Người Sắp Chết Phải Thế Nào

Việc quan trọng nhất trong đời, không gì hơn sanh tử. Một hơi thở không trở vào, là đã qua đời sau, mà nếu có một niệm sai lạc, tất nhiên phải luân hồi. Cúi mong Ngài dủ lòng từ, dạy bảo chúng con rõ ràng về cách thức niệm Phật vãng sanh.

Hòa Thượng bảo: “Phàm người nào khi mạng gần chung, muốn sanh tịnh độ, phải đừng sợ chết. Nên nghĩ thân này là nhiều khổ, đủ thứ bất tịnh ác nghiệp giao xen, nếu bỏ đặng nó mà siêu sanh tịnh độ chắc sẽ hưởng vô lượng sự an vui mà giải thoát nỗi khổ sanh tử, không khác nào cởi bỏ áo cũ, được mặc áo mới, tốt hơn. Muốn như thế, phải làm sao buông bỏ cả thân tâm, chớ nên mến tiếc. Còn, khi phải bịnh nặng liền nghĩ lẽ vô thường, một lòng chờ chết. Dặn kỹ người nhà và người nuôi bịnh nếu có ai đến thăm thì nên niệm Phật chứ không đặng nói chuyện tạp và việc hay dở trong nhà.

Việc chết là việc lớn, mỗi người phải tự gắng công gắng sức mới được. Nếu niệm sai lầm thì nhiều kiếp thọ khổ, đừng ỷ lại nơi người. Bình nhựt phải lo tinh tấn niệm Phật đừng để khi khát nước mới đào giếng thì e rằng khó.


Người Sắp Chết Phải Thế Nào?

Thích Tịnh Đức

Mục đích của người tu Tịnh nghiệp là cốt làm sao hiện đời trừ được vọng niệm và sau khi mạng chung, được vãng sanh Cực lạc để thành tựu đạo lực mà giải thoát chúng sanh. Tuy biết, về phần NHÂN là vậy, nhưng nếu thiếu DUYÊN, thật cũng khó đảm bảo được toại nguyện với những người mà căn cơ còn kém.

Dưới đây là những lời vàng ngọc của Ngài THIỆN ĐẠO Hòa thượng đã chỉ vẻ, mời quý Liên hữu lãm tường.

Có một người đến bạch Ngài Thiện Đạo như vầy: Bạch Hòa Thượng!

Việc quan trọng nhất trong đời, không gì hơn sanh tử. Một hơi thở không trở vào, là đã qua đời sau, mà nếu có một niệm sai lạc, tất nhiên phải luân hồi. Cúi mong Ngài dủ lòng từ, dạy bảo chúng con rõ ràng về cách thức niệm Phật vãng sanh.

Bởi con còn e rằng, khi bệnh nặng đến, hoặc gần chết, thì tâm thức tán loạn khó giữ chánh niệm, hoặc có thể át mất tịnh nhơn đi mà không giải thoát. Một lần nữa mong Ngài vui lòng chỉ dạy! Hòa Thượng bảo: “Phàm người nào khi mạng gần chung, muốn sanh tịnh độ, phải đừng sợ chết. Nên nghĩ thân này là nhiều khổ, đủ thứ bất tịnh ác nghiệp giao xen, nếu bỏ đặng nó mà siêu sanh tịnh độ chắc sẽ hưởng vô lượng sự an vui mà giải thoát nỗi khổ sanh tử, không khác nào cởi bỏ áo cũ, được mặc áo mới, tốt hơn. Muốn như thế, phải làm sao buông bỏ cả thân tâm, chớ nên mến tiếc. Còn, khi phải bịnh nặng liền nghĩ lẽ vô thường, một lòng chờ chết. Dặn kỹ người nhà và người nuôi bịnh nếu có ai đến thăm thì nên niệm Phật chứ không đặng nói chuyện tạp và việc hay dở trong nhà. Cũng không cần an ủi ngọt ngào hay xả giao cầu chúc, vì đó phần nhiều đều là lời dối giả. Như rủi bịnh nhơn gần miền, người thân thuộc không đặng khóc kể và oán trách buồn rầu mà làm loạn rối tâm thần để mất chánh niệm của kẻ bịnh.

Chỉ nên đồng thanh niệm Phật để giúp họ vãng sanh là hơn. Nếu có buồn, khóc thì cũng phải để đợi tắt hơi thật lâu, mới được, vì sợ người bịnh nghe mà có chút tâm luyến đời, bèn thành trở ngại không đặng giải thoát. May mà có bậc thông hiểu về Tịnh độ, thường đến khuyến khích mà không gì được hạnh phúc bằng. Người tu Tịnh nghiệp theo y đấy thực hành quyết định sẽ được siêu sanh không nghi ngại.

Ngoài ra, nếu tìm thấy uống thuốc, không hề gì, nhưng phải nên hiểu, thuốc chỉ trị bịnh mà không trị mạng. Mạng nếu đã chết, thuốc cũng chẳng làm chi. Còn như giết thú vật để làm thuốc, việc ấy không nên. Vì như thế chỉ gây thêm tội bất công, mâu thuẫn không lợi cho bịnh nhơn. Đến như cầu thần tế quỷ, người Phật tử lại càng phải cẩn thận chớ có làm những việc thuộc mê tín, ngoài mục đích vãng sanh.

Tôi thường thấy nhiều người, bịnh thường thì niệm Phật lễ tán phát nguyện cầu sanh lăn xăn mà đến khi lâm bịnh lại sợ chết và không nghe nói gì đến việc giải thoát vãng sanh cả.

Khi hết hơi, mạng tận, người nhà mới nổi chuông hộ niệm thời có khác nào đợi lũ cướp buồm rồi mới lo đóng cửa!!!

Việc chết là việc lớn, mỗi người phải tự gắng công gắng sức mới được. Nếu niệm sai lầm thì nhiều kiếp thọ khổ, đừng ỷ lại nơi người. Bình nhựt phải lo tinh tấn niệm Phật đừng để khi khát nước mới đào giếng thì e rằng khó.

(Rút trong bộ NIỆM PHẬT CẢNH)

tkl