Xuân Canh Dần

image

KÍNH lạy Chư Phật mười phương

MỪNG năm Canh Dần khoe sắc đào mai

MÙA xuân cầu chúc thế nhân

XUÂN về én báo tinh cần chuyên tu

CANH hung hóa kiết Lăng già

DẦN dần kiến ngộ muôn đời sáng trăng

PHƯỚC huệ ảnh chiếu bao la

HẬU lai khứ vãng Ta bà dạo chơi.

 

Xuân 2010

Thích Nữ Giới Hương