Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề Là Nhân Thành Phật

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Thiệnthông
Bài viết: 240
Ngày: 16/10/08 14:55
Giới tính: Nam
Đến từ: USA
Nghề nghiệp: www.phatam.com

Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề Là Nhân Thành Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi Thiệnthông »

A Di Đà Phật

Phát tâm Vô Thượng Bồ Đề còn gọi là phát tâm Bồ Đề hay còn gọi là phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề nghĩa là gì? Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề nghĩa là phát tâm trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh. Nếu có người hỏi tôi còn là phàm phu, còn phiền não, tu yếu kém, chưa biết nhiều giáo lý Phật Pháp, chưa đủ khả năng phát tâm Vô Thượng Bồ Đề? Đừng nghĩ phát tâm Vô Thượng Bồ Đề là chỉ để cho hàng Đại Bồ Tát làm. Bất cứ chúng sanh nào, không luân là Phàm hay Thánh đều phát tâm Vô Thượng Bồ Đề được. Trong Kinh Bi Hoa có kể tiền thân Phật Thích Ca, lúc còn làm phàm phu đã phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Nhờ Nhân phát tâm Vô Thượng Bồ Đề lúc trước, sau này Phật Thích Ca thành Phật là Quả. Mình phải gieo Nhân thành Phật trước đã, còn làm được chuyện trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh ngay ở cuộc đời này hay không,thì không ảnh hưởng gì cả, nếu mình không làm được ở hiện tại, thì mình sẽ làm ở tương lai. Bây giờ mình có Thiện Căn Phước Đức quá lớn được làm người và biết Phật Pháp, thì mình nên bắt lấy duyên lành này để Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề, để gieo Nhân (chủng tử) thành Phật trước. Mình phải gieo Cực Thiện Nghiệp cho mình trước đã. Còn những người mà có tâm Từ Bi thì càng nên phát tâm Vô Thượng Bồ Đề.

Phát tâm Vô Thượng Bồ Đề có rất nhiều lợi ích và lợi ích của nó rất lớn. Bởi vậy, Phật đã dạy đi dạy lại trong nhiều Kinh là dạy tất cả chúng sanh phải phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Mình nên nghe lời Đức Phật dạy mà làm theo. Đức Phật là bậc có Đại Trí Vô Thượng, thấy biết rõ pháp nào giúp cho chúng sanh có được những điều lợi ích lớn lao, thế nên Phật mới dạy đi dạy lại. Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề có những lợi ích gì? Có rất nhiều lợi ích, mình có phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, thì giúp mình tinh tấn tu hành, làm cho mình không đi sai với Chánh Pháp, là Nhân để tương lai thành Phật, gieo chủng tử cực thiện vào Tàng Thức, gieo Cực Thiện Nghiệp cho mình, nhiều lúc mình nhớ lại mình đã phát tâm sẽ làm động lực giúp mình tinh tấn tu hơn, tăng trưởng căn lành của mình… Bất cứ chúng sanh nào muốn thành Phật trong tương lai đều phải phát tâm Vô Thượng Bồ Đề trước đó. Không luận tu bất cứ pháp môn nào cũng đều nên phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Vậy phát tâm Vô Thượng Bồ Đề nghi thức như thế nào? Mình cứ đứng hay quỳ trước hình hay tượng Phật, mình lạy xuống 3 lạy và niệm danh hiệu vị Phật mình đứng trước đó 3 lần, sau đó mình nói là: Con tên gì… pháp danh gì (nếu có), con nay xin phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh (nói 3 lần). Nếu có phát đai nguyện hay nguyện nào đó thì càng tốt, vì thường phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, là có k èm theo những lời phát nguyện hay đại nguyện. Ví dụ như khi con thành Phật con cũng có 48 lời đại nguyện giống như Phật A Di Đà, hoặc 10 đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, hoặc phát đại nguyện giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc tự mình phát đại nguyện riêng. Nếu không có kèm theo những lời phát nguyện cũng không sao.

Trong Kinh Bi Hoa, Phật Thích Ca có dạy, tiền kiếp Ngài còn phàm phu, chính Ngài đã phát tâm Vô Thượng Bồ Đề và dạy những người khác phát tâm Thượng Bồ Đề khi họ còn là phàm phu. Mà những người đó thời đó đâu ai xa lạ, mà nay là Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, và những vị Phật hiện tại… Nhờ trong tiền kiếp khi còn là phàm phu những vị đó đã phát tâm Vô Thượng Bồ Đề v à đã phát những đại nguyện. Đó là những tấm gương sáng mình nên bắt chước làm theo.
Những người tu theo pháp môn Tịnh Độ, ngoài Tín, Nguyện, Hạnh. Nếu có thêm phát tâm Vô Thượng Bồ Đề thì làm cho sự tu hành của mình càng tiến và mình rất dễ vãng sanh Cực Lạc. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật đã dạy, ba phẩm vãng sanh: thượng, trung, hạ đều có phát tâm Vô Thượng Bồ Đề và chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật.

A Di Đà Phật
Thiện Thông


Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề Là Nhân Thành Phật

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

Phát tâm Vô Thượng Bồ Đề:

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Nguyện con và tất cả chúng sinh đều vãng sanh Cực Lạc, đều chứng quả vị Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách