Thỉnh những đĩa giảng ở Mỹ và Canada miễn phí

Những bài kinh, sách, đọc, giảng, truyện, thơ của bạn hoặc sưu tầm dưới dạng âm thanh, chia sẻ vào đây để mọi người thưởng thức.
Thiệnthông
Bài viết: 240
Ngày: 16/10/08 14:55
Giới tính: Nam
Đến từ: USA
Nghề nghiệp: www.phatam.com

Thỉnh những đĩa giảng ở Mỹ và Canada miễn phí

Bài viết chưa xem gửi bởi Thiệnthông »

A Di Đà Phật
Đạo hữu vào những mạng kết nối dưới đây để thỉnh những đĩa giảng Phật Pháp miễn phí (chỉ cho thỉnh ở Mỹ và Canada):
www.trangphapthi.com

A Di Đà Phật
Thiện Thông


laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Thỉnh những đĩa giảng ở Mỹ và Canada miễn phí

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Lấy giới làm Thầy lấy khổ làm thầy , Phật tán thành tu khổ hạnh , thanh đạm thì an nhàn , rất dễ đoạn phiền não , hàng phục được năm dục sáu trần , phiền não chưa dứt tâm bồ đề sẽ không phát khởi , khắc phục dục niệm ...Thiện tài đồng tử là tấm gương tu học đại thừa , là đại tâm phàm phu , gặp được Phật Pháp hoan hỷ tín thọ , chúng ta đến nơi đâu tìm thiện tri thức ,đại thừa vô lượng thọ kinh là bồ tát Văn Thù , y theo kinh này là học trò bồ tát Văn Thù , thành tựu căn bản trí , sau đó đi tham học , đem cái mình đã học thực tiễn trong đời sống ...Chúng ta nhất định phải tiết phước , không nên lãng phí , dư ra phân cho chúng sanh cùng hưởng , phước báu vĩnh viễn hưởng không hết , bố thí càng nhiều thì phước càng lớn , bố thí pháp được thông minh , tích thiện tích phước , mỗi niệm vì chúng sanh , mỗi niệm vì xã hội , không nên mỗi niệm nghĩ cho chính mình .Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Kinh Vô Lượng Thọ (Phần 61)

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Phật dạy làm thế nào nhất định làm cho được , giúp đỡ chánh pháp cửu trụ thế gian , xây đạo tràng mời pháp sư giảng pháp , đó là hộ trì chánh pháp , quan trọng nhất là bồi dưỡng nhân tài tiếp nối huệ mạng của Phật , đến nghe giảng chính là hộ trì ...Nhất định tu học 10 loại tâm hạnh liễu thoát sanh tử , đoạn tất cả ác , minh tín nhân quả , tự hổ khắc trách , đường ác thật đáng sợ , làm sai bất cứ việc gì không nên che dấu không nên ngụy trang phãi dũng khí công bố với mọi người , mọi người trách cứ chúng ta chính là giúp chúng ta tiêu tai , đoạn tư tục tâm , hàng phục ý niệm ....

Phát tâm bồ đề , tu công bù lỗi , giữ gìn chánh pháp , hộ pháp còn quan trọng hơn so với hoằng pháp , nếu không gặp được thiện hộ nhiệt tâm nhân tài hoằng pháp sẽ dìm mất không thể lợi tha , ...Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Thỉnh những đĩa giảng ở Mỹ và Canada miễn phí

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Thỉnh những đĩa giảng ở Mỹ và Canada miễn phí

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »

Niệm A Di Đà Phật là pháp sám hối hiệu quả nhất , A Xà Thế phạm ngũ nghịch không có cách gì sám trừ tội nghiệp , lâm chung A Xà Thế một lòng ăn năn niệm Phật liền được vãng sanh .

Lấy lợi quên nghĩa không biết được ân đức đó chính là tạo tác tội nghiệp , chúng ta phải tri ân báo ân , dù người hủy báng hãm hại chúng ta , ta vẫn dùng tâm chân thành tâm cung kính đối với họ , đó là đạo lý làm người , tuyệt đối chẳng nên kết oán thù với người khác . Họ hủy báng hãi hại ta vì trong đời quá khứ ta đã hãm hại họ .Chánh đại quang minh , quy cũ trật tự , chúng ta bị ảnh hưởng của hoàn cảnh , nhất định phải chọn hoàn cảnh tốt , danh lợi đam bạc , giữ tâm thanh tịnh , đi đứng nằm ngồi thuần nhất chánh tâm , không luận nơi nào luôn giữ tâm địa thanh tịnh đó chính là đạo tràng bất động cõi nước Tịnh độ trong phật pháp , tương lai khi xả báo thân nhất định vãng sanh Tịnh độ của Phật A Di Đà .Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Thỉnh những đĩa giảng ở Mỹ và Canada miễn phí

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
laitutran247
Bài viết: 1113
Ngày: 16/08/07 05:59
Giới tính: Nữ
Đến từ: vô minh
Nghề nghiệp: Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)

Re: Thỉnh những đĩa giảng ở Mỹ và Canada miễn phí

Bài viết chưa xem gửi bởi laitutran247 »Đã muốn liễu sanh tử ngay trong đời này thì phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật.(Ấn Quang Đại Sư)
Có thể trở thành bậc đại thông gia, nhưng liễu sanh thoát tử đã trở thành vô vọng rồi!

http://www.niemphat.net/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách