CĐC(1)-CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO.

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Thích Huệ Viên
Điều Hành Viên
Bài viết: 160
Ngày: 17/07/07 08:12
Giới tính: Nam

Re: CĐC(1)-CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thích Huệ Viên »

6/.Hào quang Đức Diệu Sắc Thân Như Lai.(tt)
*Thế nào là Niệm Pháp...Ví như:hành giả tự nghĩ.-""Chư Bồ tát ma ha tát ưng như thị sinh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh, hương, vị, xúc, pháp sinh tâm, ... ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.”
Nghĩa là:Các vị đại Bồ tát .-nên “như thị” mà sanh thanh tịnh tâm,chẳng nên trụ sắc mà sanh tâm.cũng chẳng trụ thinh,hương,vị,xúc mà sanh tâm.Nên trụ vào chỗ "vô sở trụ" mà sanh tâm…”(Kinh Kim Cang)
@.Tại sao Đức Phật lại dạy phương pháp "SANH TÂM"...???Trong khi ở chỗ khác Đức Phật lại dạy.Cái chi sanh ra thì phải có diệt.!!!(vô thường)
-Như vậy "Tâm" có sanh diệt là "vọng Tâm",cớ chi Đức Phật lại dạy Chư Bồ Tát "sanh vọng Tâm"..???
@.Hành giả khi đã.-không trụ sắc,thinh,hương,vị,xúc,pháp tức là đã ly dục,ly bất thiện pháp nên vào được 1.Sơ Thiền,tiến đến 2.nhị,3.tam,4.tứ thiền.Từ tứ thiền vào 5.Hư không vô biên xứ định,6.thức vô biên,7.vô sở hữu xứ,8.phi phi tưởng xứ định và vào 9.Diệt thọ tưởng định.(đó là cửu thứ đệ định).Nếu hành giả trụ vào Diệt thọ tưởng định này thì là Quả vị Alahan.Tứ Định vị Thanh Văn.Vị ấy biết như thật rằng ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’. ...
@.Nếu hành giả khi đến diệt thọ tưởng định rồi lại trở ra 8,7,6,5,4,3,2,1 ,trở đi trở lại như thế là đã nhập vào Sư Tử Phấn Tấn tam muội.Lúc ấy gọi là sanh mà vô sanh,vô sanh mà sanh (gọi là Bồ Tát lưu hoặc,sanh huyễn tâm.-khác với phàm phu sanh vọng tâm.-Vọng Tâm là Nghiệp sanh.Huyễn tâm là nguyện sanh).
@.Lại nữa Bồ tát,khi đã được nhập Diệt Tận Định.cũng tức là đã dược LẬU TẬN THÔNG.Lẽ ra không còn sanh tử nữa.Nhưng do nguyện lực mà Bồ tát lại thọ sanh,vẫn lưu hoặc mà vào 6 nẽo luân hồi thọ các loại thân vì độ chúng sanh.
Nhưng dù thọ vô lượng vô số Thân tướng,nhưng tất cả thân tướng đều là do nguyện lực sanh nên không bị nghiệp lực buộc ràng,không hệ lụy vì thân,đó là
"DĨ VÔ SANH HIỆN PHƯƠNG TIỆN THÂN".
Đó là Hiện nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội.
Như vậy gọi là Hành giả cảm được hào quang Đức Diệu Sắc Thân Như Lai dẫn nhập Pháp Thân.
Dieu Sac Than NL.jpg
Dieu Sac Than NL.jpg (72.67 KiB) Đã xem 1794 lần


"Nhứt thiết hữu vi pháp.
Như mộng huyễn bào ảnh.
Như lộ diệc như điện,
ưng tác như thị quán."

http://daitangkinhvietnam.org
http://daitangkinhvietnam.org/tudien
http://daitangkinhvietnam.org/diendan
Hình đại diện của người dùng
linhbuu
Bài viết: 155
Ngày: 17/08/07 15:07

Re: CĐC(1)-CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO.

Bài viết chưa xem gửi bởi linhbuu »

Thích Huệ Viên đã viết:1/.Hào quang Đức Quảng Bác Thân Như Lai.
*Câu chuyện dẫn nhập:(tiếp theo).
@/.Ở đây.-Hầu vương (khỉ) là dụ cho Tâm Viên
@/.Tam tinh tà nguyệt động.- là nói về Tâmcó câu:
"3 điểm như sao sáng,
móc câu giống trăng tà.
mang lông hay đội sừng,
Làm Phật cũng do Ta."
Đó là diễn tả chử Tâm ,(chiết tự mà thành.)
@/.Bồ Đề Tổ Sư.- chỉ sự Giác Ngộ. (Bồ Đề là Giác).
@/.Ngộ Không.-Là chỉ cho trạng thái,biết được vạn pháp giai Không.
@/.Cân Đẩu Vân.-nhảy một nhảy 10 muôn 8 ngàn dậm.-Là nói Tâm có tung tăng bay nhảy mấy cũng chỉ trong vòng 18 giới CĂN-TRẦN-THỨC.
@/.72 phép biến hóa.-Là nói 18 giới qua 4 quán trí của người tu mà hình thành.-18x4=72.(4 trí do 8 thức chuyển).
@/.Phép Phân thân.-Là chỉ sự thể nhập một phần Pháp Thân qua quán trí.Sẽ có thể thiên biến vạn hóa.
Mười Pháp Giới 1.jpg
Mười Pháp Giới 1.jpg (100.73 KiB) Đã xem 1779 lần
Con xin Sám Hối, đây là Bản đồ Thập Đạo (mười con đường 01/ Địa Ngục đạo, 02/ Ngã Quỷ đạo, 03/ Súc Sanh đạo, 04/ Nhân đạo, 05/ A Tu La đạo, 06/ Thiên đạo, 07/ Thinh Văn đạo, 08/ Duyên Giác đạo, 09/ Bồ Tát đạo, 10/ Phật đạo) Còn Pháp Giới là Nhất Chân,
Nam Mô Tàng Thân A Di Đà Phật...
Sửa lần cuối bởi linhbuu vào ngày 10/11/07 17:05 với 1 lần sửa.
Lý do: Thập Đạo (mười con đường không phải là mười Pháp giới.)


TRỤ PHÁP VUƠNG GIA
TRÌ NHƯ LAI TẠNG
Thích Huệ Viên
Điều Hành Viên
Bài viết: 160
Ngày: 17/07/07 08:12
Giới tính: Nam

Re: CĐC(1)-CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thích Huệ Viên »

Thầy Linhbuu gửi bản đồ 10 pháp giới .-Đẹp quá.[/color

tangbong

7/.Hào quang Đức Bảo Thắng Như Lai.


*Tất cả chúng sanh đều có một viên Như Ý Bảo Châu,quý giá hơn tất cả bảo Châu trong thế gian.
Đó là địa vị Thiên Chân Bản Giác.Nhưng vì không nhận ra.mà phải chịu Vô minh tâm tối.
Như Kinh Pháp Hoa dạy:
PHẨM "NGŨ-BÁ ĐỆ-TỬ THỌ KÝ" THỨ TÁM.
-Kinh Diệu Pháp Liên Hoa:
"...............................
Thí như người nghèo cùng
Qua đến nhà bạn thân
Nhà đó rất giàu lớn
Bày đủ các tiệc ngon
Đem châu báu vô giá
Cột dính trong vạt áo
Thầm cho rồi bỏ đi
Gã say nằm không hay
Sau khi gã tỉnh dậy
Dạo đi đến nước khác
Cầu ăn mặc tự sống
Nuôi sống rất khốn khổ
Được ít cho là đủ
Chẳng lại muốn đồ tốt
Chẳng biết trong vạt áo
Có châu báu vô giá
Người thân hữu cho châu
Sau gặp gã nghèo này
Khổ thiết trách gã rồi
Chỉ cho châu trong áo.
Gã nghèo thấy châu đó
Lòng gã rất vui mừng
Giàu có các của cải
Tha hồ hưởng ngũ dục.
............................"

*Như Thế nếu người nào dám nhận ra viên bảo châu vô giá của mình tức là được ánh hào quang Đức Bảo Thắng Như Lai dẫn nhập Pháp Thân.
BảoThắngNL.jpg
BảoThắngNL.jpg (54.67 KiB) Đã xem 1729 lần


"Nhứt thiết hữu vi pháp.
Như mộng huyễn bào ảnh.
Như lộ diệc như điện,
ưng tác như thị quán."

http://daitangkinhvietnam.org
http://daitangkinhvietnam.org/tudien
http://daitangkinhvietnam.org/diendan
Thích Huệ Viên
Điều Hành Viên
Bài viết: 160
Ngày: 17/07/07 08:12
Giới tính: Nam

Re: CĐC(1)-CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thích Huệ Viên »

BA ĐỜI MƯỜI PHƯƠNG PHẬT.
Như vậy đó,trên con đường trở về Pháp giới tính nhiệm mầu.chúng ta sẽ gặp Đức Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Viên Mãn Báu Thân Lô Xá Na Phật, Đức Tỳ Lô Giá Na Phật.
NGHĨA LÀ:
*Tất cả tám vạn bốn ngàn Pháp Môn của Đạo Phật đều dạy GIỚI-ĐỊNH-HUỆ. đều nhầm mục đích đưa hành giả đến thể nhập Pháp Thân Vô Tướng Bất Động.
*Pháp Môn tuy nhiều mhưng có thể khái quát trong 5 Pháp môn lớn:
1/.Thiền Môn.
2/. Tịnh Môn.
3/.Mật Môn.
4/.Luật Môn.
5/.Giáo Môn.

*Trong tất cả các Pháp Môn đều có các Đức Như Lai làm Pháp chủ và vô số Bồ Tát,thinh văn,Bích Chi Phật tiếp dẫn độ sanh.có vô lượng thiên Long Bát Bộ Thánh chúng phù trì.
"THẬP PHƯƠNG TAM THẾ THẤT NHƯ LAI.
BÁ THẬP BÁT PHẬT TỌA BẢO ĐÀI.
LỤC ĐẠO CHÚNG SANH MONG GIẢI KHỔ.
CỬU U THẬP LỌAI THÓAT TRẦN AI.
NAN NÔ HỒNG RỊ HÁM BỒ TÁT.MAHATAT."


(Hình Flash này của Thầy Minh Phú hìnhdongphatgiao)


"Nhứt thiết hữu vi pháp.
Như mộng huyễn bào ảnh.
Như lộ diệc như điện,
ưng tác như thị quán."

http://daitangkinhvietnam.org
http://daitangkinhvietnam.org/tudien
http://daitangkinhvietnam.org/diendan
Thích Huệ Viên
Điều Hành Viên
Bài viết: 160
Ngày: 17/07/07 08:12
Giới tính: Nam

Re: CĐC(1)-CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thích Huệ Viên »

câu 4:
Ảo hóa không thân tỨc Pháp thân
nghĩa:
* Thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy
Ảo hóa thân là hiện tượng của Pháp thân
Biển Pháp thân ví: bản thể vô cùng
Thân ảo hóa tựa sóng mòi lao xao trên mặt nước

Lời giải:Dõi theo nguồn học thuật của các học phái Phật Giáo chúng ta thấy.
*Với Pháp Tánh Không Tuệ Học.thì bản thể Chân Như gọi là PHÁP THÂN.
*Với Pháp tướng Duy Thức học,gọi là A lại Da Thức,tàng thức,v.v...
*Với kinh Viên giác gọi là Niết Bàn Diệu Tâm.
*Với tư tưởng kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là Như Lai Tàng Bản Thể.
và v.v... còn nhiều Thuậtc Ngữ nữa cũng để chỉ cho một Bản Thể Chung cùng.
tỏa sáng.jpg
tỏa sáng.jpg (3.23 KiB) Đã xem 1690 lần


"Nhứt thiết hữu vi pháp.
Như mộng huyễn bào ảnh.
Như lộ diệc như điện,
ưng tác như thị quán."

http://daitangkinhvietnam.org
http://daitangkinhvietnam.org/tudien
http://daitangkinhvietnam.org/diendan
Thích Huệ Viên
Điều Hành Viên
Bài viết: 160
Ngày: 17/07/07 08:12
Giới tính: Nam

Re: CĐC(1)-CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thích Huệ Viên »

câu 4:(tt)
Kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy:
Phật bảo: A Nan ! Rằng tất cả chúng sanh vô thỉ đến nay, điên đảo nhiều cách, giống nghiệp tự nhiên gắn bó với nhau như chùm nho chen chúc trái. Những người tu hành không thành vô thượng Bồ Đề mà lại thành ngoại đạo, chư thiên, ma vương hoặc Thanh Văn, Duyên Giác đều do không biết hai thứ căn bản cho nên tu tập sai lầm, chẳng khác nào nấu cát mong được thành cơm, dù trải qua nhiều kiếp như vi trần, rốt cuộc vẫn không kết quả.

Những gì là hai thứ căn bản ?

Một, là căn bản sanh tử vô thỉ. Như ông hiện nay và tất cả chúng sanh cũng thế, hằng ngày sử dụng cái tâm phan duyên mà lầm cho là tự tánh của chính mình.

Hai, là căn bản Bồ Đề, Niết Bản vô thỉ. Như ông hiện nay, cái tánh thanh tịnh bản minh vốn có, nó nhậm vận tùy duyên, nhưng ông và tất cả chúng sanh lại bỏ sót mất đi, cho nên tuy cả ngày sống ở trong tánh thanh tịnh bản minh mà không hay không biết. Đành oan uổng lặn lội trong lục đạo chuyển luân !

Do vậy chúng ta biết rằng.-Cái Tánh Thanh Tịnh bản minh,hay còn gọi là PHÁP THÂN không phải riêng Chư Phật mới có mà là Tất cả chúng sanh đều sẳn đủ như nhau.
Chỉ tại chúng ta.bị món căn bản thứ nhất ở trên mà không thọ dụng được
*Trong Biển Pháp Thân này có chứa tất cả sóng ,mòi,bong bóng bọt địa,thủy,hỏa,phong v.v...(vì là Alạida Thức)chúng làm chất liệu để hình thành cái thân ngủ uẩn (ảo hóa thân)
Hay nói cách khác cái thân ảo huyễn của chúng ta là hiện tượng của Pháp Thân .
Mà chí đến Hóa Thân của Đức Phật cũng là hiện tượng của Pháp Thân.
*Nếu nói Thân ta .-Không là Pháp Thân cũng đúng mà chưa đúng.giống như nói lu,hủ chum chóe không phải là đất (nhưng ngòai đất không thể có lu.v.v...)
*Nếu nói Thân ta .- là Pháp Thân cũng đúng mà chưa đúng.giống như nói lu,hủ chum chóe là đất (vì tự nhiên đất không thể thành lu.v.v...).
ĐÂY LÀ CHÂN LÝ BẤT TỨC BẤT LY TRUNG ĐẠO .
Và cũng là ý nghĩa;
Ảo hóa không thân tỨc Pháp thân.
gốm.jpg
gốm.jpg (2.96 KiB) Đã xem 1680 lần


"Nhứt thiết hữu vi pháp.
Như mộng huyễn bào ảnh.
Như lộ diệc như điện,
ưng tác như thị quán."

http://daitangkinhvietnam.org
http://daitangkinhvietnam.org/tudien
http://daitangkinhvietnam.org/diendan
Thích Huệ Viên
Điều Hành Viên
Bài viết: 160
Ngày: 17/07/07 08:12
Giới tính: Nam

Re: CĐC(1)-CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thích Huệ Viên »

Câu 5:
PHÁP THÂN GIÁC LIỄU VÔ NHẤT VẬT

NGHĨA:
Nhận thức rõ hai thân pháp hóa
Chợt tỉnh ra rằng "vạn pháp giai không"

Lời giải:
Do quán chiếu vạn pháp, để tìm ra thật tướng.Hành giả nhận ra tất cả Pháp có 4 tướng:
1/.Sanh Tướng: Đây là biệt tướng của các Pháp,tướng này có là do các nhân các duyên hội tụ lại mà sanh khởi,Tướng này phàm phu chỉ nhìn bằng nhục nhãn đã thấy được.Nghĩa là các pháp hiển hiện ra rỏ ràng bằng tai nghe, mắt thấy,sờ đụng v.v…
2/.Trụ Tướng: Đây là tướng bền vững của các Pháp đối với mặt thời gian .Vì Thời gian là quy ước pháp của Phàm phu,nên trụ tướng là có sự can thiệp của tâm duyên lự.
3/.Dị Tướng:Là tướng biến họai của các Pháp,tướng này có sự can thiệp của Hành uẩn,sự chuyển biến u uẩn của Thức uẩn.Tướng này phải dùng quán trí và Pháp nhãn mới thấy được.
4/.Diệt tứơng:Là Tổng tướng,chân tướng của các Pháp là tướng Không,tướng tịch nhiên vắng lặng.Tướng này phải nhìn bằng Huệ nhãn mới thấy được.
Khi quán sát cả 4 tướng của các Pháp.Hành giả nhận ra rằng TẤT CẢ PHÁP ĐỀU KHÔNG TÁNH,bản chất là tịch nhiên vắng lặng.Là VẠN PHÁP GIAI KHÔNG.
Đó là ý nghĩa :
PHÁP THÂN GIÁC LIỄU VÔ NHẤT VẬT
o hóa.gif
o hóa.gif (26.14 KiB) Đã xem 1661 lần


"Nhứt thiết hữu vi pháp.
Như mộng huyễn bào ảnh.
Như lộ diệc như điện,
ưng tác như thị quán."

http://daitangkinhvietnam.org
http://daitangkinhvietnam.org/tudien
http://daitangkinhvietnam.org/diendan
Thích Huệ Viên
Điều Hành Viên
Bài viết: 160
Ngày: 17/07/07 08:12
Giới tính: Nam

Re: CĐC(1)-CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thích Huệ Viên »

Câu 6:
BẢN NGUYÊN TỰ TÁNH THIÊN CHÂN PHẬT
nghĩa:
Tánh thiên chân là thật tánh của mình
Mình là Phật vốn là thiên chân Phật

*Tất cả Pháp đều không có tự tánh.Nhưng Không phải là Ngoan Không,trống rổng không có gì.Mà nó mang ý nghĩa CHƠN KHÔNG-DIỆU HỮU.Đó là Cái Bản Thể Chơn không trạm tịch vắng lặng mà thường Minh (Chơn Không)nó mang tính chất:
* Bất sinh -bất diệt,
* bất đoạn -bất thường,
* bất nhất- bất dị
* bất khứ -bất lai.
Nhưng lại Năng sinh muôn Pháp (Diệu Hữu).
Đó là Tự tánh của tất cả chúng sanh và 10 phương Chư Phật đều có đủ như nhau.
Ngay nơi này Lục Tổ Huệ Năng đã nói:
"Nào dè tự tánh vốn không sanh diệt. Nào dè tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Nào dè tự tánh vốn không lay động. Nào dè tự tánh có công năng sinh ra muôn pháp. ..."
*Cái Tự Tánh này chính là Thiên Chân Phật.
*Đức Phật Thiên chân này.Chư Phật có mà mỗi chúng sanh cũng có sẳn đủ.
Tâm kinh Bác Nhả nói:
"Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn,
Sáng trong ngần chẳng bợn mải trần.
Làu làu một TÁNH THIÊN CHÂN,
BAO TRÙM MUÔN LỌAI CHẲNG PHÂN THÁNH PHÀM.

........"
(Tâm Kinh nghĩa)


Do vậy nên nói:
Tánh thiên chân là thật tánh của mình
Mình là Phật vốn là thiên chân Phật
thiên chân Phật.jpg
thiên chân Phật.jpg (52.66 KiB) Đã xem 1649 lần


"Nhứt thiết hữu vi pháp.
Như mộng huyễn bào ảnh.
Như lộ diệc như điện,
ưng tác như thị quán."

http://daitangkinhvietnam.org
http://daitangkinhvietnam.org/tudien
http://daitangkinhvietnam.org/diendan
Thích Huệ Viên
Điều Hành Viên
Bài viết: 160
Ngày: 17/07/07 08:12
Giới tính: Nam

Re: CĐC(1)-CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thích Huệ Viên »

Câu 7:
Ngũ uẨn phù hư không khỨ lai
nghĩa:
Thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán
Hợp rồi tan trong vũ trụ bao la
Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng
Nó hiện hữu với thời gian vô tận

*Ngủ Uẩn là gì?
Ngũ uẩn (zh. wǔyùn 五蘊, sa. pañca-skandha, pi. pañca-khandha, bo. phung po lnga ཕུང་པོ་ལྔ་), cũng gọi là Ngũ ấm (五陰), là năm (pañca) nhóm (skandha) tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con người, toàn bộ thân tâm. Ngoài ngũ uẩn đó ra không có gì gọi là cái "ta".
Ngũ uẩn là:
1. Sắc (zh. 色; sa., pi. rūpa), chỉ thân và sáu giác quan (Lục căn), do Tứ đại chủng (sa., pi. mahābhūta) tạo thành, đó là bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa. Sắc tạo nên các giác quan và đối tượng của chúng.
2. Thụ (zh. 受, sa., pi. vedanā), tức là toàn bộ các cảm giác, không phân biệt chúng là dễ chịu, khó chịu hay trung tính.
3. Tưởng (zh. 想, sa. saṃjñā, pi. saññā), là nhận biết các cảm giác như âm thanh, màu sắc, mùi vị..., kể cả nhận biết ý thức đang hiện diện.
4. Hành (zh. 行, sa. saṃskāra, pi. saṅkhāra), là những hoạt động tâm lí sau khi có tưởng, ví dụ chú ý, đánh giá, vui thích, ghét bỏ, quyết tâm, tỉnh giác...
5. Thức (zh. 識, sa. vijñāna, pi. viññāṇa), bao gồm sáu dạng ý thức liên hệ tới sáu giác quan: Ý thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
(nguồn)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_u%E1%BA%A9n
bieudoA.jpg
bieudoA.jpg (6.18 KiB) Đã xem 1630 lần
http://www.thuvienhoasen.org/ddpp-nguua ... enthuy.htm


"Nhứt thiết hữu vi pháp.
Như mộng huyễn bào ảnh.
Như lộ diệc như điện,
ưng tác như thị quán."

http://daitangkinhvietnam.org
http://daitangkinhvietnam.org/tudien
http://daitangkinhvietnam.org/diendan
Thích Huệ Viên
Điều Hành Viên
Bài viết: 160
Ngày: 17/07/07 08:12
Giới tính: Nam

Re: CĐC(1)-CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thích Huệ Viên »

Câu 7:(tt).
*Vị Trí của Bày Pháp NGỦ UẨN trong nền Giáo Lý Phật.
Trong nền Giáo lý Phật.Để chỉ rỏ Ngã & Pháp là KHÔNG nên Đức Phật đã nói nhiều khía cạnh của Bản Chất cái Ta (ngã) và cái của ta(pháp).
Cổ Đức có câu:"Học Phật.-Chiếu Thất Đại,tứ khoa,KHAI-HỢP văn tư tu vào Đệ nhất Nghĩa Thiên.
-Thế nào là Khai&hợp?
Đó là triển khai cái này,vắn tắc cái kia.
Thí Dụ:
*Giáo Lý 12 nhân duyên có nói DANH-SẮC.Danh sắc tức là Thân -Tâm (ngã).Đó là Sắc Tâm đều hợp.Khoa thư nhất.
*Đối với người chấp nặng về Tâm.Đức Phật nói pháp Ngủ Uẩn để phá chấp TÂM.Vì Ngủ Uẩn là nói.- 1 phần Thân (Sắc) và 4 phần Tâm (thọ,tưởng,hành,thức)là Vô ngã.Đó là Hợp sắc khai tâm.Khoa thứ nhì.
*Đối với người chấp nặng về Thân.Đức Phật dạy pháp Lục nhập để phá chấp Thân.vì Lục nhập là nói.-1 phần tâm (Ý).và 5 phần Thân (mắt,tai,mủi,lưởi ,thân).tất cả là vô ngã.Đó là hợp Tâm khai sắc.Khoa Thứ 3.
*Đối với người Tâm và Thân đều chấp nặng.Đức Phật nói pháp 12 xứ,và 18 giới,để dạy tất cả Pháp là Vô ngã.-Đây là sắc Tâm đều khai.Khoa Thứ 4.
bieudo-cantranthuc.jpg
bieudo-cantranthuc.jpg (11.9 KiB) Đã xem 1621 lần


"Nhứt thiết hữu vi pháp.
Như mộng huyễn bào ảnh.
Như lộ diệc như điện,
ưng tác như thị quán."

http://daitangkinhvietnam.org
http://daitangkinhvietnam.org/tudien
http://daitangkinhvietnam.org/diendan
Thích Huệ Viên
Điều Hành Viên
Bài viết: 160
Ngày: 17/07/07 08:12
Giới tính: Nam

Re: CĐC(1)-CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thích Huệ Viên »

Câu 7:(tt).
Như vậy,đối với người hiểu Đạo,thì Cái TA là không thật,Ngủ Uẩn là chất liệu để tạo thành TA giống như áng mây tan hợp trên bầu trời tự tánh.
"Dưới con mắt của người chứng đạo, thân con người kết hợp bởi ngũ uẩn, duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên thân của phàm nhân hay thân của thánh đức đều chung một dạng "phù hư". Vì là "phù hư" cho nên nó sanh diệt, khứ lai, tụ tán. Cái điểm ưu việt khác hơn người của con người chứng đạo là họ thấy rõ và biết kỹ rằng phù vân dù có sanh diệt, khứ lai, tụ tán nhưng nó không bao giờ mất mà nó vĩnh cửu khứ lai, sanh diệt, tụ tán trong bầu hư không vốn dĩ bất sanh bất diệt. Dưới cái nhìn của người chứng đạo, vấn đề sinh tử chỉ là chuyện tầm thường như vô vàn sự vật diệt sanh tan hợp khứ lai bình thường khác."
http://us.share.geocities.com/haitrieua ... I%20CA%201
bắt mây.jpg
bắt mây.jpg (3.67 KiB) Đã xem 1450 lần


"Nhứt thiết hữu vi pháp.
Như mộng huyễn bào ảnh.
Như lộ diệc như điện,
ưng tác như thị quán."

http://daitangkinhvietnam.org
http://daitangkinhvietnam.org/tudien
http://daitangkinhvietnam.org/diendan
Thích Huệ Viên
Điều Hành Viên
Bài viết: 160
Ngày: 17/07/07 08:12
Giới tính: Nam

Re: CĐC(1)-CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thích Huệ Viên »

Câu 8:
Tam đỘc thỦy bào hư xuẤt mỘt
nghĩa:
* Gọi tam độc thực tánh không hề độc
Ví như bọt bèo, sanh diệt huyễn hư
Hễ u mê thì tam độc hoành hành
Bằng tỉnh thức, không sao tìm được chúng.

TAM ĐỘC.-Tức Tham-Sân-Si ,là 3 món căn bản Phiển não mà người Tu cần phải hóa giải trừ diệt.
*Đại Trí Độ Luận dạy:
Nếu còn thấy Tham sân si để trừ diệt,còn thấy mình đã hóa giải hết tham sân si.Thì chỉ hưởng được Phước báu nhơn Thiên.
Tại sao lại như vậy?
-Vì còn thấy mình tham,mình sân,mình si.v.v..
-Vì còn Thấy mình hết tham,mình hết sân,mình hết si v.v...
Như vậy là còn Ngã chấp.
Tất cả hành tướng ,ý niệm v.v... còn mang dáng vấp Ngã tướng đều là Hữu Lậu Pháp. (ĐTĐL).
(vì hữu lậu nên chỉ hưỡng phước báu nhân thiên.).
*Khi hành giả đã xã Ngã xã Pháp .-Thì thấy Tam Độc tham sân si là hư huyễn.
Tam Tổ nói: “Mắt nếu chẳng ngủ các mộng tự trừ. Tâm nếu không khác muôn pháp nhứt như. ..."
Đó là ý nghĩa:
Tam đỘc thỦy bào hư xuẤt mỘt
Đến đây ,Viên đã giới thiệu xong Thi ca 1 Chứng Đạo Ca .
Nếu có chút ít công đức nào trong việc Học Pháp,
*Kính xin hồi hướng Pháp Giới Chúng sanh đồng Thành Phật Đạo.
*Kính xin hồi hướng diễn đàn daitangkinhvietnam Tõa Sáng nơi nơi.
*Kính chúc Các Bạn Thân Tâm an lạc.
(Kính mời Các Bạn đón xem Chứng Đạo Ca 2.-Vào ngày gần đây).
Thích Huệ Viên.
Kính Lạy.
khể thủ.jpg
khể thủ.jpg (5.14 KiB) Đã xem 1447 lần


"Nhứt thiết hữu vi pháp.
Như mộng huyễn bào ảnh.
Như lộ diệc như điện,
ưng tác như thị quán."

http://daitangkinhvietnam.org
http://daitangkinhvietnam.org/tudien
http://daitangkinhvietnam.org/diendan
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]0 khách