Những bài sám hối

Truyện sưu tầm và sáng tác - truyện của ngày ấy, mỗi cuộc đời là một trường thiên tiểu thuyết. Kính mời các bạn hãy ghi lại những cảm nghĩ, dòng tư tưởng của mình.
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Những bài sám hối

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

SÁM PHÁT NGUYỆN QUY Y TAM BẢO

(Sám phát nguyện II)

Đệ tử hôm nay quỳ trước Phật,
Chí thành đảnh lễ đấng Từ Tôn,
Đã bao phen sanh tử dập dồn,
Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo,
Thế Tôn đã đinh ninh chỉ bảo,
Mà con còn đắm đuối mê say,

Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày,
Tai thích tiếng mật đường dua nịnh,
Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh,
Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go,
Thân ham dùng gấm vóc sa hoa,
Ý mơ tưởng bao la vũ trụ,
Bởi lục dục lòng tham không đủ,
Lấp che mờ trí tuệ từ lâu,

Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu,
Tâm sám hối phơi bày tỏ rõ,
Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ,
Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê,

Trước đài sen thành kính hướng về,
Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo,
Phật giới cấm chuyên trì chu đáo,
Dứt tận cùng cội rễ vô minh,

Chí phàm phu tự lực khó thành,
Cầu đại giác từ bi gia hộ,

Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ,
Con dốc lòng vì đạo hy sinh,

Nương từ quang tìm đến lạc thành,
Đặng tự giác giác tha viên mãn.


- Trích xuất từ "Kinh Nhựt Tụng " Chùa Đại Giác ấn hành 1974 và 'Tuyển Tập các bài sám " bản in lụa - Các ban hộ niệm ấn hành 1989.
- Bản đánh máy trong nghi thức tụng niệm của Chùa Già Lam - Gia Định 1981


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Những bài sám hối

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI!

Đệ tử chúng con từ vô thỉ.
Gây bao tội ác bởi lầm mê
Đắm trong sanh tử đã bao lần
Nay đến trước đài vô Thượng giác
Biển trần khổ lâu đời luân lạc
Với sanh linh vô số điêu tàn
Sống u hoài trong kiếp lầm than
Con lạc lõng không nhìn phương hướng
Đoàn con dại từ lâu vất vưởng
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng
Xin hướng về núp bóng từ quang
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước

Bao tội khổ trong đường ác trược
Vì tham, sân, si mạn gây nên
Con hôm nay giữ trọn lời nguyền
Xin sám hối để lòng thanh thoát

Trí huệ quang minh như nhật nguyệt
Từ Bi vô lượng cứu quần sinh
Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình
Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi
Theo gót Ngài vượt qua khổ ải
Nương thuyền từ vượt bể ái hà
Nhớ lời Ngài," Bờ giác không xa"
Hành thập thiện cho đời tương sáng
Bỏ việc ác, cho đời quang đãng

Đem phúc lành gieo rắc phàm Nhân
Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng
Con nguyện được sống đời rộng rãi
Con niệm Phật để lòng nhớ mãi
Hình bóng Người cứu khổ chúng sanh
Để theo Ngài trên bước đường lành
Chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ
Chúng con khổ, nguyện xin tự độ
Ngoài tham lam sân hận ngập trời
Phá si mê trí huệ tuyệt vời
Con nhớ đức Di Đà lạc quốc
Phật A Di Đà thân kim sắc
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
Năm tu di uyển chuyển bạch hào
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ Tát hiện ở trong
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát
Quy mạng lễ A Di Đà Phật
Ở phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Những bài sám hối

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Đệ tử kính lạy.
Đức Phật Thích Ca.
Phật A Di Đà.
Mười phương Chư Phật.
Vô thượng Phật pháp.
Cùng Thánh Hiền Tăng.
Đệ tử lâu đời, lâu kiếp.
Nghiệp chướng nặng nề.
Tham giận kiêu căng.

Si mê lầm lạc.
Ngày nay nhờ Phật.
Biết sự lỗi lầm.
Thành tâm sám hối.
Thề tránh điều dữ.
Nguyện làm việc lành.

Ngưỡng trông ơn Phật.
Từ Bi gia hộ.
Thân không tật bệnh.
Tâm không phiền não.
Hằng ngày an vui tu tập.
Pháp Phật nhiệm mầu.
Để mau ra khỏi luân hồi.
Minh tâm kiến tánh.
Trí huệ sáng suốt.
Thần thông tự tại.
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng.
Cha Mẹ, anh em.
Thân bằng quyến thuộc.
Cùng tất cả chúng sanh.
Đều trọn thành Phật đạo.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Những bài sám hối

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

SÁM BÁO HIẾU MẪU THÂN!


Báo ân nghĩa trọng vô biên.
Huyên đường nay đã huỳnh tuyền xa chơi.
Dương trần con chịu mồ côi.
Hai mươi bốn thảo chưa bồi dưỡng sinh.

Nhớ câu đất rộng trời dài.
Sông sâu bể thẳm non đoài cách xa.
Mẹ hiền khuất dạng trong nhà.
Bỏ con thơ dại vào ra một mình.
Đau lòng vì nỗi tử sinh.
Nhớ thương từ Mẫu dứt tình biệt ly.

Cháu con sầu thảm ai bi.
Ra vào chẳng thấy dung nghi hằng ngày.
Trời cao đất thẳm có hay.
Mẹ con xa cách càng cay càng phiền.

Con còn vui sống triền miên.
Mất Mẹ gan ruột đảo điên muôn phần.
Than ôi, từ Mẫu thâm ân.
Biết đâu tìm kiếm phân vân đêm ngày.
Nhớ ơn cúc dục cao dày.
Bây giờ chỉ thấy linh đài lạnh tanh.
Sớm khuya lặng lẽ một mình.
Vắng sau quạnh trước bóng hình Mẫu thân.

Dưỡng sanh non biển sánh bằng.
Cưu mang mười tháng dạ hằng lo âu.
Nhiều khi am tự khấn cầu.
Cho con mạnh khỏe ngày sau nối dòng.
Khi con vừa mới lọt lòng.
Ba năm bú mớm ẵm bồng trên tay.
Mẹ Cha vất vả đêm ngày.
Trông con mau lớn chẳng nài công lao.

Nhứt là những lúc ốm đau.
Mẹ Cha khổ cực không sao nghĩ bàn.
Thuốc thang luống chịu cơ hàn.
Thấy con mạnh khỏe hân hoan vui mừng.

Khuyên con ăn ở có chừng.
Nào là trai gái giữ thuần nết na.
Dạy con khắp hết việc nhà.
Mẫu từ, Tử hiếu thuận hòa nên danh.

Bây giờ nhìn nắm mồ xanh.
Mộ đầy cỏ mọc chung quanh bịt bùng.
Về nhà thấy dạng chân dung.
Đèn hương khói tỏa nhớ cùng Mẫu thân.
Nhớ Mẹ đau khổ muôn phần.
Tìm đâu gặp đặng Mẫu thân dễ dàng.
Lòng con thương nhớ khóc than.
Cơm dưng ba bát vái van Mẹ dùng.
Làm sao trả thảo báo ân.
Đôi dòng châu lụy tuôn dòng thở than.
Đêm thâu giấc mộng mơ màng.
Giựt mình thức giấc bàng hoàng năm canh.
Mẹ đà về chốn Diêm thành.
Bỏ con dương thế cam đành xót xa.
Ruột đau từ đoạn thiết tha.
Nhớ thương từ Mẫu lệ sa khôn cầm.
Năm canh con trẻ đang nằm.
Áo khô nước mắt ướt dầm như mưa.
Hồn về chín suối xa đưa.
Diêm la quỷ sứ ngưu lừa gớm ghê.
Suối vàng cũng gọi là quê.
Ai ai không khỏi đọa về khổ thân.
Làm con báo hiếu chuyên cần.
Nguyện cầu Phật Tổ oai thần cứu ra.
Ngày nay thiết lễ trai gia ( ma chay ).
Lòng thành cầu Phật Di Đà chứng minh.
Quan Âm, Thế Chí đồng thinh.
Đức Ngài Địa Tạng độ hình Mẫu thân.

Hà sa Chư Phật, Long thần.
Phóng quang tiếp dẫn Mẫu thân thượng trình.
Hương hồn về chốn Phật đình.
Sen vàng chín phẩm hóa hình ngồi trong.
Ngồi trên phẩm báu hư không.
Nương theo chơn Phật thong dong Lạc thành.
Mẹ đà về cõi vô sanh.
Tội tiêu nghiệp dứt quả lành muôn năm.
Lạy cầu Chư Phật từ tâm.
Di Đà thọ ký hồn âm chọn lành.

Nguyện hồn về chốn Lạc thành.
Chứng ngôi bất thối vô sanh đời đời.
Cầu cho hồn đặng thảnh thơi.
Hộ trì tang quyến đến nơi đạo tràng.
Tụng kinh lễ Phật cầu an.
Phát tâm tu niệm Lạc bang mau về.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Những bài sám hối

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Muốn đi có một đường này.
Nhứt tâm niệm Phật khó gì thoát ra.
Vậy khuyên phải niệm Di Đà.
Hồng danh sáu chữ thật là rất cao.

Hay trừ tám vạn trần lao.
Tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua.
Di Đà xưa cũng làm vua.
Bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu.

Xét ra từ kiếp đã lâu.
Hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo đó mà.
Trong khi Ngài mới xuất gia.
Bốn mươi tám nguyện phát ra một lần.
Nguyện nào cũng lắm oai thần.
Nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh.

Vì thương thế giới bất bình.
Nên chi đầu Phật mà đành bỏ ngôi.

Thầy là Bảo Tạng Như Lai.
Bạn là Bảo Hải tức Ngài Thích Ca.
Thích Ca nguyện độ Ta bà.
Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc bang.
Mở ao chín phẩm sen vàng.
Xây thành bá bảo đổ đàng thất chân.
Lưu ly quả đất sáng ngần.
Lầu châu cát ngọc mười phần trang nghiêm.
Hoa trời rưới cả ngày đêm.
Có cây rất báu có chim rất kỳ.
Lạ lùng cái cảnh phương Tây.
Mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua.
Phong quang vui vẻ bốn mùa.
Nước reo pháp Phật gió khua nhạc trời.

Di Đà có thệ một lời.
Mở ra cõi ấy tiếp người vãng sanh.
Mười phương ai phát lòng thành.
Nhất tâm mà niệm Hồng Danh của Ngài.

Hằng ngày trong lúc hôm mai.
Niệm từ mười tiếng đến vài ba trăm.
Khi đi, khi đứng, khi nằm.
Chuyên trì niệm Phật, lòng chăm phát nguyền.
Nguyện sanh về cõi bảo liên.
Là nơi Cực lạc ở miền Tây phương.

Đến khi thọ mạng vô thường.
Thì Ngài phóng ngọn hào quang rước liền.

Biết bao phước đức nhân duyên.
Đã về Cực lạc còn phiền não chi.
Sự vui trời cũng chẳng bì.
Đêm đêm thong thả, ngày ngày vui chơi.
Sống lâu kiếp kiếp đời đời.
Không già không chết, không dời đi đâu.


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Những bài sám hối

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Muốn đi có một đường này.
Nhứt tâm niệm Phật khó gì thoát ra.
Vậy khuyên phải niệm Di Đà.
Hồng danh sáu chữ thật là rất cao.

Hay trừ tám vạn trần lao.
Tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua.
Di Đà xưa cũng làm vua.
Bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu.

Xét ra từ kiếp đã lâu.
Hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo đó mà.
Trong khi Ngài mới xuất gia.
Bốn mươi tám nguyện phát ra một lần.
Nguyện nào cũng lắm oai thần.
Nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh.

Vì thương thế giới bất bình.
Nên chi đầu Phật mà đành bỏ ngôi.

Thầy là Bảo Tạng Như Lai.
Bạn là Bảo Hải tức Ngài Thích Ca.
Thích Ca nguyện độ Ta bà.
Di Đà nguyện mở cửa nhà Lạc bang.
Mở ao chín phẩm sen vàng.
Xây thành bá bảo đổ đàng thất chân.
Lưu ly quả đất sáng ngần.
Lầu châu cát ngọc mười phần trang nghiêm.
Hoa trời rưới cả ngày đêm.
Có cây rất báu có chim rất kỳ.
Lạ lùng cái cảnh phương Tây.
Mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua.
Phong quang vui vẻ bốn mùa.
Nước reo pháp Phật gió khua nhạc trời.

Di Đà có thệ một lời.
Mở ra cõi ấy tiếp người vãng sanh.
Mười phương ai phát lòng thành.
Nhất tâm mà niệm Hồng Danh của Ngài.

Hằng ngày trong lúc hôm mai.
Niệm từ mười tiếng đến vài ba trăm.
Khi đi, khi đứng, khi nằm.
Chuyên trì niệm Phật, lòng chăm phát nguyền.
Nguyện sanh về cõi bảo liên.
Là nơi Cực lạc ở miền Tây phương.

Đến khi thọ mạng vô thường.
Thì Ngài phóng ngọn hào quang rước liền.

Biết bao phước đức nhân duyên.
Đã về Cực lạc còn phiền não chi.
Sự vui trời cũng chẳng bì.
Đêm đêm thong thả, ngày ngày vui chơi.
Sống lâu kiếp kiếp đời đời.
Không già không chết, không dời đi đâu.


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Những bài sám hối

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

SÁM BÁO HIẾU PHỤ THÂN!

Thành tâm báo hiếu con quỳ.
Phụ thân nay đã biệt ly dương trần.
Con chưa đáp được mười ân.
Mà nay Cha đã qua phần còn đâu!

Nhắc thôi thêm thảm thêm sầu.
Làm con chưa trọn được câu sanh thành.
Từ nay Cha đã khuất hình.
Trước sau vắng vẻ gia đình quạnh hiu.
Bỏ con thơ dại chít chiu.
Đâu còn như sống mà kêu con về.
Công lao khó nhọc nhiều bề.
Đêm ngày lo lắng nặng nề vì con.
Ba năm nuôi dưỡng hao mòn.
Chăm nom nuôi trẻ đâu còn rảnh rang.
Lắm lần cầu nguyện vái van.
Cho con khôn lớn nên đàng công danh.
Rồi nay con được trưởng thành.
Chưa hề báo đáp công sanh phần nào.
Sanh thành dưỡng dục cù lao.
Gia đình gánh nặng làm sao an nhàn.
Sợ con lêu lổng sa đàng.
Sợ vì bịnh hoạn lại càng lo âu.
Cha không lên gác xuống lầu.
Bỏ con vất vả đồng sâu nắng hè.
Cha không xuống ngựa lên xe.
Bỏ con đói rách chịu bề lang thang.
Cha không dư dả bạc vàng.
Bỏ con khốn khổ cơ hàn lều tranh.
Nuôi con dạy dỗ học hành.
Miễn cho con đặng trưởng thành nên danh.
Thương con Cha bỏ sao đành.
Nay vì số phận Cha đành biệt ly.
Nhỏ còn thơ dại biết chi.
Lớn khôn mới rõ Cha thì dày công.
Từ nay hết đợi hết trông.
Thi hài Cha gởi ra đồng cỏ xanh.
Về thăm đâu thấy dạng hình.
Bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang tàn.
Lòng con thương nhớ thở than.
Cơm dâng ba bát vái van Cha về.
Chứng cho con cháu đồng quỳ.
Nguyện Cha về chốn liên trì Lạc bang.
Thành tâm con lập trai đàn.
Nhờ ơn Phật Tổ chứng đàn khai kinh.
Con cầu chư Phật chứng minh.
Địa Tạng Bồ Tát thương tình độ vong.
Con nay cầu nguyện hết lòng.
Cầu cho Từ phụ thoát vòng khổ luân.

Mới là đáp được thâm ân.
Ơn cao như núi nghĩa gần biển sâu.
Thành tâm khấn nguyện cúi đầu.
Từ Bi tiếp dẫn xin cầu vãng sanh.
Nguyện cho hồn đặng an lành.
Đồng về Cực lạc, đồng sanh sen vàng.

Nam mô Tịnh Độ lạc bang.
Độ vong hồn đặng Tây phang mau về.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Những bài sám hối

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

SÁM CẦU AN!

Con quỳ lạy Phật chứng minh.
Hai hàng Phật tử tụng kinh cầu nguyền.
Cầu cho thí chủ hiện tiền.
Nội gia quyến thuộc bình yên điều hòa.
Thọ trường hưởng phước nhàn ca.
Phổ Môn kinh tụng trong nhà thảnh thơi.
Quan Âm phò hộ vui chơi.
Mười hai câu nguyện độ đời nên danh.
Thiện nam tín nữ lòng thành.
Ăn chay niệm Phật làm lành vái van.
Quan Âm xem xét thế gian.
Rước người chìm nổi mười phương phiêu trầm.

Mau mau niệm Phật Quan Âm.
Tai qua nạn khỏi định tâm sáng lòa.

Đương cơn lửa cháy đốt ta.
Niệm danh Bồ Tát hóa ra sen vàng.
Gió Đông đi biển chìm thuyền.
Niệm danh Bồ Tát sóng tan hết liền.
Tà ma quỷ báo khùng điên.
Niệm danh Bồ Tát mạnh liền khôn ngoan.
Vào rừng cọp rắn nghinh ngang.
Niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa.
Tội tù ngục tối khảo tra.
Quan Âm tưởng niệm thả ra nhẹ nhàng.
Bị trù bị ếm mê mang.
Quan Âm niệm niệm vái van tịnh bình.
Quan Âm thọ ký làm tin.
Tùy duyên thuyết pháp độ mình hết mê.

Nương theo Bồ Tát trở về.
Thấy mình ngồi gốc Bồ Đề giống in.
Tay cầm bầu nước tịnh bình.
Tay cầm nhành liễu quang minh thân vàng.
Cam lồ rước khắp thế gian.
Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn.
Quan Âm cứu hết tai nàn.
Độ đời an lạc mười phương thái bình.
Quan Âm điểm đạo độ mình.
Quan Âm Bồ Tát chứng minh độ đời.

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Những bài sám hối

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

SÁM VU LAN!


Đệ tử chúng con.
Vâng lời Phật dạy.
Ngày rằm tháng bảy.
Gặp hội Vu Lan.
Phạm vũ huy hoàng.
Đốt hương đảnh lễ.
Mười phương Tam thế.
Phật, Pháp, Thánh Hiền.
Noi gương đức Mục Kiền Liên.
Nguyện làm con thảo.

Lòng càng áo não.
Nhớ nghĩa thân sinh.
Con đến trưởng thành.
Mẹ dày dang khổ.
Ba năm nhũ bộ.
Chín tháng cưu mang.
Không ngớt lo toan.
Quên ăn bỏ ngủ.

Ấm no đầy đủ.
Cậy có công Cha.
Chẳng quản yếu già.
Sanh nhai lam lũ.

Quyết cùng hoàn vũ.
Phấn đấu nuôi con.
Giáo dục vuông tròn.
Đem đường học đạo.
Đệ tử ơn sâu chưa báo.
Hổ phận kém hèn.

Giờ này quỳ trước đài sen.
Chí thành cung kính.
Đạo tràng thanh tịnh.
Tăng bảo trang nghiêm.
Hoặc thừa tự tứ.
Hoặc hiện tham thiền.
Đầy đủ thiện duyên.
Rủ lòng lân mẫn.
Hộ niệm cho:
Bảy kiếp Cha Mẹ chúng con.
Đượm nhuần mưa pháp.
Còn tại thế:
Thân tâm yên ổn.
Phát nguyện tu trì.
Đã qua đời.
Ác đạo xa lìa.
Chóng thành Phật quả.
Ngưỡng trông các đức Như Lai.
Khắp cõi hư không.
Từ Bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Những bài sám hối

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

SÁM PHẬT ĐẢN SANH!

Đệ tử hôm nay.
Gặp ngày Khánh đản.
Một dạ vui mừng.
Cúi đầu đảnh lễ.
Thập phương Tam thế.
Điều Ngự Như Lai.
Cùng Thánh, Hiền, Tăng.
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh.
Bởi thiếu nhơn lành.
Thảy đều sa đọa.
Tham sân chấp ngã.
Quên hẳn đường về.
Tình ái si mê.
Tù trong lục đạo.

Trăm dây phiền não.
Nghiệp báo không cùng.

Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân.
Rủ lòng lân mẫn.
Không nỡ sinh linh thiếu phước.
Nặng kiếp luân hồi.
Đêm dài tăm tối.
Đuốc tuệ rạng soi.
Nguyện cứu muôn loài.
Pháp dùng phương tiện.
Ta bà thị hiện.
Thích chủng thọ sinh.
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành.
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo.
Ba mươi hai tướng tốt.
Vừa mười chín tuổi xuân.
Lòng từ ái cực thuần.
Chí xuất trần quá mạnh.
Ngai vàng quyết tránh.

Tìm lối xuất gia.
Sáu năm khổ hạnh rừng già.
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa.
Chứng thành đạo quả.
Hàng phục ma binh.
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh.
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.

Chúng con nguyền.
Dứt bỏ dục tình ngoan cố.

Học đòi đức tánh quang minh.
Cúi xin Phật Tổ giám thành.
Từ bi gia hộ.
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh.
Chóng thành đạo cả.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ( 30 lần )

NAM MÔ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT ( 3 lần )

NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT ( 3 lần )

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ( 3 lần )

NAM MÔ ĐẠO TRÀNG HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT ( 3 lần )


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Những bài sám hối

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Sám Hồng Trần

Cuộc hồng trần xoay vần quá ngắn
Kiếp phù sanh tụ táng mấy năm hơi
Người đời có biết chăng ôi
Thân này tuy có , có rồi như không

Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng
Mơ màng trong một giấc nồng mà chi
Làm cho buồn bã thế ni
Hôm qua còn đó bữa nay đâu rồi
Khi nào đứng đứng ngồi ngồi
Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô

Khi nào du lịch giang hồ
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài

Khi nào lược giắt trâm cài
Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang
Khi nào trau ngọc chuốt vàng
Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh

Khi nào mắt đẹp mày thanh
Bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu
Khi nào lên các xuống lầu
Bây giờ một nắm cỏ lầu xanh xanh
Khi nào liệt liệt oanh oanh
Bây giờ một trận tan tành gió mưa
Khi nào ngựa lọc xe lừa
Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng
Khi nào ra trướng vào màn
Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa
Khi nào mẹ mẹ cha cha
Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng
Khi nào vợ vợ chồng chồng
Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn

Khi nào cháu cháu con con
Bây giờ hai ngã nước non xa vời
Khi nào cốt nhục vẹn mười
Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì
Khi nào bạn hữu sum vầy
Bây giờ chén rượu cuộc cờ vắng thiu
Cái thân như tắt bóng chiều
Như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi

Xưa Ông Bành Tổ sống đời
Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu
Sang mà đến bậc công hầu
Giàu mà đến bậc bấy lâu Thạch Sùng
Nghèo mà đói khát lạnh lùng
Khổ mà tóc cháy da phòng trần ai
Phù Du sớm tối một mai
Giàu sang cũng thác , xạc xài cũng vong
Thông minh tài trí anh hùng
Si mê dại dột cũng chung một giờ

Biền trần nhiều nỗi gay go
Sự đời nên chán nên chê
Tìm nơi giải thoát mà về mới khôn
Vong hồn ơi hỡi ! vong hồn
Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa

Tỉnh rồi một giấc say sưa
Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về
Hồn về cực lạc nước kia
Cho xa hang quỉ mà lìa kiếp ma

Nhờ ơn Đức Phật DI ĐÀ
Phóng ra một ngọn chói loà hào quang
Trong khi tiếp dẫn rõ ràng
Dắt hồn ra khỏi sáu đàng nghiệp nhơn
QUAM ÂM BỒ TÁT vui mừng
Tay cầm nhành liễu tay bưng Kim Đài
Với cùng THẾ CHÍ các ngài
Cũng đều khuyến thỉnh lên ngôi sen vàng
Có Bảo Cái , có Tràng Phan
Có mùi hương lạ có đàn ngọc xây
Có Trời các cõi Truy Tuỳ
Có đàn, có trống rước đi một đường
Rước về đến cảnh Tây Phương
Có Ao Thất Bảo có Hương Ngũ Phần
Lưu Ly có đất sáng ngần
Ma Ni có nước trong tần chảy quanh
Thất Trân có bảy lớp thành
Bảy hàng cây Báu , bảy vành lưới Châu
Có Ngân Các , có Kim Lâu
Có Chim nói pháp diệu mầu dễ nghe
Nghe rồi tỏ đạo BỒ ĐỀ
Bao nhiêu nghiệp chướng hôn mê dứt liền
Đã sanh về chin phẩm sen
Mấy tai cũng xảy , mấy duyên cũng tròn
Phật như thể Mẹ tìm con
Con mà gặp Mẹ lại còn lo chi
Lâu vàng đài các thiếu gì
Ăn thì cơm ngọc , mặc thì áo châu
Không ơn , không oán , không sầu
Không già , không chết , có đâu luân hồi
Tánh xưa nay đã tỏ rồi
Gương xưa nay đã lau rồi trần ô
Tu hành phải đợi kiếp mô
Nguồn tình biển ái , đã khô bao giờ
Lựa là phải ngộ Thiên Cơ
Mà đèn Trí Huệ dễ lờ đi đâu
Mấy lời hộ niệm trước sau
Nguyện cho Thành Phật mau mau nữa mà
Phân Thân ra khỏi TA BÀ
TỪ BI tiếp độ những là chúng sanh.


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Những bài sám hối

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

SÁM BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
Quán Thế Âm oai thần lồng lộng
Khắp thế gian đều trọng danh Ngài
Chúng sanh hết thảy ai ai
Khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua.

Bởi người thế gần xa ngưỡng mộ
Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh
Nếu ai có một niệm lành
Hễ Ngài nghe tiếng ứng danh tới liền.

Dù trọng bệnh liên miên khổ cực
Niệm danh Ngài lập tức khỏi ngay
Bao nhiêu tai nạn hàng ngày
Chí tâm niệm tới danh Ngài liền qua.

Vô lượng kiếp Ta Bà thế giới
Ngài giáng sanh xuống cõi dương gian
Hóa thân công chúa Đoan Trang
Diệu Trang Vương ngự ngai vàng vua cha.
Diệu Thanh ấy chính là chị cả
Sau cũng tu chứng quả Văn Thù
Diệu Âm chị thứ cũng tu
Phổ Hiền chứng thánh đền bù công lao.

Trọn một nhà đều vào cảnh Phật
Lòng từ bi chơn chất đáng ghi
Tuổi trẻ chí cả ai bì
Dốc lòng mộ đạo quyết thì đi tu.
Trọn chín năm chẳng từ lao khổ
Mong công thành cứu độ chúng sanh
Trì chay giữ giới tu hành
Tại động Hương Tích, Bắc thành Việt Nam.
Một cảnh tiên mây lam che phủ
Có cam tuyền, thạch nhũ bao quanh
Cảnh tốt dành cho người lành
Kim đồng, Ngọc nữ ứng danh theo hầu.
Dưới bệ ngọc chia nhau sớm tối
Chầu hai bên không lỗi đạo thầy
Luôn luôn chơn chất thảo ngay
Hành theo ý chí của thầy ban ra.
Quán Thế Âm danh là Tự Tại
Khắp tam thiên qua lại dạo chơi
Từ bi Ngài muốn độ đời
Mười hai nguyện lớn thiệt thời cao xa.
Nguyện nào cũng đều là rốt ráo

Chuyên tâm về chánh đạo độ tha
Biển Nam Hải, núi Phổ Đà
Trụ nơi cảnh ấy cũng là Hương Sơn.
Trong một phẩm Phổ môn thị hiện
Đức Thích Ca thuật chuyện khen Ngài
Oai thần linh hiển không hai
Tầm thanh cứu khổ chẳng nài công phu.

Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ
Hay cũng là tùy hỷ muốn chi
Ngài liền ứng hiện tức thì
Tới nơi dìu dắt cấp kỳ độ qua.
Hay có kẻ qua đò mắc nạn
Cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường
Chí thành đốt nén tâm hương
Vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền.
Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy
Đức Như Lai truyền dạy chẳng sai
Chúng ta chớ có quản nài
Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho.
Trong khổ hải đò từ vẫn đợi
Vớt chúng sanh đưa tới Niết bàn

Chín tầng sen báu đài vàng
Di Đà thọ ký rõ ràng thảnh thơi.

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUẢNG ĐẠI LINH CẢM
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách