10 Điều Khó Khi Tu Ở Cõi Ta Bà So Với Cực Lạc

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: 10 Điều Khó Khi Tu Ở Cõi Ta Bà So Với Cực Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

ĐH Hlich nói hay tangbong

How are you doing ĐH Hlich :D
Đạo Phật sâu xa, có Tin thì vào, có Trí thì qua.
Kinh Hoa Nghiêm phải không ĐH

Nói là nói vậy chứ trí Bát Nhã đã có đầy đủ trong hệ Nikaya, Agamas phải không ĐH Hlich :D :D :D

A Di Đà Phật


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: 10 Điều Khó Khi Tu Ở Cõi Ta Bà So Với Cực Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Chúng ta vốn nhiều đời nhiều kiếp lưu chuyển sanh tử. Cho nên trong nhiều đời nhiều kiếp đó, đã từng gieo trồng căn lành với Phật Pháp, nhưng vẫn chưa tu giải thoát, nay lại tái sanh làm người gặp Phật Pháp, người gieo nhân nhiều từng học tập Phật Pháp thì nghe bài pháp liền ngộ đạo (Lục Tổ), có người lại phải mất 7 ngày, 1 năm, 7 năm, 30 năm mới ngộ đạo.

Ấy là do những nhân duyên gieo trồng, hoặc đã từ tích lũy tu tập thời quá khứ. Cho nên không thể nói là chưa từng tu chưa từng trải qua học vị lớp tiểu học, trụng học, mà đã vọt qua đại học.

Người thích tu tập Bồ Tát Thừa là nhiều đời đã từng gieo nhân duyên và tu tập theo con đường ấy, nên bây giờ do thối quen, nghiệp tích lũy, mà khi nghe pháp Bồ Tát Thừa liền có thể chịu tin nhận tu hành. Cũng thế đối với pháp Theravada.

Do vậy nói Chủng Tánh Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát.

Chủng Tánh nghĩa là đã từ lâu tu tập thành thối quen và tích lũy các pháp môn Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, nên bây giờ nghe lại các pháp môn ấy mà tùy theo chũng tánh mình chịu tin nhận chọn tu vì thích hợp quen thuộc.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: 10 Điều Khó Khi Tu Ở Cõi Ta Bà So Với Cực Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"hlich"]

Lớp 1 tới 12: giai đoạn gia hạnh; ở đây có các bậc noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất trước khi nhập vào con đường xuất thế gian.

Đại học: đây là con đường xuất thế gian, với kiến đạo rồi tu đạo.

Tốt nghiệp cử nhân cho đến tiến sĩ: các quả thanh văn.

Tốt nghiệp xong đi làm, có ích lợi cho mình và gia đình là điều chánh: thanh văn (tiểu) thừa.

Tốt nghiệp xong tiếp tục lý tưởng ích lợi cho xã hội và thế giới: bồ tát (đại) thừa.
Phật là Tự Giác, Giác Tha, và Giác Hạnh Viên Mãn.
Bồ Tát là Tự Giác và Giác Tha nhưng chưa viên mãn.
Thanh Văn Duyên Giác là Tự Giác.

Nhưng nói chung, mình chưa phải họ nên chưa biết cảnh giới của họ, chỉ nghe Kinh điển Phật nói lại mà thôi.

Nếu nói thế thì:

Phật là tiến sĩ cao tuổi (professor hoặc distinguish professor hoặc Phật Quá khứ như Đa Bảo Như Lai là Emeritus Professor)
Bồ Tát là tiến sĩ còn thực tập (post-doc cho đến assistant professor)
Duyên giác là (tiến sĩ học sinh= PhD student)
Thanh Văn là (thạc sĩ học sinh = Master student)

Cũng có thể nói kiểu khác:

Phật là professor (assistant, associate, professor)
Đẳng giác Bồ Tát là Post-doc
Bồ Tát từ sơ trụ đến thập địa là PhD student (1st year, 2nd, 3rd, 4th year)
Duyên Giác là Master student
Thanh Văn là Cư Nhân Bachelor student (Tu Đà Hoàn là 1st year, tư đà hàm là 2nd year, A na hàm là 3rd, A La Hán là 4th year graduate)


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: 10 Điều Khó Khi Tu Ở Cõi Ta Bà So Với Cực Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Nói là nói vậy chứ trí Bát Nhã đã có đầy đủ trong hệ Nikaya, Agamas phải không ĐH.
Bát Nhã chẳng có hình tướng nhưng không có Bát Nhã thì mọi lý luận và hình tướng không thể diễn bày.

Bát Nhã chẳng thấy có Bát Nhã, chẳng dối, chẳng thật - giả.

Vài lời nhiều chuyện đầu xuân, chúc tất cả DH đều an lạc!


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: 10 Điều Khó Khi Tu Ở Cõi Ta Bà So Với Cực Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
Phật là tiến sĩ cao tuổi (professor hoặc distinguish professor hoặc Phật Quá khứ như Đa Bảo Như Lai là Emeritus Professor)
Bồ Tát là tiến sĩ còn thực tập (post-doc cho đến assistant professor)
...

Cũng có thể nói kiểu khác:

Phật là professor (assistant, associate, professor)
Đẳng giác Bồ Tát là Post-doc
Bồ Tát từ sơ trụ đến thập địa là PhD student (1st year, 2nd, 3rd, 4th year)
đừng quên lý tưởng phục vụ lợi ích cho xã hội, thế giới
nếu chỉ lợi ích cho mình thì professor cũng chưa vào "bồ tát thừa" :D

howdy đ/h Hieule :D

:)


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: 10 Điều Khó Khi Tu Ở Cõi Ta Bà So Với Cực Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Thiết nghĩ khi đã làm professor rồi thì nghiên cứu và giáo dục để lợi ích cho chúng sanh.

Bồ Tát là PhD student, học sinh tiến sĩ đang hướng về cái con đường làm professor để nghiên cứu và giáo dục lợi ích cho chúng sanh.

Nghiên cứu và giáo dục là việc chung, làm sao mà riêng cho được, bởi vì những bài báo cáo nghiên cứu đều trình ra cho xã hội.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: 10 Điều Khó Khi Tu Ở Cõi Ta Bà So Với Cực Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Ủa ủa ??? Nói tiếng Anh rồi, con không hiểu gì hết :-/ :-/ :-/


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: 10 Điều Khó Khi Tu Ở Cõi Ta Bà So Với Cực Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

ĐH Lâm Nghĩa không hiểu phần nào?

Mấy từ đơn giản này chắc ĐH Lâm Nghĩa biết phải không? Tôi nhớ hồi nhỏ đi học cấp II, III bên Việt Nam củng có dạy Anh Văn mà :D :D

A Di Đà Phật

Chử ký của tôi không phải tiếng Anh mà là tiếng Pali à :D :D


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: 10 Điều Khó Khi Tu Ở Cõi Ta Bà So Với Cực Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

Hieule đã viết:ĐH Lâm Nghĩa không hiểu phần nào?

Mấy từ đơn giản này chắc ĐH Lâm Nghĩa biết phải không? Tôi nhớ hồi nhỏ đi học cấp II, III bên Việt Nam củng có dạy Anh Văn mà :D :D

A Di Đà Phật

Chử ký của tôi không phải tiếng Anh mà là tiếng Pali à :D :D
Dạ! Chú Thánh_Tri có giải thích phần đầu rồi! Tại con thấy sao nói một hồi lẫn tiếng Anh luôn, nên nó tùm lum, khó hiểu!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: 10 Điều Khó Khi Tu Ở Cõi Ta Bà So Với Cực Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Mình dốt tiếng Anh...hic hic...từ chuyên môn tiếng Anh thì mù luôn...
Mấy từ đơn giản này chắc ĐH Lâm Nghĩa biết phải không? Tôi nhớ hồi nhỏ đi học cấp II, III bên Việt Nam củng có dạy Anh Văn mà
"Mấy từ đơn giản này chắc ĐH gì gì đó biết" ....viết tiếng Việt được mà phải không???
Viết tiếng Anh chi dạ chời !!! Làm khó khăn người ngu như tui...

Ước gì giỏi tiếng Anh...hu hu

A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: 10 Điều Khó Khi Tu Ở Cõi Ta Bà So Với Cực Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

dct87 đã viết:Mình dốt tiếng Anh...hic hic...từ chuyên môn tiếng Anh thì mù luôn...
Mấy từ đơn giản này chắc ĐH Lâm Nghĩa biết phải không? Tôi nhớ hồi nhỏ đi học cấp II, III bên Việt Nam củng có dạy Anh Văn mà
"Mấy từ đơn giản này chắc ĐH gì gì đó biết" ....viết tiếng Việt được mà phải không???
Viết tiếng Anh chi dạ chời !!! Làm khó khăn người ngu như tui...

Ước gì giỏi tiếng Anh...hu hu

A Di Đà Phật.
Thật ra ai cũng có cái khó của họ cả dct à.

Người ở Việt Nam thì khó viết hiểu tiếng Anh.

Còn người sống ở các nước ngoài mà dùng tiếng Anh như Mỹ/Anh thì họ lại khó viết hiểu tiếng Việt.

Chính tôi đôi khi không biết phải dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt như thế nào vì không biết từ ngữ tiếng Việt. Thành ra bắt buộc tôi phải viết Tiếng Anh.

Thành ra bắc tôi viết Tiếng Việt thì chỉ có thể viết giới hạn thôi, còn có nhiều từ không thể được. Thì dĩ nhiên tôi có Từ Điển, mà nhiều khi từ điển dịch không đúng nghĩa. Khó lắm!

Tôi nói thí dụ:

Assistant Professor:

Assistant là phụ giúp phụ tá
Professor là giáo sư

Nếu gọp lại gọi là giáo sư phụ giúp phụ tá. Khi người ta nghe từ "Giáo Sư Phụ Tá" người ta sẽ nghĩ là ông giáo sư nầy chỉ là phụ thôi. Nhưng thật ra chính giáo sư nầy đứng ra dạy một lớp chứ đâu có phụ ai đâu mà gọi ổng ta là phụ tá.

Chẳng qua cái nghĩa Assistant Professor là chỉ để cho giáo sư mới từ 1 đến 10 năm mà chưa được cử làm Tenure Professor thôi.

Nói tới đây phải tiếp tục dịch chữ "Tenure"

Tenure nghĩa là người không bị xa thảy không có lý do chính đáng. Coi như khi giáo sư mà được vào tenure thì an toàn hơn, vì không phải bị đuổi việc không có lý do chính đáng.

Tức là giáo sư phải là Associate professor trở lên.

Nói đến đây lại phải dịch "Associate"

Associate dịch nghĩa là liên kết, kết giao, dự vào

Nếu nói Giáo Sư liên kết, thì ai hiểu là loại giáo sư gì? thành ra dịch không đúng nghĩa.

Mà dịch phải dịch mãi, giống như nãy giờ từ chữ Assistant Professor tôi phải dịch thêm Tenure, rồi thêm Associate hoặc mai mới hiểu được.

Thành ra khó quá!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: 10 Điều Khó Khi Tu Ở Cõi Ta Bà So Với Cực Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Thánh Tri đi Mỹ từ khi .... 13 tuổi (mới học lớp 7, 8 chứ nhiêu, lại làm nghề giáo viên dạy môn Khoa Học, tiếp xúc tiếng Anh nhiều)...dct biết hồi cỡ 5 năm rùi...(dct thường sửa lỗi chính tả tiếng Việt bài viết cho Thánh Tri từ khi còn ở trang hình động ....cơ. Hoàn toàn thông cảm 100%. Ngược lại ngưỡng mộ chính tả viết trật lên trật xuống mà còn vuết bài hoằng dương Tịnh Độ)
Còn Kimcang ở Canada chứ có thấy đời nào viết tiếng Anh đâu?

Còn người khác liệu có như vậy không, ai biết hi hi ...????????????????????????????????????

"Mấy từ đơn giản này chắc ĐH gì gì đó biết" ....viết tiếng Việt được mà phải không???
Viết tiếng Anh chi dạ chời !!! Làm khó khăn người ngu như tui...
Như Thánh Tri viết những từ khó dịch tiếng Việt thì phải chơi nguyên chữ tiếng Anh (tự dò tự hiểu) <--- hoàn toàn cảm thông.
Như kinh Phật có những câu không thể dịch được phải để nguyên thì.........tự mà hiểu, hoặc ngâm cứu để hiểu.

Mà thôi ai viết gì kệ người ta, nhưng mà nói cho người ta hiểu mới là đáng nói, mới có giá trị... Vả lại, cái bệnh này ai mà hổng bị...hi hi. Hết mau hay chậm thôi.

Đi xa đề tài...

Niệm Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.9 khách