Kinh Trường bộ

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TRƯỜNG BỘ

TẬP I, II

(Số thứ tự 1, 2)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Ấn hành PL. 2535 - 1991

MỤC LỤC KINH TRƯỜNG BỘ TẬP IMỤC LỤC KINH TRƯỜNG BỘ TẬP II
1. KINH PHẠM VÕNG18.KINH XÀ-NI-SA
2. KINH SA MÔN QUẢ19. KINH ĐẠI ĐIỂN TÔN
3. KINH AMBATTHA20. KINH ĐẠI HỘI
4. KINH SONADANDA21. KINH ĐẾ THÍCH SỞ VẤN
5. KINH KUTADANTA22 KINH ĐẠI NIỆM XỨ
6. KINH MAHALI23. KINH TỆ TÚC
7. KINH JALIYA24. KINH BA LÊ
8. KINH KASSAPA25. KINH ƯU ĐÀM BÀ LA SƯ TỬ HỐNG
9. KINH POTTHAPADA26. KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG SƯ TỬ HỐNG
10. KINH SUBHA27. KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN
11. KINH KEVADDHA28. KINH TỰ HOAN HỶ
12. KINH LOHICCA29. KINH THANH TỊNH
13. KINH TEVIJJA30. KINH TƯỚNG
14. KINH ĐẠI BỔN31. KINH GIÁO THỌ THI-CA-LA-VIỆT
15. KINH ĐẠI DUYÊN32 KINH A-SÁ-NANG-CHI
16. KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN33. KINH PHÚNG TỤNG
17. KINH ĐẠI THIỆN KIẾN VƯƠNG34. KINH THẬP THƯỢNG


 KINH TRƯỜNG TRỌN BỘ 34 KINH HẾT

------------------------------------------------------------------------------------

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TRƯỜNG BỘ

TẬP I, II

(Số thứ tự 1, 2)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Ấn hành PL. 2535 - 1991

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

của

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

1.     Hòa thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN

2.     Hòa thượng THÍCH ĐÔN HẬU

3.     Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

4.     Hòa thượng THÍCH MẬT HIỂN

5.     Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH

6.     Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU

7.     Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

8.     Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG

9.     Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT

9.     Hòa thượng MAHÀ SARAY

11.    Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM.

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THANH TỪ

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

Trưởng ban Thư ký: Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN

Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI.

Nguyên bản: PALI

Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Pages

Subscribe to RSS - Kinh Trường bộ