Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

nhampl đã viết:Đ/H bình mỗi người chúng ta lên đây phát biểu , tuy là thế giới ảo nhưng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tư tưởng lời nói hành động của mỗi người đấy nhé !

Đ/H nhampl, tôi rất cẩn thận trong cách dùng danh từ.
Tôi sợ rằng từ "Kiến tánh" có người lầm lẫn giữa ngộ nhập và chứng nhập nên đã phải dùng rõ ràng là "Chứng nhập".
Nếu ai chứng nhập, tức nhiên đã thoát khỏi tam giới, đã đầy đủ Tam minh, lục thông.
Nếu ai chưa chứng nhập mà tự nhận là chứng nhập là đại vọng ngữ. Phật bảo là đại ngã mạn. (sẽ sa địa ngục)
Và dĩ nhiên sẽ làm hại Phật pháp.

Ở trong diễn đàn của mình thì chưa có ai tự nhận mình "chứng nhập"
Cảm ơn đ/h lưu ý.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Đ/H Binh ! do đ/h viết :
"Bởi vậy ai chưa có lục thông mà nghĩ mình đã chứng nhập rồi, tức là vẫn còn mê.
Sắp thành ma, phá hoại Phật pháp."
- Đ/H phải công nhận là đ/h chưa kiến tánh ! cho nên đ/h không thể biết "lục thông" nó là thế nào ! và đ/h cũng không biết chứng nhập là thế nào !
Nên về ngôn từ trong Phật giáo mà nói không thể dùng cái hiểu thông thường mà hiểu !
Chưa tới thì không nên bàn đến nghĩa của những từ ấy ! nó nằm trong những điều mà Thế Tôn dặn trước không nên tìm hiểu ! vì như thế chỉ đưa hành giả tới loạn tâm mà thôi ! nhưng nếu do công phu mà cần biết thì theo chỗ PL biết chỉ với một từ , người đã đi qua có thể dẫn hành giả ngộ !
Do đó đ/h cũng không nên phán ai thành ma ! ai thành ... ! ai là người phá hoại Phật pháp , ai là người hộ trì chánh pháp !
Ai đại vọng ngữ thì tự người đó biết và đương nhiên chịu trách nhiệm với chính mình ! mà thiết nghĩ chẳng có ai tự thừa nhận đâu ! nếu có thì tự hành giả ấy biết mà thôi ! chẳng nên kết tội ai điều này hẳn đ/h quên đấy thôi !
Cũng do đ/h nói nên trên tinh thần cùng nhau trao đổi PL này mạn phép nhắc nhở thế thôi không có gì đâu !
@vu ngoc anh ! việc của tu học của đ/h thì đ/h cứ đường của đ/h mà đi ! nếu có nghi thì tự giải quyết là chính ! chỉ khi không thể thì đ/h hỏi ! sống trên thế gian này chỉ có một việc duy nhất này cần phải làm , nên bất cứ hành giả nào cũng đều được chăm lo chu đáo , Phật , Bồ Tát ở khắp mọi nơi ấy mà lo gì ! chẳng là PL này thì có người khác ! với PL này thì khi nào thấy cần thì PL này sẽ góp ý cùng đ/h , mong rằng khi nói không chỉ để đ/h biết mà thôi !


tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Mong rằng với đoạn trích Trung Bộ Kinh dưới đây, mọi người biết được các cấp độ cần phải vượt qua sau khi tụng đọc giáo Pháp, qua chỉ dẫn cặn kẽ của Thế Tôn.
Tuy hơi dài, nhưng mong mọi người kiên nhẫn, ai không tin, hay thấy còn thiếu sót, thì tự đọc Trung Bộ Kinh.

........sau khi nghe, liền thọ trì pháp, rồi tìm hiểu ý nghĩa các pháp được thọ trì; trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các pháp được hoan hỷ chấp nhận; khi các pháp được hoan hỷ chấp nhận, ước muốn sanh, khi ước muốn sanh, liền cố gắng, sau khi cố gắng liền cân nhắc, sau khi cân nhắc, người ấy tinh cần. Trong khi tinh cần, người ấy tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý, và khi thể nhập chân lý ấy với trí tuệ, người ấy thấy. Cho đến mức độ này, này Bharadvaja là sự giác ngộ chân lý, cho đến mức độ này, chân lý được giác ngộ, và cho đến mức độ này, chúng tôi chủ trương sự giác ngộ chân lý, nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt chân lý.
-- Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là giác ngộ chân lý, cho đến như vậy, chân lý được giác ngộ, và cho đến như vậy chúng con thấy giác ngộ chân lý. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là chứng đạt được chân lý, cho đến mức độ nào chân lý được chứng đạt. Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về sự chứng đạt chân lý.
-- Này Bharadvaja, chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt. Cho đến như vậy, này Bharadvaja, là chứng đạt chân lý, cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt, cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương sự chứng đạt chân lý.
-- Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là chứng đạt chân lý, cho đến như vậy chân lý được chứng đạt, và cho đến như vậy, chúng con thấy chứng đạt chân lý. Nhưng trong sự chứng đạt chân lý, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự chứng đạt chân lý, pháp nào được hành trì nhiều.
-- Trong sự chứng đạt chân lý, này Bharadvaja, tinh cần được hành trì nhiều. Nếu không tinh cần theo đuổi chân lý thì không thể chứng đạt chân lý. Nhưng nếu tinh cần thì chứng đạt được chân lý. Do vậy, trong sự chứng đạt chân lý, tinh cần được hành trì nhiều.
-- Trong sự tinh cần, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự tinh cần, pháp nào được hành trì nhiều.
-- Trong sự tinh cần, này Bharadvaja, sự cân nhắc được hành trì nhiều. Nếu không cân nhắc thì không thể tinh cần theo đuổi chân lý. Nếu có cân nhắc sẽ được tinh cần; do vậy, trong sự tinh cần, cân nhắc được hành trì nhiều.
-- Trong sự cân nhắc, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự cân nhắc, pháp nào được hành trì nhiều.
-- Trong sự cân nhắc, này Bharadvaja, cố gắng được hành trì nhiều. Nếu không cố gắng thì không thể cân nhắc. Nhưng nếu có cố gắng thì có cân nhắc; do vậy trong sự cân nhắc, thì cố gắng được hành trì nhiều.
-- Trong sự cố gắng, Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự cố gắng, pháp nào được hành trì nhiều.
-- Trong sự cố gắng, này Bharadvaja, ước muốn được hành trì nhiều. Nếu ước muốn đối với chân lý ấy không khởi lên thì không có cố gắng. Vì ước muốn có khởi lên nên có cố gắng, do vậy, trong sự cố gắng, ước muốn được hành trì nhiều.
-- Trong ước muốn, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con muốn hỏi Tôn giả Gotama, trong ước muốn, pháp nào được hành trì nhiều.
-- Trong ước muốn, này Bharadvaja, hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nếu không hoan hỷ chấp nhận pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì có hoan hỷ chấp nhận pháp nên ước muốn khởi lên; do vậy, trong ước muốn, hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều.
-- Nhưng trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, pháp nào được hành trì nhiều.
-- Trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, này Bharadvaja, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nếu không tìm hiểu ý nghĩa thì không hoan hỷ chấp nhận pháp. Và vì có tìm hiểu ý nghĩa nên có sự chấp nhận pháp; do vậy, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều.
-- Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, pháp nào được hành trì nhiều.
-- Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Bharadvaja, thọ trì pháp được hành trì nhiều. Nếu không có thọ trì pháp thì không tìm hiểu ý nghĩa. Và vì có thọ trì pháp, nên có tìm hiểu ý nghĩa; do vậy, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thọ trì pháp được hành trì nhiều.
-- Trong sự thọ trì pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự thọ trì pháp, chúng con hỏi Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều.
-- Trong sự thọ trì pháp, này Bharadvaja, nghe pháp được hành trì nhiều. Nếu không nghe pháp thì không có thọ trì pháp. Và do có nghe pháp nên có thọ trì pháp; do vậy, trong sự thọ trì pháp, nghe pháp được hành trì nhiều.


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Cám ơn Đ/H tphoo9 đã cho xem bài kinh ! quả thật nó phải qua trình tự ấy ! bài kinh này nếu hành giả không hành thì khó có thể hiểu ! rất cám ơn !


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

vũ ngọc anh đã viết:Giờ mình mới để ý nik bạn : " KIMCANG_ Admin nhiệm kỳ "08_10".
May mà bạn đã soán ngôi rồi đó.... kinhle

Người cao biét được người thấp.Người thấp chẳng thể biết được người cao .
Đã chẳng thể biết thì việc luận bàn cũng chẳng nên đem ra !...

Bạn tự nhận mình chưa KIẾN TÁNH...vậy thì chưa thể dùng ngôn ngữ luận bàn người khác được !.
Bác nhâm kiến tánh hay chưa !..Đó là việc của 1 người kiến tánh nhận biết người kiến tánh.Thuộc về lãnh vực nhận định của 1 người khác !.CHưa tới lượt bạn !...

Mà mình bảo bác nhâm kiến tánh rồi đấy !...Nhập tánh rồi đấy !...
Mình cũng bảo bạn đang sống với cái Tánh rồi đấy !...bạn ko dám tin hả ?..Sợ hả ... :)) .

Thế mới biết căn lớn hay nhỏ !...Khác nhau ở chỗ "TIN hay Không"...nếu ko tin thì tự chặn lối của mình !.

Tin khác với kiêu mạn nhớ !..bác Nhâm có niềm tin chắc thật !... tangbong .Bản lãnh của niềm tin là thế..... =((
Chúng sanh Kiến Tánh hết rồi, còn mình DH thì chưa! :D


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Bạn tự nhận mình chưa KIẾN TÁNH...vậy thì chưa thể dùng ngôn ngữ luận bàn người khác được !.


Như Vậy DH Đã Kiến Tánh Rồi Nên Mới Có Thể
dùng ngôn ngữ luận bàn người khác được


Nếu DH Mà Như Tổ Hoàng Bá, Tổ Lâm Tế Thì KC Tin Lời DH Không Nghi Tiếc Là DH Không Phải.

Mà mình bảo bác nhâm kiến tánh rồi đấy !...Nhập tánh rồi đấy !...
Mình cũng bảo bạn đang sống với cái Tánh rồi đấy !...bạn ko dám tin hả ?..Sợ hả ... :)) .


KC Tin DH Nhâm Sẽ Thành Phật Nhưng KC Không Tin DH Nhâm Đã Kiến Tánh.

KC Cũng Không Tin Là DH Đã Kiến Tánh


DH Có Thể Ấn Chứng Cho Người Khác Vậy DH Còn Cao Hơn Người Được DH Ấn Chứng Ít Nhất Là Một Bậc.

Như DH Nói
Người cao biết được người thấp. Người thấp chẳng thể biết được người cao .
KC Thì Biết DH Chưa Kiến Tánh.

Kiêu Mạn Là Chưa Thật Chứng Như Chổ Nói Mà Nói Là Đã Chứng.

KC Đã Từng Gặp HT Thích Duy Lực Là Vị Hòa Thượng Truyền Bá Tổ Sư Thiền Tại VN. HT Thích Duy Lực Đã Viên Tịch Tại Mỹ.

Khi HT Đến Giảng Về Tổ Sư Thiền Có Người Hỏi HT Đã Kiến Tánh Hay Chưa Thì HT Trả Lời Là HT Chưa Kiến Tánh.

DH Nói Đúng Một Việc May Là KC Từ Chức Nên Diễn Đàn Mới Có Nhiều Sự Sống Động Chứ KC Còn Là ADMIN Thì Chắc Là DH Đã Không Tham Gia.

Lúc KC Còn Làm ADMIN Thì Không Thấy Có Ai Xưng Là Kiến Tánh Hết Sau Khi KC Từ Chức ADMIN Thì Có Nhiều Người Kiến Tánh Xuất Hiện.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

"KC Tin DH Nhâm Sẽ Thành Phật Nhưng KC Không Tin DH Nhâm Đã Kiến Tánh.

KC Cũng Không Tin Là DH Đã Kiến Tánh

DH Có Thể Ấn Chứng Cho Người Khác Vậy DH Còn Cao Hơn Người Được DH Ấn Chứng Ít Nhất Là Một Bậc."
Đ/H KC và Đ/H vu ngoc anh Y NHAU NHƯ ĐÚC thì phải :D
Tha cho PL này đi ! kiến khổ lắm PL sợ kiến lắm rồi !
Mỗi người lo tu đi ! không ai giúp ai được đâu ! Bổn Sư còn nói "Ta chỉ là bậc đạo sư" nữa là chúng ta hơn nhau gì ở đây kia chứ !!!


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Giải Ngộ Thì Thật Ra Chẳng Có Gì Kỳ Đặc Vì Vẫn Còn Tham Sân Si.

Kiến Tánh Thì Tham Sân Si Ái Đã Dứt.

Nếu Đã Kiến Tánh Mà Còn Tham Sân Si Ái Là Vô Lý Như Vậy Chẳng Khác Nào Nói Học Sinh Đại Học Mà Không Biết Giải Phương Trình Bậc Hai.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Tất cả là hạt giống Như Lai đấy !


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Nói đâu đâu không hà.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Tất cả là hạt giống Như Lai đấy !
Si Tham Sân Là Hạt Giống Như Lai?Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Chân Kiến Tánh Và Tương Tợ Kiến Tánh

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Thấy quý đ/h tìm hiểu kinh điển hơi bị nhiều ! thực hư như thế nào hãy xem kinh "Đại Bát Niết Bàn" thì rõ ! mỗi người có pháp riêng hãy lo hành trì ! mỗi người hãy là hải đảo của chính mình ! sai đường thì có gào Phật cũng không thể cứu đâu !


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.10 khách