Thư ngỏ

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

thienquang
Bài viết: 266
Ngày: 13/04/09 20:45
Giới tính: Nam

Thư ngỏ

Bài viết chưa xem gửi bởi thienquang »

Mong quí vị thông cảm.
Sửa lần cuối bởi thienquang vào ngày 20/03/11 16:20 với 4 lần sửa.


Tự đáy lòng con luôn luôn nhớ ơn Thầy.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
Cầu mong sự bình an và sáng suốt đến với TẤT CẢ
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Thư ngỏ

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

DH Tạo Tháp Được Vô Lượng Phước.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
thienquang
Bài viết: 266
Ngày: 13/04/09 20:45
Giới tính: Nam

Re: Thư ngỏ

Bài viết chưa xem gửi bởi thienquang »

Sau đây danh sách quí Phật tử đóng góp cho việc xây Tháp:
- Bà Nguyễn Thị Yến, sanh 1937, Mỹ tho, Tiền giang
- Cô Bửu Thuận, sanh 1978, Mỹ tho, Tiền giang
- Bà Thanh Diễm, 58 tuổi, Quận 3, Tp HCM
- Cô Bửu Hòa, sanh 1973, Quận Gò vấp, Tp HCM
- Tô Diệp, 77 tuối, Mỹ tho, Tiền giang
- Nguyễn Thị Thanh Ngôn, sanh 1956, Mỹ tho, Tiền giang
- Nguyễn Hữu Phương, sanh 1990, Gò vấp, Tphcm
- Nguyễn Tiểu Phương, Gò vấp, TpHcm
- Phạm Kim Quyên, Lộc ninh, Bình phước
Thay mặt cho nhóm Phật tử chùa Duy ma và các hữu tình được hưởng Phước báo từ Bảo Tháp, TQ xin được vô cùng cảm tạ tới quí vị, chúc quí vị vạn sự như ý, thân tâm an lạc.
Sửa lần cuối bởi thienquang vào ngày 05/04/11 05:34 với 3 lần sửa.


Tự đáy lòng con luôn luôn nhớ ơn Thầy.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
Cầu mong sự bình an và sáng suốt đến với TẤT CẢ
thienquang
Bài viết: 266
Ngày: 13/04/09 20:45
Giới tính: Nam

Re: Thư ngỏ

Bài viết chưa xem gửi bởi thienquang »

Mong quí vị thông cảm.
Sửa lần cuối bởi thienquang vào ngày 20/03/11 16:21 với 1 lần sửa.


Tự đáy lòng con luôn luôn nhớ ơn Thầy.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
Cầu mong sự bình an và sáng suốt đến với TẤT CẢ
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Thư ngỏ

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

kimcang đã viết:DH Tạo Tháp Được Vô Lượng Phước

Tán thán Phước Đức của ĐH. Nhưng nguynlinhtam cũng khuyên ĐH đừng chú ý vào việc này nhiều quá mà hãy dành nhiều thời gian cho tu tập đi.
Nhưng nguynlinhtam nghĩ ĐH đừng nên đưa
thienquang đã viết:Sau đây danh sách quí Phật tử đóng góp cho việc xây Tháp:
lên làm gì.

Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh dạy:
(Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng:
- Này Di Lặc! Ta nay bảo thật cùng ông)
(Nếu có Bồ Tát).
(Chẳng tu các hạnh)
(Chẳng đoạn phiền não)
(Chẳng tu tập thiền tụng)
(Chẳng cầu đa văn)
(Ta nói người ấy chẳng phải là xuất gia)
(Này Di Lặc! Nếu có ai tu siêng tu trí đoạn hạnh, trí xuất sanh, trí thành tựu, chẳng làm việc đời, chăm lo các việc, ta nói người ấy trụ trong giáo pháp của đức Như Lai)
(Nếu có Bồ Tát ưa làm việc đời, kinh doanh các việc)
(Làm điều chẳng nên làm)
(Ta nói người ấy trụ trong sanh tử)
(Vì thế Bồ Tát chẳng nên thân cận)
(Này Di Lặc! Nếu có Bồ Tát lo làm nhiều việc)
(Dựng tháp bảy báu)
(Trọn khắp tam thiên đại thiên thế giới)
(Bồ Tát như thế chẳng thể làm cho ta sanh hoan hỷ, cũng chẳng cúng dường, cung kính ta)

(Này Di Lặc! Nếu có Bồ Tát đối với pháp tương ứng Ba-la-mật, cho đến thọ trì một bài kệ bốn câu, đọc tụng, tu hành, vì người khác diễn nói, người ấy chính là cúng dường ta)
(Vì sao vậy? Bồ Đề của chư Phật từ đa văn sanh, chẳng sanh từ các việc vậy).

(Này Di Lặc! Nếu có Bồ Tát siêng làm các việc)
(Khiến cho các hàng Bồ Tát đọc tụng, tu hành, diễn thuyết kia lo liệu các việc)
(Nên biết kẻ ấy tăng trưởng nghiệp chướng, không có các phước lợi)
(Vì sao vậy? Ba thứ phước nghiệp đã nói như thế)
(Hết thảy đều sanh từ trí huệ)
(Bởi thế này Di Lặc)
(Bồ Tát lo liệu sự việc)
(Đối với các Bồ Tát đọc tụng, tu hành, diễn nói, chẳng nên chướng ngại, gây khó khăn)
(Đối với các Bồ Tát tu Thiền Định, hàng Bồ Tát đọc tụng, tu hành, diễn thuyết chẳng nên gây chướng ngại, làm khó)
(Này Di Lặc! Nếu một Diêm Phù Đề Bồ Tát lo liệu các việc)
(Ở nơi một Bồ Tát đọc tụng, tu hành diễn thuyết, phải nên thân cận, cúng dường, thừa sự)
(Như các Bồ Tát đọc tụng, tu hành, diễn thuyết trong một Diêm Phù Đề , đối với một Bồ Tát tu thiền định, cũng phải nên thân cận, cúng dường, thừa sự)
(Thiện nghiệp như thế, Như Lai tùy hỷ, Như Lai vui mừng chấp thuận)
(Nếu với Bồ Tát siêng tu trí huệ)
(Thừa sự, cúng dường, sẽ đạt vô lượng khối phước đức)
(Vì sao vậy? Nghiệp trí huệ thù thắng vô thượng, vượt trỗi hết thảy các hạnh trong tam giới)
(Vì thế này Di Lặc! Nếu có Bồ Tát phát khởi tinh tấn, hãy nên siêng tu tập trí huệ)


Nam Mô A Di Đà Phật
thienquang
Bài viết: 266
Ngày: 13/04/09 20:45
Giới tính: Nam

Re: Thư ngỏ

Bài viết chưa xem gửi bởi thienquang »

Đạo chẳng ở nơi lời, giữa cái Thấy và hành động phải có sự tương ưng.
Ngày nay tứ chúng thấy Phật sự ít người chịu làm nên TQ phải tuyên dương, khuyến khích.
Thể theo sự góp ý của mọi người TQ sẽ chỉ đưa Tên mà không đưa số tiền để thể hiện sự bình đẳng. Mong Quí PT thông cảm.
Cám ơn DH đã nhắc nhở.
Sửa lần cuối bởi thienquang vào ngày 18/03/11 19:20 với 3 lần sửa.


Tự đáy lòng con luôn luôn nhớ ơn Thầy.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
Cầu mong sự bình an và sáng suốt đến với TẤT CẢ
thienquang
Bài viết: 266
Ngày: 13/04/09 20:45
Giới tính: Nam

Re: Thư ngỏ

Bài viết chưa xem gửi bởi thienquang »

Thanh Tịnh Tuệ, sau khi Như Lai diệt độ, có hai loại xá lợi, một là pháp thân, hai là hóa thân. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân v.v... cúng dường xá lợi, bằng cách tạo hình tượng Phật nhiều như lúa mạch, tạo tháp có hình dáng như trái am la[3], cột tháp hình dáng như cây kim lớn, lọng tháp hình dáng như cánh bèo, để gìn giữ xá lợi Phật, xá lợi lượng như hạt cải lớn, được an trí trong tháp. Công đức cúng dường xá lợi bằng với công đức cúng dường Như Lai còn ở đời, không có khác biệt. Người cúng dường xá lợi được mười lăm thứ công đức:
- Một là được tâm niệm thanh tịnh;
- Hai là được tâm tùy thuận chánh pháp;
- Ba là được tâm hổ thẹn;
- Bốn là được thấy Như Lai;
- Năm là phát tâm tịnh tín;
- Sáu là nắm giữ chánh pháp;
- Bảy là tu hành đúng pháp;
- Tám là được thân cận chư Phật;
- Chín là tùy ý thọ sanh các quốc độ có Phật;
- Mười là sanh trong nhân loại thì sanh nhà dòng dõi, tâm tánh mềm mỏng, người gặp kính trọng;
- Mười một là vừa sanh làm người được tâm niệm Phật;
- Mười hai là các chúng ma quân không thể não loạn;
- Mười ba là ở thời mạt pháp, có khả năng hộ trì chánh pháp;
- Mười bốn là thường được mười phương chư Phật Như Lai gia tâm che chở;
- Mười lăm là mau được thành tựu năm phần pháp thân.


Tự đáy lòng con luôn luôn nhớ ơn Thầy.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
Cầu mong sự bình an và sáng suốt đến với TẤT CẢ
thienquang
Bài viết: 266
Ngày: 13/04/09 20:45
Giới tính: Nam

Re: Thư ngỏ

Bài viết chưa xem gửi bởi thienquang »

Đức Phật dạy:
"
Pháp của Ta là nghĩ, nghĩ mà không nghĩ; là làm, làm mà không làm; là nói, nói mà không nói; là tu, tu mà không tu. Kẻ biết thì gần, người mê thì xa; đường ngôn ngữ đứt hết, chẳng bị vật gì ràng buộc; sai đi một ly ắt mất trong khoảnh khắc.
"
Còn thấy mình làm tức ma làm. còn thấy mình tu tức ma tu


Tự đáy lòng con luôn luôn nhớ ơn Thầy.
TÂM BÌNH THẾ GIỚI BÌNH
Cầu mong sự bình an và sáng suốt đến với TẤT CẢ
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.9 khách