COI BÓI, XIN XÂM, XEM QUẺ, CÚNG SAO, GIẢI HẠN, LÀ PHẬT PHÁP?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: COI BÓI, XIN XÂM, XEM QUẺ, CÚNG SAO, GIẢI HẠN, LÀ PHẬT PHÁP?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Nói Pháp Cũng Như Là Cho Uống Thuốc Bổ Vậy.

Pháp Cao Sâu Mà Người Nghe Không Thể Nhận Được Thì Cũng Gây Tai Hại Như Là Thuốc Bổ Mà Cơ Thể Không Thể Nhận Được Thì Cũng Là Gây Tai Hại.

Phải Biết Tùy Thời Tùy Hoàn Cảnh Tùy Trình Độ Mà Nói Pháp.

Độ Cha Mẹ Là Việc Khó Nhất.

Đức Phật Cũng Phải Chờ Nhân Duyên Chín Muồi Mới Độ Được Cha.

Ngài Xá Lợi Phất Là Bậc Đại A La Hán Mà Đến Lúc Sắp Nhập Niết Bàn Mới Độ Được MẹOm Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: COI BÓI, XIN XÂM, XEM QUẺ, CÚNG SAO, GIẢI HẠN, LÀ PHẬT PHÁP?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Đôi khi trường hợp Thánh Tri, thấy giống trường hợp Kinh Pháp Hoa, phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương:

Lúc bấy giờ, Phật bảo hàng đại chúng rằng: "Về thuở xưa, cách đây vô -lượng vô biên bất-khả -tư-nghì a-tăng-kỳ kiếp, có đức Phật hiệu là Vân-Lôi-Âm Tú-Vương Hoa-Trí Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri. Nước đó tên Quang-Minh Trang-Nghiêm, kiếp tên Hỷ-Kiến".

Trong pháp hội của Phật đó có vị vua tên Diệu-Trang-Nghiêm, phu nhân của vua tên Tịnh-Đức có hai người con, một tên Tịnh-Tạng, hai tên Tịnh-Nhãn. Hai người con đó có sức thần thông lớn, phước đức trí huệ, từ lâu tu tập đạo hạnh cuả Bồ-Tát, những là: Thí ba-la-mật, giới ba-la-mật, nhẫn-nhục ba-la-mật, tinh-tấn ba-la-mật, thiền ba-la-mật, trí-huệ ba-la-mật, phương-tiện ba-la-mật, từ-bi hỷ-xả nhẫn đến ba mươi bảy phẩm trợ đạo pháp thảy đều rành rẽ suốt-thấu. Lại được các môn tam-muội của Bồ-Tát: Nhựt-tinh-tú tam-muội, Tịnh-quang tam-muội, Tịnh-sắc tam-muội, Tịnh-chiếu-minh tam-muội, Trường-trang-nghiêm tam-muội, Đại-oai-đức-tạng tam-muội, ở nơi các môn tam-muội này cũng đều thấu suốt.

Lúc đó, đức Phật kia vì muốn dẫn dắt vua Diệu-Trang-Nghiêm cùng thương tưởng hàng chúng sanh nên nói kinh Pháp-Hoa này.

Bấy-giờ, Tịnh-Tạng, Tịnh-Nhãn, hai người con đến chỗ của mẹ chấp tay thưa mẹ rằng: "Mong mẹ đến nơi chỗ đức Phật Vân-Lôi-Âm Tú-Vương-Hoa-Trí, chúng con cũng sẽ theo hầu gần gũi cúng dường lễ lạy".

Vì sao? Vì đức Phật đó ở trong tất cả chúng trời người mà nói kinh Pháp-Hoa, nên phải nghe và tin nhận.

Mẹ bảo con rằng: "Cha con tin theo ngoại đạo, rất ham pháp Bà-la-môn, các con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi".

Tịnh-Tạng, Tịnh-Nhãn chấp tay thưa mẹ: "Chúng con là Pháp-vương-tử mà lại sanh vào nhà tà kiến này!"

Mẹ bảo con rằng: "Các con nên thương tưởng cha các con, mà vì đó hiển phép thần thông biến hóa, nếu cha con được thấy lòng ắt thanh tịnh, hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật".
Nhưng mà phải suy xét lại, do vì có Tà Kiến Mê Tín, nên mình mới hiểu được Chánh Kiến Chánh Tín. Nếu không có người mê tín tà kiến thì mình làm sao biết chánh kiến chánh tín. Cho nên họ giúp mình hiểu Phật Pháp đấy! Nên cám ơn họ, thông cảm họ, thương sót họ.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: COI BÓI, XIN XÂM, XEM QUẺ, CÚNG SAO, GIẢI HẠN, LÀ PHẬT PHÁP?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Mọi người chúng ta hãy tự tu tập làm lành, rồi tự mình hồi hướng khắp chúng sanh đồng thành Phật đạo để thứ nhứt là xã bỏ cái ngã và ngã sở hữu của chúng ta, và thứ hai là để mở rộng tâm từ bi đối với chúng sanh.

Chúng ta làm lành không cần phải đội sớ có tên cha mẹ người thân, cũng không nhờ quý thầy cô đọc, rồi đem đốt sớ đó để cho Phật chứng biết.

Vì sao vậy?

Bởi vì Nhân nào thì Quả nấy. Mình chỉ cần biết tôi làm lành sẽ được quả lành, không cần viết sớ rồi đốt để tưởng tưởng rằng đốt đó là người cõi nào có thể đọc được. Hoàn toàn sai lầm.

Pháp thân Phật ở khắp mọi nơi. Chúng ta đang sống trong pháp thân Phật mà không hay biết vì bị vô minh bất giác che lấp, do ngũ uẩn che lấp. Giống như bọt nước biển với nước biển vậy. Pháp thân Phật như nước biển mênh mong, còn chúng ta như các bọt biển nhỏ nhoi lăng tăng trên mặt biển vậy.

Cho nên những hành động nào ta làm, dù đó là thiện hay ác, Phật đều biết tất cả. Không cần phải đốt sớ cho Phật đọc biết. Đốt giấy hao giấy, tôn cây, mà còn ô nhiễm môi trường. Rồi đọc sớ khiến ai cũng phải mệt nhọc vô cùng.

Chỉ cần chúng ta có tâm niệm "Hồi Hướng" là được, mỗi một niệm của ta, Phật đều chứng biết cả.

Quý vị cúng dường chùa, cúng dường Quý Thầy để cho họ có thể an tâm tu hành, thì quý vị được phước rồi. Chứ đừng bảo các thầy viết sớ rồi đọc tên rồi đốt cho quý vị, sợ rằng quý vị làm phước đó Phật không hay biết mà cần phải đốt giấy cho phật chứng biết thì thật là sai lầm!

Cũng không cần quý thầy phải đọc tên cho ba mẹ ông bà quý vị siêu thoát, hay hiện tại cho quý vị bình an.

Chỉ cần chúng ta làm các việc lành, rồi tự mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ quá vãng, chúng sanh cùng khắp được đồng giác ngộ giải thoát là được rồi.

Ngay cái Tâm Hồi Hướng đó, tức là cái tâm xã ngã chấp và ngã sở hữu, cũng như mở rộng tâm từ bi với chúng sanh thì chính mình ngay lúc đó được an lạc vô cùng rồi đó, bình an vô cùng rồi đó, chứ cần gì mà phải đọc sớ cầu xin.

Mọi việc làm của ta, Phật điều biết tất cả dù là thiện hay ác.

Thành ra đôi khi chúng ta chấp trước quá nặng, phải nghe cho được tên mình và tên ông bà cha mẹ mình từ quý thầy thì mình mới chịu. Còn không đọc là quý vị buồn giận. Thật là khổ thay!

Chuyện nầy chính tôi chứng kiến rồi đó! Phật tử đi chùa mấy chục năm mà không hiểu biết gì Phật Pháp hết, chấp trước mê tín tà kiến còn dầy đặt như trước khi trở thành Phật Tử, đôi khi cái ngã còn lớn hơn nữa là khác. Vậy thì thật là uổng phí mấy chục năm đi chùa, quy y tam bảo.

Cúng chùa, cúng Tam Bảo mà tăng thêm cái ngã thì thà không cúng còn hơn. Tu Hành Phật Pháp là bớt đi cái ngã chấp cho đến khi không còn ngã chấp mới đúng chứ.

Cúng viên gạch cũng để tên mình trên gạch, cúng cột trụ chùa cũng khi tên mình trên cột trụ, cho đến bỏ tiền ra cất chùa cũng nói đó là chùa của tôi. Do như vậy mà khổ đau chứ không gì hết.

Làm vậy làm gì, chẳng lẽ mình làm lành cúng chùa đó chư Phật Bồ Tát không biết sao mà phải ghi tên vào đó. Ở nhà thì chấp nhà của tôi, vào chùa thì chấp chùa của tôi. Thì làm sao mà gọi là buông xã, làm sao gọi là tu sửa cái gì. Bởi vì bản chất vẫn y nguyên không thay đổi chút nào. Vẫn đau khổ mà đau khổ còn nhiều hơn, là bởi gì cái gì cũng là của tôi, ngay cả cái chùa cũng cho là của tôi, ai đụng đến là buồn giận, ai khen ngợi chà ông bà tốt quá cúng chùa phước quá thì vui mừng tăng thêm cái ngã chấp và ngã sở hữu chấp.

Mà nói cột chùa, gạch chùa, tường chùa là của tôi là làm sao? Gạch làm bằng đất không phải của ai cả, cột làm bằng cây không phải của ai cả. Mai nầy vô thường đến gạch bể, cây mục, rồi thân mình cũng tan rả về với đất nước gió lửa thì cái gì là của mình đâu?

Rồi do chính vì thấy mình bỏ tiền nhiều để sây chùa, cho nên tưởng rằng chùa là của mình, cho nên quý Thầy Cô phải theo phe mình chìu mình, còn mà thấy quý thầy thương ai khác là ganh tị, muốn không chế quý thầy, moi móc quý thầy. Tội lỗi vô cùng! Mình đã chẳng an vui gì rồi mà còn làm cho người khác phiền não. Thế thì mình tu đạo Phật là tu cái gì?

Cho nên tôi thấy tôi thương quý thầy vô cùng, tôi cũng thương cho các Phật Tử vô cùng, mà bây giờ làm sao. Chỉ có thể lên đây viết bài để cảnh tỉnh bài tỏ cho mọi người hiểu mà cùng nhau làm những người Phật Tử chân chính, hiểu giáo lý, tu đúng đường để giúp một phần nhỏ nào cho Phật Pháp để đền ân chư Phật, Tổ Thầy, chúng sanh.

Các Phật Tử phải học hiểu giáo lý sử sự cho đúng, để mà cùng hòa hợp chúng, cùng tu an vui giải thoát, cùng chuyển bánh xe chánh pháp, để mình và người đều an vui lợi ích. Chứ đừng có chấp trước ít kỹ chia rẽ đố kỵ với nhau.

Phật pháp hưng thịnh là nhờ sự hòa hợp chúng của cả người xuất gia và người tại gia. Rất mong lắm thay!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 2 time

Re: COI BÓI, XIN XÂM, XEM QUẺ, CÚNG SAO, GIẢI HẠN, LÀ PHẬT PHÁP?

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

Kim đã viết:Hồi tôi còn ở cấp II đã bị bạn bè gọi là bà già vì tôi ít ra ngoài chơi và suy nghĩ như người già. Tôi dành thời gian rỗi để đọc sách. Tôi lúc ấy vẫn 0 tin vào bất cứ thần thánh nào, nhưng tôi rất tin vào luật nhân quả (mà 0 biết rằng nó từ đạo phật mà ra). Sau khi đọc được truyện "BÀI HỌC NGÀN VÀNG" Tôi có viết câu "Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó" rồi dán trước bàn học của tôi để theo đó mà hành xử. Sau này có internet, vào các web phật giáo tôi thấy câu truyện yêu thích của mình ngaỳ xưa. Thế nên càng thêm mộ phật pháp.
Tối qua, nghe mẹ tôi nói là mẹ nhờ tôi, nhờ phật pháp mà đã thay đổi tốt hơn. Tôi thật 0 ngờ, cứ nghĩ người độc tài, hung dữ như mẹ tôi sẽ 0 bao giờ thay đổi. Nay thấy mẹ chịu lắng nghe, chịu học hỏi dù 0 nhiều, tôi vẫn thấy vui. Mẹ tôi thường chửi người này, mắng người kia. Tôi bào nếu mẹ muốn nói chuyện với con thì 0 được chửi người khác. Nay 0 hề nghe mẹ mắng người nữa, ngược lại mẹ chỉ nói tốt về người thôi. :D
Tôi đã mất rất nhiều công sức cho việc chọn lọc, tải, chỉnh sửa và lưu các bài pháp, kinh, truyện vào mp3. Mắt mỏi, tay đau lại nghĩ chắc cũng chỉ “nước đổ đầu vịt” thôi chứ chẳng ích gì, nản muốn 0 làm nữa nhưng nghĩ sẽ có lợi cho người nên tôi làm mà 0 mong đợi gì hết. Với người 0 đam mê phật pháp như mẹ, dì và những người tôi biết thì mình phải tuỳ căn cơ mà dùng thuốc vậy. Tôi tránh 0 nói những điều phật pháp sâu xa khó hiểu với họ, chỉ khen truyện này hay, truyện kia thú vị để họ từ thích truyện đạo mà dần dần đi vào đạo như tôi ngày xưa. Với người đau khổ mà theo đạo Thiên Chuá và thích Joe Osteen như vợ của một cựu binh VN (tôi chỉ tiếp xúc có một lần) thì tôi chịu khó thu các bài giản của ông Osteen vào mp3 rồi biếu chị. Đạo nào cũng được, miễn khiến người hướng thiện là tốt rồi.
Thấy thái độ của mẹ, bố dượng, và người xung quanh tôi có chuyển biến tốt, tôi nhận ra là sự hiện diện của tôi trên đời này quả 0 vô ích. Do còn đi học nên tôi 0 giúp gì nhiều được cho mọi người. Chỉ làm theo khả năng của tôi thôi. Nghe ai than khổ thì tôi chiụ khó lắng nghe, rồi nói họ rằng phật pháp đã giúp đời tôi và bảo họ thử xem hay hỏi họ có niệm phật ko chứ 0 hề thúc ép gì ai hết. Người ta than, người ta gọi tôi nên tôi mới nói chứ tôi 0 hề bạ đâu nói đó để khiến người nhàm tai.

Xin cảm ơn lời chỉ dạy của Thánh Tri. Tôi đã nhiều lần vào web niemphat.net để học hỏi. Còn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao thì tôi thường nghe đi nghe lại và theo lời của tổ mà hành trì. Ngoài tổ Â.Q, tôi còn tìm hiểu về cách tu tập của các vị tổ và các đại sư khác nữa.
Tôi mộ đạo phật vì nó thiên về thực hành chứ 0 giáo điều xuông. Theo tôi nghĩ, ta phải sống đúng với điều ta học được từ lời Phật dạy thì mới xứng đáng là Phật tử.
tangbong tangbong tangbong
Kính lễ...Kính lễ... kinhle kinhle

Cảm ơn Cô Kim đã có những chia sẻ chân thành và bổ ích. Thật mong lắm thay thế gian có nhiều người như Cô. Như thế, Thiện Pháp sẽ giăng đầy trên mọi lối. Mong cho Cô thân tâm thường an lạc, làm được nhiều ích lợi cho đời, trở thành sứ giả của Như Lai, đem lại điều an lành cho cuộc sống.

Thiện tai...Thiện tai... kinhle kinhle
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.13 khách