ĐẠI LUÂN KIM CANG ĐÀ-RA-NI

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
nitodium
Bài viết: 289
Ngày: 28/01/11 20:24
Giới tính: Nam
Đến từ: TP HCM

ĐẠI LUÂN KIM CANG ĐÀ-RA-NI

Bài viết chưa xem gửi bởi nitodium »

ĐẠI LUÂN KIM CANG ĐÀ-RA-NI
( Bánh Xe Kim Cương Lớn )
HÀNH DU GIÀ BÍ MẬT PHÁP YẾU

Để tránh các lỗi sơ suất mà người tu về Chơn Ngôn hạnh có thể phạm trong lúc gia trì Mật Chú hoặc tránh được các lỗi lầm về Nghi Quỹ, tức phép tắc đặc biệt của Mật Giáo thuộc Liên Hoa Bộ, Kim Cang Bộ và Phật Bộ, nên hành giả phải trì niệm Ðại Luân Kim Cang Ðà-Ra-Ni ( Bánh Xe Kim Cương Lớn ) trước khi tác Pháp và tụng đọc các Thần Chú lớn như: Lăng Nghiêm, Đại Bi, Chuẩn Đề.... Khi đọc Chơn Ngôn trên hành giả sẽ được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lập các Đàn Pháp trên không trung tuỳ theo mình chọn tu Đàn Pháp nào.

A Súc Như Lai tụng pháp nói:
Do tụng Ðại Luân Kim Cang Ðà-Ra-Ni ( Bánh Xe Kim Cương Lớn ) này như vào vòng đàn pháp (Mandala).
Mất niệm phá chánh định, Bồ Tát cùng Thanh Văn.
Thân miệng hai luật nghi, tứ trọng ngũ vô gián.
Các tội chướng như vậy, thảy đều được thanh tịnh.

Lại Cam Lồ Quân Trà Lợi Bồ Tát, niệm tụng nghi nói:
Kế đến Kim Cang Luân Bồ Tát ấn, vì nhập vào đàn pháp, thọ được ba đời vô chướng ngại, ba món luật nghi của Bồ Tát, do nhập vào đàn pháp, thân tâm đủ mười vi trần sát thế giới, vi trần số Tam ma da, vô tác giới cấm. Hoặc nhơn co duỗi cúi ngước, phát lời ra hơi, khởi tâm động niệm, quên mất tâm Bồ đề, lui mất căn lành. Lấy ấn khế mật ngôn thù thắng phương tiện này, tụng trì tác ý, hay trừ vi phạm các lỗi lầm. Ta ma da như vậy, tăng thêm ánh quang tỏ. Hay tịnh thân khẩu ý. Ðược thành nhập tất cả đàn, thu hoạch quán đảnh Tam ma da.

Kinh Đà-Ra-Ni của Bánh Xe Kim Cương lớn nói:
" Đọc Thần Chú này 21 lần và bạn sẽ đạt được thành công trong tất cả tu tập Thần Chú, tất cả việc làm đức hạnh sẽ tìm thấy hoàn thành 1 cách nhanh chóng. Thần Chú này cũng giúp đỡ hoàn thành đạt được tất cả thực hành thủ ấn. Trong tất cả thực hành Mandala người ta đi vào điện thờ đại Mandala mà không có sự cần thiết của 1 điện thờ thực sự ".

Kinh về sự Tích Luỹ Đà-Ra-Ni bày tỏ:
" Đọc Thần Chú này 21 lần, và người ta sẽ đạt được cổng vào trong bất cứ Mandala nào và đạt được tất cả thành tựu. Thủ ấn thân thể, giữa những thực hành ấn khác, có thể kèm theo sự niệm Thần Chú. Nếu 1 thủ ấn ở tay được tạo thành trong lúc Niệm 1 Thần Chú, điều ấy sẽ dễdàng hơn để đạt được kết quả. Nếu người ta không đi vào Đàn tràng của sự trao truyền, người ta không thể tạo bất cứ thủ ấn nào. Tuy nhiên khi người ta đọc Thần Chú này, thì tương đương như đi vào Đàn Tràng. Tạo thành 1 Ấn cho thực hành sẽ không bị coi như 1 biển thủ pháp " .

Phẩm chất Mật Giáo Tây Tạng lớn lao bày tỏ:
" Theo Pháp, tất cả Thần Chú và Ấn phải được trao truyền qua Đạo Sư. Trước khi đi vào Đàn tràng mà kết Ấn niệm Chú để tác Pháp đều không linh nghiệm, vì trước là tội trộm Pháp - sau nữa trên đường cầu Pháp, dễ gặp chướng duyên. Nay, niệm Thần Chú này 21 biến trước Tượng sẽ có hảo tướng, đồng thời tạo vòng tròn năng lực bảo vệ bạn không bị ma chướng khuấy phá cũng như không bị tội trộm Pháp hay mặc những lỗi khi tụng niệm như: ngáp, ợ, ho hay mất chánh niệm khi đang niệm ".


*Công dụng Kim Cang Đại Luân ( Bánh Xe Kim Cương ) Ðà-Ra-Ni:

1.Không phục lại Sức mạnh Pháp ( Pháp lực ) bị huỷ.

2.Dùng để tụng Sám Hối trước khi kết thúc Nghi Quỹ thực hành Pháp ( Saddana ).Ðại Luân Kim Cang Ðà-Ra-Ni
( Bánh Xe Kim Cương Lớn )

*Hán Việt:
Nẵng mồ tư để lị dã, địa vĩ ca nẫm, đát tha nga đa nẫm, ám, vĩ la nể, ma ha chiết ca ra, phạ nhựt lí, ta đa, ta đa, ta ra đế, ta ra đế, đát ra dĩ, đát ra dĩ, vĩ đà ma nể, tam bạn nhã nễ, đát ra ma để, tư đà nhĩ lí da, đát lãm, ta phạ ha.

*Phạn âm do Thầy Viên Đức Truyền:
Nô mô si ti li gia, ti mi ca năng, thạc ta gia thạc năng, ản pi la ni, pi la ni, ma kha tchêch cà la, ma di li, sa thạc sa thạc, sa la ti, sa la ti, thạc la ý, thạc la ý, pi thạc ma ni, sam bàn già ni, thạ la ma ni, si tạ mi lì gia, thạ nắng, sa va kha.

*Phạn âm do Thầy Thích Tam Tế truyền:
NA-MA SƠ-TƠ RI-DA, ĐƠ-VI KA-NAM, SA-RƠ-VA TA-THA GA-TA-NAM: OM! VI-RA-DI VI-RA-DI, MA-HA CHA-KƠ-RA VA-DƠ-RI, SA-TA SA-TA, SA-RA-TÊ SA-RA-TÊ, TƠ-RA-DI TƠ-RA-DI, VI-ĐA MA-NI, SAM-BAM DA-NI, TƠ-RA MA-TI, SI-ĐA GƠ-RI-DÊ, TƠ-RAM, SƠ-VA-HA.


*Ấn Kim Cang Đại Luân ( Bánh Xe Kim Cương ):

Theo Kinh điển Mật Giáo và Đạo Sư Padmakumara truyền:

Kết ấn khế, đối với nhà tu Mật tông rất quan trọng, quyết cần phải đến thầy truyền trao cho mới có linh nghiệm, không cho người khác xem thấy. Khi kết ấn phải ở chỗ tịch tịnh, thân thừa thọ bẩm chư sư truyền lại, khi kết ấn phải để kín trong áo y, nếu làm không đúng pháp mà kết ấn, các Mị thần, và Tỳ Na Dạ Ca sẽ làm chướng nạn chết đọa địa ngục. Không được quán đảnh, không phát Bồ đề tâm. Trước các người khác không được kết các ấn khế.

Theo Thầy Thích Tam Tế truyền: tụng Kim Cang Đại Luân Ðà-Ra-Ni ( Bánh Xe Kim Cương Lớn ) để Sám Hối trước khi kết thúc Nghi Quỹ thực hành Pháp ( Saddana ):

+Hành giả đọc lời Sám Hối:

" Nay con y pháp kiết hộ thân, nếu có khuyết phạm Tam-Ma-Da, mật trì Tô-Ma-Kim-Cang-Minh, con xin Sám Hối tứ thời các lỗi lầm "

+Kết Ấn Đại Luân Minh: Hai tay Nội Xoa ( 2 ngón Áp Út co lại đâu lưng dính móng với nhau, 2 ngón Trỏ co lại đâu lưng dính móng với nhau ), mở cổ tay ra, các ngón Giữa và ngón Út hiệp nhau thẳng thành hình tam giác, đưa Ấn lên 2 ngón Cái **ng trên Đảnh. Do kết Ấn này biến thành ngọn lửa sáng rực, thiêu hết mọi tội lỗi, mau chứng Tam Muội.

+Kim Cang Đại Luân Ðà-Ra-Ni ( Bánh Xe Kim Cương Lớn ):

NA-MA SƠ-TƠ RI-DA, ĐƠ-VI KA-NAM, SA-RƠ-VA TA-THA GA-TA-NAM: OM! VI-RA-DI VI-RA-DI, MA-HA CHA-KƠ-RA VA-DƠ-RI, SA-TA SA-TA, SA-RA-TÊ SA-RA-TÊ, TƠ-RA-DI TƠ-RA-DI, VI-ĐA MA-NI, SAM-BAM DA-NI, TƠ-RA MA-TI, SI-ĐA GƠ-RI-DÊ, TƠ-RAM, SƠ-VA-HA.

Hết

Lưu ý: Chỉ nên tham khảo, không nên thực hành nếu chưa được phép truyền dạy từ một vị A Xà Lê hay Kim Cang sư.


Nam Mô A Di Đà Phật
johntravolta
Bài viết: 2
Ngày: 07/12/11 20:29
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: ĐẠI LUÂN KIM CANG ĐÀ-RA-NI

Bài viết chưa xem gửi bởi johntravolta »

Chào bạn,

Xin bạn cho biết Đại luân Kim cang Đà la ni trích từ kinh nào, mình muốc đọc thêm, rất mong nhận được hồi âm của bạn. email của mình tonngokhong200802@yahoo.com.

Minh


Hình đại diện của người dùng
Thanh Tịnh Lưu Ly
Điều Hành Viên
Bài viết: 830
Ngày: 06/05/10 13:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hà Nội - Việt Nam
Nghề nghiệp: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Re: ĐẠI LUÂN KIM CANG ĐÀ-RA-NI

Bài viết chưa xem gửi bởi Thanh Tịnh Lưu Ly »

Thanh Tịnh Lưu Ly xin phép di chuyển sang chuyên mục nghiên cứu kinh luận.


https://BudSas.top
Bài kinh đầu tiên của Đức Phật là Tứ Diệu Đế, bài kinh cuối cùng cũng là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là cốt lõi, là nền tảng, là khung xương của hệ thống giáo lý Phật Pháp. Tứ Diệu Đế là sự thật tuyệt đối về nguyên nhân gốc rễ của khổ và là sự thật tuyệt đối về con đường để giải thoát khổ
Hình đại diện của người dùng
nitodium
Bài viết: 289
Ngày: 28/01/11 20:24
Giới tính: Nam
Đến từ: TP HCM

Re: ĐẠI LUÂN KIM CANG ĐÀ-RA-NI

Bài viết chưa xem gửi bởi nitodium »

johntravolta đã viết:Chào bạn,

Xin bạn cho biết Đại luân Kim cang Đà la ni trích từ kinh nào, mình muốc đọc thêm, rất mong nhận được hồi âm của bạn. email của mình tonngokhong200802@yahoo.com.

Minh

Lâu quá rồi, kinh này đây. Chỉ nên tham khảo thôi nha bạn.

http://old.thuvienhoasen.org/vienduc-da ... ongtri.htm


Nam Mô A Di Đà Phật
johntravolta
Bài viết: 2
Ngày: 07/12/11 20:29
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: ĐẠI LUÂN KIM CANG ĐÀ-RA-NI

Bài viết chưa xem gửi bởi johntravolta »

Cám ơn bạn


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.14 khách