Kinh Tương Ưng bộ

Quý vị bấm vào đường dẫn bản kinh muốn xem, bên phải phía trên cùng sẽ có thanh mục lục trọn bộ 5 tập.

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP I MỤC LỤC

Tập 1, Chương 1:

Tương Ưng Chư Thiên

Tập 1, Chương 7:

Tương Ưng Bà-La-Môn

Tập 1, Chương 2:

Tương Ưng Thiên Tử

Tập 1, Chương 8:

Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa

Tập 1, Chương 3:

Tương Ưng Kosala

Tập 1, Chương 9:

Tương Ưng Rừng

Tập 1, Chương 4:

Tương Ưng Ác Ma

Tập 1, Chương 10:

Tương Ưng Dạ-Xoa

Tập 1, Chương 5:

Tương Ưng Tỳ-Kheo Ni

Tập 1, Chương 11:

Tương Ưng Sakka

Tập 1, Chương 6:

Tương Phạm Thiên

 

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP I MỤC LỤC, MƯỜI MỘT CHƯƠNG HẾT

-----------------------

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP II MỤC LỤC

Tập 2, Chương 1:

Tương Ưng Nhân Duyên

Tập 2, Chương 6:

Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính

Tập 2, Chương 2:

Tương Ưng Minh Kiến

Tập 2, Chương 7:

Tương Ưng Ràhula

Tập 2, Chương 3:

Tương Ưng Giới

Tập 2, Chương 8:

Tương Ưng Lakkhana

Tập 2, Chương 4:

Tương Ưng Vô Thỉ (AnamaTagga)

Tập 2, Chương 9:

Tương Ưng Thí Dụ

Tập 2, Chương 5:

Tương Ưng Kassapa

Tập 2, Chương 10:

 

Tương Ưng Tỷ-Kheo

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP II MỤC LỤC, MƯỜI CHƯƠNG HẾT

-----------------------------------------

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP III MỤC LỤC

Tập 3, Chương 1:

Tương Ưng Uẩn

Tập 3, Chương 8

Tương ưng loài rồng

Tập 3, Chương 2:

Phẩm Tương Ưng Ràdha

Tập 3, Chương 9

Tương ưng kim xí điểu

Tập 3, Chương 3:

Tương Ưng Kiến

Tập 3, Chương 10

Tương ưng Càn-thát-bà

Tập 3, Chương 4

Tương ưng nhập

Tập 3, Chương 11

Tương ưng thần mây

Tập 3, Chương 5:

Tương ưng sanh

Tập 3, Chương 12

Tương ưng Vacchagota

Tập 3, Chương 6

Tương phiền não

Tập 3, Chương 13

Tương ưng thiền

Tập 3, Chương 7:

Tương ưng Sariputta

 

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP III MỤC LỤC, 13 CHƯƠNG HẾT

---------------------------

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP IV MỤC LỤC

Tập 4, Chương 1:

Tương Ưng Sáu Xứ

Tập 4, Chương 6:

Tương Ưng Moggalana

Tập 4, Chương 2:

Tương Ưng Thọ

Tập 4, Chương 7:

Tương Ưng tâm

Tập 4, Chương 3:

Tương Ưng Nữ Nhân

Tập 4, Chương 8:

Tương Ưng Thôn Trưởng

Tập 4, Chương 4: Tương Ưng Jambukhàdaka

Tập 4, Chương 9:

Tương Ưng Vô Vi

Tập 4, Chương 5:

Tương Ưng Samandaka

Tập 4, Chương 10:

Tương ưng không thuyết

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP IV MỤC LỤC, 10 CHƯƠNG HẾT

-------------------------------------

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP V MỤC LỤC

Tập 5, Chương 1:

Tương Ưng Đạo

Tập 5, Chương 7:

Tương Ưng như ý túc

Tập 5, Chương 2:

Tương Ưng Giác Chi

Tập 5, Chương 8:

Tương Ưng Anuruddha

Tập 5, Chương 3:

Tương Ưng Niệm Xứ

Tập 5, Chương 9:

Tương Ưng Thiền

Tập 5, Chương 4:

Tương Ưng Căn

Tập 5, Chương 10:

Tương Ưng Hơi Thở Hơi Thở Ra

Tập 5, Chương 5:

Tương Ưng Chánh Cần

Tập 5, Chương 11:

Tương Ưng Dự Lưu

Tập 5, Chương 6:

Tương ưng Lực

Tập 5, Chương 12:

Tương Ưng Sự Thật

KINH TƯƠNG ƯNG TẬP V MỤC LỤC, 12 CHƯƠNG HẾT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TƯƠNG ƯNG BỘ

TẬP I, II, III,IV, V

(Số Thứ Tự 12, 13, 14, 15, 16)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Ấn hành PL. 2537 - 1993

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

của

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

1.     Hòa thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN

2.     Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

3.     Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH

4.     Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU

5.     Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

6.     Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG

7.     Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT

8.     Hòa thượng MAHÀ SARAY

9.     Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM.

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THANH TỪ

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

Trưởng ban Thư ký: Cư sĩ TRẦN TUẤN MẪN

Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI.

Nguyên bản: PALI

Việt dịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Nguyện đem công công đức hoàn thiện phiên bản điện tử 5 bộ Nikaya, hồi hướng hết thảy chúng sanh, nghe được chánh pháp, thấy được chánh pháp, sống trong chánh pháp, liễu tri chánh pháp, rốt ráo đều thành tựu quả vị tối thượng bồ đề. Và nguyện cho Phật giáo Việt Nam sớm có được bộ Đại Tạng Kinh hoàn chỉnh.

 

 

Pages

Subscribe to RSS - Kinh Tương Ưng bộ