Cứu Độ Những Chúng Sanh Khổ Nạn

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Thiệnthông
Bài viết: 240
Ngày: 16/10/08 14:55
Giới tính: Nam
Đến từ: USA
Nghề nghiệp: www.phatam.com

Cứu Độ Những Chúng Sanh Khổ Nạn

Bài viết chưa xem gửi bởi Thiệnthông »

Duyên Do Phát Thanh Về Phật Học Giảng Thuyết:
Ngài Tịnh Không lão pháp sư nói, chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể. Là đệ tử của Phật, hôm nay chúng ta may mắn được nghe Phật Pháp, đương nhiên cần phải chiếu cố đến chúng sanh ở tận hư không pháp giới, nhất là những oan gia trái chủ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp.
Con người đến lúc lâm chung, những oan gia trái chủ sẽ thường hiện thành những người thân thuộc đã qua đời của quí vị để đến tiếp dẫn, đến để trả thù, thanh toán quí vị, đến tranh đấu với quí vị và làm chướng ngại, không cho quí vị vãng sanh về nơi tốt lành. Oan oan tương báo như thế đến lũy kiếp cũng không thể cùng tận. Thật là khổ không kể xiết!
Ngày nay chúng ta may mắn hiểu rỏ và giác ngộ thì phải dùng cái tâm chí thành để hóa giải tất cả mọi oan kết. Cầu chư Phật, Bồ Tát gia hộ, khiến họ cũng có cơ duyên nghe được Phật Pháp, hầu hòa giải những đối nghich oan trái, hóa thù thành bạn, hóa oán thành thân, từ đây trở về sau mãi mãi là pháp lữ (bạn đạo) trên đường bồ đề để đồng thành Phật đạo và cùng nhau cứu độ chúng sanh.
Phàm là những người cầu học, chỉ cần chúng ta bắt tay vào việc liền có thể khiến cho tất cả chúng sanh trong pháp giới được nghe pháp và đạt lợi ích. Vì sao chúng ta lại không cùng nhau bắt tay vào việc?
Nghĩa là mỗi đêm phát thanh về Phật học giảng thuyết, để từ đó có thể rộng độ chúng sanh đang khổ nạn đều có cơ hội thỉnh pháp nghe kinh, để rồi được cùng nhau bước lên con đường lìa khổ đạt vui, cuối cùng là phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi cảnh khổ của lục đạo luân hồi.
Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về cách thức thỉnh mời. (Mời các chúng sanh và oan gia trái chủ đến nghe pháp).
Nghi Thức Khai Thỉnh

1) Đến trước tượng Phật Di Đà lễ Phật 3 lạy: Cung thỉnh Phật A Di Đà, chư
Phật Bồ Tát, Long Thiên hộ pháp hộ trì cho đạo tràng giảng kinh tại nhà Diệu Âm Đức Phong, Diệu Âm Chơn Phù và Diệu Âm Chớn Hảo, Diệu Âm Sang Trang.
Trong tâm thầm niệm: Nguyện Phật quang từ bi soi rọi cho đạo tràng này.
Nguyện Long Thiên hộ pháp ủng hộ cho đạo tràng này, rộng khiến tất cả Chúng sanh đến dự hội nghe pháp đều có thể chuyển tâm tín nhận, lắng nghe những lời pháp của lão pháp sư Tịnh Không về kinh ………………………….
(Khấn trong tâm tựa đề loại kinh mà mình sẻ mở trên TV hoặc Cassette). Nguyễn dưới oai thần lực gia trì của Phật, khiến tất cả chúng sanh nghe pháp đều có thể hoan hỷ tin và nhận, rồi phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi lục đạo, đồng thời nguyện cho chúng con có thể khuyến khích lẫn nhau, dũng mãnh tinh tấn hầu sớm được lìa khổ được vui.
Sau cùng quán tưởng: Đạo tràng này là nằm trong tận hư không pháp giới, chứ không phải ở nhà của ta. Nếu có thể quán tưởng: TV hoặc Cassette của nhà mình biến thành vô cùng to lớn. Bộ sofa để ngồi trước TV biến thành rất nhiều hàng và tất cả chúng sanh đến nghe giảng đều có chổ ngồi, có thể nhìn thấy, nghe được. (Những điều trên đây xin cầu nguyện Phật gia trì).

2) Cung thỉnh ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát: con Diệu Âm Đức Phong, Diệu Âm Chơn Phù và Diệu Âm Chớn Hảo, Diệu Âm Sang Trang xin thành tâm cung kính ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát quang giáng đạo tràng gia hộ cho cuộc giảng kinh ………… của Hòa Thượng Tịnh Không để cứu độ tất cả chúng sanh, chúng con xin ngài từ bi. Nam Mô A Di Đà Phật.

3) Nhìn ra ngoài cửa hoặc cửa sổ, lễ thỉnh 2 lạy: Thỉnh mời pháp giới chúng sanh và tất cả oan gia trái chủ nhiều đời kiếp của chính mình và của những người trong gia đình đều đến đạo tràng này thỉnh pháp nghe kinh.
- Trong tâm cầu nguyện: Nguyện tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, nếu không chê hoặc từ chối kể cầu học, đệ tử chân thành cung thỉnh chư vị cùng đến đây lắng nghe lão pháp sư Tịnh Không giảng về kinh ……………
Xin chúc phúc cho chư vị được Phật lực gia trì, mỗi người đều có thể nghe hiểu được nghĩa ‎lý trong kinh, hoan hỷ tin nhận, đồng thời có thể phát nguyện vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Xin chúc phúc quí vị sớm được gặp Phật để liễu thoát sanh tử, giống như Phật để độ tất cả chúng sanh. Vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu, thệ nguyện độ chúng sanh, tổng nguyện thành Phật đạo, trực chứng A-duy-việt-trí, viên mãn Vô Thượng Bồ Đề.

4) Nếu như trong nhà có phương tiện, dùng một ít bánh ngọt hoặc trái cây, mời pháp giới chúng sanh hưởng dùng. Thông thường theo tình cảm qua lại giữa tình người với nhau, phải tôn trọng lễ tiết. Đối với pháp giới chúng sanh phải tôn trọng như vậy. Phải tin chắc rằng, sự chân thành phát xuất từ trong nội tâm chắc chắn sẽ khiến họ cảm động. Sở dĩ nói: “Chí thành cảm thông” là như vậy, là có thể khiến tất cả pháp giới chúng sanh, oan gia trái chủ đều được lợi ích thù thắng.
“Hôm nay chúng tôi có ……… mời quí vị chí thành cảm thông thọ dụng”
Vì chúng sanh cầu tiêu nghiệp chướng, vì Thế Giới cầu an dinh hòa bình. Xin mời tứ chúng đồng tu của Tịnh Độ Tông mỗi ngày từ 19:00 giờ tối đến 4:15 sáng nghe phát thanh băng giảng kinh…….............mỗi ngày không gián đoạn.
Xin đa tạ và xin chúc tất cả đều:
Bình an chư ác mạc tác
Như Ý chung thiên phụng hành
Tịnh Không hòa nam

Thư Từ Trong Việc Phát Thanh
1. Kinh Địa Tạng (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)
2. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)
3. Cảm Ứng Thiên (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)
4. Kinh Vô Lượng Thọ (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)
5. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm (Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng)


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.13 khách