Xin cho hỏi MÔNG SƠN THÍ THỰC là gì?

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
nitodium
Bài viết: 289
Ngày: 28/01/11 20:24
Giới tính: Nam
Đến từ: TP HCM

Xin cho hỏi MÔNG SƠN THÍ THỰC là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi nitodium »


Xin cho hỏi MÔNG SƠN THÍ THỰC là gì?

MÔNG SƠN THÍ THỰC

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:

Án lam tóa ha. (3 lần)TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)(Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương).Nhược nhân dục liễu tri,

Tam thế nhất thiết Phật,

Ưng quán pháp giới tính,

Nhất thiết duy tâm tạo. (3 lần)Phá địa ngục chân ngôn :Án già la đế da sa bà ha. (3 lần)Phổ triệu thỉnh chân ngôn :Nam mô bộ bộ đế lị, già rị đa lị, đát đá nga, đá da. (3 lần)Giải oan kết chân ngôn :Án tam đà la, già đà, sa bà ha.

(3 lần)Nam mô Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật.

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô minh vương cứu khổ Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.

Nam mô Khải Giáo A Nan Ðà Tôn Giả. (3 lần)Quy y Phật,

Quy y Pháp,

Quy y Tăng,

Quy y Phật lưỡng túc tôn,

Quy y Pháp ly dục tôn,

Quy y Tăng chúng trung tôn,

Quy y Phật Kính,

Quy y Pháp Kính,

Quy y Tăng Kính. (3 lần)Phật tử sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thỉ tham sân si,

Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.

Nhất thiết Phật tử giai sám hối.Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thỉ tham sân si,

Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.

Nhất thiết hữu tình giai sám hối.Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thỉ tham sân si,

Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.

Nhất thiết cô hồn giai sám hối.Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. (3 lần)Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ,

Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn,

Tự tính pháp môn thệ nguyện học,

Tự tính phật đạo thệ nguyện thành. (3 lần)Diệt định nghiệp chân ngôn :Án bát la mạt lân đà nãnh sa bà ha. (3 lần)Diệt nghiệp chướng chân ngôn :Án a rô lặc kế sa bà ha. (3 lần)Khai yết hầu chân ngôn :Án bộ bộ đế rị, già đa rị, đát đá nga đá gia. (3 lần)Tam muội da giới chân ngôn :Án tam muội da tát đóa phạm.

(3 lần)Biến thực chân ngôn :Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ rô chỉ đế, án tam bạt la, tam bạt la hồng. (3 lần)Cam lồ thuỷ chân ngôn :Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha, án tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha. (3 lần)Nhất tự thuỷ luân chân ngôn :Án tông tông, tông tông, tông.

(3 lần)Nhũ hải chân ngôn :Nam mô tam mãn đà một đà nẫm án tông. (3 lần)Nam mô Ða Bảo Như Lai.

Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai.

Nam mô A Di Ðà Như Lai. (3 lần)Thần chú gia trì tịnh pháp thực,

Phổ thí hà sa chúng Phật tử

Nguyện giai bão mãn xả san tham,

Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết Phật tử đồng pháp thực.Thần chú gia trì pháp thí thực,

Phổ thí hà sa chúng hữu tình

Nguyện giai bão mãn xả san tham,

Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết hữu tình đồng pháp thực.Thần chú gia trì cam lồ thuỷ,

Phổ thí hà sa chúng cô hồn

Nguyện giai bão mãn xả san tham,

Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

Quy y Tam Bảo phát bồ đề,

Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết cô hồn đồng pháp thực.Nhữ đẳng Phật tử chúng

Ngã kim thí nhữ chúng

Thử thực biến thập phương

Nhất thiết Phật tử cộng

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ Phật tử,

Giai cộng thành Phật đạo.

Nhữ đẳng hữu tình chúng

Ngã kim thí nhữ chúng

Thử thực biến thập phương

Nhất thiết hữu tình cộng

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ hữu tình,

Giai cộng thành Phật đạo.

Nhữ đẳng cô hồn chúng

Ngã kim thí nhữ chúng

Thử thực biến thập phương

Nhất thiết cô hồn cộng

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ cô hồn,

Giai cộng thành Phật đạo.Thí vô giá thực chân ngôn :Án mục lực lăng sa bà ha. (3 lần)Phổ cúng dường chân ngôn :Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh.Bồ Tát Quán Tự Tại, hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Ða thì, thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách.Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.Xá Lợi Tử ! Các pháp đó không tướng, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới ; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết ; không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ cũng không đắc được.Vì không chỗ đắc, nên Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật, tâm không quái ngại, vì không quái ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn. Các Ðức Phật ba đời, đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật, cho nên đắc được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Ða là Chú đại thần, là Chú đại minh, là Chú vô thượng, là Chú vô đẳng đẳng, trừ được tất cả khổ, chân thật không hư.Cho nên nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Ða, bèn nói Chú rằng : Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.(3 lần)Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần ChúNam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)Phật A Di Ðà thân sắc vàng

Tướng tốt quang minh không ai bằng

Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di

Mắt Phật xanh biếc như bốn biển

Trong quang minh có vô số hoá Phật

Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh

Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.Nam Mô A Di Ðà Phật. (108 lần)

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)HỒI HƯỚNGTụng Kinh công đức hạnh thù thắng

Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang

Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não

Nguyện được trí huệ hiểu chân thật

Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ

Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo

Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh độ

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh

Bồ Tát bất thối làm bạn lành

Nguyện đem công đức nầy

Hướng về khắp tất cả

Ðệ tử và chúng sinh

Ðều trọn thành Phật đạo.Tam quy yTự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)Nguyện đem công đức nầy

Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh

Trên đền bốn ân nặng

Dưới cứu ba đường khổ

Nếu có ai thấy nghe

Liền phát tâm bồ đề

Khi xả báo thân nầy

Ðồng sinh về Cực Lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật
ducnghi
Điều Hành Viên
Bài viết: 42
Ngày: 16/04/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Xin cho hỏi MÔNG SƠN THÍ THỰC là gì?

Bài viết chưa xem gửi bởi ducnghi »

Có thể hiểu nôm na đó là nghi thức cúng cô hồn.
Nếu Đạo Hữu không hiểu tại sao lại có Nghi Thức này thì xin ĐH hảy tìm đọc các Kinh nói về nghiệp báo thì DH sẽ hiểu
Mông Sơn : ngày trước Kim Cang Bất Động Pháp Sư ở núi Mông Sơn căn cứ vào Kinh Cứu Bạt Diệm Khẩu và Thí Thực Pháp của Mật Tông soạn văn
Thí : đứng đầu trong lục độ vạn hạnh..
gồm có 3 :
Tài Thí hay gọi là Tư Sanh Thí
Pháp Thí
Vô Úy Thí
Thực : Thức Ăn
có thể hình dung ra 4 dạng sau :
Đoàn Thực : Ăn từng miếng
Xúc Thực : Quỷ thần xúc chạm vào hơi của Thức ăn
Tư Thực : Trời sắc giới lấy niềm vui thiền định làm món ăn
Thức thực: trời Thức xứ chỉ có thức để duy trì sanh mạng
Tổ Viên Anh giảng Lăng Nghiêm nói : “Đồng nghiệp của chúng sanh là sanh tướng vô
minh khiến Như Lai Tạng chuyển thành thức ấm (định nghiệp thuộc lý). Do đây có biến dịch
sanh tử. Biệt nghiệp của chúng sanh là sát đạo dâm vọng v.v... (bất định nghiệp thuộc sự). Do
đây có phận đoạn sanh tử.

tangbong tangbong


[b][color=#0040FF]Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…[/color]
[color=#0040FF]Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…[/color]
[color=#0000FF]Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …[/color]
[color=#8040FF]Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau. [/color]
[color=#FF0000]Đức Nghi[/color][/b]
[img]http://i295.photobucket.com/albums/mm135/thichnhuantruong/thichducnghi.gif[/img]
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách