Tất Cả Chư Phật Đều Bình Đẳng

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Tất Cả Chư Phật Đều Bình Đẳng

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Tất Cả Chư Phật Đều Bình Đẳng

Tất cả Chư Phật Trí Huệ Lực Dụng đều bình đẳng chỉ là vì căn tánh chúng sanh sai biệt nên mới có sự thị hiện sai biệt.

Chúng sanh cõi Ta Bà vì nghiệp lực sâu dày cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiên nơi cõi Ta Bà cũng là ứng theo Tâm của chúng sanh.

Như trong Kinh Bi Hoa nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thọ mạng 80 tuổi nhưng sự độ sanh của Ngài cùng Đức Phật A Di Đà thị hiện thọ mạng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp thì đều như sau không có sai khác.

Trong Kinh Mật Tông thường hay nói đến Đức Phật Đai Nhật (Tỳ Lô Giá Na), Đức Phật Đại Nhật là Báo Thân Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Đức Phật Đại Nhật ở trong hư không hiện thân khắp tất cả các thế giới hải giảng nói Bồ Tát Hạnh Hải cho Chư Bồ Tát cùng tận vị lai tế không có ngừng nghỉ.

Trong Kinh Phật dạy rằng Tất Cả Chư Phật có 4 Sự Bình Đẳng:

1-Trí Bình Đẳng = Đủ 4 Trí Của Phật
2-Thân Bình Đẳng = Đủ 3 Thân Phật, Phước Đức, Tướng Hảo, Lực Dụng
3-Ngữ Bình Đẳng = Khai Mở Phương Tiện khiến chúng sanh vào Phật Đạo
4-Tự Bình Đẳng = Đồng đủ 10 Đức Hiệu, đủ tất cả công đức thế gian, xuất thế gian.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Tất Cả Chư Phật Đều Bình Đẳng

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

PL thấy tên chủ đề đã nói lên tất cả ,PL không có gì thảo luận trong đề tài này ! KÍNH


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Tất Cả Chư Phật Đều Bình Đẳng

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Tất cả chúng sanh đều bình đẳng! Phải vậy không?


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Tất Cả Chư Phật Đều Bình Đẳng

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:Tất cả chúng sanh đều bình đẳng! Phải vậy không?
Bình đẳng về cái gì?


supermad.
Bài viết: 37
Ngày: 27/03/08 03:51
Giới tính: Nam

Re: Tất Cả Chư Phật Đều Bình Đẳng

Bài viết chưa xem gửi bởi supermad. »

Chanhientam đã viết:
VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:Tất cả chúng sanh đều bình đẳng! Phải vậy không?
Bình đẳng về cái gì?
.

Kính thưa, Quý chư Hòa thượng, đại đức Tăng Ni, Hiền giả Phật Tử.

Chúng sanh cùng Chư Phật Bình đẳng.

Phật đồng đẳng, chúng sanh đồng đẳng. Phật =giác, chúng sanh= mê, như hai mặt đồng tiền. Vậy thì, mặt hình hay mặt chử củng là đồng tiền.

Cái chúng sanh khác Phật là chấp Nhân Ngã. Khi nào ai không chấp ngã thì ngay lúc đó là "Phật", ngược lại là chúng sanh.


supermad.
Bài viết: 37
Ngày: 27/03/08 03:51
Giới tính: Nam

Re: Tất Cả Chư Phật Đều Bình Đẳng

Bài viết chưa xem gửi bởi supermad. »

Phật Và Chúng Sanh Đồng Thể Không Đồng Dụng
.

Điều này "như" là không sai, nhưng thật ra chỉ có chúng sanh mới "dụng", chớ Phật không có "dụng", nói Phật có "dụng" là có năng dụng, sở dụng, tức là có , còn, năng và sở chẳng hóa ra phỉ báng chư Phật ba đời.

Hồi Phật còn tại thế thuyết pháp, mà Ngài còn cảnh giác trước cái nghĩ sai lầm này bằng câu nói : Từ khi thành Đạo dưới cội Bồ đề, cho đến khi Nhập Niết Bàn chưa từng nói một chử.

Vả lại, Phật đi bằng chân, chúng sanh củng đi bằng chân, Phật nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, chúng sinh củng nhìn bằng mắt nghe bằng tai ... cho đến ăn ngũ nghĩ, có chổ nào là khác chúng sanh, cho nên nói "Dụng" không đồng là không thỏa đáng.

Như vậy, Phật và chúng sanh khác nhau chổ nào. Đó là "Tâm".

Phật thì "dụng " mà vô Tâm, còn chúng sinh "dụng" mà sinh vọng tâm.

Phật ăn cơm bằng miệng, còn chúng sinh ăn cơm bằng "Tâm", Phật nhìn bằng mắt, còn chúng sanh nhìn bằng "vọng nhản tâm điên đảo". ....

Cho nên , Pháp hóa danh tự lên chút xíu, thì nói là Phật nhìn bằng Thanh Tịnh Pháp Nhản, còn chúng sanh nhìn bằng con mắt bị vọng tâm sanh khởi che lấp.

Chính vọng tâm diên đảo, đã sanh ra chúng sanh, chứ "Phật" thì không từ cái gì sanh, ai nói "phật" có sanh, có tu, có thành "Phật" là còn điên đảo .

Vì còn vọng tâm điên đảo nên phải dẩn dắt từ từ cho sanh "Tín Tâm kiên cố" làm phương tiện để tận trừ vọng tâm nên phải nói có sanh, có tu, có thành tựu,và có quả vị thánh từ Tu Đà Hoàn cho đến Chánh đẳng chánh giác.

Cho nên, vọng tâm là mấu chốt.

  • Tam điễm như tinh tượng.
    móc câu tựa nguyệt tà.
    Phi mao tòng đới giác.
    Phật Tổ dử do tha.

Mang lông đội sừng hay là Phật là Tổ củng từ chử Tâm có ba điễm như ba ngôi sao và lưởi hái như ánh trăng tà. Không có thế lực bên ngoài nào có thể ban phát danh tự "Phật" hay "Tổ" cho chúng sanh cả.

Vả lại, chúng sanh ngoài vọng tâm hiện tại, còn tập khí do nhiều đời nhiều kiếp huân tập từ những vọng tâm sinh khởi trước đó. Thí dụ như kiếp này quy y Tam bảo, nguyện không còn tham sân si, nhưng tham thì không tham, mà đi mua đồ thì cứ trả giá, cò kè bớt một thêm hai. Đó củng là tập khí tham còn tồn lưu trong tàng thức. Sân thì không sân đến nổi đỏ mặt bừng tai, xách dao mã tấu, nhưng chỉ động đến danh thôi là "tâm động" ngay. đó củng là tập khí. Thí dụ như có ai nói :"Ông mà tu cái gì, có mà tu hú!" là ma nhập liền!

Bởi vậy, chúng ta phải luôn luôn tinh tấn tu tập, không sinh tâm khi khởi "dụng", và kiên trì Niệm Phật để dứt tuyệt luôn tập khí trong táng thức.

Nhưng có lẻ nói thì dể, mà thực hành thì rất khó, bởi vì tập khi nên khi dụng là sanh tâm, cho nên chúng sanh thay vì sanh vọng tâm phân biệt , chúng ta phải phát khởi Tâm đại bi cùng khắp, mọi lúc mọi nơi như "ChinSu" Thơm ngon tới giọt cuối cùng, còn chúng sanh sanh đại bi tâm tới hơi thở ra cuối cùng.


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
kinhle kinhle kinhle


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Tất Cả Chư Phật Đều Bình Đẳng

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

supermad. đã viết:
Phật Và Chúng Sanh Đồng Thể Không Đồng Dụng
.Điều này "như" là không sai, nhưng thật ra chỉ có chúng sanh mới "dụng", chớ Phật không có "dụng", nói Phật có "dụng" là có năng dụng, sở dụng, tức là có , còn, năng và sở chẳng hóa ra phỉ báng chư Phật ba đời. Hồi Phật còn tại thế thuyết pháp, mà Ngài còn cảnh giác trước cái nghĩ sai lầm này bằng câu nói : Từ khi thành Đạo dưới cội Bồ đề, cho đến khi Nhập Niết Bàn chưa từng nói một chử.
Phật thì "dụng " mà vô Tâm, còn chúng sinh "dụng" mà sinh vọng tâm.
Phần trên viết hay nên im lặng, phần này thì ... góp ý nghe.
. Trong một đoạn mà lúc kêu không dụng lúc nói dụng, vậy xin hỏi dụng hay không dụng? Dụng mà vô tâm thì cũng là dụng sao nói không dụng?
. Phật nói ta không nói một chữ, thì đâu có nghĩa là Phật đã không có dụng? Không nói có nghĩa là : Cái đó là tùy duyên nghe, chỉ là dụng thôi nghe. Đừng lấy mấy cái đó làm tướng chân lý phổ quát nghe. Cái nói đó là do cảm ứng với chúng sanh ở cõi Ta bà mà có nghe v.v... Đại khái là vậy. Ở cõi Hương tích đó thì ngửi hương thành đạo, không cần phải thuyết. Mỗi cõi giới, Phật có một cái dụng khác nhau. Đó là tùy tâm của chúng sanh ở cõi giới đó mà ứng hiện.
Đại thừa khởi tín luận đã nói "Nghĩa của chân như có ba thứ thể tướng và dụng", thì không thể nói Phật không có dụng.

Chân Như với thể, tướng và dụng như thế, Phật và chúng sanh đồng có. Chỉ vì mê hay tỉnh mà dụng của chúng sanh chỉ hạn cuộc trong "nghiệp" và đưa đến cái quả không được thường lạc ngã tịnh. Không như Phật là trùm khắp. Có điều, dung của Phật là dụng mà không dụng, chỉ do cảm ứng với tâm chúng sanh mà hiện, không do tác ý mà hiện.
supermad. đã viết:Vả lại, Phật đi bằng chân, chúng sanh củng đi bằng chân, Phật nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, chúng sinh củng nhìn bằng mắt nghe bằng tai ... cho đến ăn ngũ nghĩ, có chổ nào là khác chúng sanh, cho nên nói "Dụng" không đồng là không thỏa đáng.
Đã gọi là Phật rồi, thì cái tối thiểu mà Phật phải có là lục căn hổ dụng (thật ra hàng đãi Bồ tát đã có cái dụng này). Vì thế chúng sanh có nghiệp lực cõi ta bà phải có tai, tai không điếc, mới nghe được. Chứ Phật thì không như thế. Thành lấy một chút xíu đó để kết luận dụng của Phật và chúng sanh đồng thì hơi ... hạn chế.
supermad. đã viết:Phật ăn cơm bằng miệng, còn chúng sinh ăn cơm bằng "Tâm", Phật nhìn bằng mắt, còn chúng sanh nhìn bằng "vọng nhản tâm điên đảo". ....
[/quote]
Ý Sup muốn nói chúng sinh ăn cơm có phân biệt lựa chọn?
Nhưng xin đừng nói quá tắc như vậy. Bởi tâm vô hình vô tướng ăn thế nào. Nếu là tâm của chúng sinh thì chỉ là những dòng suy nghĩ và cảm giác, làm sao ăn cơm. Nếu đúng là Phật thì Phật không nhất thiết phải nhìn bằng mắt. Vả lại, bạn đã nói " Nói dụng của Phật mà có năng sở thì hủy báng chư Phật". Bởi có mắt có cảnh giới để nhìn tức đã có năng sở.
Những tướng đó đều là tướng dụng ứng với tâm chúng sinh mà hiện thôi. kinhle


supermad.
Bài viết: 37
Ngày: 27/03/08 03:51
Giới tính: Nam

Re: Tất Cả Chư Phật Đều Bình Đẳng

Bài viết chưa xem gửi bởi supermad. »

8-> 8-> 8->
Chanhientam đã viết:Đại thừa khởi tín luận đã nói "Nghĩa của chân như có ba thứ thể tướng và dụng", thì không thể nói Phật không có dụng.
.

Đại thừa khởi tín luận nào?

1/Đại thừa khởi tín luận mang ẩn dụ chính là hành giả nơi Phát Bồ Đề Tâm (Đại Thưà), khởi lên Tín tâm mà luận giải các nghĩa thế tục đế, đệ nhất nghĩa đế. Như vậy, mới chính là :"Đại Thừa khởi tín luận". Ngược lại Coi chừng là "Thư Viện Hoa Sen_Luận"

2/Chử và nghĩa là vô tướng, nhưng không thể không có "chử và nghiã" mà có được Pháp. Cho nên, chổ nói :"Ba thứ Thể tướng Dụng" củng là cái "Dụng" , chổ "tham cứu" thì chân như là : :-SS

3/ Trước nói Không có dụng, là phá bỏ chấp trước "Chử", sau củng phải mượn chử để giải thích nghĩa , Chử "tác" chử Hành, chử "Dụng" thì củng gần tương đương , chử "Dụng" thì mang nghĩa dễ thông hơn . Nghĩa đã thông thì chử củng bỏ luôn.

4/ Cho nên :"Nghĩa của "Chân Như" vô tướng, vô tác, bất khã ngôn thuyết, bất khã tư nghì" Chẳng phải chỗ thể là chân như, chẳng phải chổ tướng là chân như, chẳng phải chổ dụng là chân như,...

Được biết CHT là bậc kiến giải vượt bậc, nói một hiểu mười , chưa hết câu hỏi đã có thể trả lời, nay thử hỏi hiền giả CHT một câu: "không có mê_ tỉnh. Dẹp qua Vọng_ chân. chẳng phân Phật_ chúng sinh. Thì thử nói một câu "Phật Pháp"?.


Hình đại diện của người dùng
baby
Bài viết: 60
Ngày: 01/01/08 05:20

Re: Tất Cả Chư Phật Đều Bình Đẳng

Bài viết chưa xem gửi bởi baby »

Cho làm thầy bói thử một lần, supermad là Nhu Thuận? B-) Tôi sẽ dẫn chứng điều nghi ngờ này sau.
Được biết CHT là bậc kiến giải vượt bậc, nói một hiểu mười , chưa hết câu hỏi đã có thể trả lời, nay thử hỏi hiền giả CHT một câu:
Câu này lượm ở đâu? Nghe quen quá! Có câu nào khác hay hơn hông?


Rời bỏ miền quê đến thị thành
Nào đâu phải phụ cái xuân xanh
Bớt màu phàm tục thêm màu đạo
Mở cửa từ bi sáng cửa tình
Niệm Phật, trì kinh đền chín chữ
Tâm thanh, chiền vắng đáp ba sinh
Đời nay phụ nữ còn như thế
Ai người quân tử gắng xem kinh!
Tác giả: anvui
Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: Tất Cả Chư Phật Đều Bình Đẳng

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

=D> =D> =D> =D> BaBy


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Tất Cả Chư Phật Đều Bình Đẳng

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

"không có mê_ tỉnh. Dẹp qua Vọng_ chân. chẳng phân Phật_ chúng sinh. Thì thử nói một câu "Phật Pháp"?.
Không Chân Không Vọng, Không Phật Không Chúng Sanh, Không Mê Không Giác lại còn Hỏi Phật Pháp như vậy là Vọng Tròng Thêm VọngOm Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
supermad.
Bài viết: 37
Ngày: 27/03/08 03:51
Giới tính: Nam

Re: Tất Cả Chư Phật Đều Bình Đẳng

Bài viết chưa xem gửi bởi supermad. »

kimcang đã viết:
"không có mê_ tỉnh. Dẹp qua Vọng_ chân. chẳng phân Phật_ chúng sinh. Thì thử nói một câu "Phật Pháp"?.
Không Chân Không Vọng, Không Phật Không Chúng Sanh, Không Mê Không Giác lại còn Hỏi Phật Pháp như vậy là Vọng Tròng Thêm Vọng
8->

Nói khác hỏi.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách