Em quy y rồi mà phá nhiều giới rồi làm sao đây?

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
nitodium
Bài viết: 289
Ngày: 28/01/11 20:24
Giới tính: Nam
Đến từ: TP HCM

Em quy y rồi mà phá nhiều giới rồi làm sao đây?

Bài viết chưa xem gửi bởi nitodium »

Theo kinh QUÁN ĐẢNH TAM QUI,

NGŨ GIỚI, ĐỚI HỘ THẦN CHÚ

Nếu ai giữ được ngũ giới sẽ có 25 vị thiện thần theo hộ em phá nhiều giới rồi làm sao để các vị thiện thần lại theo hộ đây. Nêu ai chưa đọc kinh này thì em post len cho đọc nè.

PHẬT NÓI

KINH QUÁN ĐẢNH TAM QUI,

NGŨ GIỚI, ĐỚI HỘ THẦN CHÚ

Tôi nghe như vầy: Hồi đó, đức Phật ở tại vườn của Cấp Cô Độc và rừng của Kỳ-đà, có cả ngàn hai trăm năm mươi Bí-xu, các vị Bồ-tát, chư Thiên, đại chúng, đồng đến pháp hội.

Bấy giờ, có một nhà Phạm Chí hiệu Lộc Đầu là người ở giới đạo phái khác, nay đến trước Phật, quỳ gối chấp tay, thưa rằng: “Kính đức Thế Tôn! Với danh đức Cù-đàm vang dội khắp xa mà tôi đã được nghe; nên mang tôi đến đây, cốt xin thụ tam qui và ngũ giới để cải tạo lại pháp thân, huệ mạng”

Phật dạy thụ tam qui ngũ giới rồi, Phạm Chí lại cầu thỉnh rằng: Bạch Thế Tôn! Tôi được nghe lâu rồi rằng đức Như Lai nói: “Nếu người giữ ngũ giới thì có 25 vị thiện thần, vị hộ trì giới pháp nên giới phải dõi theo, để phù hộ cho thiện nam, tín nữ ấy”. Nhưng tôi chưa được biết tên của mỗi vị Hộ giới thần, vậy cúi xin Phật kể rõ cả cho.

Phật bảo rằng: “Phạm Chí! Ta nay lược lại lời đã phú cho ngài Thiên Đế Thích, phái cả bốn vua Trời, khiến 25 vị Thiện thần để theo hộ giới và hộ các thiện tín. Vậy hãy nghe và hiểu quý danh hiệu cùng nhiệm vụ của các Thiện thần hộ giới, hộ người như dưới đây:

1) Thần Sát-sô Bí-sô Bì-dủ-tha-ni, chủ về hộ thần lánh tà trừ ác.

2) Thần Thâu-đa-lợi Thân-đà-ni, chủ về hộ lục căn khiến cho trọn vẹn.

3) Thần Bì-lâu Cha-na-ba, chủ về hộ trong bụng 5 tạng điều hòa.

4) Thần A-đà-long-ma-để, chủ về hộ huyết mạch khiến cho lưu thông.

5) Thần Bà-ra-hoàn Ni-hòa-bà, chủ về hộ ngón tay chơn không thương tổn.

(năm Thiện thần trên đều hộ giới bất sát sanh)

6) Thần Để-ma-a Bì-bà-đà, chủ về hộ ra vào qua lại an ninh.

7) Thần A-tu-thâu Bà-ra-đà, chủ về chỗ ăn uống thơm ngon.

8) Thần Bà-ra-ma Đản-hùng-thi, chủ về hộ ngủ, thức yên vui.

9) Thần Bà-la-môn Địa-bệ-đa, chủ về hộ chảû trúng thuốc trúng độc.

10) Thần Na-ma-ha Đa-da-xá, chủ về hộ không bị mù sương ác hại.

(năm Thiện trần trên đều hộ giới bất thâu đạo)

11) Thần Bụt-đà-tiên Đà-lâu-đa, chủ về hộ không làm đấu tranh khẩu thiệt.

12) Thần Bệ-xà-da Tẩu-đa-bà, chủ về hộ chẳng bị bịnh ôn ngược ác quỷ.

13) Thần Niết-đê-hê Đà-da-đa, chủ về hộ chẳng bị huyện quan làm khổ.

14) Thần A-lạ-ra Lại-đồ-da, chủ về hộ nhà vườn bốn phương khỏi hung ương.

15) Thần Ba-ra-na Bụt-đàm, chủ về hộ bình định cửa nhà tâm thần.

(năm Thiện Thần trên đều hộ giới bất tà dâm)

16) Thần A-đề Phạm-giả-san-đa, chủ về hộ chẳng bị quỷ mồ mả quấy phá.

17) Thần Nhân-đài-la Nhân-đài-la, chủ về hộ ngõ đàng trừ ác.

18) Thần A-già-phong Thi-bà-đa, chủ về hộ chẳng bị quỷ thần ngoài hại.

19) Thần Bụt-đàm-di Ma-đa-đà, chủ vềâ hộ chẳng bị bị tay nầy lửa nọ.

20) Thần Đa-lại-xoa Tam-mật-đà, chủ về hộ chẳng bị đạo tặc xâm loạn.

(năm Thiện thần trên đều hộ giới bất vọng ngữ)

21) Thần A-ma-ra Tư-đâu-hi, chủ về hộ vào núi không bị cọp sói hại.

22) Thần Na-ra-môn Xà-đâu-đế, chủ về hộ chẳng bị ma thương vong phá.

23) Thần Tát-bệ-ni Kiền-na-ba, chủ về hộ trừ ác điểu dã hồ kêu.

24) Thần Trà-bệ-đấu Tỳ-xá-la, chủ về hộ trừ chuột lớn làm quái.

25) Thần Già-ma-bi Na-xà-ni-khư, chủ về hộ chẳng bị điều chứa dữ chỗ kéo.

(năm Thiện thần trên đều hộ giới bất ẩm lửa)

Phật bảo: Nầy, Phạm Chí! Với 25 danh hiệu của Thiện Thần quán đảnh chương cú, nếu thiện nam, tín nữ đeo mang trên thân thể, thì tự nhiên, chẳng bị: tên, lao, súng, đạn của quân trận làm hại, chẳng bị quỷ thần La-sát đến gần nhiễu nhương hoặc đến nhà nuôi, bỏ thuốc độc, chẳng trúng; đi về ra vào, tiểu quỷ chẳng dám đến gần, đêm ngủ không ác mộng; với các: quan quyền, đạo tặc, nước, lửa, tai, quái, oán thù, âm mưu, khẩu thiệt cãi lộn thì ác ý đều dứt, đôi bên hòa giải, đều sanh lòng hiền, tự nhiên vui thuận; với yêu, tinh ma, mị, tà, nghịch, hung, tàn, ngoại đạo, ác thuật: bùa chú, thư ém, mộc tinh, thọ tinh, trùng độc, tinh linh, điểu thú quái gở, đến cả tà ác quỉ thần đều tránh né xa, chẳng dám gần bên thiện nam nữ ấy. Lại nữa, trai lành gái tín, có mang danh tự của các thiện thần giữ tam qui ngũ giới đây, thì nam nữ ấy có vào nơi núi rừng, khe suối, đồng hoang, đường hiểm thì tự nhiên bọn cướp chẳng dám hiện ra, sư tử cọp, sói, gấu, voi, trăn, rắn, cả đến độc trùng ác thú đều không dám ra làm hại! Vì có uy lực hộ thân, hộ giới của các vị Thiện Thần, và chính là nhờ có giới đức, đạo lực của thiện nam tín nữ đã phụng trì qui giới, nên được thiện thần a hộ, ác sự tiêu trừ.

Trái lại, như thiện tín nào chẳng chăm giữ nhớ, đến nỗi phạm: hoặc 1 giới, thì mất 5 vị Thần, hoặc 2 giới thì mất 10 vị Thần! Vì đã phá hủy mất “giới đức” rồi, còn gì đâu nữa mà thần hộ giữ cho?

Một người phạm giới giữa Luật tạng, tỷ như một kẻ bị cáo giữa tòa án, thì các Trạng sư còn gì biện hộ, để giữ gìn lý do cho? Vì bị cáo đã phạm pháp luật của nước nhà! Thiện tín phạm giới cũng thế, bởi đã hủy phạm giới pháp của Phật học.

Một thiện tín mà giữ trọn lành năm giới thì được cái danh dự là “Tịnh Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di” phản với nghĩa trên, thì bị gọi là “Xú cư sĩ nam nữ”! Cũng như một công dân mà giữ làm hết phận sự thì đặng khen là “lương dân”! Trái phạm bổn phận trên thì bị liệt vào hạng “bất lương”! Vậy đắc thất, tốt xấu là thế nào? Người biết suy xét, tự mình phải gắng!


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: Em quy y rồi mà phá nhiều giới rồi làm sao đây?

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

Giới là nền tảng trên con đường đi đến giác ngộ và giải thoát, khi nền tảng bị phá vỡ thì ngôi nhà của bạn sẽ bị lung lay.
Chẳng còn cách nào khác là bạn phải sửa chữa nền tảng đó và cố gắng đừng vi phạm nữa.


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Em quy y rồi mà phá nhiều giới rồi làm sao đây?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Lỡ phá giới rồi hãy thành tâm xám hối !


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Em quy y rồi mà phá nhiều giới rồi làm sao đây?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Đem tội lỗi đó bạch cùng với đại chúng.
Nguyện từ nay về sau không còn tái phạm nữa. :(
kinhle kinhle kinhle


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
luutrunghieu0804
Bài viết: 86
Ngày: 15/10/10 19:33
Giới tính: Nam
Đến từ: travinh ttv
Nghề nghiệp: tài xế

Re: Em quy y rồi mà phá nhiều giới rồi làm sao đây?

Bài viết chưa xem gửi bởi luutrunghieu0804 »

Thưa quý DH mình có chuyện khó xử muốn giải bày , xin quý DH giúp đỡ cho...

hơn 1 tháng nữa là lễ Thành Hôn của mình , có nhiều bạn bè , cô chú từ xa về nên thế khó tránh khỏi tiệt vui phạm giới uống rựu .
mình đang bối rối làm sao có thể tránh được ,sợ làm mọi người buồn lòng.
giờ mong quý DH giúp đỡ .

Nam mô A Di Đà Phật caunguyen


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Em quy y rồi mà phá nhiều giới rồi làm sao đây?

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Uống nước ngọt ĐH ơi :D .
Nếu ĐH có cái tửu lượng giống như Trịnh Khang Thành uống rượu 300 ly mà 1 chút lễ tiết nhỏ cũng không thất lễ thì cứ uống. Giới cấm uống rượu là già tội không :D phải tánh tội, già tội là để ngăn ngừa tánh tội. :D.Nếu như uống vô nói càn làm quấy thì nguynlinhtam xin ĐH đừng uống :D


Nam Mô A Di Đà Phật
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Em quy y rồi mà phá nhiều giới rồi làm sao đây?

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

luutrunghieu0804 đã viết:Thưa quý DH mình có chuyện khó xử muốn giải bày , xin quý DH giúp đỡ cho...

hơn 1 tháng nữa là lễ Thành Hôn của mình , có nhiều bạn bè , cô chú từ xa về nên thế khó tránh khỏi tiệt vui phạm giới uống rựu .
mình đang bối rối làm sao có thể tránh được ,sợ làm mọi người buồn lòng.
giờ mong quý DH giúp đỡ .

Nam mô A Di Đà Phật caunguyen
Uống rượu không phải xấu, khoa học chứng minh uống một ít rượu sau khi ăn sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn. Đến ngày đó đạo hữu uống ít thôi! Vừa không phiền lòng ai lại tốt cho mình, nhưng nhớ kiềm chế nếu không uống hết rượu nhà hàng là đền không nổi đâu!

Còn nếu đạo hữu đã quy y Ngũ giới thì sau khi uống xong về đến nhà hãy tụng kinh sám hối!
tangbong tangbong tangbong


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Em quy y rồi mà phá nhiều giới rồi làm sao đây?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Tất cả đều từ tâm
Nên quán sát tâm nầy
Đến đi đều vô chủ
Thoát khỏi nghiệp phù hư

Kinh Lăng Nghiêm nói: "Đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận". Ngay nơi tâm mà sanh, hãy ngay nơi tâm mà diệt.

Bài sám hối: "Tội từ tâm khởi, đem tâm sám, tâm được diệt rồi tội cũng tiêu, tội tiêu tâm diệt thảy điều không, đó mới thật là chân sám hối."


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Cai Gi -Doc Sao Nua
Bài viết: 130
Ngày: 21/02/11 21:49
Giới tính: Nam
Đến từ: WOW

Re: Em quy y rồi mà phá nhiều giới rồi làm sao đây?

Bài viết chưa xem gửi bởi Cai Gi -Doc Sao Nua »

kinhle


[color=#008000]"[b]Mở miệng là Sai, so đo là Trái[/b]
[b] Con người ai cũng có Sai, có sai biết sửa mới nên Thánh Hiền[/b]"[/color]
[b]Nam Mô Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát [/b]
[url]http://www.niemphat.com[/url]
[url]http://www.trangsuoitu.org/trangphapam-mp3.htm[/url]
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.45 khách