặp ngay phụ thân mình, chẳng cần phảI hỏI ngườI khác xem đó có phảI không.

TỤNG

Tha cung mạc vãn
Tha mã mạc kỵ
Tha phi mạc biện
Tha thị mạc tri

Cung ngườI chớ dương
Ngựa ngườI chớ cưỡI
NgườI lầm chớ vạch
NgườI hay chớ màng.

BÌNH BÌNH

Uống nước, nóng, lạnh tự biết.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách