TÔNG GIÁO

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

TÔNG GIÁO

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Phật Giáo: Hệ Nikaya và Hệ Mahayana

1. Hệ Nikaya:

Dùng một pháp duy nhứt để tiếp độ tất cả chúng sanh: Thiền Tứ Niệm Xứ.2. Hệ Mahayana:
Dùng nhiều pháp phương tiện để tiếp độ nhiều loại căn cơ chúng sanh:


a. Thiền Tông (Tổ Sư Thiền):
Không lập Giáo, tức không xuyên qua việc học Kinh Luật Luận vì có học giáo tức là có phân biệt. Mà thiền tông chỉ Trực Chỉ Nhân Tâm. Thấy được Tâm Tánh hay không thôi chứ không thương lượng chi khác, không giải thích chi khác. Cho nên các vị Tổ Sư Thiền đều nói những lời nói hết sức khó hiểu là bởi vì không muốn cho con người sanh cái tâm phân biệt chấp trước mà trực thẳng.

Ví Dụ: Bồ Đề Đạt Ma vấn đáp Lương Vũ Đế, không hiểu, Tổ Liền Đi nơi khác. Không thương lượng, không giảng giãi quanh co. Trực Tâm hay không mà thôi.

Có tổ thì hễ ai vào thưa hỏi liền đánh, vào là đánh vào là đánh. Trực tâm hay không thôi. Không nói quanh co.

Có tổ vào thì hét, vào thì hét. Có tổ thì ai hỏi câu nào thì đáp câu khó hiểu. Trực tâm hay không thôi, không quanh co.

Thành ra Thiền Tông là từ Lý mà Đốn Nhập, hay Đốn Lý. Tức là Lý trong Chân Lý. Cho nên người đời khó hiểu, khó vào được Thiền Tông. Không tiếp độ được tất cả chúng sanh, chỉ tiếp độ người Thượng Căn. Trực thẳng vào chân lý của Phật.


b. Tịnh Độ Tông:
Tuy rằng nương vào giáo tức ba Kinh: A Di Đà Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Nhưng không thuộc về giáo, vì không cần giáo lý cho lắm, chỉ trực tiếp Tin và một bề nương vào Phật mà thôi. Không cần phân biệt chi khác, chỉ một tâm niệm Phật riết cho đến không còn phân biệt gì nữa. Đây là trực tiếp vào cảnh giới Phật bằng Sự. Cho nên đây là pháp Đốn Sự. Tức là Sự trong Chân Lý. Cho nên có thể tiếp độ tất cả chúng sanh. Vãng sanh là vào cảnh giới Phật bằng sự, vãng sanh là lên thẳng ngôi Bất Thối.

Cho nên Thiền Tông và Tịnh Độ là hay pháp môn Đốn Giáo, thẳng tắc. Thiền thì Đốn Lý. Tịnh thì Đốn Sự. Không quanh co.


c. Thiên Thai Tông và Hiền Thủ Thông:

Nói về Giáo thì tông Thiên Thai và Hiền Thủ Tông mới đúng là Giáo Tông. Thiên Thai thì dựa vào Pháp Hoa Kinh. Hiền Thủ thì dựa vào Hoa Nghiêm Kinh. Chi ra rất tường tận, gồm hết từ đầu đến cuối, gồm nhiếp tất cả giáo lý Phật Pháp không bỏ sót.

Thành ra Tổ của hai tông giải thích từng bước một về sự tu hành và quả chứng rất tường tận. Còn các Tông khác như Thiền và Tịnh Độ thì không có phân giải rõ ràng từng bước bởi vì Thiền và Tịnh Độ là Trực Thẳng.

Thiền Tông không cần học, chỉ trực thẳng cái tâm mà Đốn Ngộ, Nhập Vào Pháp Giới Phật bằng Lý.

Tịnh Độ cũng không cần học, chỉ Tín Nguyện và một bề niệm phật cầu sanh cực lạc Nhập Vào Cảnh Giới Phật bằng Sự


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: TÔNG GIÁO

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

http://niemphat.net/Luan/tuyethulaonhan/tuyethu1_1.htm
* TÔNG PHÁIPhật giáo chia thành các tông phái là vì các học giả Trung Quốc thấy Phật pháp nhiều như biển cả, muốn cho dễ tu tập nên mỗi vị chọn lấy một đường hòng cầu chuyên tinh, chứ nào phải là tạo dựng môn hộ để cho điều này là đúng, chê điều kia là sai! Các tông lập danh dựa theo nơi chốn, tên người, hoặc pháp môn sai khác. Dưới đây tuy liệt kê danh mục mười tông, nhưng trên thực tế, có vài tông được rất ít người nghiên cứu.1. Thành Thật Tông (còn gọi là Không Tông)Pháp Sư Ha Lê Bạt Ma soạn luận Thành Thật rất giống với giáo nghĩa Ðại Thừa. Ðại khái là “thành lập ý nghĩa chân thực của kinh điển”. Vào thời đại Diêu Tần, khi bộ luận này được đại sư Cưu Ma La Thập dịch ra thì tông này mới được sáng lập.2. Câu Xá Tông (còn gọi là Hữu Tông)Chữ Câu-xá (Kosa) được dịch là Tàng (chứa đựng) hoặc Kiển (kén tằm), ngụ ý “bao hàm”. Ở Ấn Ðộ, các bộ luận Tiểu Thừa rất nhiều, sau được kết tập thành Ðại Tỳ Bà Sa Luận. Bồ Tát Thế Thân dựa theo luận này chiết trung, soạn thành luận Câu Xá, dịch nghĩa là “giải thích phát trí” (cởi mở, đả thông vướng mắc khiến cho trí huệ phát sanh). Tông này được thành lập từ khi hai vị Pháp Sư Chân Ðế đời Trần và Huyền Trang đời Ðường dịch luận này ra tiếng Hán.3. Thiền Tông (còn gọi là Tâm Tông)Thiền là gọi tắt của chữ Thiền-na, dịch nghĩa là Tịnh Lự. Tông này do tổ sư Ðạt Ma vào đời Lương từ Tây Trúc qua Tàu lập ra, chủ trương “chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật”. Ðại khái là đã ngộ rồi mới khởi tu. Tuy nói là “chẳng lập văn tự” nhưng lại là tông có nhiều sách vở nghiên cứu về Bát Nhã nhất.4. Luật Tông (còn gọi là Nam Sơn Tông)Tông phái này dùng phương pháp y theo những cấm chế của Phật để tịnh trừ những ác nghiệp nơi thân, khẩu, ý. Sáng tổ là ngài luật sư Nam Sơn Ðạo Tuyên đời Ðường, lấy luật Tứ Phần làm kinh điển chủ yếu.5. Thiên Thai Tông (còn gọi là Pháp Hoa Tông)Ðời Tùy, đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai lấy kinh Pháp Hoa làm kinh điển căn bản, sáng lập ra tông này. Ngài phát minh diệu lý “nhất tâm tam quán”. Ðối với học thuyết phán giáo giải nghĩa, Ngài đã hệ thống hóa rất tinh xác. Các tông mỗi khi diễn giảng giáo nghĩa, đa phần dựa theo phương thức phán giáo của Ngài.6. Hiền Thủ Tông (còn gọi là Hoa Nghiêm Tông)Hòa Thượng Ðỗ Thuận đời Ðường lấy kinh Hoa Nghiêm làm kinh điển căn bản, sáng lập ra tông này. Ðến đời tổ thứ ba là đại sư Hiền Thủ lại gia công chỉnh lý khiến cho giáo nghĩa minh xác, tinh vi phi thường. Ngài phát minh giáo thuyết “nhất chân pháp giới”; đây chính là giáo nghĩa uyên áo nhất của tông này.7. Từ Ân Tông (còn gọi là Pháp Tướng Tông, cận đại gọi là Duy Thức Tông)Kinh điển chủ yếu để y cứ của tông này là các kinh Lăng Già, Giải Thâm Mật v.v... và Thành Duy Thức Luận, chủ trương “chuyển Thức thành Trí”. Ðời Ðường, do Pháp Sư Huyền Trang ở chùa Từ Ân phiên dịch, hoằng dương [luận Thành Duy Thức] nên tông này mới được thành lập.8. Tam Luận Tông (còn gọi Tánh Tông)Bồ Tát Long Thọ soạn ra Trung Luận và Thập Nhị Môn Luận, Bồ Tát Ðề Bà soạn Bách Luận. Ba bộ luận này đại khái thuyết minh “nghĩa lý chân thực trong Ðại Thừa và phá chấp, phá chướng”. Từ khi ngài Cưu Ma La Thập dịch các bộ luận này vào đời Diêu Tần, tông này mới được thành lập.9. Mật Tông (còn gọi là Chân Ngôn Tông)Mật có nghĩa là “bí áo” (kín đáo, sâu thẳm). Ý nói cảnh giới rất sâu của Phật, nếu chẳng phải là hàng Ðẳng Giác Bồ Tát thì chẳng thể hiểu rõ, đề ra phương pháp “tam mật tương ứng, tức thân thành Phật” (thân, khẩu, ý đều mật, thành Phật ngay trong thân này). Kinh điển căn bản là kinh Kim Cang Ðảnh, kinh Ðại Nhật v.v... Tông này do hai vị đại sư Kim Cang Trí và Bất Không lập ra vào đời Ðường. Nhưng hiện tại được lưu hành ở Trung Quốc chính là Mật giáo Tây Tạng và Mông Cổ, họ lại chia ra các phái Hồng, Hoàng, Bạch v.v...10. Tịnh Ðộ Tông (còn gọi là Liên Tông)Do đại sư Huệ Viễn đời Tấn sáng lập, lấy ba kinh Di Ðà, Vô Lượng Thọ và Quán Kinh làm kinh điển chủ yếu. Chủ trương “bốn pháp niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh Cực Lạc”. Phương pháp của tông này là độ khắp ba căn, thâu trọn lợi độn. Vì thế, người tại gia tu tập càng thật tiện lợi.Thứ tự của mười tông này là căn cứ theo cuốn Thích Giáo Tam Tự Kinh của Lý Xuy Vạn lão nhân đời Minh. Cuốn này từng được đại sư Ấn Quang trùng đính vào đời Thanh, sau lại được cư sĩ Dương Nhân Sơn san định, nhuận sắc. Thứ tự này có lẽ là có dụng ý. Dùng ý kiến thô thiển của mình để suy xét, tôi xin thử trình bày như sau:

1) Nếu căn cứ vào Thừa thì chia ra hai tông thuộc Tiểu Thừa, bảy tông Ðại Thừa. Luật Tông gồm cả Tiểu lẫn Ðại. Lẽ tự nhiên là nêu Tiểu trước rồi mới nêu Ðại, nên Thành Thật và Câu Xá được nêu trước, Luật Tông nêu trung gian, kế tiếp nêu tên các tông khác.

2) Nếu luận theo giáo nghĩa thì Thiền Tông là “truyền Phật tâm ấn”, là pháp tối cao, nên nêu tên trước tiên trong các tông Ðại Thừa. Tịnh Tông độ khắp ba căn, là pháp rộng nhất nên liệt kê sau cùng; giống như xe có hai bánh. Các tông khác được kể ở trung gian khác như thùng xe, gọng xe... Xe có công năng chuyên chở, bánh xe có sức mạnh vận chuyển.

3) Nếu luận về mặt hành trì thì Giới Luật là căn bản của các hạnh nên ngay sau khi biết Thiền, hiểu Tông thì trước hết phải lấy ngay Luật làm căn bản chánh. Học quý cầu hiểu, tánh - tướng của hai tông Thiên Thai, Hiền Thủ đều là kim chỉ nam cho giáo lý nên phải được nêu ngay tiếp sau đó để người học hiểu rõ giáo tướng. Hiểu rồi thì quý ở chỗ thực hành nên Mật, Tịnh chính là các phương pháp chuyên tu trì được nêu sau rốt, khiến cho người học biết chỗ quy túc.

Trong mười tông, hai tông Luật và Tịnh đều mang đặc tánh phổ thông. Chẳng cần biết là tông nào, đều phải thọ trì giới luật, đều có thể kiêm tu niệm Phật. Bởi lẽ, không giới hạnh thì vạn đức chẳng lập, có niệm Phật thì sẽ thành tựu ổn thỏa nhất.


Nam Mô A Di Đà Phật
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: TÔNG GIÁO

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
1. Hệ Nikaya:

Dùng một pháp duy nhứt để tiếp độ tất cả chúng sanh: Thiền Tứ Niệm Xứ.2. Hệ Mahayana:
Dùng nhiều pháp phương tiện để tiếp độ nhiều loại căn cơ chúng sanh:
nói tổng quát thì hai hệ giống nhau, đó là luôn gồm: giới, định, tuệ

định của hai hệ nói chung cũng luôn gồm: chỉ và quán (thiền tứ niệm xứ là một loại quán cho cả hai hệ)

tuệ của hai hệ phần căn bản giống nhau, hệ đại thừa thêm rất nhiều về "pháp tánh"; từ "pháp tánh" bất khả tư nghì đó mà đại thừa có thể mở ra nhiều "phương tiện" hơn
:)


biển tâm
Bài viết: 565
Ngày: 17/09/10 03:17
Giới tính: Nữ

Re: TÔNG GIÁO

Bài viết chưa xem gửi bởi biển tâm »

Đúng vậy, bt cũng nhận ra phương pháp mình đang tu không có Bắc Nam Tiếu Đại chi cả tangbong


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: TÔNG GIÁO

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Dùng ngôn ngữ để tạm hiểu là thế, nhưng nói thế nào cũng không đúng đâu, chớ nên chấp trước vào lời tôi nói là có Đại Tiểu, Tông Giáo v.v... Trong Tánh Giác không có sai biệt.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
biển tâm
Bài viết: 565
Ngày: 17/09/10 03:17
Giới tính: Nữ

Re: TÔNG GIÁO

Bài viết chưa xem gửi bởi biển tâm »

tangbong Không đâu ạ, bt không có ý nói đạo hữu Thánh_Tri.
Chỉ nói cái thấy của mình, tu qua 1 thời gian thì không thấy có 2 Hệ phái.


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: TÔNG GIÁO

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Thời Đức Phât. làm gì có Phát Triễn với Nguyên Thũy mà nói sau này mấy ông "hoc. giã" tư. ý chia ra. ĐH NLT hay nói giỡn chơi!!!! :D


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: TÔNG GIÁO

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Hieule đã viết:ĐH NLT hay nói giỡn chơi!!!!
ĐH ơi giỡn chơi cái gì mà giỡn chơi. NLT không thích nói giỡn chơi đâu ./..,., :">


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: TÔNG GIÁO

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Trong Kinh Đức Phật Nói Tất Cả Chư Phật Thị Hiện Trong Tất Cả Các Thế Giới Ác Trược Thì Đều Thị Hiện Nói Pháp 3 Thừa Đó Là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.11 khách