GIỚI LUẬT CỦA ĐẠO PHẬT VÀ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA NGOẠI ĐẠO

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

GIỚI LUẬT CỦA ĐẠO PHẬT VÀ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA NGOẠI ĐẠO

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

GIỚI LUẬT CỦA ĐẠO PHẬT VÀ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA NGOẠI ĐẠO.

Nhiều người thường so sánh giới luật của đạo Phật tương đương với các điều răn của các đạo khác. Theo tôi nhận xét, không phải như vậy.

Theo những điều răn của ngoại đạo thường có 2 phần : thí dụ như

- hãy giúp đỡ người nghèo khổ, chúa sẽ trả công cho ngươi
hay là
- hãy làm điều thiện, ngươi sẽ được sanh về nước trời.

Đọc những điều răn này ta thấy rõ một điều : chấp có . Chấp rằng có việc mình làm, chấp rằng mình sẽ được hưởng các lợi ích khác. Đây là một sự trao đổi, có điều kiện. Hãy làm cái này để được cái kia.
Đạo Phật gọi đây là những hành động hữu vi. Còn nằm trong vòng luân hồi. Ví như nước bị mặt trời thiêu đốt, bốc hơi thành mây, rồi lại mưa xuống thành nước để trở về biển cả. Cũng thế, các hành đông hữu vi sẽ đưa con người đến cõi trời, rồi khi hưởng hết phúc báo lại trở lại làm người, hay xuống sâu hơn nữa.

Đạo Phật thì khác, Hãy bố thí đi, nhưng không nghĩ rằng mình đã bố thí, không nghĩ rằng có người nhận bố thí, không nghĩ rằng có của bố thí. Vì sao ? vì tất cả những điều đó đều chỉ là hoa đốm trong hư không, như bào ảnh, như trăng trong nước, như ảnh trong gương. Nó không có thật, nên đừng chấp vào nó.

Đạo Phật là đạo của Từ Bi. Bổn tâm vốn tánh thiện, nên làm mọi điều thiện như là phận sự của mình, không tính toán thiệt hơn. Thấy điều thiện mà không làm thì cảm thấy bức rức như là chưa làm tròn bổn phận vậy.

Đạo Phật là đạo trí tuệ. Giới luật của đạo Phật cũng từ trí tuệ mà sinh. Thí dụ như các giới
- Không sát sanh
- Không trộm cắp
- V.v…
Những giới này để giữ, không phải để làm. Rõ ràng là vô vi, không làm gì cả. Nhưng tác dụng của nó lại vô cùng lớn. Vì nếu giữ được giới luật thanh tịnh, thì nghiệp sẽ thanh tịnh, nghiệp thanh tịnh thì tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì sẽ dẫn đến giác ngộ, giác ngộ thì sẽ chứng đạo, chứng đạo thì sẽ giải thoát khỏi vòng luân hồi, sinh tử.
Giới luật này do từ trí bát nhã của một vị Phật Giác ngộ mà ra.
Do đó chúng ta phải trọng giới, phải kính giới như thầy của mình.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: GIỚI LUẬT CỦA ĐẠO PHẬT VÀ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA NGOẠI ĐẠO

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Lại Trích trong Kinh Địa Tạng, Đức Thế Tôn ứng hóa trong thế gian này dùng các thân:
Hoặc hiện Thiên Ðế thân, hoặc hiện Phạm Vương thân.

Hoặc hiện thân Thiên Ðế, hoặc hiện thân Phạm Vương.


Chúng ta đọc đến đây thì đừng coi thường những tín đồ tôn giáo khác. Ðối với hết thảy tín đồ tôn giáo khác chúng ta phải cung kính, tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật, Bồ Tát chẳng khác. Tại sao vậy? Những hạng chúng sanh nào Phật độ không được, họ tin Thượng Ðế, thì Phật, Bồ Tát bèn hiện thân Thượng Ðế để độ họ, như vậy không phải là cùng một chuyện hay sao? Chẳng có gì khác nhau hết. Chẳng qua là ngài chỉ quẹo qua một ngõ khác mà thôi, phải sanh lên trời rồi sau đó mới học Phật. Hiện nay chúng ta đang học Phật thì thù thắng hơn họ rất nhiều, họ phải đi đường vòng quanh. Họ chẳng cung kính chúng ta là đương nhiên rồi, họ chẳng hiểu, có thành kiến, có chấp trước, bài xích. Chúng ta đối với họ chẳng thể không cung kính, chúng ta biết Phật, Bồ Tát hóa thân trên trời và nhân gian vô lượng vô biên. ‘Thiên Ðế’ là danh xưng của người Trung Quốc gọi Ngọc Hoàng Ðại Ðế, là vị được Ðạo Giáo sùng bái. Thượng Ðế của một số tôn giáo Tây phương đại khái là Ðao Lợi Thiên Chủ. ‘Phạm Vương’ là Ðại Phạm Thiên Vương, có một số tôn giáo ở Ấn Ðộ sùng bái Ðại Phạm Thiên.
:) kinhle


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: GIỚI LUẬT CỦA ĐẠO PHẬT VÀ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA NGOẠI ĐẠO

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Chúng ta đọc đến đây thì đừng coi thường những tín đồ tôn giáo khác. Ðối với hết thảy tín đồ tôn giáo khác chúng ta phải cung kính, tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật, Bồ Tát chẳng khác.


Chư Phật Bồ Tát Thị Hiện Các Loại Thân Để Độ Chúng Sanh Nhưng Khi Các Ngài Thị Hiện Các Loại Thân Đó Thì Đều Chẳng Dạy Đều Tà Kiến.

Các Ngoại Đạo Đều Chẳng Tin Nhân Quả Nghiệp Báo?

Xin Hỏi DH Có Ngoại Đạo Chủ Trương Cúng Tế Bằng Máu Huyết Của Chúng Sanh Như Vậy DH Có
tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật, Bồ Tát chẳng khác.


Có Ngoại Đạo Giết Người Cúng Tế Thì Như Vậy DH Có
tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật, Bồ Tát chẳng khác.


Có Ngoại Đạo Dạy Ném Giết Người Bằng Cách Chặt Đầu, Ném Đá Đến Chết Như Vậy DH Có
tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật, Bồ Tát chẳng khác.


Có Ngoại Đạo Hủy Phá Hình Tượng Phật, Thiêu Hủy Kinh Sách Phật, Chùa Tháp Thờ Phật Giết Chư Tăng Như Vậy DH Có
tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật, Bồ Tát chẳng khác.


Phật Tử Thấy Hình Tượng Phật Thì Lễ Lạy Nếu Như Nói Phật Tử Đối Với Ngoại Cũng Phải Có
tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật, Bồ Tát chẳng khác.
Thì Như Vậy Phật Tử Cũng Phải Lễ Lạy Ngoại Đạo Như Lễ Lạy Phật Bồ Tát.

KC Đọc Sách Của Một Số Ngoại Đạo Thì Thấy Có Dạy Giết Người.

KC Thấy Ai Dạy Giết Người Thì KC Không Thể Cung Kính Được Nói Chi Là Có
tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật, Bồ Tát chẳng khác.


Phật Tử Đối Với Ngoại Đạo Thì Khởi Tâm Từ Bi Vì Biết Họ Đi Sai Đường Chứ Không Thể Cung Kính Như Phật Bồ Tát ĐượcOm Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: GIỚI LUẬT CỦA ĐẠO PHẬT VÀ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA NGOẠI ĐẠO

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Khoan đã thầy KC và thầy binh :D , nguynlinhtam chưa nói hết mà, đừng bực nguynlinhtam chớ quý thầy.
kimcang đã viết:Chư Phật Bồ Tát Thị Hiện Các Loại Thân Để Độ Chúng Sanh Nhưng Khi Các Ngài Thị Hiện Các Loại Thân Đó Thì Đều Chẳng Dạy Đều Tà Kiến.
Con có nói các ngài ứng thân dạy tà kiến gì đâu thầy :D .
kimcang đã viết:Các Ngoại Đạo Đều Chẳng Tin Nhân Quả Nghiệp Báo?
Ngoại đạo nào vậy thầy KC? :D .
kimcang đã viết:Có Ngoại Đạo Giết Người Cúng Tế Thì Như Vậy DH Có tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật, Bồ Tát chẳng khác.Có Ngoại Đạo Dạy Ném Giết Người Bằng Cách Chặt Đầu, Ném Đá Đến Chết Như Vậy DH Có tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật, Bồ Tát chẳng khác.Có Ngoại Đạo Hủy Phá Hình Tượng Phật, Thiêu Hủy Kinh Sách Phật, Chùa Tháp Thờ Phật Giết Chư Tăng Như Vậy DH Có tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật, Bồ Tát chẳng khác.
Không cung kính họ mà khinh hủy họ, ghét họ thì làm sao A Di Đà Phật đến tiếp dẫn nguynlinhtam con đây thầy :) .
kimcang đã viết:KC Đọc Sách Của Một Số Ngoại Đạo Thì Thấy Có Dạy Giết Người.KC Thấy Ai Dạy Giết Người Thì KC Không Thể Cung Kính Được Nói Chi Là Có tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật, Bồ Tát chẳng khác.Phật Tử Đối Với Ngoại Đạo Thì Khởi Tâm Từ Bi Vì Biết Họ Đi Sai Đường Chứ Không Thể Cung Kính Như Phật Bồ Tát Được
Thì thầy KC như vậy, chứ Phổ Hiền Bồ Tát dạy: Lễ Kính Chư Phật mà thầy. :) .

Thầy kể các Kinh sách trên con thầy họ dạy ghê quá thầy :D. Nhưng các sách trên nguynlinhtam con dám bảo đảm với thầy không phải sách của: Nho gia, Đạo Gia.

Vì Liễu Phàm Tứ Huấn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là của Đạo Gia mà Đại Sư Ấn Quang ấn tống 2 quyển sách này đến mấy triệu cuốn.

Và sách Đệ Tử Quy là sách của Nho Gia nữa.

Tổ Tiên của Trung Hoa đều là các bậc Thánh Nhân như: Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử, Vua Thuấn đều là những bậc đức hạnh.
Thời đó không có Phật xuất thế, hay Phật Giáo chưa truyền sang Trung Hoa thì những lời dạy của các ngài như Ngũ Thường thì nếu làm theo nhất định được thân người.

Trong Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng: Đời mạt pháp Tà Sư nói pháp, như cát sông Hằng. Tà Sư này thì con nghĩ chính là các sách thầy đọc vậy đó thầy. Đức Khổng Tử xuất hiện trước CN tức trước Đức Phật đó thầy ạ.

Con nghĩ Nho, Thích, Đạo, cả 3 nhà này dạy người không có dạy Sát, Đạo, Dâm, Vọng như trong Kinh Lăng Nghiêm đâu thầy ạ. Và đạo Thiên Chúa nữa. Đức Phật vì người chỉ muốn sanh làm người và sanh lên trời thì cũng vì họ mà dạy Nhân Thừa và Thiên Thừa đó chứ thầy vì Đức Phật hằng thuận chúng sanh mà.

Riêng con không có đọc Sách ngoại đạo gì nhiều đâu ạ, không có, không có, vô đây đâu có nói gì đến đạo khác gì đâu ạ. Chỉ thấy Đạo bạn vô đây nên mới khuyến khích họ thôi mà thầy, và thế là thầy binh thấy vậy đã xóa mất tiêu rồi :x :"> .

NGOẠI ĐẠO LÀ NGOÀI CÁI TÂM MÀ CẦU PHÁP, NẾU HỌC PHẬT CŨNG XEM PHẬT LÀ 1 VỊ THẦN HƯỚNG ĐẾN THẦN MÀ MONG CẦU KHÔNG BIẾT HƯỚNG NỘI THÌ CŨNG GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO CẢ THẦY Ạ.
kinhle kinhle kinhle
kinhle kinhle kinhle :)


Nam Mô A Di Đà Phật
Hồng Nhật
Bài viết: 66
Ngày: 11/11/10 20:28
Giới tính: Nam
Đến từ: Nha Trang,Khánh Hòa

Re: GIỚI LUẬT CỦA ĐẠO PHẬT VÀ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA NGOẠI ĐẠO

Bài viết chưa xem gửi bởi Hồng Nhật »

Khi viết về chủ đề thì nên ghi rõ chủ đề dễ hiểu một tý để khỏi mê lầm."Đọc những điều răn này ta thấy rõ một điều : chấp có . Chấp rằng có việc mình làm, chấp rằng mình sẽ được hưởng các lợi ích khác. Đây là một sự trao đổi, có điều kiện. Hãy làm cái này để được cái kia.
Đạo Phật gọi đây là những hành động hữu vi. Còn nằm trong vòng luân hồi. Ví như nước bị mặt trời thiêu đốt, bốc hơi thành mây, rồi lại mưa xuống thành nước để trở về biển cả. Cũng thế, các hành đông hữu vi sẽ đưa con người đến cõi trời, rồi khi hưởng hết phúc báo lại trở lại làm người, hay xuống sâu hơn nữa."
=>Đây là nói về ý nghĩa giáo lý cao siêu của Phật Pháp so với các Đạo khác,chứ không phải là để tranh cãi.
Nói thật,mình đã từng đọc kinh Thánh của Thiên Chúa GIáo rồi.Bạn nguylinhtam nói trong Kinh Thánh ko có chuyện chém giết thì bạn ko biết đó thôi,đầy rẫy trong Kinh cựu ước,tu hành thì phải lấy Kinh điển dẫn lối,nếu dạy ban như thế thì bạn tu làm sao.Mình xin kể một chuyện có thật:Hồi còn là sinh viên mình có ở trọ gần nhà một con chiên theo Tin Lành,bạn ấy có nói rằng vị Cha xứ giảng thế này:"Chúng ta phải bảo vệ ISXRAEL,ai đánh ISXRAEL chúng ta sẽ đánh chúng".Bạn nghĩ gì về điều này?.Bạn nên biết Do Thái giáo vốn là học thuyết của dân Do Thái,lịch sử dân tộc Do Thái vì bị áp bức nên họ mới ra cái học thuyết như thế.
Tù nay về sau xin mọi người đừng đưa chủ đề về Ngoại Đạo vào trong diễn đàn nữa,tránh những tranh cãi không cần thiết. ./..,., ./..,., ./..,.,


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: GIỚI LUẬT CỦA ĐẠO PHẬT VÀ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA NGOẠI ĐẠO

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Hồng Nhật đã viết:=>Đây là nói về ý nghĩa giáo lý cao siêu của Phật Pháp so với các Đạo khác,chứ không phải là để tranh cãi.
Nói thật,mình đã từng đọc kinh Thánh của Thiên Chúa GIáo rồi.Bạn nguylinhtam nói trong Kinh Thánh ko có chuyện chém giết thì bạn ko biết đó thôi,đầy rẫy trong Kinh cựu ước,tu hành thì phải lấy Kinh điển dẫn lối,nếu dạy ban như thế thì bạn tu làm sao.Mình xin kể một chuyện có thật:Hồi còn là sinh viên mình có ở trọ gần nhà một con chiên theo Tin Lành,bạn ấy có nói rằng vị Cha xứ giảng thế này:"Chúng ta phải bảo vệ ISXRAEL,ai đánh ISXRAEL chúng ta sẽ đánh chúng".Bạn nghĩ gì về điều này?.Bạn nên biết Do Thái giáo vốn là học thuyết của dân Do Thái,lịch sử dân tộc Do Thái vì bị áp bức nên họ mới ra cái học thuyết như thế.
:"> ĐH Hồng Nhật :"> chớ lo. nguynlinhtam có đưa gì đạo bên ngoài vô đâu, cũng chẳng có biết tí gì về đạo bên ngoài cả, chỉ học Đệ Tử Quy, Liễu Phàm thôi, vì hôm trước có bạn đạo bên ngoài vào diễn đàn này nguynlinhtam khuyên ĐH ấy làm lành thôi mà. Chứ nguynlinhtam chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ trong tâm thôi caunguyen caunguyen caunguyen


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: GIỚI LUẬT CỦA ĐẠO PHẬT VÀ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA NGOẠI ĐẠO

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Ngoại đạo nào vậy thầy KC? :D .
Do Thái Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo, Bà La Môn Giáo, Khổng Giáo, Đạo Giáo Của Trung Hoa, Bái Hỏa Giáo Ba Tư, Thần Giáo Nhật Bổn...Đều Chẳng Tin Nhân Quả Nghiệp Báo Mà Đều Cho Là Tất Cả Do Thiên Định.

DH NLT Hiểu Thế Nào Về Lý Nhân Quả Nghiệp Báo Của Phật Dạy?

kimcang đã viết:Có Ngoại Đạo Giết Người Cúng Tế Thì Như Vậy DH Có tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật, Bồ Tát chẳng khác. Có Ngoại Đạo Dạy Ném Giết Người Bằng Cách Chặt Đầu, Ném Đá Đến Chết Như Vậy DH Có tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật, Bồ Tát chẳng khác.Có Ngoại Đạo Hủy Phá Hình Tượng Phật, Thiêu Hủy Kinh Sách Phật, Chùa Tháp Thờ Phật Giết Chư Tăng Như Vậy DH Có tâm và thái độ cung kính họ cùng tâm và thái độ đối với Phật, Bồ Tát chẳng khác.
Không cung kính họ mà khinh hủy họ, ghét họ thì làm sao A Di Đà Phật đến tiếp dẫn nguynlinhtam con đây thầy :) .
DH Sao Quên Câu Này Của KC Nói:


Phật Tử Đối Với Ngoại Đạo Thì Khởi Tâm Từ Bi Vì Biết Họ Đi Sai Đường Chứ Không Thể Cung Kính Như Phật Bồ Tát Được


DH Cung Kính Ngoại Đạo Như Phật Vậy Ngoại Đạo Dạy Sát Sanh Thì DH Có Nghe Theo Không?

Nếu DH Không Nghe Theo Thì Sao Lại Nói Là Cung Kính Ngoại Đạo Như Phật Được.

DH Cung Kính Ngoại Đạo Như Phật Vậy Thì Khi Ngoại Đạo Phá Hủy Tượng Phật, Đốt Kinh Phật Thì DH Đến Lạy Họ Như Lạy Phật Sao?

DH Cung Kính Ngoại Đạo Như Phật Vậy Thì Khi Ngoại Đạo Giết Hại Chúng Sanh Dùng Máu Huyết Làm Vật Cúng Tế Thì DH Cũng Đến Lạy Họ Như Lạy Phật Sao?

DH Cung Kính Ngoại Đạo Như Phật Tức Là DH Thấy Ngoại Đạo Đồng Phật Không Khác?

DH Nói Cung Kính Ngoại Đạo Như Phật Vậy KC Xin Hỏi ĐH Nếu Chư Tăng Ni Thấy Phật Tử Có Cần Cung Kính Lễ Lạy Như Cung Kính Phật Chăng?

Đối Với Ngoại Đạo Mà Còn Phải Cung Kính Như Phật Thì Phật Tử Với Nhau Cũng Phải Cung Kính Như Phật.

KC Xin Hỏi DH rằng Nếu Có Người Đánh Mắng Chưởi Rủa Cha Mẹ Của DH Thì DH Có Cung Kính Người Đó Như Cung Kính Cha Mẹ Của DH Chăng?

Lễ Kính Chư Phật mà thầy. :) .


Ngài Phổ Hiền Nói Lễ Kính Chư Phật Đâu Nói Lễ Kính Ngoại Đạo Khi Nào.

DH Đọc Lại Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Về Phần Giảng Về.

Một Là Lễ Kính Chư Phật

Tổ Tiên của Trung Hoa đều là các bậc Thánh Nhân như: Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử, Vua Thuấn đều là những bậc đức hạnh.

Thời đó không có Phật xuất thế, hay Phật Giáo chưa truyền sang Trung Hoa thì những lời dạy của các ngài như Ngũ Thường thì nếu làm theo nhất định được thân người.


Các Vị Trên Là Người Hiền Nhưng Chưa Thể Nói Là Thánh Theo Đạo Phật Được.

Thời Nghiêu Thuấn Tuy Nói Mà Vua Thánh Theo Trung Hoa Mà Vẫn Có Tội Tử Hình Chặt Đầu.

Như Thời Không Có Phật Thì Vua Chuyển Luân Vương Được Gọi Là Vua Thánh Vì Vua Chuyển Luân Vương Dùng 10 Thiện Dạy Chúng Sanh, Thời Vua Chuyển Luân Vương Không Có Hình Phạt Tử Hình.

Đức Khổng Tử xuất hiện trước CN tức trước Đức Phật đó thầy ạ.


Đức Phật Ra Đời Năm 623 Trước CN.

Khổng Tử Ra Đời Năm 551 Trước CN.

Con nghĩ Nho, Thích, Đạo, cả 3 nhà này dạy người không có dạy Sát, Đạo, Dâm, Vọng như trong Kinh Lăng Nghiêm đâu thầy ạ. Và đạo Thiên Chúa nữa. Đức Phật vì người chỉ muốn sanh làm người và sanh lên trời thì cũng vì họ mà dạy Nhân Thừa và Thiên Thừa đó chứ thầy vì Đức Phật hằng thuận chúng sanh mà.


Đạo Thiên Chúa Có Dạy Sát Sanh Và Cho Giết Người DH Nên Đọc Cựu Ước Thì Mới Biết.

NGOẠI ĐẠO LÀ NGOÀI CÁI TÂM MÀ CẦU PHÁP, NẾU HỌC PHẬT CŨNG XEM PHẬT LÀ 1 VỊ THẦN HƯỚNG ĐẾN THẦN MÀ MONG CẦU KHÔNG BIẾT HƯỚNG NỘI THÌ CŨNG GỌI LÀ NGOẠI ĐẠO CẢ THẦY Ạ.


Như DH Nói Thì 13 Tổ Tịnh Độ Đều Là Ngoại Đạo Cả Vì Các Ngài Dạy Nguyện Vãng Sanh Cõi Cực Lạc.

DH Hoằng Hóa Tịnh Độ Khuyên Người Niệm Danh Hiệu Phật Cầu Vãng Sanh Như Vậy Có Phải Là NGOẠI ĐẠO LÀ NGOÀI CÁI TÂM MÀ CẦU PHÁPOm Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: GIỚI LUẬT CỦA ĐẠO PHẬT VÀ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA NGOẠI ĐẠO

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Thầy KC bớt bực :D :( mà thầy.
kimcang đã viết:Do Thái Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo, Bà La Môn Giáo, Khổng Giáo, Đạo Giáo Của Trung Hoa, Bái Hỏa Giáo Ba Tư, Thần Giáo Nhật Bổn...Đều Chẳng Tin Nhân Quả Nghiệp Báo Mà Đều Cho Là Tất Cả Do Thiên Định.
Khổng Giáo, Đạo Giáo có dạy nhân quả nhưng chỉ trong 1 kiếp đời. Thiên Chúa nguynlinhtam con không biết tí gì đâu ạ, nhưng chỉ nghe PS Tịnh Không giảng: 10 điều của Thiên Chúa Giáo tương ứng với Thập Thiện nên con khuyên họ làm theo 10 điều thôi mà thầy.
kimcang đã viết:DH NLT Hiểu Thế Nào Về Lý Nhân Quả Nghiệp Báo Của Phật Dạy?
:x :x :x Thầy dạy cho con biết đi con sở học yếu hèn kinhle
kimcang đã viết:DH Sao Quên Câu Này Của KC Nói:


Phật Tử Đối Với Ngoại Đạo Thì Khởi Tâm Từ Bi Vì Biết Họ Đi Sai Đường Chứ Không Thể Cung Kính Như Phật Bồ Tát Được
nguynlinhtam con đọc rồi
kimcang đã viết:DH Cung Kính Ngoại Đạo Như Phật Vậy Ngoại Đạo Dạy Sát Sanh Thì DH Có Nghe Theo Không?

Nếu DH Không Nghe Theo Thì Sao Lại Nói Là Cung Kính Ngoại Đạo Như Phật Được.

DH Cung Kính Ngoại Đạo Như Phật Vậy Thì Khi Ngoại Đạo Phá Hủy Tượng Phật, Đốt Kinh Phật Thì DH Đến Lạy Họ Như Lạy Phật Sao?

DH Cung Kính Ngoại Đạo Như Phật Vậy Thì Khi Ngoại Đạo Giết Hại Chúng Sanh Dùng Máu Huyết Làm Vật Cúng Tế Thì DH Cũng Đến Lạy Họ Như Lạy Phật Sao?

DH Cung Kính Ngoại Đạo Như Phật Tức Là DH Thấy Ngoại Đạo Đồng Phật Không Khác?

DH Nói Cung Kính Ngoại Đạo Như Phật Vậy KC Xin Hỏi ĐH Nếu Chư Tăng Ni Thấy Phật Tử Có Cần Cung Kính Lễ Lạy Như Cung Kính Phật Chăng?

Đối Với Ngoại Đạo Mà Còn Phải Cung Kính Như Phật Thì Phật Tử Với Nhau Cũng Phải Cung Kính Như Phật.

KC Xin Hỏi DH rằng Nếu Có Người Đánh Mắng Chưởi Rủa Cha Mẹ Của DH Thì DH Có Cung Kính Người Đó Như Cung Kính Cha Mẹ Của DH Chăng?

Lễ Kính Chư Phật mà thầy. :) .Ngài Phổ Hiền Nói Lễ Kính Chư Phật Đâu Nói Lễ Kính Ngoại Đạo Khi Nào.

DH Đọc Lại Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Về Phần Giảng Về.

Một Là Lễ Kính Chư Phật

Tổ Tiên của Trung Hoa đều là các bậc Thánh Nhân như: Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử, Vua Thuấn đều là những bậc đức hạnh.

Thời đó không có Phật xuất thế, hay Phật Giáo chưa truyền sang Trung Hoa thì những lời dạy của các ngài như Ngũ Thường thì nếu làm theo nhất định được thân người.
Bớt Bực nguynlinhtam con mà thầy :D .
Thầy dẫn Hạnh nguyện Phổ Hiền mà quên câu Thứ 2 rồi thầy:
Lễ kính Chư Phật.
Xưng Tán Như Lai.
Nói chư Phật là hết thảy chúng sanh. Hết thảy phải lễ kính bình đẳng, tuy nhiên nguynlinhtam con đây chưa tu hành đến cảnh giới này thầy ạ.
Còn như làm theo cùng Lễ kính là khác đó nha thầy tội lỗi, tội lỗi, làm theo là như trong Phổ hiền hạnh nguyện nói là: Xưng Tán ngài kèm theo chữ Như Lai nữa mà thầy, Phàm những gì tương ứng với Tánh Đức thì mới Tán Thán mới làm, nếu trái với Tánh Đức mà làm thì nguynlinhtam con đây vô địa ngục A Tỳ thầy có thành Phật cứu con cũng không nỗi thầy ạ kinhle
kimcang đã viết:Các Vị Trên Là Người Hiền Nhưng Chưa Thể Nói Là Thánh Theo Đạo Phật Được.

Thời Nghiêu Thuấn Tuy Nói Mà Vua Thánh Theo Trung Hoa Mà Vẫn Có Tội Tử Hình Chặt Đầu.

Như Thời Không Có Phật Thì Vua Chuyển Luân Vương Được Gọi Là Vua Thánh Vì Vua Chuyển Luân Vương Dùng 10 Thiện Dạy Chúng Sanh, Thời Vua Chuyển Luân Vương Không Có Hình Phạt Tử Hình.
cái này nguynlinhtam con đâu có nói đâu thầy, Ấn Quang Đại Sư nói đó thầy. Mà Thánh Nhân ở đây với trong Phật Pháp là khác mà thầy, thầy đừng chấp vào văn tự chi mà thầy kinhle
kimcang đã viết:Đạo Thiên Chúa Có Dạy Sát Sanh Và Cho Giết Người DH Nên Đọc Cựu Ước Thì Mới Biết.
Con không có đọc những thứ đó làm chi đâu
kimcang đã viết:Như DH Nói Thì 13 Tổ Tịnh Độ Đều Là Ngoại Đạo Cả Vì Các Ngài Dạy Nguyện Vãng Sanh Cõi Cực Lạc.

DH Hoằng Hóa Tịnh Độ Khuyên Người Niệm Danh Hiệu Phật Cầu Vãng Sanh Như Vậy Có Phải Là NGOẠI ĐẠO LÀ NGOÀI CÁI TÂM MÀ CẦU PHÁP
Nguôi bực mà thầy :D .
Tự Tánh Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ mà thầy.
Cái ý nguynlinhtam nói là: Không hướng về Nội tâm mà cầu, lại hướng ngoài, thì chẳng có ứng gì, thọ Tam quy mà không biết hướng về tâm mình tức Giác, Chánh, Tịnh mà hướng ngoại thì gọi là Ngoại Đạo, Ngoại Đạo là ngoài Tâm cầu Pháp.

nguynlinhtam gặp người nào khác Đạo như Thiên Chúa Giáo vì họ không tin Phật thì nguynlinhtam con tán thán họ khuyên họ làm theo 10 điều chúa dạy.
Còn những Đạo khác như thầy nói họ dạy: Giết người, Chặt đầu thì khi con vừa nghe tới những người này thì con cách xa 100 do tuần chạy như gió thổi nhanh đó thầy ạ. Còn đâu mà Tán thán như thầy nói thầy ạ.
Nho, Thích, Đạo là Chánh đạo con khẳng định với thầy đó thầy ạ tuy nhiên Chánh đạo ở đây là dạy luân lý đạo đức đúng với Đạo lý Tự nhiên, chỉ có Phật Pháp mới có khả năng giúp người tu hành thoát khỏi sanh tử luân hồi thôi thầy ạ, nếu thầy nói họ dạy Tà đạo, Giết người, Sát sanh thì thầy trích dẫn qua đoạn nào cho con xem được không ạ.


Nam Mô A Di Đà Phật
mymamut
Bài viết: 353
Ngày: 29/05/10 23:14
Giới tính: Nam
Đến từ: vietnam

Re: GIỚI LUẬT CỦA ĐẠO PHẬT VÀ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA NGOẠI ĐẠO

Bài viết chưa xem gửi bởi mymamut »

Kính chào các bạn, chào ban điều hành diển đàn.
DO TÔI KHÔNG RỎ VỀ:
<< TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT THẢO LUẬN, CHIA SẺ KINH NGHIỆM TU TẬP CỦA NICK NGUYNLINHTAM TRÊN DIỂN ĐÀN. >> KÍNH MONG CÁC BẠN VÀ BAN ĐIỀU HÀNH DIỂN ĐÀN. CHO TÔI RỎ:
_____ LÀ ĐẠO GÌ ???.
nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI VỚI DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA.


Nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI VỚI DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: GIỚI LUẬT CỦA ĐẠO PHẬT VÀ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA NGOẠI ĐẠO

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

mymamut đã viết:Kính chào các bạn, chào ban điều hành diển đàn. DO TÔI KHÔNG RỎ VỀ: << TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT THẢO LUẬN, CHIA SẺ KINH NGHIỆM TU TẬP CỦA NICK NGUYNLINHTAM TRÊN DIỂN ĐÀN. >> KÍNH MONG CÁC BẠN VÀ BAN ĐIỀU HÀNH DIỂN ĐÀN. CHO TÔI RỎ: _____ LÀ ĐẠO GÌ ???.
ĐH thấy nguynlinhtam thảo luận là đạo gì? :)
Nhân đây nguynlinhtam cũng xin hỏi quý thầy điều hành Ban diễn đàn Phật Pháp thấy nguynlinhtam có nói gì sai thì xin thẳng tay chỉ trích để nguynlinhtam Sám hối.
caunguyen caunguyen caunguyen


Nam Mô A Di Đà Phật
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: GIỚI LUẬT CỦA ĐẠO PHẬT VÀ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA NGOẠI ĐẠO

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

mymamut đã viết:Kính chào các bạn, chào ban điều hành diển đàn.
DO TÔI KHÔNG RỎ VỀ:
<< TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT THẢO LUẬN, CHIA SẺ KINH NGHIỆM TU TẬP CỦA NICK NGUYNLINHTAM TRÊN DIỂN ĐÀN. >> KÍNH MONG CÁC BẠN VÀ BAN ĐIỀU HÀNH DIỂN ĐÀN. CHO TÔI RỎ:
_____ LÀ ĐẠO GÌ ???.
nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI VỚI DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA.
Theo DH thì là Đạo Gì?


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: GIỚI LUẬT CỦA ĐẠO PHẬT VÀ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA NGOẠI ĐẠO

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nguynlinhtam đã viết: Nhân đây nguynlinhtam cũng xin hỏi quý thầy điều hành Ban diễn đàn Phật Pháp thấy nguynlinhtam có nói gì sai thì xin thẳng tay chỉ trích để nguynlinhtam Sám hối.
caunguyen caunguyen caunguyen
"Chỉ trích" chẳng phải là hành động của người tu hành chân thật, huống chi là chỉ trích thẳng tay.

DH nên biết ngoại đạo do chấp trước mà làm. Mong muốn hưởng phước báo.
Còn người tu theo Đạo Phật, làm để xả bỏ chấp trước.

Tuy cùng hành động mà cách nhau một trời một vực.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.9 khách