Kinh Vạn Phật - Kinh Phật Thuyết Phật Danh 440

Kinh Phật thuyết Phật danh, Phật nói ra một vạn một ngàn một trăm vị Phật, tuy có vị trùng danh, nhưng chẳng phải trùng Phật, chúng ta đọc hết bộ kinh này, như đến được cảnh giới Phật, thật là một bộ kinh tối thượng Ðại thừa, phước đức vô lượng vô biên.

Kinh nói: "Có người phạm tội trong căn bổn, muốn sám hối, phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sạch mới, chẳng ăn huân tân v.v..."

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân. Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh. Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành. Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Kinh Vạn Phật - Kinh Phật Thuyết Phật Danh 440

(Chánh Tân Tu Đại Tạng, tập thứ 14, Kinh Tập bộ, Tr. 114, số hiệu 440, 12 quyển, Phật Thuyết Phật Danh Kinh, Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi Tại Hồ Tương Quốc, Tần Thái Thượng Văn Tuyên Công Đệ dịch.

Ngoài ra còn một quyển cùng tên, Tr. 185, số hiệu 441, 30 quyển, Phật Thuyết Phật Danh Kinh, không ghi tên người dịch, bttdtkvn)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Lưu Chi

Việt dịch: Thích Thiện Chơn

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, 2000

MỤC LỤC

- Lời tựa

- Ðầu Quyển Sự Nghi

- Quyển Thứ 01

- Quyển Thứ 02

- Quyển Thứ 03

- Quyển Thứ 04

- Quyển Thứ 05

- Quyển Thứ 06

- Quyển Thứ 07

- Quyển Thứ 08

- Quyển Thứ 09

- Quyển Thứ 10

- Quyển Thứ 11

- Quyển Thứ 12

- Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

- Bài Sám Nhất Tâm

LỜI TỰA

Nhân mùa kiết Ðông tại chùa Phước Lâm, xã Thân Cửu Nghĩa quận Bến Tranh, tỉnh Ðịnh Tường. Chúng tôi được Ðại Ðức Thích Ðăng Quang chùa Hải Tuệ (Trương Minh Giảng) Sài gòn đem bộ kinh Phật thuyết Phật danh yêu cầu dịch ra Việt văn cho Tăng chúng và đồng bào Phật tử dễ bề đọc tụng. Chúng tôi toàn thể Tăng chúng kiết Ðông do sư cụ Hòa Thượng Thích Hoằng Ðức chùa Hội Long (Long An) trụ trì rất vui mừng nên đã đảnh lễ Tam Bảo cầu gia hộ bắt đầu phiên dịch.

Kinh Phật thuyết Phật danh, Phật nói ra một vạn một ngàn một trăm vị Phật, tuy có vị trùng danh, nhưng chẳng phải trùng Phật, chúng ta đọc hết bộ kinh này, như đến được cảnh giới Phật, thật là một bộ kinh tối thượng Ðại thừa, phước đức vô lượng vô biên. Nước Việt Nam ta chưa được lưu hành, hôm nay nhờ sự phát quảng đại bá tâm của chư sơn và thiện tín, góp công và của in ra chữ Việt thật là một món pháp bảo vô giá.

Chúng tôi cầu chúc nhiều người được thấy được nghe, đồng hưởng pháp lợi của Phật, đồng chứng cảnh Niết bàn, hết khổ, an lạc. Ấy mới thỏa mãn bổn nguyện thuyết pháp độ sinh của mười phương chư Phật vậy.

Hôm nay với kết quả được hoàn tất là nhờ công phu của các sư huynh trợ giúp. Chúng tôi xin hồi hướng công đức này cầu nguyện thế giới hòa bình cửu huyền thất tổ thất thế phụ mẫu siêu sanh Tịnh độ và pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.

Năm Kỷ Dậu (1969 - PL. 2512)

Sa Môn Thích Thiện Chơn

Cẩn chí

KINH LỄ PHẬT DANH

Ðầu Quyển Sự Nghi

Minh, Ðiền Nam, Sa Môn Minh Tâm tập. Muốn cầu Thánh quả, trước sám hối tội khiên, ba nghiệp trong sạch, mới lên đường giác. Tưởng thấy chúng ta lâu khốn trong ngục sinh tử, tội ác chứa đầy, của pháp công đức tiêu hết không còn. Quân chủ Ma Vương có thế lực lớn, nếu chẳng phải oai thần, chư Phật, không do đâu giải đặng. Lại nữa sinh chẳng gặp thời, mắt chưa thấy thân tướng hảo đứng ngồi thần biến, tai chưa nghe tiếng Phạm sâu xa nói các dạy răn, gặp kiếp rốt này phiền não càng lừng, khổ nạn ngày thêm, nháy thở gần cái đau ba đường, sát na lắm cái bi muôn kiếp, mỗi khi lặng nghĩ, thần kinh ý khiếp.

May đặng gặp hồng danh chư Phật này, gọi là tờ đại xá mở khám ngục, thuyền lành cứu kẻ biển chìm. Thích Ca Như Lai miệng vàng rành rạnh khuyên dạy qui mạng như thế, há chẳng khẩn đảo đầu thành.

(Cú kinh văn này mười môn phân nghĩa hiệp sám nghi. Thiên Thai khoa kể mười môn, không chút bớt thêm. Kinh này gốc do Phật nói, sám ấy ra từ ý Tổ, nay hãy cứ sự xuất kinh, trần ý Phật Tổ, làm sám nghi này, mong chư hiền so ý rõ lý, thỏang nếu hiệp thánh tâm, xin xưng dương mà truyền bố.)

I. SẠCH BA NGHIỆP

Kinh nói: "Nếu Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni v.v... có phạm tội trong căn bổn, muốn sám hối, phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sạch mới, chẳng ăn huân tân v.v..."

II. NGHIÊM ÐẠO TRÀNG

Hãy nơi chỗ sạch, sửa sang trong thất, dùng các phướn hoa trang nghiêm đạo tràng, bùn thơm tô vẽ, treo bốn mươi chín phướn trang nghiêm tòa Phật, an để tượng Phật, đốt các thứ hương, rải các thứ hoa, nhất tâm qui mạng chư Phật mười phương, xưng danh lễ bái, tùy sức tùy tâm, như thế chí tâm, mãn bốn mươi chín ngày, tội ác trừ diệt, trừ chẳng chí tâm. Thiên Thai sắp nghiêm đàn ở trước, đây thuận văn kinh, nên "sạch ba nghiệp ở trước".

III. LẬP HOẰNG THỆ

(Tức là phát tâm Bồ đề)

Lấy nguyện đại trừ bi, cứu khổ chúng sanh, ai chưa độ khiến độ, ai chưa giải khiến giải, ai chưa an khiến an, ai chưa Niết bàn khiến đặng Niết bàn, ngày đêm ngẫm nghĩ Như Lai xưa làm khổ hạnh, từ vô lượng kiếp chịu các khổ não, chẳng sinh nhàm mỏi, vì cầu Vô thượng Bồ Ðề mà nơi tất cả chúng sinh, tự sinh tâm thấp như tâm tôi ở v.v...

IV. TU CÚNG DƯỜNG

Một sắc một hương nhờ sức Phổ Hiền vận làm cúng lớn khắp cùng pháp giới, cúng dường Tam bảo, tưởng thân tâm mình khắp mười phương cõi, tu hạnh Phổ Hiền, lấy các cúng dường, lại tưởng Tam Bảo giáng đến đạo tràng nhiếp thọ cúng dường. Như thế, điều chỉnh oai nghi, nhiểu đàn niệm hương, kỉnh bày cúng dường xưng niệm:

Nam mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (ba lần)

Chúng cầm hương hoa, trải cụ dựa đứng, hãy nghĩ tất cả Tam Bảo và chúng sanh pháp giới với thân tâm ta không hai không khác, chư Phật đã ngộ, chúng sanh còn mê, ta vì chúng sanh lật đổ mê chướng mà lễ sự Tam Bảo. Nghĩ như vậy rồi hãy xướng rằng:

Tất cả cung kính nhất tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo.

(một lạy rồi đốt hương rải hoa, người chủ sám xướng rằng):

Chư chúng đẳng này, đều đều hồ quì, nghiêm cầm hương hoa như pháp cúng dường.

(Chúng xướng):

Nguyện mây hương hoa này,

Khắp đầy mười phương cõi,

Mỗi mỗi cõi chư Phật,

Vô lượng hương trang nghiêm,

Khẳm đủ đạo Bồ Tát,

Thành tựu hương Như lai.

(Chúng rải hoa rồi, cúi mọp tưởng rằng):

Hương hoa tôi đây khắp mười phương,

Dùng làm đài sáng trưng mầu nhiệm,

Âm nhạc, hương báu của các trời.

Ðồ ngon, áo báu của các trời.

Trần pháp mầu chẳng khá nghĩ bàn.

Mỗi mỗi trần ra tất cả trần.

Mỗi mỗi trần ra tất cả pháp.

Xây quây vô ngại lẫn trang nghiêm.

Khắp đến mười phương trước Tam Bảo.

Mười phương pháp giới trước Tam Bảo.

Ðều có thân tôi tu cúng dường.

Mỗi mỗi đều thảy khắp pháp giới.

Kia kia không tạp không ngăn cản.

Tột chốn vị lai làm Phật sự.

Khắp xông pháp giới các chúng sanh.

Ðược xông đều phát tâm Bồ đề

Ðồng vào vô sinh chứng trí Phật.

Tưởng rồi xướng rằng:

Cúng dường rồi tất cả cung kính.

V. THỈNH TAM BẢO

Muốn cầu phước sám tội, phải nơi ngày đầu sắm cúng, tỏ thỉnh Tam Bảo công đức, nhóm cả nơi đạo tràng, rồi sau đảnh lễ.

Y kinh góp ra bài thỉnh Phật dón lược. Ðều cầm lư hương, theo vị tỏ thỉnh, tưởng mỗi mỗi tượng dắt các quyến thuộc, mây nhóm đạo tràng an ngồi nhiếp thọ. Hồ quì tán (khen) rằng:

Pháp thân chư Phật, vốn không đi và cũng không lại, vì độ chúng sinh, bày có diệt cũng có sinh. Tròn sáng bốn trí, lên cao từng trời đệ nhất nghĩa; đầy đủ muôn đức, bóng rải nơi biển cõi mười phương.

Làm đại thí chủ, sánh bảo châu kia tùy ý; làm đại y vương, so cây thuốc vườn thiện kiến.

Có thỉnh ắt ứng, như hang trống đáp tiếng vang; đồng ích quần sinh, tựa sáng xuân mà rải bóng.

Bọn ta chúng sinh, đắm chìm năm trược thường đeo tám khổ, chưa thấy cái thân tướng tốt, nay nghe danh hiệu công đức, kính nghiêm khiết đàn tràng này sắm bày hương cúng, xa hư không chiêm ngưỡng, đảnh lễ xưng danh, nguyện chư Thế Tôn lãnh các quyến thuộc mà lai lâm, giáng oai quang mà cứu thế. Bồ Tát, Thinh Văn, Thiên Long vệ pháp, Thần vương hiển mật, chơn tể vô biên, kỳ tỏ thỉnh để lai sâm, mong sở cầu đều ban tứ.

Chúng con nhất tâm, qui mạng phụng thỉnh:

Nhất tâm phụng thỉnh: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật A Súc phương Ðông, tột cõi phương Ðông vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Phổ Mãn phương Nam, tột cõi phương Nam vô lượng vô biên chư Phật Thế tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Vô Lượng Thọ phương Tây, tột cõi phương Tây vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Nan Thắng phương Bắc, tột cõi phương Bắc vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Trị Ðịa phương Ðông Nam, tột phương Ðông Nam vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Na La Diên phương Tây Nam, Tột phương Tây Nam vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Nguyệt Quang Diện phương Tây Bắc, tột phương Tây Bắc vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Tịch Chư Căn phương Ðông Bắc, tột phương Ðông Bắc vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Thật Hành phương dưới, tột cõi phương dưới, vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Phật Vô Lượng Thắng phương trên, tột cõi phương trên, vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới, tột đời quá khứ, hoặc một kiếp, hoặc nhiều kiếp, từ lâu vào Niết bàn, mới vào Niết bàn, như thế v.v... vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới hiện trụ mạng sống, hoặc đồng tên, hoặc khác tên, đã chuyển pháp luân, chưa chuyển pháp luân, như thế v.v... vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười phương thế giới cùng chốn vị lai, hoặc Báo thân, hoặc Tu thân, đã ngồi đạo tràng, chưa ngồi đạo tràng, như thế v.v... vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn.

Nhất tâm phụng thỉnh: Thân Pháp, Báo, Hóa chư Phật, Phật ba mươi hai tướng, tám mươi món tốt, như thế v.v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Thân, Giới, Ðịnh, Huệ, chư Phật, giải thoát, giải thoát tri kiến, như thế v.v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười sức, vô úy, chư Phật, đại bi ba niệm, mười tám chẳng cọng, thần thông đạo lực, như thế v.v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Chư Phật Thế tôn trong kinh Phật Danh tùy danh hiện tượng, ứng vật thí an, như thế v.v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Mười hai phần giáo pháp tạng Hiển Mật, Thiên, Viên, Ðốn, Tiệm kinh Phật danh v.v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát, oai quang trí huệ, rạng chiếu pháp giới, thượng thủ (dắt đầu) của chúng, trong hội chư Phật và các quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát ma ha tát, tự tại thần thông, khắp cùng ba cõi, trưởng tử của Phật trong hội chư Phật và các quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Chư Pháp Vương Tử, oai đức danh đồn, ba Hiền mười Thánh, Ðẳng, diệu hai giác, như thế v.v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Chư đệ tử Phật, bóng vang (ảnh hướng) quyền thật, năm Quả bốn Hướng, như thế v.v... vô lượng vô biên công đức, chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Quyến thuộc chư Phật, Thần Vương Hiển, Mật, đều dạo nơi cửa giải thoát, đồng đi trên đường nhất thừa, dẫn tiếp quần sinh trang nghiêm cõi Phật: Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà và các thứ trạng mạo, tin pháp luân Như Lai, chuyển pháp luân Như lai, như thế v.v... vô lượng vô biên Thiên Long vệ pháp đều lãnh quyến thuộc. Chúng con đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường, duy nguyện lai lâm.

Nhất tâm phụng thỉnh: Xá Lợi Phất v.v... vô lượng vô biên Tăng đại Thinh Văn. Duy nguyện nương sức bổn nguyện thương xót chúng con, giáng đến đạo tràng, ủng hộ nhiếp thọ, khiến sở cầu như nguyện, đều đặng thành tựu.

Duy nguyện chư Phật Bồ Tát, Bích Chi, La Hán, Thiên Long vệ pháp và các quyến thuộc, đều hiện sức oai đức thần thông, giáng đến đạo tràng, nhiếp thọ cúng dường, tùy hướng đi đến, an tòa mà ngồi, vận tâm đại bi, chung thò cứu vớt, khiến đạo tràng này, Tăng chúng an hòa, mừng theo thấy nghe, đều đượm thắng lợi, sinh những phước huệ chưa sinh, sạch những lỗi lầm chưa sạch, xa đến mười phương vô biên pháp giới, sáu đường bốn loài, ngậm linh ôm thức, cha mẹ nhiều đời, thân duyên trải kiếp, đồng giải tội lỗi, đồng lên giải thoát. Nguyện các thế giới, mưa thuận gió hòa, vật ổn dân an, các duyên đẹp ý. Lại cầu đại bi kiên cố, chẳng xả quần sanh, chúng con ai cầu (tha thiết khẩn cầu) nguyện tứ gia bị.

Trên đây kỳ nguyện nơi ngày đầu tiên. Sau đây tùy mỗi ngày, sau khi tu cúng dường xong, tỏ xuống ý nguyện, ý ở nơi cầu xin trước Phật, thành tựu các đức.

VI. TRẦN ÐẠI NGUYỆN

Ðệ tử (tên...) v.v..., nay ở trong di pháp của Thích Ca Như Lai, đặng nghe hồng danh công đức mười phương chư Phật, cẩn đây kính tu cúng mọn, với tỏ đảnh lể, nguyện chư Như Lai mắt Phật xem xét, tâm bi nhiếp thọ, đều khiến chúng con, tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn. Chư Phật Thế Tôn bao nhiêu tất cả công đức thân tâm, y chánh trang nghiêm, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu.

Nguyện trong chiêm bao và khi mạng chung, thấy mười phương Phật, sinh cõi Phật Tịnh, đặng tổng trì mầu, các lành tranh nhóm, hạnh nguyện Phổ Hiền, mau đặng tròn đầy, của pháp hai thí, phước huệ hai nghiêm, tột chốn vị lai, trang nghiêm pháp giới, nguyện chẳng thôi dứt. Duy nguyện chư Phật thầm xong gia hộ.

VII. KHEN CÔNG ÐỨC

Trời người thấy Phật, ắt trước khen đức rồi sau làm lễ.

Nay cứ lấy kệ thường khen Phật, sấp trước các kinh, gọi là "biết đức khá về" ân cần đảnh lể.

VIII. XƯNG DANH ÐẢNH LỄ

(Trong mỗi một lễ tưởng rằng):

Hay lạy chỗ lạy tánh rỗng vắng.

Cảm ứng xáp đường khó nghĩ bàn.

Ðạo tràng tôi đây như ngọc vua.

Mười phương chư Phật hiện bóng trong.

Thân tôi bóng hiện trước chư Phật.

Ðầu mặt tiếp chân qui mạng lễ.

IX. SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

Cái ý lễ Phật, là chuyên cần phước sám tội, giờ ngắn chẳng kịp sáu thời sám nguyện, chỉ mặt trời tối sám hối phát nguyện. Mỗi khi lễ Phật xong, tâm tưởng rằng:

Con và chúng sinh, vô thỉ thường bị ba nghiệp sáu căn tội nặng ngăn chướng, chẳng thấy chư Phật, chẳng biết nẻo ra, chỉ thuận sinh tử, chẳng biết lý mầu. Con nay tuy biết, con cùng chúng sinh đồng bị tất cả tội nặng ngăn chướng, nay đối trước Phổ Hiền và mười phương Phật, khắp vì chúng sinh, qui mạng sám hối, duy nguyện gia hộ khiến tội chướng tiêu diệt.

(Tưởng rồi xướng rằng):

Khắp vì bốn ơn ba cõi, pháp giới chúng sinh, đều nguyện dứt trừ ba chướng, qui mạng sám hối.

(Xướng rồi năm vóc gieo đất, tâm lại tưởng rằng):

Con và chúng sanh, vô thỉ đến nay, do ái kiến mà trong kể ngã nhơn, ngoài thêm bạn dữ, chẳng mừng theo một chút việc lành của người, duy khắp ba nghiệp rộng tạo các tội, việc tuy chẳng nhiều tâm ác khắp bủa, ngày đêm nối nhau, không có hở dứt, che dấu lỗi lầm chẳng muốn người biết, chẳng sợ đường dữ, không hổ không thẹn, bác không nhân quả, nên từ ngày nay sâu tin nhân quả, sanh hổ thẹn nhiều, sanh sợ sệt lớn, phát lồ sám hối, dứt tâm nối nhau, phát tâm Bồ Ðề, dứt dữ tu lành, siêng răn ba nghiệp đổi tội nặng xưa, mừng theo một chút việc lành của phàm thánh, nhớ mười phương Phật có phước huệ lớn, hay cứu vớt con và các chúng sanh, từ hai biển sanh tử, đến bờ ba đức. Từ vô thỉ đến nay, chẳng biết các pháp bổn tánh rỗng vắng tạo nhiều việc dữ, nay biết rỗng vắng, vì cầu Bồ đề, vì độ chúng sanh, rộng tu các việc lành, khắp dứt các dữ, cúi xin chư Phật, từ bi nhiếp thọ.

(Tưởng rồi xướng rằng):

Chí tâm sám hối: Con từ thế giới vô thỉ đến nay, thân khẩu ý nghiệp, làm hạnh chẳng lành, nhẫn đến chê kinh Phương đẳng, tội năm nghịch v.v..., nguyện đều tiêu diệt, lấy nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đầy đủ hạnh Ba la mật, nguyện hồi hướng Vô thượng Bồ đề, nguyện đầy đủ các Ba la mật tất cả Bồ Tát. Từ ngày nay con học Bồ Tát ma ha tát quá khứ vị lai hiện tại, tu hành đại xả, phá ngực xuất tim thí cho chúng sinh, như Bồ Tát Trí Thắng và vua Ca Thi v.v..., xả thê tử v.v..., bố thí người nghèo cùng, như Bồ Tát Bất Thối và vua A Lý La Na, Tu Ðạt Na, và vua Trang Nghiêm v.v..., lâu ở địa ngục cứu khổ chúng sinh, như Bồ Tát Ðại Bi, và Thiên Tử Thiện Nhãn v.v..., cứu chúng sinh ác hạnh, như Bồ Tát Thiện Hạnh, và vua Thắng Hạnh v.v...., xả mão trời báu trên đầu và lột da đầu mà cho, như Bồ Tát Thắng Thượng Thân, và Thiên Tử Bảo kế v.v...., xả mắt bố thí, như Bồ Tát ái Tác và vua Nguyệt Quang v.v..., xả tai mũi bố thí như Bồ Tát Vô Oán và Thiên Tử Thắng Khứ v.v..., xả răng bố thí như Bồ Tát Hoa Xỉ và vua Lục Nha Tượng v.v..., xả lưỡi bố thí, như Bồ Tát Bất Thối và vua Thiện Diện v.v..., xả tay bố thí như Bồ Tát Thường Tinh Tấn và vua Kiên Ý v.v..., xả huyết không hối, như Bồ Tát pháp Tác và Thiên Tử Nguyệt Tư v.v..., xả thịt và tủy, như Bồ Tát An Ổn và vua Nhất Thiết Thí v.v..., xả ruột non, ruột già, gan, phổi, tỳ, thận, như Bồ Tát Thiện Ðức và vua Tự Viễn Ly Chư Ác v.v..., xả lóng đốt tất cả lớn nhỏ nơi thân, như Bồ Tát Pháp Tự Tại và Thiên Tử Quang Thắng v.v..., xả da thửa nơi thân, như Bồ Tát Thanh Tịnh Tạng và Thiên Tử Kim Sắc, nai chúa Kim Sắc, xả ngón tay chân, như Bồ Tát Kiên Tinh Tấn và vua Kim Sắc v.v...

Xả móng tay chân, như Bồ Tát Bất Khả Tận và Thiên Tử cầu Thiện Pháp v.v...., vì cầu pháp mà vào hầm lửa lớn, như Bồ Tát Tinh Tấn và vua cầu pháp mầu tinh tấn v.v..., vì cầu pháp mà bán thân khoét tim chẻ xương xuất tủy, như Bồ Tát Ðà Ba Lôn và vua Kim Kiên v.v...; chịu tất cả khổ não, như Bồ Tát Cầu Diệu Pháp và Ðại Vương Tốc Hành v.v...; xả bốn đại địa dưới trời và tất cả trang nghiêm, như Bồ Tát Ðắc Ðại Thế Chí và Thiên Tử Thắng Công Ðức Nguyệt v.v...

Xả thân như Bồ Tát Ma Ha Tát Ðỏa và Ma Ha Bà La v.v....; xả thân cho tát cả chúng sinh bần cùng khổ não, làm thị giả (kẻ hầu) cấp sử như vua Thi Tỳ v.v... Tóm mà nói, tất cả hạnh Ba la mật của chư Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại, nguyện con cũng thành tựu như thế.

Các tràng hoa hương mầu, các kỹ nhạc mầu, mười phương thế giới, con mừng theo cúng dường Phật, Pháp, Tăng, lại quày phước đức ấy thì tất cả chúng sanh, nguyện nhân phước đức này các chúng sanh cả thảy chẳng đọa đường dữ, nhân phước đức này, đầy đủ tám muôn bốn ngàn chư hạnh Ba la mật, mau đặng trao thọ ký A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề, mau đặng địa lớn, chẳng thối chuyển, mau thành Vô thượng Bồ Ðề.

Sám hối phát nguyện rồi, qui mạng lễ Tam Bảo.

Văn này xuất từ Kim Khẩu (miệng vàng) của Phật, ở quyển thứ chín, nay riêng trích ra đây mỗi khi lạy Phật xong tiện bề đọc tụng. Hoặc tụng các sám.

Tùy danh hiệu Tam Bảo trong bổn kinh, niệm để nhiễu đàn. Ðây chỉ niệm hiệu Phật Di Ðà, nhiễu đàn hồi hướng, cầu xin an dưỡng, nhờ oai quang của chư Phật, ắt mong sen lên thượng phẩm, gần có thời kỳ nương mây cúng Phật, xa có hy vọng Long Hoa thọ ký.

Tự quy y Phật...

Tự quy y Pháp...

Tự quy y Tăng... (1)

Hòa nam Thánh Chúng.

(1) Ba câu tự quy y, tùy nói chữ hay nghĩa cũng được.

X. TU QUÁN HẠNH

Các sám đều tùy kinh lập quán. Kinh này là danh hiệu chư Phật, danh y thân lập, thân do quán rõ. Quán, là không, giả, trung; thân thì pháp, báo, hóa.

Như trên xưng mỗi mỗi tên, tưởng kệ lễ Phật lấy quán đảnh lễ, đã là ba thân đồng lập, muôn đức đều nên, vì bởi căn theo lợi độn, tin có cạn sâu, công đức thân Phật cũng khó nghĩ bàn, tùy tâm mà đặng, phước chẳng luống uổng như uống nước biển, đều khiến no đủ. Lại nơi kế sau khi lễ Phật, nhiếp tâm nhập quán, chính tưởng thành tựu, bèn đặng tam muội chư Phật hiện tiền, chư Phật mười phương đều hiện trước mặt. Ta đem mây thân vô tận lại từ tòa dậy, thay khắp chúng sinh, qui mạng sám hối.

Sám nguyện xong, tụng danh hiệu này nhiễu đàn, sau ba tự quy y.

Nam mô Thập phương Phật.

Nam mô Thập phương Pháp.

Nam mô Thập phương Tăng.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật.

Nam mô Ðương Lai Di Lặc Phật.

Nam mô Tất Cả Phật Trong Kinh Phật Danh.

Nam mô Kinh Phật Thuyết Phật Danh.

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát

Nam mô Thập Phương Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam mô Tăng Ðại Thinh Văn Ðệ Tử Chư Phật.

Nam mô Hộ Pháp, Thiên Long Thiện Quyền Tiên Chúng.

Nam mô Xá Lợi Phất v.v... Chư Ðại Thinh Văn.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ NHẤT

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Lưu Chi Dịch Ra Hoa Văn.

Tỳ kheo Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

Tôi nghe như vầy: Một thuở Phật ở thành Xá Bà Ðề, vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc, cùng chúng Ðại Tỳ kheo một ngàn hai trăm năm chục vị hội họp. Khi ấy Thế Tôn bốn chúng vây quanh, và Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, Người, Phi nhân v.v...

Khi ấy Thế Tôn bảo chư đại chúng, ông hãy lóng nghe! Tôi vì ông nói danh hiệu chư Phật quá khứ vị lai hiện tại. Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng danh hiệu chư Phật, người ấy hiện đời an ổn, xa lìa các nạn, và tiêu diệt các tội, về sau sẽ đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề . Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân muốn tiêu diệt các tội, hãy tắm rửa sạch, mặc áo mới sạch, quỳ dài chấp tay mà nói như vầy:

TÁN

Bao nhiêu tất cả nhân sư tử

Ba đời trong thế mười phương

Tôi đem thân ngữ ý thanh tịnh.

Tất cả lạy khắp không còn sót.

Nam mô Ðông Phương, A Sơ (Súc) Phật

Nam mô Hỏa Quang Phật.

Nam mô Linh Mục Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phật.

Nam mô Ðăng Vương Phật

Nam mô Phóng Quang Phật.

Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Nam mô Thành Tựu Ðại Sự Phật.

Nam mô Thật Kiến Phật.

Nam mô Kiên Vương Hoa Phật Phật.

Qui mạng phương Ðông như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Nam Phương, Phổ Mãn Phật.

Nam mô Oai Vương Phật.

Nam mô Trụ Trì Tật Hành Phật.

Nam mô Hạt Huệ Phật.

Nam mô Xưng Thinh Phật.

Nam mô Bất Yểm Kiến Thân Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Bất Không Kiến Phật.

Nam mô Khởi Hành Phật.

Nam mô Nhất Thiết Hạnh Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Ðại Sơn Vương Phật.

Qui mạng phương Ðông như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Tây Phương, Vô Lượng Thọ Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Hương Tích Vương Phật.

Nam mô Hương Thủ Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Hư Không Tạng Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam mô Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bảo Sơn Phật.

Nam mô Quang Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Xuất Quang Phật.

Qui mạng phương Tây như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Bắc Phương, Nan Thắng Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Kim Sắc Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Sắc Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Phổ Nhãn Kiến Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật.

Nam mô Luân Thủ Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Qui mạng phương Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Ðông Nam phương, Trị Ðịa Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Pháp Huệ Phật.

Nam mô Pháp Tư Phật.

Nam mô Thường Pháp Huệ Phật.

Nam mô Thường Lạc Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Thiện Túy Phật.

Qui mạng phương Ðông Nam như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Tây Nam phương, Na La Diên Phật.

Nam mô Long Vương Ðức Phật.

Nam mô Bảo Thinh Phật.

Nam mô Ðịa Tự tại Phật.

Nam mô Nhân Vương Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Hạc Tuệ Phật.

Nam mô Diệu Hương Hoa Phật.

Nam mô Thiên Vương Phật.

Nam mô Thường Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Qui mạng phương Tây Nam như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Tây Bắc phương, Nguyệt Quang Diện Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Nhựt Quang Diện Phật.

Nam mô Nhựt Tạng Phật.

Nam mô Nhựt Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Hoa Thân Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tu Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Ý Phật.

Qui mạng phương Tây Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Ðông Bắc phương, Tịch Chư Căn Phật.

Nam mô Tịch Diệt Phật.

Nam mô Ðại Tướng Phật.

Nam mô Tịnh Thắng Phật.

Nam mô Tịnh Diệu Thinh Phật.

Nam mô Tịnh Thiên Cúng Dường Phật.

Nam mô Thiện Hóa Phật.

Nam mô Hóa Phật.

Nam mô Thiện Ý Phật.

Nam mô Thiện Ý Trụ Trì Phật.

Qui mạng phương Ðông Bắc như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Hạ phương, Thật Hành Phật.

Nam mô Tật Hành Phật.

Nam mô Hạc Tuệ Phật.

Nam mô Kiên Cố Vương Phật.

Nam mô Kim Cang Tề Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Như Thật Trụ Phật.

Nam mô Thành Công Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Ðắc Phật.

Nam mô Thiện An Lạc Phật.

Nam mô Thiên Kim Cang Phật.

Qui mạng phương dưới như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng dưới chân bằng đầy như đáy hộp, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần, 1 lạy. Các lạy sau đều xem theo đây).

Trên đây một trăm vị Phật

Nam mô Thượng phương, Vô Lượng Thắng Phật.

Nam mô Vân Vương Phật.

Nam mô Vân Công Ðức Phật.

Nam mô Vô Lượng Danh Xưng Phật.

Nam mô Văn Thân Vương Phật.

Nam mô Ðại Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Tu Di Phật.

Nam mô Hàng Phục Ma Vương Phật.

Qui mạng phương trên như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Vị Lai Phổ Hiền Phật.

Nam mô Di Lặc Phật.

Nam mô Quán Thế Tự Tại Phật.

Nam mô Ðắc Ðại Thế Chí Phật.

Nam mô Hư Không Tạng Phật.

Nam mô Vô Cấu Xưng Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam mô Thật Thinh Phật.

Nam mô Ðại Hải Phật.

Nam mô Vô Tận Ý Phật.

Qui mạng vị lai như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, thọ trì đọc tụng danh hiệu chư Phật này, hiện đời an ổn, xa lìa các nạn, và tiêu diệt các tội vị lai: (về sau rốt ráo đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề)

Nam mô Thiên Kim Cang Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam mô Lạc Trang Nghiêm Tư Duy Phật.

Nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Hỏa Quang Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Vô Úy Quang Phật.

Nam mô Viễn Ly Chư Úy Kinh Bố Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Vương Phật.

Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, mười ngày đọc tụng ngẫm nghĩ danh Phật này ắt xa lìa tất cả nghiệp chướng.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phật.

Nam mô Nhật Long Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Long Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Sáu Mươi Công Ðức Bảo Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Công Ðức Bảo Phật.

Nam mô Sáu Mươi Hai Tỳ Lưu La Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tỳ Lưu La Phật.

Nam mô Tám Muôn Bốn Ngàn Danh Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Ba Trăm Tràng Lớn Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tràng Lớn Phật.

Nam mô Năm Trăm Tiếng Sạch Vua Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tiếng Sạch Vua Phật.

Nam mô Năm Trăm Ba Ðầu Ma Vua Phật. (Hoa sen Ðỏ).

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Ba Ðầu Ma Vua Phật.

Nam mô Năm Trăm Tiếng Mặt Trời Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tiếng Mặt Trời Phật.

Nam mô Năm Trăm Tiếng Vui Tự Tại Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Tiếng Vui Tự Tại Phật.

Nam mô Năm Trăm Mặt Trời Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Mặt Trời Phật.

Nam mô Năm Trăm Ánh Sáng Khắp Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Ánh Sáng Khắp Phật.

Nam mô Năm Trăm Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam mô Bảy Trăm Pháp Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Pháp Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ngàn Pháp Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Tất Cả Ðồng Danh Pháp Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Bá Ức Vi Trần Kim Cang Tạng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Kim Cang Tạng Phật.

Nam mô Thiên Bát Bá Xưng Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Xưng Thinh Vương Phật.

Nam mô Tam Vạn Tán Hoa Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tán Hoa Vương Phật.

Nam mô Tam Vạn Tam Bá Xưng Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Xưng Thinh Vương Phật.

Nam mô Bát Vạn Tứ Thiên A Nan Ðà Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh A Nan Ðà Phật.

Nam mô Thiên Bát Bá Tịch Diệt Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tịch Diệt Phật.

Nam mô Ngũ Bá Hoan Hỷ Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Hoan Hỷ Phật.

Nam mô Ngũ Bá Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Oai Ðức Phật.

Nam mô Ngũ Bá Thượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Ngũ Bá Nhật Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Vương Phật.

Nam mô Thiên Vân Lôi Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Vân Lôi Thinh Vương Phật.

Nam mô Thiên Nhật Xí Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Xí Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Thiên Ly Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ly Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thiên Thế Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thế Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Thiên Công Ðức Cái Tràng An Ổn Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Công Ðức Cái Tràng An Ổn Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thiên Diêm Thù Tràng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Diêm Thù Tràng Phật.

Nam mô Thiên Vô Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Vô Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thiên Viễn Ly Chư Bố Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Viễn Ly Chư Bố Thinh Tự Tại vương Phật.

Nam mô Nhị Thiên Câu Lân Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Câu Lân Phật.

Nam mô Nhị Thiên Bảo Tràng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Bảo Tràng Phật.

Nam mô Bát Thiên Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Kiên Tinh Tấn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy (1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng dưới chân bánh xe ngàn chấu, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 1 lạy)

Trên đây hai trăm vị Phật.

Nam mô Bát Thiên Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Oai Ðức Phật.

Nam mô Bát Thiên Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Thập Thiên Ca Diếp Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ca Diếp Phật.

Nam mô Thập Thiên Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thanh Tịnh Diện Liên Hoa Hương Tích Phật.

Nam mô Nhị Thiên Vạn Ức Oai Âm Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Oai Âm Vương Phật.

Nam mô Thập Thiên Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Thập Thiên Tinh Tú Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tinh Tú Phật.

Nam mô Vạn Bát Thiên Ta La Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ta La Vương Phật.

Nam mô Nhất Vạn Bát Thiên Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Vạn Bát Thiên Phổ Hộ Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phổ Hộ Phật.

Nam mô Tứ Vạn Nguyện Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nguyện Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tam Thiên Tỳ Lô Xá Na Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tỳ Lô Xá Na Phật.

Nam mô Tam Thiên Phóng Quang Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phóng Quang Phật.

Nam mô Tam Thiên Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Tam Vạn Nhật Nguyệt Thái Bạch Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Nguyệt Thái Bạch Phật.

Nam mô Lục Vạn Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ba Ðầu Ma Thượng Vương Phật.

Nam mô Lục Vạn Năng Linh Chúng Sanh Ly Chư Kiến Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Năng Linh Chúng Sanh Ly Chư Kiến Phật.

Nam mô Lục Thập Bá Thiên Vạn Thành Tựu Nghĩa Kiến Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thành Tựu Nghĩa Kiến Phật.

Nam mô Vô Lượng Bá Thiên Vạn Bất Khả (1) Thắng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Bất Khả Thắng Phật.

Nam mô Nhị Ức Câu Lân Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Câu Lân Phật.

Nam mô Tam Ức Phất Sa Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phất Sa Phật.

Nam mô Lục Thập Ức Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bát Thập Ức Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Lục Thập Ức Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thập Bát Ức Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thật Thể Pháp Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Thập Bát Ức Nhật Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhựt Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam mô Bá Ức Quyết Ðịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Quyết Ðịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Nhị Thập Ức Nhật Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Nguyệt Ðăng Minh Phật.

Nam mô Nhị Thập Ức Diệu Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Diệu Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhị Thập Bá Ức Vân Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Vân Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Tam Thập Ức Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Nhị Thập Ức Thiên Bố Úy Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Bố Úy Thinh Vương Phật.

Nam mô Tứ Thập Ức Na Do Tha Diệu Thinh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Diệu Thinh Phật.

Nam mô Ức Thiên Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ức Na Do Tha Bá Thiên Giác Hoa Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Giác Hoa Phật.

Nam mô Lục Thập Tần Bà La Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tần Bà La Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam mô Nhất Thiết Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam mô Tu Di Sơn Vi Trần Số Nhất Thiết Công Ðức Sơn Vương Thắng Danh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Công Ðức Sơn Vương Thắng Danh Phật.

Nam mô Thập Phật Quốc Ðộ Bất Khả Thuyết Ức Na Do Tha Vi Trần Số Phổ Hiền Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phổ Hiền Phật.

Nam mô Quá Khứ Vị Lai Hiện Tại Chư Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Viễn Ly Chư Phiền Não Tạng Phật.

Nam mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.

Nam mô Thắng Phấn Tấn Phật.

Nam mô Tu Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Thượng Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Trụ Hư Không Phật.

Nam mô Hàng Phục Chư Ma Oán Phật.

Nam mô Bá Bảo Phật.

Nam mô Nan Thắng Quang Phật.

Nam mô Tự Tại Tác Phật.

Nam mô Nhật Tác Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam mô Tự Tại Quang Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.

Nam mô Quang Tự Tại Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng ngón tay chân dài hơn người khác, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần 1 lạy)

Trên đây ba trăm vị Phật

Nam mô Kim Quang Phổ Diệu Phật.

Nam mô Nhất Thiết Pháp Vô Úy Ðăng Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Thiện Tịnh Vương Phật.

Nam mô Phổ Quang Công Ðức Sơn Vương Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Thượng Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Tích Thượng Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Phổ Hiện Kiến Phật.

Nam mô Kim Cang Công Ðức Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Phổ Hiền Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Phật.

Nam mô Thật Pháp Thượng Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Vô Úy Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.

Nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật.

Nam mô Câu Tô Ma Trang Nghiêm Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Xuất Hỏa Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Vô Úy Quan Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.

Nam mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Xưng Phật.

Nam mô Kim Cang Mâu Ni Phật.

Nam mô Ẩm Cam Lồ Phật.

Nam mô Kim Cang Quang Vương Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Thi Khí Phật.

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô A Súc (Sơ) Phật.

Nam mô Lô Xá Na Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật.

Nam mô Ni Di Phật.

Nam mô Bảo Quang Diêm Phật.

Nam mô Di Lưu Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Bảo Tinh Tấn Nguyệt Quang Trang Nghiêm Oai Ðức Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Viễn Ly Nhất Thiết Chư Úy Phiền Não Thượng Công Ðức Phật.

Nam mô Sơ Phát Tâm Niệm Ðoạn Nghi Phát Giải Ðoạn Phiền Não Phật.

Nam mô Ðoạn Chư Phiền Não Ám Tam Muội Thượng Vương Phật.

Nam mô Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán Phật.

Nam mô Bảo Viêm Phật.

Nam mô Ðại Diệm Tích Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Thủ Thượng Vương Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Thiện Trụ Trí Huệ Vương Vô Chướng Phật.

Nam mô Hỏa Quang Huệ Diệt Hôn Ám Phật.

Nam mô Tượng Tăng Thượng Phật.

Nam mô Triệt Kim Cang Phật.

Nam mô Thiên Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thượng Vương Phật.

Nam mô Tam Muội Dụ Phật.

Nam mô Niệm Vương Phật.

Nam mô Quang Minh Quan Phật.

Nam mô Nhất Thiết Sở Y Vương Phật.

Nam mô Thiện Hộ Tràng Vương Phật.

Nam mô Phát Thu Tốc Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Bảo Viêm Phật.

Nam mô Tích Ðại Diệm Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Thủ Thượng Vương Phật.

Nam mô Bảo Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Huệ Vương Vô Chướng Phật.

Nam mô Ðại Trí Ý Phật.

Nam mô Bảo Tạng Phật.

Nam mô Phóng Diệm Phật.

Nam mô Ca Diếp Phật.

Nam mô Ða La Trụ Phật.

Nam mô Trí Lai Phật.

Nam mô Năng Thánh Phật.

Nam mô Quá Nhất Thiết Ưu Não Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật.

Nam mô Vô Úy Nghĩa Phật.

Nam mô Nhất Thiết Chúng Sanh Ðạo Sư Phật.

Nam mô Nguyệt Ðiện Diệu Tôn Âm Vương Phật.

Nam mô Bất Ðộng Quang Quan Tự Tại Phật.

Nam mô Vô Lượng Mạng Ni Di Phật.

Nam mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Bảo Diệm Di Lưu Kim Cang Phật.

Nam mô Thiện Tịch Huệ Nguyệt Phật.

Nam mô Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Tát Bà Tỳ Phù Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật.

Nam mô Trụ A Tăng Kỳ Tinh Tấn Công Ðức Phật.

Nam mô Vô Tận Ý Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Quang Minh Vô Cấu Tạng Phật.

Nam mô Hỏa Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Vân Phổ Hộ Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Di Lưu Thượng Vương Phật.

Nam mô Trí Huệ Lai Phật.

Nam mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Hoa Thân Phật.

Nam mô Ðắc Vô Ngại Phật.

Nam mô Ðắc Mãn Túc Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tay chân mềm dịu hơn thân phần khác, tôi và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần, 1 lạy)

Trên đây bốn trăm vị Phật

Nam mô Phổ Chiếu Tích Thượng Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Như Ý Tích Vương Phật.

Nam mô Phổ Hiện Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam mô Phóng Diệm Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Vô Cấu Huệ Thâm Thinh Vương Phật.

Nam mô Ðoạn Nhất Thiết Chướng Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Tác Công Ðức Phật.

Nam mô Phổ Hương Thượng Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Phấn Tấn Thinh Vương Phật.

Nam mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật.

Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam mô Thi Khí Phật.

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

Nam mô Ca Diếp Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật.

Nam mô Năng Tác Vô Úy Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Vương Phật.

Nam mô A Sơ (Súc) Phật.

Nam mô Lô Chí Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật.

Nam mô Ni Di Phật.

Nam mô Trụ Pháp Phật.

Nam mô Bảo Diệm Phật.

Nam mô Di Lưu Phật.

Nam mô Kim Cang Phật.

Nam mô Trì Pháp Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Pháp Phật.

Nam mô Diệu Pháp Quang Minh Phật.

Nam mô Pháp Nguyệt Diện Phật.

Nam mô An Trụ Pháp Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Pháp Oai Ðức Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Thiện Trụ Pháp Phật.

Nam mô Pháp Tịch Phật.

Nam mô Thiện Trí Lực Phật.

Nam mô Di Lặc Ðẳng Vô Lượng Phật.

Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam mô Thi Khí Phật.

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

Nam mô Ca Diếp Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật.

Nam mô Quang Chiếu Vương Phật.

Nam mô Thắng Sắc Phật.

Nam mô Lạc Ý Phật.

Nam mô Ðại Ðạo Sư Phật.

Nam mô Ðại Thánh Thiên Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Thọ Ðề Phật.

Nam mô Từ Ðịa Phật.

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Cụ Túc Phật.

Nam mô Hóa Hiện Phật.

Nam mô Thiện Hóa Phật.

Nam mô Thế Tự Tại Phật.

Nam mô Nhân Tự Tại Phật.

Nam mô Ma Hê Na Tự Tại Phật.

Nam mô Thắng Tự Tại Phật.

Nam mô Thập Lục Tự Tại Phật.

Nam mô Tỳ Ðầu La Phật.

Nam mô Ly Chư Úy Phật.

Nam mô Ly Chư Ưu Phật.

Nam mô Năng Phá Chư Tà Phật.

Nam mô Tán Chư Tà Phật.

Nam mô Phá Dị Ý Phật.

Nam mô Trí Huệ Nhạc Phật.

Nam mô Bảo Nhạc Phật.

Nam mô Di Lưu Nhạc Phật.

Nam mô Hàng Ma Phật.

Nam mô Thiện Tài Ðức Phật.

Nam mô Kiên Tài Phật.

Nam mô Kiên Phấn Tấn Phật.

Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Kiên Ta La Phật.

Nam mô Kiên Tịnh Tâm Phật.

Nam mô Kiên Dõng Mãnh Phá Trận Phật.

Nam mô Phá Tránh Phật.

Nam mô Thật Thể Phật.

Nam mô Ðàm Vô Kiệt Phật.

Nam mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ni Thi Ðà Phật.

Nam mô Ba La Kiên Phật.

Nam mô Phổ Quang Phật.

Nam mô Phổ Hiền Phật.

Nam mô Thắng Hải Phật.

Nam mô Công Ðức Hải Phật.

Nam mô Pháp Hải Phật.

Nam mô Hư Không Tịch Phật.

Nam mô Hư Không Công Ðức Phật.

Nam mô Hư Không Khố Tạng Phật.

Nam mô Hư Không Tâm Phật.

Nam mô Hư Không Ða La Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng ngón tay chân lưới hiệp liền hơn người khác, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần, 1 lạy)

Trên đây năm trăm vị Phật.

Nam mô Vô Cấu Tâm Phật.

Nam mô Công Ðức Lâm Phật.

Nam mô Hư Không Thắng, Ly Trần Vô Cấu Trần, Bình Ðẳng Nhãn, Thanh Tịnh Công Ðức Tràng Quang Minh Hoa Ba Ðầu Ma, Lưu Ly Quang Bảo Hương Tượng Thân Thắng Diệu La Võng Trang Nghiêm Ðảnh Vô Lượng Nhật Nguyệt Quang Minh Chiếu Trang Nghiêm Nguyện Thượng Trang Nghiêm Pháp Giới, Thiện Hóa Vô Chướng Ngại Vương Phật, trong thế giới Phóng Quang, hiện tại nói pháp.

Trong thế giới Phật đó có Bồ Tát tên Vô Tỷ, Phật đó thọ ký chẳng lâu đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề, Hiện Chủng Chủng Quang Hoa Bảo Ma Ðầu Ma Kim Sắc Thân Phổ Chiếu Trang Nghiêm Bất Trụ Nhãn Phóng Quang Chiếu thập phương thế giới Tràng Vương Phật. Nếu có Thiện nam tử, Thiện nữ nhân lòng tin thọ trì đọc tụng danh Phật và Bồ Tát đó. Thiện nam tử, Thiện nữ nhân đó siêu vượt cõi Diêm Phù bụi nhỏ số kiếp, đặng Ðà La Ni, tất cả các bệnh dữ chẳng đến thân người đó.

Nam mô Thanh Tịnh Bảo Quang Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Phật.

Nam mô Bảo Lạc Tự Tại Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Ðiện Quang Phật.

Nam mô Thiện Lạc Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Bảo Tập Lạc Thị Hiện Kim Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Tâm Vân Thinh Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Giác Bảo Hoa Phật.

Nam mô Bất Ðoạn Quang Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Trí Phật.

Nam mô Công Ðức Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Trí Thanh Tịnh Thượng Vương Phật.

Nam mô Ma Thiện Trụ Sơn Vương Phật.

Nam mô Quang Hoa Chủng Chủng Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Câu Tô Ma Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Hoa Phật.

Nam mô Thượng Di Lưu Tràng Vương Phật.

Nam mô Pháp Tràng Không Cu Tô Ma Vương Phật.

Nam mô Ta La Hoa Thượng Quang Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Nhãn Thượng Quang Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Ý Sơn Thượng Vương Phật.

Nam mô Chủng Chủng Lạc Tuyết Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Vô Ngại Dược Vương Thành Tựu Thắng Vương Phật.

Nam mô Thiên Vân Lôi Thinh Vương Phật.

Nam mô Kim Cang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Thiện Tịch Trí Tuệ Nguyệt Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Ma Ni Sơn Vương Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Tạng Thắng Sơn Vương Phật.

Nam mô Phổ Quang Thượng Thắng Công Ðức Sơn Vương Phật.

Nam mô Công Ðức Tạng Tăng Thượng Sơn Vương Phật.

Nam mô Ðộng Sơn Nhạc Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Chư Thiền Tạng Vương Phật.

Nam mô Pháp Hải Triều Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Xưng Công Ðức Sơn Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ngân Tràng Cái Vương Phật.

Nam mô Vân Ðăng Tràng Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Ma Ni Quang Vương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Hương Thượng Vương Phật.

Nam mô Giác Vương Phật.

Nam mô Thượng Di Lưu Tràng Vương Phật.

Nam mô Tát La Hoa Thượng Vương Phật.

Nam mô Nhân Ðà La Tràng Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Vương Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Sinh Vương Phật.

Nam mô Vi Tế Hoa Phật.

Nam mô Thuyết Nghĩa Phật.

Nam mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật.

Nam mô Vô Biên Di Lưu Phật.

Nam mô Ly Cấu Phật.

Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam mô Vô Lượng Phát Hành Phật.

Nam mô Phát Hành Nan Thắng Phật.

Nam mô Vô Sở Phát Hành Phật.

Nam mô Vô Lượng Phát Hành Phật.

Nam mô Ðoạn Chư Nạn Phật.

Nam mô Bất Ðịnh Nguyện Phật.

Nam mô Thiện Trụ Chư Nguyện Phật.

Nam mô Vô Niệm Thị Hiện Phật.

Nam mô Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hạnh Phật.

Nam mô Vô Cấu Phấn Tấn Phật.

Nam mô Bất Trụ Phấn Tấn Phật.

Nam mô Diệu Sắc Phật.

Nam mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam mô Hư Không Tinh Tú Tăng Thượng Vương Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Thất Phật.

Nam mô Lạc Ý Phật.

Nam mô Thiện Hành Phật.

Nam mô Cảnh Giới Tự Tại Phật.

Nam mô Lạc Hành Phật.

Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam mô Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam mô Tinh Tấn Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Thế Gian (1) Khả Lạc Phật. [(1) Hoặc đọc Thế Nhàn - Chữ dưới cũng vậy)]

Nam mô Tùy Thế Gian (1) Ý Phật.

Nam mô Tùy Thế Môn Nhãn Phật.

Nam mô Bảo Vương Phật.

Nam mô Bảo Ái Phật.

Nam mô La Hầu La Phật.

Nam mô La Hầu La Thiên Phật.

Nam mô La Hầu La Tịnh Phật.

Nam mô Bảo Tuệ Phật.

Nam mô Bảo Man Phật.

Nam mô Bảo Hình Phật.

Nam mô La Võng Thủ Phật.

Nam mô Ma Ni Luân Phật.

Nam mô Giải Thoát Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiện Hành Phật.

Nam mô Ðại Ái Phật.

Nam mô Nhân Diện Phật.

Nam mô Thiện Kiết Phật.

Nam mô Mạn Ðà La Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng gót chân khẳm đủ tròn tốt, tôi và chúng sinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần 1 lạy)

Trên đây sáu trăm vị Phật

Nam mô Tịnh Thánh Phật.

Nam mô Tịnh Túc Phật.

Nam mô Ly Thai Phật.

Nam mô Hư Không Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Công Hải Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam mô Tập Công Ðức Phật.

Nam mô Ma Ni Công Ðức Phật.

Nam mô Quảng Công Ðức Phật.

Nam mô Xưng Thành Phật.

Nam mô Ðại Như Ý Luân Phật.

Nam mô Vô Úy Thượng Vương Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Công Ðức Tràng Phật.

Nam mô Oai Ðức Phật.

Nam mô Hoa Nhãn Phật.

Nam mô Hỉ Thân Phật.

Nam mô Tuệ Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Hỉ Oai Ðức Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Ðà Trí Tuệ Phấn Tấn Phật.

Nam mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam mô Tịch Diệt Tuệ Phật.

Nam mô Hàng Ma Phật.

Nam mô Vô Thượng Quang Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Ðắc Thế Gian Công Ðức Phật.

Nam mô Thật Ðế Xưng Phật.

Nam mô Trí Thắng Phật.

Nam mô Trí Ái Phật

Nam mô Ðắc Trí Phật.

Nam mô Trí Tràng Phật.

Nam mô La Võng Quang Tràng Phật.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân cho đến tất cả chúng sinh muốn an ổn vui như chư Phật, thì hãy đọc tụng danh chư Phật này. Lại nói như vầy:

Nam mô Ly Chư Vô Trí Ế Phật.

Nam mô Hư Không Bình Ðẳng Tâm Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Vô Cấu Phật.

Nam mô Thiện Vô Cấu Tạng Phật.

Nam mô Hỏa Viêm Tích Phật.

Nam mô Kiên Cố Hạnh Phật.

Nam mô Tinh Tấn Thinh Phật.

Nam mô Bất Ly Nhất Thiết Chúng Sinh Môn Phật.

Nam mô Ðoạn Chư Quá Phật.

Nam mô Thành Tựu Quan Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Tu Di Diện Phật.

Nam mô Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tấn Kiên Phật.

Nam mô Tá La Hoa Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Di Lưu Ðăng Vương Phật.

Nam mô Dược Vương Diệu Thinh Vương Phật.

Nam mô Phạm Thinh Vương Phật.

Nam mô Diệu Cổ Thinh Vương Phật.

Nam mô Vân Thinh Vương Phật.

Nam mô Long Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ðà La Ni Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thâm Vương Phật.

Nam mô Trị Chư Bịnh Vương Phật.

Nam mô Dược Vương Phật.

Nam mô Tượng Vương Phật.

Nam mô Ðăng Vương Phật.

Nam mô Thọ Ðề Vương Phật.

Nam mô Hỉ Vương Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Vân Vương Phật.

Nam mô Lôi Vương Phật.

Nam mô Tá La Vương Phật.

Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam mô Hoa Tụ Phật.

Nam mô Bảo Tụ Phật.

Nam mô Bảo Trụ Trì Ðình Liệu Phật.

Nam mô Trụ Trì Công Ðức Phật.

Nam mô Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật.

Nam mô Trụ Trì Ðịa Lực Tấn Phật.

Nam mô Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật.

Nam mô Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trụ Trì Phật.

Nam mô Tự Tại Chuyển Nhất Thiết Pháp Phật.

Nam mô Chuyển Pháp Luân Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Tịnh Oai Ðức Phật.

Nam mô Thánh Oai Ðức Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Oai Ðức Phật.

Nam mô Ta La Oai Ðức Phật.

Nam mô Ðại Bi Oai Ðức Phật.

Nam mô Ðịa Trì Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Cấu Lưu Ly Phật.

Nam mô Vô Cấu Tý Phật.

Nam mô Vô Cấu Nhãn Phật.

Nam mô Vô Cấu Diện Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Diện Phật.

Nam mô Nguyệt Diện Phật.

Nam mô Nhật Diện Phật.

Nam mô Nhật Oai Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Kim Sắc Phật.

Nam mô Kim Sắc Hình Phật.

Nam mô Khả Lạc (Nhạo) Sắc Phật.

Nam mô Chiêm Bà Dà Sắc Phật.

Nam mô Năng Dữ Lạc Phật.

Nam mô Năng Dữ Nhãn Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng lưng bàn chân cao tốt với gót xứng nhau, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần 1 lạy)

Trên đây bảy trăm vị Phật

Nam mô Nan Hàng Phục Phật.

Nam mô Nan Thành Phật.

Nam mô Nan Lượng Phật.

Nam mô Ðoạn Chư Ác Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Thành Phật.

Nam mô Cam Lồ Thành Phật.

Nam mô Bảo Thành Tựu Phật.

Nam mô Công Ðức Thành Tựu Phật.

Nam mô Nhật Thành Tựu Phật.

Nam mô Hoa Thành Tựu Phật.

Nam mô Thành Tựu Lạc Hữu Phật.

Nam mô Thành Tựu Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Nam mô Thượng Diệu Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Ly Chư Chướng Phật.

Nam mô Bà Lầu Na Phật.

Nam mô Bà Lầu Na Thiên Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Tiên Phật.

Nam mô Tinh Tấn Tiên Phật.

Nam mô Vô Cấu Tiên Phật.

Nam mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam mô Quan Nhãn Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Phật.

Nam mô Trụ Hư Không Phật.

Nam mô Trụ Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Ðức Bảo Phật.

Nam mô Thiện Tích Phật.

Nam mô Thiện Tư Nghĩa Phật.

Nam mô Thiện Hóa Phật.

Nam mô Thiện Ái Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Thiện Thân Phật.

Nam mô Thiện Hành Phật.

Nam mô Thiện Sinh Phật.

Nam mô Thiện Hoa Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Thiện Hương Phật.

Nam mô Thiện Thinh Phật.

Nam mô Thiện Tý Phật.

Nam mô Thiện Quang Phật.

Nam mô Thiện Sơn Phật.

Nam mô Công Ðức Sơn Phật.

Nam mô Bảo Sơn Phật.

Nam mô Trí Sơn Phật.

Nam mô Thắng Sơn Phật.

Nam mô Thượng Sơn Phật.

Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thật Trung Phật.

Nam mô Kim Cang Hiệp Phật.

Nam mô Kim Cang Tề Phật.

Nam mô Toái Kim Cang Phật.

Nam mô Toái Kim Cang Kiên Phật.

Nam mô Hàng Phục Ma Phật.

Nam mô Bất Không Kiến Phật.

Nam mô Ái Kiến Phật.

Nam mô Hiện Kiến Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Ðại Thiện Kiến Phật.

Nam mô Phổ Kiến Phật.

Nam mô Vô Cấu Kiến Phật.

Nam mô Kiến Bình Ðẳng Bất Bình Ðẳng Phật.

Nam mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật.

Nam mô Ðoạn Nhất Thiết Chướng Ngại Phật.

Nam mô Ðoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Bịnh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Ái Kiến Phật.

Nam mô Thượng Diệu Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nhất Thiết Tam Muội Phật.

Nam mô Ðộ Nhất Thiết Nghi Phật.

Nam mô Ðộ Nhất Thiết Pháp Phật.

Nam mô Bất Thủ Chư Pháp Phật.

Nam mô Nhất Thiết Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Phật.

Nam mô Nhất Thiết Thông Phật.

Nam mô Hoa Thông Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thọ Ðề Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Thông Phật.

Nam mô Thâm Vương Phật.

Nam mô Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Ða Ma La Diệp Chiên Ðàn Hương Thông Phật.

Nam mô Thường Quan Phật.

Nam mô Thường Vi Nhiễu Phật.

Nam mô Thường Bất Khinh Phật.

Nam mô Thường Ưu Phật.

Nam mô Thường Hỉ Phật.

Nam mô Thường Tiếu Hoan Hỉ Căn Phật.

Nam mô Thường Mãn Túc Thủ Phật.

Nam mô Thường Cử Thủ Phật.

Nam mô Thường Hạc Tuệ Phật.

Nam mô Thường Tu Hành Phật.

Nam mô Thường Tinh Tấn Phật.

Nam mô Ni Câu Luật Phật.

Nam mô A Thúc Ca Phật.

Nam mô Kim Sắc Phật.

Nam mô Hoa Khai Phật.

Nam mô Thiện Quyết Ðịnh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy.... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng bắp tay nai chúa Y Ni Diên nhọn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần 1 lạy)

Trên đây tám trăm vị Phật

Nam mô Ba Ðầu Ma Quang Phật.

Nam mô Hoa Thân Phật.

Nam mô Thủ Khước Nhu Nhuyễn Xúc Thân Phật.

Nam mô Nhật Luân Phật.

Nam mô Ám Mãn Túc Phật.

Nam mô Tướng Thân Thân Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Hoa Thân Phật.

Nam mô Ðắc Vô Ngại Phật.

Nam mô Ðắc Nguyện Mãn Túc Phật.

Nam mô Ðắc Phổ Chiếu Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Ðắc Ðại Vô Úy Phật.

Nam mô Chí Ðại Phật.

Nam mô Chí Ðại Tinh Tấn Cứu Cánh Phật.

Nam mô Ðại Cảnh Giới Phật.

Nam mô Ðại Hải Phật.

Nam mô Ðại Dược Vương Phật.

Nam mô Ðại Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Nhạo (Lạc) Thuyết Phật.

Nam mô Vô Lượng Hương Phật.

Nam mô Vô Lượng Tinh Tấn Phật.

Nam mô Vô Lượng Hạnh Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Phật.

Nam mô Bảo Sinh Phật.

Nam mô Vô Biên Công Ðức Bảo Tác Phật.

Nam mô Pháp Tác Phật.

Nam mô Kim Sắc Tác Phật.

Nam mô Thắng Tác Phật.

Nam mô Tự Tại Tác Phật.

Nam mô Nhật Tác Phật.

Nam mô Quang Tác Phật.

Nam mô Hỏa Tác Phật.

Nam mô Vô Úy Tác Phật.

Nam mô Nhạo (Lạc) Tác Phật.

Nam mô Ðăng Tác Phật.

Nam mô Hiền Tác Phật.

Nam mô Giác Tác Phật.

Nam mô Hoa Tác Phật.

Nam mô Hoa Thắng Tạng Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Thắng Tạng Phật.

Nam mô Ưu Ba La Thắng Tạng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Tạng Phật.

Nam mô Công Ðức Thắng Tạng Phật.

Nam mô Khoái Thắng Tạng Phật.

Nam mô Phước Ðức Thắng Tạng Phật.

Nam mô Thiên Thắng Tạng Phật.

Nam mô Hương Thắng Tạng Phật.

Nam mô Hoa Thắng Tạng Phật.

Nam mô Ðại Vân Tạng Phật.

Nam mô Na La Diên Tạng Phật.

Nam mô Như Lai Tạng Phật.

Nam mô Công Ðức Tạng Phật.

Nam mô Căn Tạng Phật.

Nam mô Như Ý Tạng Phật.

Nam mô Kim Cang Tạng Phật.

Nam mô Ðắc Tạng Phật.

Nam mô Thế La Tạng Phật.

Nam mô Sơn Tạng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Tạng Phật.

Nam mô Hương Tạng Phật.

Nam mô Ma Ni Tạng Phật.

Nam mô Hiền Tạng Phật.

Nam mô Phổ Tạng Phật.

Nam mô Nguyệt Vô Cấu Tạng Phật.

Nam mô Nhật Tạng Phật.

Nam mô Chiếu Tạng Phật.

Nam mô Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam mô Công Ðức Tràng Phật.

Nam mô Ly Thế Gian Tràng Phật.

Nam mô Hoa Tràng Phật.

Nam mô Thật Tràng Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Vô Cấu Tràng Phật.

Nam mô Ðại Tràng Phật.

Nam mô Nguyệt Vô Cấu Tràng Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Tràng Phật.

Nam mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam mô Hộ Diệu Pháp Tràng Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Chiếu Tràng Phật.

Nam mô Thiện Thanh Tịnh Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Thiện Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Quang Minh Phật.

Nam mô Hư Không Quang Minh Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Hỏa Quang Minh Phật.

Nam mô Nhật Quang Minh Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam mô Hỏa Luân Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Chiếu Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Hương Quang Minh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðại Nguyện Quang Phật.

Ðen nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng hai cánh tay no dài như mũi voi chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần 1 lạy)

Trên đây là chín trăm vị Phật

Nam mô Kim Quang Quang Minh Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Chủng Chủng Ða Oai Ðức Vương Thắng Quang Minh Phật.

Nam mô Hư Không Thanh Tịnh Kim Sắc Trang Nghiêm Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Pháp Huyễn Phấn Tấn Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Phước Tạng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Phật.

Nam mô Cao Quang Minh Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Quang Minh Phật.

Nam mô Cam Lồ Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật.

Nam mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Di Lưu Quang Minh Phật.

Nam mô Tụ Tập Nhật Luân Phật.

Nam mô Vân Quang Minh Phật.

Nam mô Ban Ðầu Kỳ Bà Dà Hoa Phật.

Nam mô Vô Úy Quang Minh Phật.

Nam mô Pháp Lực Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Nhật Quang Minh Phật.

Nam mô Thọ Ðề Quang Minh Phật.

Nam mô Nhiên Hỏa Quang Minh Phật.

Nam mô Phần Thiêu Quang Minh Phật.

Nam mô La Võng Quang Mnh Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam mô Xưng Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam mô Sắc Quang Minh Thinh Phật.

Nam mô Hư Không Thinh Phật.

Nam mô Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Vân Thinh Phật.

Nam mô Thiên Thinh Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Phạm Thinh Phật.

Nam mô Vân Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam mô Pháp Cổ Thinh Phật.

Nam mô Pháp Cổ Xuất Thinh Phật.

Nam mô Thinh Mãn Pháp Giới Thinh Phật.

Nam mô Ðịa Hẩu Thinh Phật.

Nam mô Phổ Biến Thinh Phật.

Nam mô Sư Tử Hẩu Thinh Phật.

Nam mô Vô Lượng Hẩu Thinh Phật.

Nam mô Vô Phân Biệt Hẩu Thinh Phật.

Nam mô Kinh Bố Nhất Thiết Ma Luân Thinh Phật.

Nam mô Hàng Phục Nhất Thiết Thinh Thinh Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Tuệ Nguyệt Phật.

Nam mô Pháp Vô Cấu Nguyệt Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Nguyệt Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Nguyệt Phật.

Nam mô Lô Xá Na Nguyệt Phật.

Nam mô Giải Thoát Nguyệt Phật.

Nam mô Xưng Nguyệt Phật.

Nam mô Công Ðức Nguyệt Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Mãn Nguyệt Phật.

Nam mô Ðại Nguyệt Phật.

Nam mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Phật.

Nam mô Nguyệt Tuệ Phật.

Nam mô Vô Cấu Tuệ Phật.

Nam mô Thâm Tuệ Phật.

Nam mô Giới Tuệ Phật.

Nam mô Nan Thắng Tuệ Phật.

Nam mô A Tăng Kỳ Kiếp Tu Tập Tuệ Phật.

Nam mô Vô Lượng Lạc Công Ðức Trang Nghiêm Hành Tuệ Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ly Kiếp Phật.

Nam mô Thắng Công Ðức Vương Trang Nghiêm Oai Ðức Vương Kiếp Phật.

Nam mô Tự Tại Diệt Kiếp Phật.

Nam mô Di Lưu Kiếp Phật.

Nam mô Tu Di Lưu Kiếp Phật.

Nam mô Bất Khả Thuyết Kiếp Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Sắc Quang Thượng Phật.

Nam mô Long Tịch Thượng Phật.

Nam mô Ái Thượng Phật.

Nam mô Ðộ Thượng Phật.

Nam mô Pháp Thượng Phật.

Nam mô Kim Cang Thượng Phật.

Nam mô Oai Ðức Thượng Phật.

Nam mô Vô Cấu Thượng Phật.

Nam mô Long Tịch Thượng Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Thắng Bảo Thượng Phật.

Nam mô Tá Lợi La Thượng Phật.

Nam mô Thiên Thượng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Phật.

Nam mô Hương Thượng Phật.

Nam mô Phóng Hương Phật.

Nam mô Lạc Hương Phật.

Nam mô Hương Phấn Tấn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng âm tàng ẩn mật như ngựa chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần 1 lạy)

Trên đây một ngàn vị Phật

Nam mô Hương Tượng Phấn Tấn Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô Ðại Hương Tượng Phật.

Nam mô Ða La Bạt Hương Phật.

Nam mô Giới Hương Phật.

Nam mô Vô Biên Hương Phật.

Nam mô Phổ Biến Hương Phật.

Nam mô Huân Hương Phật.

Nam mô Ða Dà La Hương Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Mạn Ðà La Hương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Hương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thủ Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Nhãn Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Khởi Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam mô Thân Thắng Phật.

Nam mô Kinh Bố Thắng Phật.

Nam mô Man Thắng Vân Phật.

Nam mô Công Ðức Thành Tựu Vân Phật.

Nam mô Bảo Vân Phật.

Nam mô Công Ðức Vân Phật.

Nam mô Vân Hộ Phật.

Nam mô Phổ Hộ Phật.

Nam mô Thánh Hộ Phật.

Nam mô Công Ðức Hộ Phật.

Nam mô Phổ Biến Hộ Phật.

Nam mô Tinh Tấn Hộ Phật.

Nam mô Tinh Tấn Hỉ Phật.

Nam mô Thượng Hỉ Phật.

Nam mô Thật Hỉ Phật.

Nam mô Sư Tử Hỉ Phật.

Nam mô Long Hỉ Phật.

Nam mô Bảo Hỉ Phật.

Nam mô Thật Trí Phật.

Nam mô Hỉ Khứ Phật.

Nam mô Thiện Tri Tịch Tịnh Khứ Phật.

Nam mô Ðại Thế Phật.

Nam mô Cam Lộ Thế Phật.

Nam mô Kim Cang Xử Thế Phật.

Nam mô Vô Cấu Xứ Thế Phật.

Nam mô Khai Ngộ Bồ Ðề Trí Quang Phật.

Nam mô Quá Tam Giới Xứ Thế Phật.

Nam mô Tam Muội Xứ Thế Phật.

Nam mô Ðịnh Xứ Thế Phật.

Nam mô Bất Ðộng Xứ Thế Phật.

Nam mô Cao Khứ Phật.

Nam mô Tịch Diệt khứ Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật.

Nam mô Thiện Bộ Khứ Phật.

Nam mô Vô Tận Tuệ Phật.

Nam mô Hải Tuệ Phật.

Nam mô Trụ Tuệ Phật.

Nam mô Thắng Tuệ Phật.

Nam mô Diệt Chư Ác Huệ Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Tuệ Phật.

Nam mô Tu Hành Huệ Phật.

Nam mô Mật Tuệ Phật.

Nam mô Kiên Tuệ Phật.

Nam mô Thiện Thanh Tịnh Tuệ Phật.

Nam mô Ðại Tuệ Phật.

Nam mô Phổ Tuệ Phật.

Nam mô Vô Biên Tuệ Phật.

Nam mô Oai Ðức Tuệ Phật.

Nam mô Thế Tuệ Phật.

Nam mô Thượng Tuệ Phật.

Nam mô Diệu Tuệ Phật.

Nam mô Khoái Tuệ Phật.

Nam mô Vô Quan Tuệ Phật.

Nam mô Xưng Tuệ Phật.

Nam mô Quảng Tuệ Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Mãn Tuệ Phật.

Nam mô Kim Cang Tuệ Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Tuệ Phật.

Nam mô Giác Tuệ Phật.

Nam mô Pháp Tuệ Phật.

Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam mô Hổ Tuệ Phật.

Nam mô Thiện Tuệ Phật.

Nam mô Bảo Tuệ Phật.

Nam mô Thắng Tuệ Phật.

Nam mô Thắng Tích Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Tích Phật.

Nam mô Bát Nhã Tích Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Tích Phật.

Nam mô Hương Tích Phật.

Nam mô Bảo Tích Phật.

Nam mô Bảo Kế Phật.

Nam mô Thiên Kế Phật.

Nam mô Long Kế Phật.

Nam mô Công Ðức Kế Phật.

Nam mô Ðại Kế Phật.

Nam mô Di Lưu Tụ Phật.

Nam mô Ðại Tụ Phật.

Nam mô Ðại Viêm Tụ Phật.

Nam mô Bảo Tụ Phật.

Nam mô Bảo Thủ Phật.

Nam mô Bảo Thủ Nhu Nhuyến Phật.

Nam mô Bảo Ấn Thủ Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng thân vuông rộng (vuông vức) bằng nhau, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. 000 (3 lạy)

Trên đây một ngàn một trăm vị Phật

(KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ NHẤT HẾT)

TÁN

Thập phương thế giới. Tam thế năng nhân

Bi thinh tế vật diễn hồng danh

Trường dạ giác mê tình. Tam nghiệp đầu thành

Tướng hảo nguyện nghiêm thân.

Nam mô Hoan Hỉ Ðịa Bồ Tát ma Ha Tát (3 lần)

Dịch nôm:

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam mô Hoan Hỉ Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)


KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ HAI

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Lưu Chi Dịch Ra Hoa Văn

Tỳ kheo Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền

Khắp hiện trước tất cả Như lai

Một thân lại hiện bụi cõi thân.

Mỗi mỗi khắp lạy bụi cõi Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phấn Tấn Tư Duy Phật.

Nam mô Bảo Hỏa Vi Nhiễu Phật.

Nam mô Bảo Thiên Phật.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nam mô Bảo Cao Phật.

Nam mô Bảo Kiên Phật.

Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Phật.

Nam mô Bảo Niệm Phật.

Nam mô Bảo Lực Phật.

Nam mô Bảo Sơn Phật.

Nam mô Bảo Viêm Phật.

Nam mô Bảo Viêm Vi Nhiễu Phật.

Nam mô Bảo Chiếu Phật.

Nam mô Phóng Chiếu Phật.

Nam mô Ðiệt Cộng Hoa Phật.

Nam mô Diệu Thuyết Phật.

Nam mô Nguyệt Thuyết Phật.

Nam mô Kim Cang Thuyết Phật.

Nam mô Bảo Thuyết Phật.

Nam mô Bảo Trượng Phật.

Nam mô Vô Lượng Bảo Trượng Phật.

Nam mô Vô Cấu Trượng Phật.

Nam mô Vô Biên Trượng Phật.

Nam mô Pháp Trượng Phật.

Nam mô Bảo Cái Phật.

Nam mô Quân Bảo Cái Phật.

Nam mô Ma Ni Cái Phật.

Nam mô Kim Cái Phật.

Nam mô Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Tăng Thượng Hỏa Thành Tựu Vương Phật.

Nam mô Tăng Thượng Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Dõng Thí Phật.

Nam mô Trí Thí Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Hỏa Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Công Ðức Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Phước Ðức Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Bảo Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Ðại Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Vô Biên Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Bảo Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Phổ Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhật Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Vân Thinh Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Ðại Hải Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhẫn Nhục Luân Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Thế Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Chiếu Chư Thú Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Phá Chư Ám Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Thế Thành Tựu Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Ðế Bảo Tràng Ma Ni Thắng Quang Phật.

Nam mô Tịnh Hoa Túc Vương Trí Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Kiến Phật.

Nam mô Kim Sơn Phật.

Nam mô Sư Tử Ðức Phật.

Nam mô Bất Tán Phật.

Nam mô Tán Hoa Phật.

Nam mô Bất Tán Hoa Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Thiên Quang Minh Phật.

Nam mô Lục Thập Quang Minh Phật.

Nam mô Quan Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật.

Nam mô Phóng Tịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Quang Minh Phật.

Nam mô Phước Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Trí Quang Minh Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Nhật Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Ngại Quang Minh Phật.

Nam mô Phấn Tấn Cung Kính Phật.

Nam mô Vô Tỷ Phật.

Nam mô Công Ðức Xưng Phật.

Nam mô Bảo Xưng Phật.

Nam mô Vô Cấu Xưng Phật.

Nam mô Vô Cấu Ðức Phật.

Nam mô Kiên Ðức Phật.

Nam mô Vô Ưu Ðức Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Ðức Phật.

Nam mô Hoa Ðức Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Ðức Phật.

Nam mô Long Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Hải Phật.

Nam mô Tịnh Ðức Phật.

Nam mô Tịnh Thiên Phật.

Nam mô Cúng Dường Phật.

Nam mô Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Tịnh Diệu Thinh Phật.

Nam mô Xuất Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Phổ Trí Luân Quang Thinh Phật.

Nam mô Ðại Thinh Phật.

Nam mô Vân Thắng Thinh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng trên lông mình sinh màu xanh mềm dịu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu… (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần 1 lạy sau y đây)

Trên đây một ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô An Ổn Thinh Phật.

Nam mô Lạc Thinh Phật.

Nam mô Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam mô Thiên Thinh Phật.

Nam mô Nguyệt Thinh Phật.

Nam mô Nhật Thinh Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thinh Phật.

Nam mô Phước Ðức Thinh Phật.

Nam mô Kim Cang Thinh Phật.

Nam mô Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Tuệ Thinh Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Tuyển Trạch Thinh Phật.

Nam mô Cam Lồ Thinh Phật.

Nam mô Tịnh Tràng Phật.

Nam mô Kim Cang Tràng Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Trụ Trì Pháp Phật.

Nam mô Lạc Pháp Phật.

Nam mô Ðàm Vô Kiệt Phật.

Nam mô Hộ Pháp Phật.

Nam mô Pháp Phấn Tấn Phật.

Nam mô Pháp Giới Hoa Phật.

Nam mô Hộ Pháp Nhãn Phật.

Nam mô Nhiên Pháp Ðình Liệu Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Nhân Tự Tại Phật.

Nam mô Công Ðức Tự Tại Phật.

Nam mô Thinh Tự Tại Phật.

Nam mô Thế Tự Tại Phật.

Nam mô Quán Thế Tự tại Phật.

Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật.

Nam mô Ý Trụ Trì Phật.

Nam mô Ðịa Trụ Trì Phật.

Nam mô Ni Di Trụ Trì Phật.

Nam mô Khí Trụ Trì Phật.

Nam mô Công Ðức Tánh Trụ Trì Phật.

Nam mô Thắng Sắc Phật.

Nam mô Chuyển Phát Khởi Phật.

Nam mô Nhất Thiết Quan Hình Thị Phật.

Nam mô Phát Nhất Thiết Vô Yểm Túc Hành Phật.

Nam mô Phát Thành Tựu Phật.

Nam mô Thiện Hộ Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Thiện Hỉ Phật.

Nam mô Thiện Xứ Phật.

Nam mô Phổ Thiền Phật.

Nam mô Cam Lộ Công Ðức Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Sư Tử Tiên Phật.

Nam mô Phật Nhãn Phật.

Nam mô Hiệp Tụ Phật.

Nam mô Tật Trí Dũng Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Thật Hành Phật.

Nam mô Sư Tử Thủ Phật.

Nam mô Hải Mãn Phật.

Nam mô Năng Ðộ Bỉ Ngạn Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Xưng Vương Phật.

Nam mô Trụ Trì Phật.

Nam mô Thiện Dạ Ma Phật.

Nam mô Thiện Hành Phật.

Nam mô Thiện Công Ðức Phật.

Nam mô Thiện Sắc Phật.

Nam mô Thiện Thức Phật.

Nam mô Thiện Tâm Phật.

Nam mô Thiện Quang Phật.

Nam mô Sư Tử Nguyệt Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Vô Úy Phật.

Nam mô Vô Lượng Phật.

Nam mô Tốc Dữ Phật.

Nam mô Bất Ðộng Tâm Phật.

Nam mô Ứng Xưng Phật.

Nam mô Ứng Bất Khiếp Nhược Thinh Phật.

Nam mô Bảo Oai Ðức Thượng Vương Phật.

Nam mô Bất Yểm Túc Tạng Phật.

Nam mô Bất Tận Phật.

Nam mô Bất Khả Ðộng Phật.

Nam mô Danh Vô Úy Phật.

Nam mô Danh Tự Tại Hộ Thế Gian Phật.

Nam mô Danh Long Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Danh Pháp Hành Quảng Tuệ Phật.

Nam mô Công Ðức Trụ Trì Phật.

Nam mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Tướng Thông Xưng Phật.

Nam mô Danh Diệu Thắng Tự Tại Thắng Phật.

Nam mô Danh Lạc Pháp Phấn Tấn Phật.

Nam mô Danh Pháp Giới Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Danh Ðại Thừa Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Danh Tịch Tịnh Vương Phật.

Nam mô Danh Giải Thoát Hành Phật.

Nam mô Danh Ðại Hải Di Lưu Khởi Vương Phật.

Nam mô Danh Hiệp Tụ Na La Diện Vương Phật.

Nam mô Danh Tán Hoại Kiên Ma Luân Phật.

Nam mô Danh Tinh Tấn Căn Bảo Vương Phật.

Nam mô Danh Ðắc Phật Pháp Ba Ðầu Ma Phật.

Nam mô Danh Ðắc Phật Nhãn Phân Ðà Lợi Phật.

Nam mô Danh Tùy Tiền Giác Giác Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Tác Phật.

Nam mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Viễn Ly Nhất Thiết Kinh Bố Vô Phiền Não Khởi Công Ðức Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng lông tóc xụ hướng lên xoáy phía hữu uốn cuốn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... ( 1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát (3 lạy)

Trên đây một ngàn ba trăm vị Phật

Nam mô Danh Giáo Hóa Bồ Tát Phật.

Nam mô Danh Kim Cang Phủ Phấn Tấn Phật.

Nam mô Danh Bảo Tượng Quang Minh Phủ Phấn Tấn Phật.

Nam mô Danh Dà La Hương Phật.

Nam mô Danh Phá Hoại Ma Luân Phật.

Nam mô Danh Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất Thối Thắng Luân Phật.

Nam mô Danh Bảo Cái Khởi Vô Úy Quang Minh Phật.

Nam mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Ðoạn Nghi Ðoạn Phiền Não Phật.

Nam mô Danh Quang Minh Phá Ám Khởi Tam Muội Vương Phật.

Thiện nam tử, Thiện nữ nhân, nếu có ai đặng nghe danh chư Phật này, mãi lìa nghiệp chướng chẳng đọa đường dữ. Nếu người không mắt tụng ắt đặng mắt.

Nam mô Thập Thiên Ðồng Danh Tinh Tú Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Tinh Tú Phật.

Nam mô Tam Thập Thất Thiên Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Nhị Ức Ðồng Danh Câu Lân Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Câu Lân Phật.

Nam mô Thập Bát Ức Ðồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Thập Bát Ức Ðồng Danh Nhật Nguyệt Ðăng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Nguyệt Ðăng Phật.

Nam mô Thiên Ngũ Bá Ðồng Danh Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiên Ngũ Bá Ðồng Danh Nhật Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Nhật Phật.

Nam mô Tứ Vạn Tứ Thiên Ðồng Danh Diện Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Diện Phật.

Nam mô Vạn Thiên Ðồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Kiên Cố Tự Tại Phật.

Nam mô Vạn Bát Thiên Ðồng Danh Phổ Hộ Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Phổ Hộ Phật.

Nam mô Thiên Bát Bá Ðồng Danh Xá Ma Tha Phật.

Nam mô Nhất Thiết Ðồng Danh Xá Ma Tha Phật.

Kiếp tên Thiện Nhãn, trong kiếp đó có bảy mươi hai na do tha Như Lai thành Phật, con đều qui mạng chư Như Lai đó.

Kiếp tên Thiện Kiến, trong kiếp đó có bảy mươi hai ức Như Lai thành Phật, con đều qui mạng chư Như Lai đó.

Kiếp tên Tịnh Tán Thán, trong kiếp đó có một muôn tám ngàn Như Lai thành Phật, con đều qui mạng chư Như Lai đó.

Kiếp tên Thiện Hạnh, trong kiếp đó có ba muôn hai ngàn Như Lai thành Phật, con đều qui mạng chư Như Lai đó.

Kiếp tên Trang Nghiêm, trong kiếp đó có tám muôn bốn ngàn NhưLai thành Phật, con đều qui mạng chư Như Lai đó.

Nam mô Chư Phật hiện tại ở mười phương thế giới chẳng xả mạng nói pháp, gọi là Phật A Di Ðà trong thế giới An Lạc, làm thượng thủ.

Nam mô A Sơ Như Lai trong thế giới Diệu Lạc làm thượng thủ.

Nam mô Toái Kim Cang Kiên Như Lai trong thế giới Ca Sa Tràng làm thượng thủ.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Ba Ðầu Ma Hoa Thân Như Lai trong thế giới Bất Thối Luân Hẩu làm thượng thủ.

Nam mô Pháp Tràng Như Lai trong thế giới Vô Cấu làm thượng thủ.

Nam mô Sư Tử Như Lai trong thế giới Thiện Ðăng làm thượng thủ.

Nam mô Lô Xá Na Tạng Như Lai trong thế giới Thiện Trụ làm thượng thủ.

Nam mô Công Ðức Hoa Thân Như Lai trong thế giới Nan Quá làm thượng thủ.

Nam mô Nhất Thiết Thông Quang Minh Phật trong thế giới Trang Nghiêm Tuệ làm thượng thủ.

Nam mô Nguyệt Trí Tuệ Phật trong thế giới Kính Luân Quang Minh làm thượng thủ.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Như Lai trong thế giới Hoa Thắng làm thượng thủ.

Nam mô Hiền Thắng Như Lai trong thế giới Ba Ðầu Ma Thắng làm thượng thủ.

Nam mô Phổ Hiền Như Lai trong thế giới Bất Thuấn làm thượng thủ.

Nam mô Tự Tại Vương Như Lai trong thế giới Phổ Hiền làm thượng thủ.

Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Như Lai trong thế giới Bất Khả Thắng làm thượng thủ.

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Kính Tượng Như Lai trong thế giới Hoa Tạng làm thượng thủ.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật trong thế giới Ta Bà làm thượng thủ.

Nam mô Thiện Thuyết Thắng Phật làm thượng thủ.

Nam mô Tự Tại Tràng Vương Phật làm thượng thủ.

Nam mô Tác Ðại Quang Phật làm thượng thủ.

Nam mô Vô Úy Quan Phật làm thượng thủ.

Như thế cả thảy chư Phật thượng thủ, con đem thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khắp đầy mười phương một lúc lễ bái khen ngợi cúng dường. (1 lạy)

Pháp mầu cảnh giới rất sâu, cảnh giới chẳng khá lường, cảnh giới chẳng khá nghĩ bàn, cảnh giới vô lượng v. v... của chư Như Lai ấy nói, con đều đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, lễ bái khen ngợi cúng dường (1 lạy)

Tăng Bồ Tát bất thối, Tăng Thinh Văn bất thối, trong thế giới Phật ấy, con đều đem thân khẩu ý nghiệp khắp đầy mười phương, đầu mặt lễ chân khen ngợi cúng dường. (1 lạy)

Nam mô Danh Hàng Phục Ma Nhân Tự Tại Phật.

Nam mô Danh Hàng Phục Tham Tự Tại Phật.

Nam mô Danh Hàng Phục Sân Tự Tại Phật.

Nam mô Danh Hàng Phục Si Tự Tại Phật.

Nam mô Danh Hàng Phục Nộ Tự Tại Phật.

Nam mô Danh Hàng Phục Kiến Tự Tại Phật.

Nam mô Danh Hàng Phục Chư Hý Tự Tại Phật.

Nam mô Danh Liễu Ðạt Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Danh Ðắc Thần Thông Tư Tại Xưng Phật.

Nam mô Danh Ðắc Thắng Nghiệp Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Danh Khởi Thí Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Danh Khởi Thanh Tịnh Giới Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Danh Khởi Nhẫn Nhục Nhân Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Danh Khởi Tinh Tấn Nhân Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Danh Khởi Thiền Na Nhân Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Danh Phước Ðức Thanh Tịnh Quang Minh Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Danh Khởi Ðà La Ni Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Phổ Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Cao Thắng Phật.

Nam mô Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Nam mô Tán Hương Thượng Thắng Phật.

Nam mô Ða Bảo Thắng Phật.

Nam mô Nguyệt Thượng Thắng Phật.

Nam mô Hiền Thượng Thắng Phật Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Thượng Thắng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Vương Phật.

Nam mô Tam Muội Thủ Thượng Thắng Phật.

Nam mô Thiện Thuyết Danh Thắng Phật.

Nam mô Ðại Hải Thâm Thắng Phật.

Nam mô A Tăng Kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng Phật.

Nam mô Nhạo Thuyết Nhất Thiết Pháp Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam mô Bảo Luân Oai Ðức Thượng Thắng Phật.

Nam mô Nhật Luân Thượng Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Tàm Quí Kim Sắc Thượng Thắng Phật.

Nam mô Công Ðức Hải Lưu Ly Kim Sơn Kim Sắc Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật.

Nam mô Khởi Vô Biên Công Ðức Vô Cấu Thắng Phật.

Nam mô Khởi Ða La Vương Thắng Phật.

Nam mô Thọ Vương Hống Thắng Phật.

Nam mô Pháp Hải Triều Thắng Phật.

Nam mô Trí Thanh Tịnh Công Ðức Thắng Phật.

Nam mô Lạc Kiếp Hỏa Thắng Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Bảo Hiền Tràng Thắng Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Thắng Phật.

Nam mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng màu vàng sáng rất nhiệm mầu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây một ngàn bốn trăm vị Phật

Nam mô Bảo Tập Thắng Phật.

Nam mô Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam mô Bất Không Thắng Phật.

Nam mô Văn Thắng Phật.

Nam mô Hải Thắng Phật.

Nam mô Trụ Trì Thắng Phật.

Nam mô Thiện Hành Thắng Phật.

Nam mô Long Thắng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Phước Ðức Thắng Phật.

Nam mô Trí Thắng Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Hiền Thắng Phật.

Nam mô Thắng Hiền Thắng Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam mô Thắng Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Tràng Thắng Phật.

Nam mô Thắng Tràng Thắng Phật.

Nam mô Vô Ưu Thắng Phật.

Nam mô Ly Nhất Thiết Ưu Thắng Phật.

Nam mô Bảo Trượng Phật.

Nam mô Thiện Bảo Trượng Phật.

Nam mô Câu Tô Ma Thắng Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Tam Muội Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam mô Thọ Ðề Thắng Phật.

Nam mô Hỏa Thắng Phật.

Nam mô Quảng Công Ðức Thắng Phật.

Nam mô Chúng Thắng Phật.

Nam mô thế giới Thanh Tịnh Quang, có Phật hiệu Tích Thanh Tịnh Tăng Trưởng Thắng Thượng Vương Phật.

Nam mô thế giới Phổ Quang, Phổ Hoa Vô Úy Vương Như Lai Phật.

Nam mô Danh Quân Bảo Trang Nghiêm Như Lai, thế giới Phổ Cái. Như Lai ấy thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát La Võng Quang.

Nam mô Danh Vô Lượng Bảo Cảnh Giới Như Lai, thế giới Nhất Bảo Kế. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Không Phấn Tấn Cảnh Giới.

Nam mô Danh Vô Lượng Thinh Như Lai, thế giới Tướng Oai Ðức Vương. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân.

Nam mô Danh Tu Di Lưu Tụ Tập Như Lai, thế giới Danh Xưng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Quang Minh Luân Thắng Oai Ðức.

Nam mô Danh Hư Không Tịch Như Lai, thế giới Thiện Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Nguyệt Quang.

Nam mô Danh Xưng Lực Vương Như Lai, thế giới Ðịa Luân. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Trí Xưng.

Nam mô Danh Phóng Quang Minh Như Lai, thế giới Nguyệt Khởi Quang. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Quang Minh Luân.

Nam mô Danh Ly Ca Sa Như Lai, thế giới Ca Sa Tràng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Vô Lượng Bảo Phát Khởi.

Nam mô Danh Chủng Chủng Hoa Thắng Thành Tựu Như Lai, thế giới Ba Ðầu Ma Hoa. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Lượng Tinh Tấn.

Nam mô Danh Viễn Ly Chư Bố Mao Thụ Như Lai, thế giới Nhất Cái. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát La Võng Quang Minh.

Nam mô Danh Tu Di Lưu Tụ Như Lai, thế giới Chủng Chủng Tràng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Ðại Thắng.

Nam mô Danh Vô Chướng Ngại Nhãn Như Lai, thế giới Phổ Quang. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Thắng.

Nam mô Danh Chiên Ðàn Ốc Như Lai, thế giới Hiền. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Công Ðức Tràng.

Nam mô Danh Hiệp Tụ Như Lai, thế giới Hiền Tuệ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Diệu Trí.

Nam mô Danh La Võng Quang Minh Như Lai, thế giới Bảo Thủ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Công Ðức.

Nam mô Danh Bảo Liên Hoa Thắng Như Lai, thế giới An Lạc Thủ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ba Ðầu Ma Thắng Công Ðức.

Nam mô Danh Trí Hoa Bảo Quang Minh Thắng Như Lai, thế giới Xưng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðệ Nhất Trang Nghiêm.

Nam mô Danh Khởi Hiền Quang Minh Như Lai, thế giới Hiền Tý. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Quang Minh.

Nam mô Danh Diệt Tán Nhất Thiết Bố Úy Như Lai, Thế giới Vô Úy. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Úy.

Nam mô Danh Di Lưu Ma Như Lai, thế giới Di Lưu Tràng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Hiệp Tụ.

Nam mô Danh Vô Úy Vương Như Lai, thế giới Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Não Chướng Ngại. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ða Thinh.

Nam mô Danh Tác Pháp Như Lai, thế giới Pháp. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Tác.

Nam mô Danh Bá Nhất Thập Quang Minh Như Lai, thế giới Thiện Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thắng Quang Minh.

Nam mô Danh Thiên Thượng Quang Minh Như Lai, thế giới Cọng Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Phổ Quang Minh.

Nam mô Danh Trí Quang Minh Như Lai, thế giới Ða Dà La. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thiện Nhãn.

Nam mô Danh Bảo Thắng Quang Minh Như Lai, thế giới Hương. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Lượng Quang Minh.

Nam mô Danh Vô Lượng Quang Minh Như Lai, thế giới Quang MinhThủ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Dược Vương.

Nam mô Danh Vô Chướng Ngại Thinh Như Lai, thế giới Thượng Thủ Hiền. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Tịnh Thinh.

Nam mô Danh La Võng Quang Như Lai, thế giới Pháp. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thắng.

Nam mô Danh Bảo Trí Tuệ Như Lai, thế giới Hiền Nhập. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Hương.

Nam mô Danh Vô Lượng Thắng Như Lai, thế giới Ưu Bát La. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðàm Vô Kiệt.

Nam mô Danh Vô Lượng Trang Nghiêm Như Lai, thế giới Thanh Tịnh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Trang Nghiêm.

Nam mô Danh Ưu Bát La Thắng Như Lai, thế giới Giác Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ba Ðầu Ma Thắng.

Nam mô Danh Trí Trụ Như Lai, thế giới Ba Ðầu Ma Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Mãn Túc.

Nam mô Danh Thích Ca Mâu Ni Như Lai, thế giới Trí Lực. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Mâu Ni.

Nam mô Danh Trí Xưng Như Lai, thế giới Thập Phương Xưng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Biên Tinh Tấn.

Nam mô Danh Kiên Tự Tại Vương Như Lai, thế giới Hỉ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Kiên.

Nam mô Danh Bảo Ta La Như Lai, thế giới Nguyệt. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Phổ Hương.

Nam mô Danh Ðại Thắng Như Lai, thế giới Ta Bà. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðại Thắng Thiên Vương.

Nam mô Danh Bảo Luân Như Lai, thế giới Nhất Cái. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Tinh Man.

Nam mô Danh Bất Không Thuyết Như Lai, thế giới Quá Nhất Thiết Ưu Chướng Ngại. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Không Thuyết.

Nam mô Danh Công Ðức Thành Tựu Như Lai, thế giới Viễn Ly Ưu Não. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Ưu Thắng Oai Ðức.

Nam mô Danh Xưng Vương Như Lai, thế giới Tịch Tịnh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Dõng Ðức.

Nam mô Danh Bất Không Phấn Tấn Như Lai, thế giới Bất Không Kiến. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Không Phát Hạnh.

Nam mô Danh Hương Quang Minh Như Lai, thế giới Hương. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Tạng.

Nam mô Danh Vô Chướng Ngại Thinh Như Lai, thế giới Vô Lượng Hống Thinh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Phân Biệt Phát Hạnh.

Nam mô Danh Xưng Lực Vương Như Lai, thế giới Nguyệt Luân Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Xưng.

Nam mô Danh Bảo Thượng Thắng Như Lai thế giới Bảo Luân. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðại Ðạo Sư.

Nam mô Thiện Minh Như Lai thế giới Bảo Luân. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Lạc Hạnh.

Nam mô Danh Ba Ðầu Ma Thắng Như Lai Thế giới Pháp. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðại Pháp.

Nam mô Danh Tu Di Ðảnh Thượng Vương Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Lực.

Nam mô Danh Ba Ðầu Ma Thắng Như Lai. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thắng Ðức.

Nam mô Danh Hương Quang Minh Như Lai thế giới Ðà La Ni Luân. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðà La Ni Tự Tại Vương.

Nam mô Danh Thập Phương Xưng Phát Như Lai thế giới Kim Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Trí Xưng Phát Hạnh.

Nam mô Danh Phổ Thanh Tịnh Tăng Thượng Vân Thinh Vương Như Lai thế giới Trí Khởi. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Tinh Tú Vương.

Nam mô Danh Vô Lượng Quang Minh Như Lai thế giới Thường Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðại Quang Minh.

Nam mô Danh Vô Lượng Trí Thành Tựu Như Lai thế giới Nhiên Ðăng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Công Ðức Vương Quang Minh.

Nam mô Danh Vô Lượng Chủng Phấn Tấn Như Lai thế giới Nhiên Ðăng Tác. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Chướng Ngại Phật.

Nam mô Danh Thượng Thủ Như Lai thế giới Chủng Chủng Tràng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Na La Diên.

Nam mô Danh Phật Hoa Thành Tựu Thắng Như Lai thế giới Thập Phương Xưng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðềcho Bồ Tát Danh Vô Khuyết Phấn Tấn.

Nam mô Danh Phật Hoa Tăng Thượng Vương Như Lai thế giới Kim Cang Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Hỏa.

Nam mô Danh Bảo Hình Như Lai thế giới Chiên Ðàn Khốt. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Quan Thế Âm.

Nam mô Danh Bất Không Thuyết Như Lai thế giới Dược Vương. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Không Phát Hạnh.

Nam mô Danh Vô Biên Công Ðức Tinh Tấn Phát Như Lai thế giới Dược Vương Thắng Thượng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Thọ Giới Nhiếp Thọ.

Nam mô Danh Phát Tâm Sinh Trang Nghiêm Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm Như Lai, thế giới Phổ Trang Nghiêm. Như Lai đó thọ ký A NậuÐa La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Phật Hoa Thủ.

Nam mô Danh Cái Man Như Lai thế giới Phổ Cái. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Hạnh.

Nam mô Danh Nhật Luân Oai Ðức Vương Như Lai thế giới Hoa Thượng Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thiện Trụ.

Nam mô Danh Chúng Sinh Quang Minh Như Lai thế giới Thiện Trang Nghiêm. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bảo Diện.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng thường quang chiếu thân, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây một ngàn năm trăm vị Phật.

Nam mô Danh Vô Úy Như Lai thế giới Hiền. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Kinh Bố.

Nam mô Danh Ba Ðầu Ma Thắng Quang Minh Như Lai thế giới Ba Ðầu Ma. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề choBồ Tát Danh Trí Tượng.

Nam mô Trí Ưu Bát Thắng Như Lai thế giới Ưu Bát La. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Cảnh Giới Hạnh.

Nam mô Danh Bảo Tác Như Lai thế giới Bảo Thượng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Pháp Tác.

Nam mô Danh Vô Lượng Nguyện Như Lai thế giới Nguyệt. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Tán Hoa.

Nam mô Danh Bảo Tụ Như Lai thế giới Thiện Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Dược Vương.

Nam mô Danh Ta La Tự Tại Vương Như Lai thế giới Hương Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thắng Tuệ.

Nam mô Danh Bảo Quang Minh Như Lai thế giới Hoa Thủ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Nhật Ðức.

Nam mô Danh Bảo Sơn Như Lai thế giới Phổ Sơn. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Hỏa Ðức.

Nam mô Danh Thượng Thủ Như Lai thế giới Ưu Cái Nhập. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thượng Trang Nghiêm.

Nam mô Danh Phát Vô Biên Công Ðức Như Lai thế giới Vô Ưu. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Bất Phát Quan.

Nam mô Danh Thiện Thượng Thủ Như Lai thế giới Nhất Thiết Công Ðức Trụ Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Phổ Chí.

Nam mô Danh Tu Di Quang Minh Như Lai thế giới Bảo Quang Minh. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thiện Trụ.

Nam mô Danh Vô Lượng Cảnh Giới Như Lai thế giới Nhất Thiết Công Ðức Trụ. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Dược Vương.

Nam mô Danh Cao Diệu Khứ Như Lai thế giới Trang Nghiêm Bồ Ðề. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Tư Ích Thắng Tuệ.

Nam mô Danh Bảo Hoa Thành Tựu Công Ðức Như Lai thế giới Vô Cấu. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Ðắc Thắng Tuệ.

Nam mô Danh Phấn Tấn Như Lai thế giới Vân. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Tự tại Quan.

Nam mô Danh Nhất Thiết Phát Chúng Sinh Tín Phát Tâm Như Lai thế giới Hoa Võng Phú. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam MiệuTam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Thắng Tuệ.

Nam mô Danh Lạc Tinh Tú Khởi Như Lai thế giới Tinh Tú Hành. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Vô Ưu.

Nam mô Danh Thắng Chúng Như Lai thế giới Bảo Hoa. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Bồ Tát Danh Diệu Thắng.

Nam mô Danh Vô Lượng Hoa Như Lai thế giới Vô Lượng Chí. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Danh Hương Tượng Bồ Tát

Nam mô Danh Bảo thắng Như Lai thế giới Hoa. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Danh Viễn Ly Chư Hữu Bồ Tát.

Nam mô Danh Nguyệt Thắng Công Ðức Như Lai thế giới Chủng Chủng Tràng. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Danh Ðoạn Nhất Thiết Chư Nạn Bồ Tát.

Nam mô Danh Tức Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Như Lai thế giới Khả Lạc. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Danh Bất Thối Chuyển Luân Bồ Tát.

Nam mô Danh Thập Phương Xưng Danh Như Lai thế giới Vô Úy. Như Lai đó thọ ký A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề cho Danh Trí Xưng Bồ Tát.

Nam mô Thế Giới Tự Tại Ca Lăng Dà Phật.

Nam mô Thế Giới An Lạc Nhật Luân Ðăng Minh Phật.

Nam mô Thế Giới Vô Úy Bảo Thắng Phật.

Nam mô Thế Giới Trí Thành Tựu, Trí Khởi Phật.

Nam mô Thế Giới Thuần Lạc Công Ðức Vương Trụ Phật.

Nam mô Thế Giới Cái Hành Hoa Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam mô Thế Giới Kim Cang Luân, Vô Úy Phật.

Nam mô Thế Giới Phát Khởi, Trí Tích Phật.

Nam mô Thế Giới Thiện Thanh Tịnh, Vô Quan Tướng Phật Hạnh Phật.

Nam mô Thế Giới Phổ Quang Minh, Quang Minh Luân Oai Ðức Vương Thắng Phật.

Nam mô Thế Giới Cao Tràng Nhân Tuệ Phật.

Nam mô Thế Giới Ðức Na La Diên Phật.

Nam mô Thế Giới Vô Cấu, Vô Cấu Tràng Phật.

Nam mô Thế Giới Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Chướng, An Ổn Phật.

Nam mô Thế Giới Hiền Thượng, Viễn Ly Chư Phiền Não Phật.

Nam mô Thế Giới Nhất Thiết An Lạc, Thanh Tịnh Tuệ Phật.

Nam mô Thế Giới Vô Lượng Công Ðức Cụ Túc Thiện Tư Duy Phát Phật.

Nam mô Thế Giới Bình Ðẳng, Hàng Phục Chư Oán Phật.

Nam mô Thế Giới Vô Úy, Ưu Ba La Thắng Phật.

Nam mô Thế Giới Thập Phương Quang Minh Thắng Lực Vương Phật.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Thế Giới Thường Quang Minh, Vô Lượng Quang Minh Vân Hương Di Lưu Phật.

Nam mô Thế Giới Thường Trang Nghiêm Hàng Phục Nam, Nữ Phật.

Nam mô Thế Giới Trầm Thủy Hương, Thượng Thắng Hương Phật.

Nam mô Thế Giới Thường Trang Nghiêm Chủng Chủng Hoa Phật.

Nam mô Thế Giới Hương Cái, Vô Biên Trí Phật.

Nam mô Thế Giới Chiên Ðàn Hương, Bảo Thượng Vương Phật.

Nam mô Thế Giới Hương, Hương Di Lưu Phật.

Nam mô Thế Giới Phổ Hỉ, Trí Kiến Nhất Thiết Chúng Sinh Tín Phật.

Nam mô Thế Giới Bất Khả Lượng, Vô Biên Thinh Phật.

Nam mô Thế Giới Phật Hoa Trang Nghiêm, Trí Công Ðức Thắng Phật.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Thế Giới Hoa, Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.

Nam mô Thế Giới Nguyệt, Phổ Bảo Tạng Phật.

Nam mô Thế Giới Kiên Trụ Ca Diếp Phật.

Nam mô Thế Giới Phổ Ba Ðầu Ma, Quan Nhất Thiết Cảnh Giới Kính Phật.

Nam mô Thế Giới Chiên Ðàn, Thượng Thủ Phật.

Nam mô Thế Giới Thật, Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam mô Thế Giới Hữu Nguyệt, Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Thế Giới Vô Chướng Ngại Danh Xưng Phật.

Nam mô Thế Giới An Lạc, Ðoạn Nhất Thiết Nghi Phật.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Trí Thắng Phật, Thế Giới Quang Vương.

Nam mô Nguyệt Phật, Thế Giới Phổ Úy.

Nam mô Công Ðức Vi Diệu Phật, Thế Giới Chủng Chủng Thành Tựu.

Nam mô Chủng Chủng Hoa Phật, Thế Giới Thế Giới Trầm Thủy Hương.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật, Thế Giới Chủng Chủng Hoa.

Nam mô Vô Lượng Tràng Phật, Thế Giới Quảng.

Nam mô La Võng Quang Minh Phật, Thế Giới La Võng.

Nam mô Tịnh Thinh Phật, Thế Giới Vô Kinh Bố.

Nam mô Hiện Bảo Thắng Phật, Thế Giới Khả Lạc.

Nam mô Nhất Thiết Pháp Vô Sở Phát Phật, Thế Giới Ly Quan.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Bất Ðoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Phát Hạnh Phật, Thế Giới Thường Xưng.

Nam mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật, Thế Giới Thường Hoan Hỉ.

Nam mô Kiến Nhất Thiết Pháp Phật, Thế Giới Phổ Kính.

Nam mô Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Phật, Thế Giới Phổ Chiếu.

Nam mô Thành Tựu Vô Biên Thắng Công Ðức Phật, Thế Giới Nhất Thiết Công Ðức Thành Tựu.

Nam mô Trí Khởi Quang Phật, Thế Giới Vô Cấu.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật, Thế Giới Vô Bố Ưu

Bát La.

Nam mô Thập Phương Thắng Phật, Thế Giới Ba Ðầu Ma Bố.

Nam mô Hoa Thành Tựu Thắng Phật, Thế Giới Hoa Bố.

Nam mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật, Thế Giới Thiên.

Nam mô Trí Quang Minh Phật, Thế Giới Quang Minh.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Tu Trí Phật, Thế Giới An Lạc Ðiều.

Nam mô Viễn Ly Thai Phật, Thế Giới An Lạc.

Nam mô Minh Vương Phật, Thế Giới Vô Nhiễm.

Nam mô Ðoạn Nhất Thiết Phiền Não Phật, Thế Giới Vân.

Nam mô Vô Biên Trí Xưng Phật, Thế Giới Phổ Sắc.

Nam mô Chiên Ðàn Ốc Thắng Phật, Thế Giới Kiên Cố.

Nam mô Thành Tựu Vô Tỷ Thắng Hoa Phật, Thế Giới Vô Tỷ Công Ðức.

Nam mô Thiện Trụ Lực Vương Phật, Thế Giới Bảo.

Nam mô Siêu Nguyệt Quang Phật, Thế Giới Thập Phương Thượng Thủ.

Nam mô Thượng Thủ Phật, Thế Giới Long Vương.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Thiện Cao Tụ Phật, Thế Giới Thiện Trụ.

Nam mô Tác Xưng Phật, Thế Giới Vô Bố Úy.

Nam mô Ðoạn Chư Nạn Phật, Thế Giới Ái Hương.

Nam mô Xưng Thân Phật, Thế Giới Thành Tựu Nhất Thiết Công Ðức Thiện Trụ.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng da thứa nhuyễn láng chẳng dính bụi nước muỗi ruồi, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây một ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Xưng Kiên Cố Phật, Thế Giới Thành Tựu Nhất Thiết Thế Lực Thiện Trụ.

Nam mô Viễn Ly Chư Ưu Phật, Thế Giới Vô Ưu Tuệ.

Nam mô Khởi Ba Ðầu Ma Công Ðức Vương Phật, Thế Giới Xứng.

Nam mô Thiện Tán Hoa Tràng Phật, Thế Giới Hoa Cu Tô Ma Trụ.

Nam mô Phóng Quang Minh Phổ Chí Phật, Thế Giới Thập Phương Danh Xứng.

Nam mô Danh Xưng Nhãn Phật, Thế Giới Thập Phương Thượng Thủ.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Phóng Diệm Phật, Thế Giới Diệm Tuệ.

Nam mô Thập Phương Xưng Danh Phật, Thế Giới Hống.

Nam mô Tự Tại Di Lưu Phật, Thế Giới Quang Minh.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật, Thế Giới Bảo Quang Minh.

Nam mô Diệm Xí Phật, Thế Giới Thường Hoan Hỉ.

Nam mô Tam Giới Tự Tại Phấn Tấn Phật, Thế Giới Hữu.

Nam mô Phóng Quang Minh Luân Phật, Thế Giới Vô Úy.

Nam mô Chúng Tịch Thắng Phật, Thế Giới Thường Huyền.

Nam mô Vô Tận Thắng Phật, Thế Giới Ba Ðầu Ma Vương.

Nam mô Diệu Cổ Thinh Phật, Thế Giới Phổ Hống.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Phổ Thắng Phật, Thế Giới Vô Úy.

Nam mô Trí Thắng Phật, Thế Giới Thập Phương Danh Xưng.

Nam mô Sơn Vương Phật, Thế Giới Ðịa.

Nam mô Ba Ðầu Ma Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật, Thế Giới Ðịa Công Ðức.

Nam mô Thiện Trụ Phật, Thế Giới Nhiên Ðăng Luân.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật Cảnh Giới Phật, Thế Giới Phổ Trang Nghiêm.

Nam mô Tác Nhất Thiết Công Ðức Phật, Thế Giới Ỷ.

Nam mô Tất Cánh Thành Tựu Phật, Thế Giới Hoan Hỉ.

Nam mô Bảo Công Ðức Phật, Thế Giới Hoan Hỉ.

Nam mô Trí Thượng Thắng Phật, Thế Giới Tinh Tú Hành.

Nam mô Trí Khởi Quang Minh Oai Ðức Vương Thắng Phật, Thế Giới Cái Hành Trang Nghiêm.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Ba Ðầu Ma Sinh Vương Phật, Thế Giới Ba Ðầu Ma.

Nam mô Tự Tại Phật, Thế Giới Pháp Cảnh.

Nam mô Nguyệt Trung Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô A Di Ðà Quang Minh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Sơn Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Sinh Thắng Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam mô Bảo Tích Phật.

Nam mô Trí Tuệ Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Vô Úy Tác Vương Phật.

Nam mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Tác Phật.

Nam mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Cự Trụ Trì Phật.

Nam mô Bảo Thượng Thắng Phật.

Nam mô Kim Sắc Hoa Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Thượng Vương Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Di Lưu Phật.

Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam mô Bảo Sơn Phật.

Nam mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.

Nam mô Chủng Chủng Bảo Câu Tô Ma Hoa Phật.

Nam mô Thắng Chúng Phật.

Nam mô Vô Trần Ly Trần Phật.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Bất Túc Phát Tu Hành Phật.

Nam mô Kim Sắc Hoa Phật.

Nam mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Xá (Hàm) Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Thành Tựu Phật.

Nam mô Phóng Cái Phật.

Nam mô Xưng Lực Vương Phật.

Nam mô Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Tịnh Thắng Phật.

Qui mạng quá, hiện, vị lai như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Vô Lượng Chúng Phật.

Nam mô Thượng Thủ Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam mô Phá Tán Nhất Thiết Chư Thủ Phật.

Nam mô Ðoạn Nhất Thiết Nghi Phật.

Nam mô Vô Tướng Thinh Phật.

Nam mô Tất Cánh Ðắc Vô Biên Công Ðức Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Phật.

Nam mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Vô Chướng Ngại Phát Tu Phật.

Nam mô Vô Biên Nguyện Phật.

Nam mô Bảo Di Lưu Phật.

Nam mô Nhật Nhiên Ðăng Thượng Thắng Phật.

Nam mô Trí Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Ưu Bát La Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Thập Phương Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Hiền Thắng Phật.

Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Ðại Bảo Di Lưu Phật.

Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam mô Diệu Thắng Quang Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Hoa Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Qui mạng như vậy cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Công Ðức Nhất Vị Phật.

Nam mô Thập Phương Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Hiền Thắng Phật.

Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Vương Phật.

Nam mô Bảo Di Lưu Kiên Phật.

Nam mô Tỳ Bà Thi La Phật.

Nam mô Minh Vương Phật.

Nam mô Thượng Thủ Phật.

Nam mô Nguyệt Thượng Vương Phật.

Nam mô Vô Thượng Thủ Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng bảy chỗ bằng đầy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây một ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Ðại Long Phật.

Nam mô Hương Thượng Thắng Phật.

Nam mô Hương Thắng Tràng Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Ốc Phật.

Nam mô Hương Tràng Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Thập Thượng Quang Minh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Phật.

Nam mô Kinh Bố Ba Ðầu Ma Hoa Thành Tựu Thượng Vương Phật.

Nam mô Bảo Võng Phật.

Nam mô Thiện Trụ Vương Phật.

Nam mô Hương Tượng Vương Phật.

Nam mô Dữ Nhất Thiết Lạc Phật.

Nam mô Thị Nhất Thiết Niệm Phật.

Nam mô Bất Không Thuyết Phật.

Nam mô Năng Diệt Nhất Thiết Bố Úy Phật.

Nam mô Bất Trụ Vương Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Dữ Nhất Thiết Chúng Sanh An Ổn Phật.

Nam mô Quan Vô Lượng Cảnh Giới Phật.

Nam mô Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tu Hành Tràng Phật.

Nam mô Thành Tựu Kinh Bố Thắng Hoa Phật.

Nam mô Hiền Thắng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam mô Ðại Tướng Quân Phật.

Nam mô Thượng Thắng Cao Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Tràng Phật.

Nam mô Bất Khả Y Phật.

Nam mô Vô Lượng Vô Biên Phật.

Nam mô Hương Di Lưu Phật.

Nam mô Nguyệt Luận Văn Vương Phật.

Nam mô Diệu Di Lưu Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Văn Di Lưu Thiện Thắng Phật.

Nam mô Tịnh Thắng Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam mô Vô Biên Công Ðức Tác Phật.

Nam mô Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Nguyện Thiện Tư Duy Thành Tựu Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Luân Vương Phật.

Nam mô Trí Thượng Phật.

Nam mô Tinh Tấn Tiên Phật.

Nam mô Trí Sơn Phật.

Nam mô Phương Tác Phật.

Nam mô Ðại Hội Thượng Thủ Phật.

Nam mô Tối Thượng Thủ Phật.

Nam mô Trí Hộ Phật.

Nam mô Thượng Thắng Phật.

Nam mô Bất Thành Tựu Cảnh Giới Phật.

Nam mô Hiện Thị Chúng Sanh Cảnh Giới Vô Chướng Ngại Kiến Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật.

Nam mô Thù Diệu Thân Phật.

Nam mô Phát Quang Minh Vô Ngại Phật.

Nam mô Phật Ba Ðầu Ma Thượng Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Quan Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Hiện Phật Hình Phật.

Nam mô Ðông Phương, Thuyết Kiên Như Phật.

Nam mô Hóa Thinh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Hải Di Lưu Phật.

Nam mô Vô Cấu Tuệ Phật.

Nam mô Trí Hoa Thành Tựu Phật.

Nam mô Tích Thắng Thượng Oai Ðức Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Ly Tham Cảnh Giới Phật.

Nam mô Ly Nhất Thiết Thủ Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghì Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Hiện Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Vô Úy Khứ Phật.

Nam mô Hương Phong Phật.

Nam mô Vô Ðẳng Hương Quang Phật.

Nam mô Vân Diệu Cổ Thinh Phật.

Nam mô Công Ðức Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Phấn Tấn Cảnh Giới Di Lưu Tụ Phật.

Nam mô Hương Thắng Di Lưu Phật.

Nam mô Vô Lượng Di Lưu Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Kiến Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Ðắc Vô Úy Phật.

Nam mô Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Thắng Tu Phật.

Nam mô Thắng Chúng Phật.

Nam mô Kim Cang Thành Phật.

Nam mô Trí Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Trí Lực Xưng Phật.

Nam mô Vô Úy Thắng Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Kiên Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Di Lưu Vương Phật.

Nam mô Hư Không Di Lưu Bảo Thắng Phật.

Nam mô Hiền Thượng Thắng Phật.

Nam mô Phạm Hống Thinh Phật.

Nam mô Bảo Hoa Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thành Tựu Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng dưới hai nách đầy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. 000 (3 lạy)

Trên đây một ngàn tám trăm vị Phật.

(KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ HAI HẾT)

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam mô Ly Cấu Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ BA

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Lưu Chi Dịch Ra Hoa Văn

Tỳ kheo Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

Ðại từ đại bi thương chúng sanh

Ðại hỉ đại xả cứu hàm thức

Tướng tốt sáng suốt để tự nghiêm

Chúng con hết lòng qui mạng lễ.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam mô Thắng Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bảo Cái Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô Vô Biên Thắng Phật.

Nam mô Bất không Thuyết Danh Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghì Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Úy Vương Phật.

Nam mô Thường Ðắc Tinh Tấn Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Thắng Phật.

Nam mô Dược Vương Phật.

Nam mô An Ổn Phật.

Nam mô Vô Biên Ý Hành Phật.

Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Nhãn Phật.

Nam mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật.

Nam mô Kim Sắc Cảnh Giới Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Hương Thượng Thắng Phật.

Nam mô Hư Không Thắng Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Phương Tác Phật.

Nam mô Diệu Di Lưu Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam mô Kim Cang Kiên Phật.

Nam mô Cự Nhiên Ðăng Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Hỏa Tràng Phật.

Nam mô Trí Tích Phật.

Nam mô Hiền Vô Cấu Oai Ðức Quang Phật.

Nam mô Xưng Lực Vương Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Kiến Trí Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Diệu Thắng Phật.

Nam mô Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Bảo Quang Phật.

Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.

Nam mô Viễn Ly Nghi Thành Tựu Phật.

Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật.

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam mô Tràng Vương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Công Ðức Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Di Lặc Phật.

Nam mô Quang Minh Ba Ðầu Ma Quang Phật.

Nam mô Thắng Vương Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật.

Nam mô Hải Tu Di Phật.

Nam mô Diệu Kiến Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Bất Không Kiến Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Thắng Danh Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Phân Biệt Tu Hành Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Nam Phương, Phổ Bảo Tạng Phật.

Nam mô Vô Cấu Giải Thoát Viễn Ly Cấu Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật hãy biết.

Nam mô Tây Phương, Vô Lượng Hoa Phật.

Nam mô Vô lượng Chiếu Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Lượng Minh Phật.

Nam mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật.

Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật.

Nam mô Vô Lượng Phấn Tấn Phật.

Nam mô Phổ Cái Phật.

Nam mô Cái Hành Phật.

Nam mô Bảo Cái Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Thiện Thinh Tú Phật.

Nam mô Quang Minh Luân Phật.

Nam mô Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Quang Minh Thượng Thắng Phật.

Nam mô Vô Biên Kiến Phật.

Nam mô Thắng Vương Phật.

Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Hống Thinh Phật.

Nam mô Ðại Vân Quang Minh Phật.

Nam mô La Võng Vương Phật.

Nam mô Thiện Ðắc Bình Ðẳng Quang Minh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Hoa Phật.

Nam mô Sơn Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Chúng Tăng Thượng Phật.

Nam mô Cao Quang Minh Phật.

Nam mô Hiệp Tụ Phật.

Nam mô Bất Không Quang Minh Phật.

Nam mô Ðảnh Thắng Vương Phật.

Nam mô Bắc Phương, Bất Không Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Bất Không Phấn Tấn Phật.

Nam mô Bất Không Cảnh Giới Phật.

Nam mô Bất Không Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Bảo Ta La Vương Phật.

Nam mô Phổ Cái Vương Phật.

Nam mô Cái Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Bảo Tích Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Ốc Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng thân trên như sư tử chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây một ngàn chín trăm vị Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Quang Minh Luân Trang Nghiêm Di Lưu Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam mô Bảo Thành Tựu Phật.

Nam mô Nhất Thiết Công Ðức Phật.

Nam mô Phật Hoa Thành Tựu Công Ðức Phật.

Nam mô Thiện Trụ Tuệ Phật.

Nam mô Vô Lượng Bộ Phật.

Nam mô Bất Không Thắng Phật.

Nam mô Bảo Bộ Phật.

Nam mô Vô Biên Tu Hành Phật.

Nam mô Vô Biên Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam mô Hư Không Luân Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam mô Dược Vương Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Quan Trí Tuệ Khởi Hoa Phật.

Nam mô Hư Không Tịch Phật.

Nam mô Hư Không Thinh Phật.

Nam mô Hư Không Trang Nghiêm Thành Tựu Phật.

Nam mô Hạ phương Ðại Tự Tại Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Hữu Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Thiện Sinh Phật.

Nam mô Sư Tư Thắng Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam mô Sư Tử Hộ Phật.

Nam mô Sư Tử Giáp Phật.

Nam mô Thiện Trụ Sơn Vương Phật.

Nam mô Tịnh Di Lưu Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam mô Bất Không Túc Bộ Phật.

Nam mô Hư Không Tượng Phật.

Nam mô Hương Thắng Phật.

Nam mô Hương Sơn Phật.

Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam mô Hương Tích Phật.

Nam mô Bảo Chúng Phật.

Nam mô Bảo Cao Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Thiện Trụ Vương Phật.

Nam mô Tịnh Di Lưu Phật.

Nam mô Kiên Vương Phật.

Nam mô Quang Minh Luân Phật.

Nam mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Bất Không Quá Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phát Hạnh Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật.

Nam mô Hạnh Thắng Trụ Vương Phật.

Nam mô Thượng Phương, Vô Lượng Cảnh Giới Phật.

Nam mô Thắng Vương Phật.

Nam mô Tinh Tấn Thắng Phật.

Nam mô Ðoạn Nghi Phật.

Nam mô Thiện Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Quang Minh Phật.

Nam mô Quang Minh Di Lưu Phật.

Nam mô Quang Minh Luân Phật.

Nam mô Xưng Quang Minh Phật.

Nam mô Cao Cái Phật.

Nam mô Hương Cái Phật.

Nam mô Bảo Cái Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam mô Tu Di Tụ Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Kiên Cố Vương Phật.

Nam mô Tịnh Công Ðức Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Viễn Ly Chư Úy Phật.

Nam mô Thành Tựu Tích Phật.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nam mô Sơn Vương Phật.

Nam mô Chuyển Nữ Căn Phật.

Nam mô Vô Lượng Hạnh Phật.

Nam mô Tối Thắng Quang Minh Phật.

Nam mô La Võng Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Nhân Vương Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Tịnh Minh Ðức Phật.

Nam mô Ðông Nam, Quang Nhất Thiết Phật Hình Kính Như Lai dùnglàm thượng thủ.

Nam mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Không Quá Phật.

Nam mô Hoa Giác Phấn Tấn Phật.

Nam mô La Võng Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Hoa Vương Phật.

Nam mô Bảo Kiên Cố Phật.

Nam mô Sơ Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Phật.

Nam mô Hoa Tích Phật.

Nam mô Thiên Thượng Quang Minh Phật.

Nam mô Bất Ðộng Bộ Phật.

Nam mô Vô Lượng Tích Bộ Phật.

Nam mô Vô Lượng Nguyện Phật.

Nam mô Vô Biên Nguyện Phật.

Nam mô Vô Biên Cảnh Giới Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng thân ngay thẳng, con nay và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây hai ngàn vị Phật.

Nam mô Bất Ðịnh Nguyện Phật.

Nam mô Chuyển Thai Phật.

Nam mô Chuyển Chư Nạn Phật.

Nam mô Bất Hành Niệm Phật.

Nam mô Thành Tựu Nhất Thiết Niệm Phật.

Nam mô Hư Không Phật.

Nam mô Hữu Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Phương Tây Nam, Thành Tựu Nghĩa Như Lai làm thượng thủ.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phát Hành Phật.

Nam mô Thành Tựu Viêm Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Thắng Phật.

Nam mô Thiện Viêm Phật.

Nam mô Thường Phát Hành Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Vô Lượng Phát Hành Phật.

Nam mô Vô Tướng Tu Hành Phật.

Nam mô Vô Biên Tu Hành Phật.

Nam mô Phổ Tu Hành Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Phổ Tạng Phật.

Nam mô Phổ Sơn Phật.

Nam mô Vô Biên Hình tượng Phật.

Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam mô La Võng Quang Phật.

Nam mô Mạn Ðà La Phật.

Nam mô Quang Minh Luân Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Bất Không Thuyết Danh Phật.

Nam mô Phá Nhất Thiết Bố Úy Phật.

Nam mô Bảo Kiên Cố Phật.

Nam mô Long Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Vương Quang Minh Bộ Phật.

Nam mô Vô Biên Hoa Phật.

Nam mô Vô Biên Hống Thinh Phật.

Nam mô Lạc Tích Quang Minh Công Ðức Phật.

Nam mô Bất Nhị Luân Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam mô Cao Minh Phật.

Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhật Diện Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Thắng Công Ðức Phật.

Nam mô Bảo Hoa Phật.

Nam mô Bảo Thành Tựu Phật.

Nam mô Nguyệt Hoa Phật.

Nam mô Nhất Thiết Chúng Sinh Tu Hành Phật.

Nam mô Chuyển Nhất Thiết Thế Gian Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Vô Hình Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Nhất Thiết Lạc Niệm Thuận Hành Phật.

Nam mô Tây Bắc Phương, Phổ Hương Quang Minh Như Lai làm thượng thủ.

Nam mô Phát Sơ Hương Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Sơn Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô Hương Thắng Phật.

Nam mô Hương Thân Phật.

Nam mô Hương Luân Phật.

Nam mô Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Diệu Ba Ðầu Ma Vương Phật.

Nam mô Phật Cảnh Giới Phật.

Nam mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật.

Nam mô An Lạc Phật.

Nam mô Khoái Thắng Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Hoa Phật.

Nam mô Hoa Cái Hành Phật.

Nam mô Hoa Trương Phật.

Nam mô Kim Hoa Phật.

Nam mô Hương Hoa Phật.

Nam mô Cao Vương Phật.

Nam mô Thiện Ðạo Sư Phật.

Nam mô Thắng Nhất Thiết Chúng Sinh Phật.

Nam mô Chuyển Nhất Thiết Niệm Phật.

Nam mô Vô Lượng Hạnh Hoa Phật.

Nam mô Vô Lượng Hương Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Hương Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Phóng Thành Tựu Thắng Hoa Phật.

Nam mô Bảo La Võng Tượng Phật.

Nam mô Diệu Quang Phật.

Nam mô Phổ Nhất Cái Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Hiệp Tụ Phật.

Nam mô Bất Trụ Vương Phật.

Nam mô Hương Phong Phật.

Nam mô Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật.

Nam mô Bất Không Hành Phật.

Nam mô Bất Không Kiến Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Nam mô Sơ Phát Tâm Phật.

Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Thượng Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam mô Chiếu Quang Minh Phật.

Nam mô Ðế Tướng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Quốc Ðộ Nhất Thiết Chúng Sinh, Bất Ðoạn Nhạo Thuyết Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng vai tròn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây hai ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô A Lầu Na Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Tích Phấn Tấn Phật.

Nam mô Phương Ðông Bắc, Ðoạn Nhất Thiết Ưu Não Như Lai làm thượng thủ.

Nam mô Ly Ưu Phật.

Nam mô Lạc Thành Tựu Công Ðức Phật.

Nam mô Vô Úy Vương Phật.

Nam mô Thắng Di Lưu Phật.

Nam mô Hương Sơn Phật.

Nam mô Câu Lân Phật.

Nam mô Ðại Thể Thắng Phật.

Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.

Nam mô Hoa Thành Tựu Phật.

Nam mô Hống Nhãn Phật.

Nam mô Thắng Chúng Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam mô Nguyệt Thắng Quang Minh Xưng Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Chúng Tăng Thượng Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Cao Sơn Phật.

Nam mô Vô Úy Vương Phật.

Nam mô Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Chiếu Quang Minh Phật.

Nam mô Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Di Lưu Phật.

Nam mô Ly Kinh Bố Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Nguyệt Thành Tựu Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Tràng Phật.

Nam mô Tăng Thượng Hộ Quang Minh Phật.

Nam mô Hoa Thắng Vương Phật.

Nam mô Vô Biên Thành Tựu Hạnh Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Thắng Phật.

Nam mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Hống Thinh Phật.

Nam mô Vô Lượng Hống Diệu Thinh Phật.

Nam mô Bảo Thắng Công Ðức Phật.

Nam mô Tịnh Thắng Phật.

Nam mô Vô Ngại Hương Tượng Phật.

Nam mô Cao Quang Minh Phật.

Nam mô Ðại Xưng Phật.

Nam mô Xưng Thân Phật.

Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ta La Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Chiếu Phật.

Nam mô An Ổn Vương Phật.

Nam mô Ðại Tích Phật.

Nam mô Phổ Công Ðức Tăng Thượng Vân Thinh Ðăng Phật.

Nam mô Cao Tích Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Kiên Tích Tụ Phật.

Nam mô Bảo Thắng Quang Minh Phật.

Nam mô Ưu Bát La Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Nguyệt Vương Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam mô Phạm Quang Phật.

Nam mô Hạnh Tịnh Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Thắng Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô Bảo Tác Phật.

Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam mô Thọ Ðề Phật.

Nam mô Long Thiên Phật.

Nam mô Nhựt Thiên Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Vô Cấu Minh Phật.

Nam mô Thế Gian Thiên Phật.

Nam mô Thắng Tích Phật.

Nam mô Nhân Tự Tại Cung Kỉnh Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Phát Tinh Tấn Phật.

Nam mô Hỏa Diệu Hương Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Vô Cấu Hương Hoa Thắng Phật.

Nam mô Phổ Kiến Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Vô Lượng Minh Phật.

Nam mô Diệu Bảo Thinh Phật.

Nam mô Biến Chiếu Phật.

Nam mô Trí Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Ma Ni Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Hoa Quang Minh Thượng Thắng Tuệ Phật.

Nam mô Lô Xá Na Phật.

Nam mô Trí Tuệ Tự Tại Phật.

Nam mô Thủy Tụ Nhựt Phật.

Nam mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Trí Phật.

Nam mô Hoa Hương Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Mạn Ðà La Hương Hí Phật.

Nam mô Câu Lân Trí Viêm Phật.

Nam mô Ðại Nguyệt Hương Phật.

Nam mô Hoa Tràng Phật.

Nam mô Vô Trước Trí Phật.

Nam mô Bảo Tác Phật.

Qui mạnh như vậy cả thảy vô lượng ức Tỳ Bà La Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng bốn mươi răng đầy đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây hai ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô Ưu Thắng Phật.

Nam mô Bảo Sơn Phật.

Nam mô Nhơn Vương Phật.

Nam mô Lực Thắng Phật.

Nam mô Hương Thắng Phật.

Nam mô Phổ Mãn Hoa Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật.

Nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Hỏa Hành Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Vô Úy Quan Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.

Nam mô Viễn Ly Kinh Bố Mao Thụ Ðẳng Hỉ Xưng Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Thiện Thuyết Tăng Thượng Danh Thắng Phật.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân mười ngày lễ bái đọc tụng danh chư Phật này, xa lìa tất cả nghiệp chướng mãi dứt các tội.

Nam mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam mô Tự Tại Tràng Vương Phật.

Nam mô Quá Chủng Chủng Ðịch Ðối Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Phật.

Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam mô Bảo Hoa Thiện Trụ Sơn Tự tại Vương Phật.

Nam mô Trí Cự Phật.

Nam mô Quang Minh Phật.

Nam mô Nan Hàng Phục Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật.

Nam mô Ðại Hải Phật.

Nam mô Bảo Tạng Phật.

Nam mô Ngân Tràng Phật.

Nam mô Tràng Nhựt Vương Phật.

Nam mô Oai Ðức Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Giác Vương Phật.

Nam mô Thập Lực Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Tác Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam mô Sơ Phát Tâm Tư Duy Viễn Ly Chư Bố Úy Phật.

Nam mô Phiền Não Vô Ngại Diệu Thắng Phật.

Nam mô Kim Cang Túc Bộ Phật.

Nam mô Bảo Tượng Quang Minh Túc Phấn Tấn Phật.

Nam mô Hàng Phục Chư Ma Nghi Phấn Tấn Phật.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng danh chư Phật này, một kiếp a tăng kỳ siêu vượt thế gian chẳng vào đường dữ.

Nam mô Sơ Phát Tâm Bất Thối Chuyển Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Bảo Cái Thượng Quang Minh Phật.

Nam mô Giáo Hóa Bồ Tát Phật.

Nam mô Sơ Phát Tâm Ðoạn Nhất Thiết Nghi Phiền Não Phật.

Nam mô Quang Minh Thắng Phá Ám Tam Miệu Thắng Thượng Vương Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Thinh Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Hương Phật.

Nam mô Quyết Ðịnh Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam mô Kim Thánh Phật.

Nam mô Tu Di Tụ Phật.

Nam mô Nhơn Vương Phật.

Nam mô Ca Diếp Phật.

Nam mô Di Lặc Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Nhiên Cự Phật.

Nam mô Minh Vương Phật.

Nam mô Thánh Phật.

Nam mô Hoa Tràng Phật.

Nam mô Thiện Tinh Tú Phật.

Nam mô Ðại Chúa Phật.

Nam mô Ðại Tý Phật.

Nam mô Ðại Lực Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Dược Vương Phật.

Nam mô Xưng Tràng Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam mô Hỏa Tụ Phật.

Nam mô Nguyệt Chiếu Phật.

Nam mô Nhật Tạng Phật.

Nam mô Nguyệt Diệm Phật.

Nam mô Thiện Minh Phật.

Nam mô Vô Ưu Phật.

Nam mô Nhứt Sa Phật.

Nam mô Ðại Minh Phật.

Nam mô Trụ Trì Mang Phật.

Nam mô Công Ðức Minh Phật.

Nam mô Kiến Nghĩa Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Diệu Ca Phật.

Nam mô Dược Thượng Phật.

Nam mô An Ổn Phật.

Nam mô Ðảnh Kiên Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô Công Ðức Tràng Phật.

Nam mô La Hầu Phật.

Nam mô Thắng Chúng Phật.

Nam mô Phạm Thinh Phật.

Nam mô Kiên Cố Ý Phật.

Nam mô Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Ðại Cao Sơn Phật.

Nam mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Thượng Ðức Phật.

Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Nhãn Lực Tiên Phật.

Nam mô Hoa Quang Minh Nhân Ái Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhựt Tịnh Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Mạng Phật.

Nam mô Long Ðức Phật.

Nam mô Kiên Bộ Phật.

Nam mô Bất Không Kiến Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng răng trắng sạch bằng khích gốc sâu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây hai ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Tinh Tấn Ðức Phật.

Nam mô Lực Hộ Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Ðức Thắng Phật.

Nam mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam mô Thắng Pháp Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Vương Thượng Thủ Phật.

Nam mô Ái Tác Phật.

Nam mô Công Ðức Trí Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô Thiện Quan Phật.

Nam mô Vân Thinh Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Thiện Thức Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Nguyệt Thượng Phật.

Nam mô Ðại Xưng Phật.

Nam mô Ma Ni Bảo Phật.

Nam mô Thắng Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam mô Thọ Vương Phật.

Nam mô Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Tích Trí Tuệ Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Kiên Ý Phật.

Nam mô Cam Lồ Tuệ Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Trí Quang Minh Phật.

Nam mô Kiên Hành Phật.

Nam mô Thiện Kiết Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Phật.

Nam mô Trí Tác Phật.

Nam mô Công Ðức Phật.

Nam mô Cúng Dường Phật.

Nam mô Tịnh Ðức Phật.

Nam mô Bảo tác Phật.

Nam mô Hoa Thiên Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật.

Nam mô Pháp Thượng Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Xưng Tuệ Phật.

Nam mô Ý Xưng Phật.

Nam mô Kim Cang Tràng Phật.

Nam mô Thập Lực Vương Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Ly Ám Phật.

Nam mô La Hầu Thiên Phật.

Nam mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật.

Nam mô Giới Tạng Phật.

Nam mô Bảo Tạng Phật.

Nam mô Thượng Tu Phật.

Nam mô Tinh Tú Phật.

Nam mô Ðại Giác Phật.

Nam mô Vô thượng Phật.

Nam mô Tam Giới Tôn Phật.

Nam mô Công Ðức Xưng Phật.

Nam mô Ma Hương Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Minh Sư Tử Tràng Phật.

Nam mô Tỳ La Bà Vương Phật.

Nam mô Thắng Tạng Phật.

Nam mô Thị Hiện Hữu Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Kim Sơn Phật.

Nam mô Sư Tử Ðức Phật.

Nam mô Bất Khả Xưng Tràng Phật.

Nam mô Quang Minh Phật.

Nam mô Xưng Nguyện Phật.

Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Vô Thí Dụ Xưng Phật.

Nam mô Ly Úy Phật.

Nam mô Ứng Thiên Phật.

Nam mô Ðại Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Ða Thế Gian Phật.

Nam mô Diệu Hương Phật.

Nam mô Trụ Trì Công Ðức Phật.

Nam mô Ly Ám Phật.

Nam mô Vô Tỷ Phật.

Nam mô Tự Nhiên Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Thiện Hành Phật.

Nam mô Bảo Xưng Phật.

Nam mô Ly Chư Quá Phật.

Nam mô Trụ Trì Cam Lồ Phật.

Nam mô Nhơn Nguyệt Phật.

Nam mô Nhựt Diện Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ma Ni Quang Phật.

Nam mô Sơn Tích Phật.

Nam mô Cao Tràng Phật.

Nam mô Pháp Tác Phật.

Nam mô Tư Duy Nghĩa Phật.

Nam mô Thâm Tâm Phật.

Nam mô Bảo Tụ Phật.

Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật.

Nam mô Kiếp Bá Phật.

Nam mô Phổ Thị Công Ðức Tạng Phật.

Nam mô Phổ Khai Liên Hoa Thân Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng bốn răng trắng nhất mà lớn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây hai ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Trụ Trí Phật.

Nam mô Phân Minh Phật.

Nam mô Thắng Kiến Phật.

Nam mô Bất Khởi Phật.

Nam mô Công Ðức Thắng Phật.

Nam mô Sư Tử Hống Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Nhơn Tín Phật.

Nam mô Long Vương Phật.

Nam mô Hoa Sơn Phật.

Nam mô Long Hỉ Phật.

Nam mô Hương Tự Tại Phật.

Nam mô Diệu Xưng Phật.

Nam mô Thiên Lực Phật.

Nam mô Công Ðức Mang Phật.

Nam mô Long Công Ðức Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Nhãn Phật.

Nam mô Thiện Hành Trí Phật.

Nam mô Trí Thắng Phật.

Nam mô Tuệ Chiếu Phật.

Nam mô Thiệt Ngữ Phật.

Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam mô Quyết Ðịnh Trí Phật.

Nam mô Bảo Thượng Sắc Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Ly Nghi Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Bộ Phật.

Nam mô Thiện Hộ Phật.

Nam mô Bất Không Bộ Phật.

Nam mô Giác Hoa Tràng Phật.

Nam mô Sơn Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiện Hiện Ác Phật.

Nam mô Cam Lồ Xưng Phật.

Nam mô Bảo thiên Phật.

Nam mô Trụ Nghĩa Trí Phật.

Nam mô Mãn Túc Trí Phật.

Nam mô Bất Hiệp Liệt Danh Xưng Phật.

Nam mô Vô Ưu Phật.

Nam mô Ly Cấu Phật.

Nam mô Phạm Thiên Phật.

Nam mô Ðịa Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Hoa Nhãn Phật.

Nam mô Sai Biệt Kiến Phật.

Nam mô Pháp Quang Minh Phật.

Nam mô Cụ Túc Kiến Phật.

Nam mô Tín Công Ðức Phật.

Nam mô Tam Giới Tôn Phật.

Nam mô Nguyệt Diệp Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Diệu Xưng Phật.

Nam mô Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Quảng Hộ Phật.

Nam mô Sư Tử Thân Phật.

Nam mô Cam Lồ Tuệ Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam mô Nguyệt Cao Phật.

Nam mô Ðắc Ðại Thế Chí Phật.

Nam mô Vô Lượng Bộ Phật.

Nam mô Nguyệt Vô Úy Phật.

Nam mô Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Công Ðức Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nguyệt Vương Phật.

Nam mô Công Ðức Diệm Phật.

Nam mô Quảng Trí Phật.

Nam mô Thiện Tịch Diệt Phật.

Nam mô Thiên Quang Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Trụ Trì Vô Lượng Minh Phật.

Nam mô Hỉ Thắng Phật.

Nam mô Bất Phú Tàng Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Ðại Ý Phật.

Nam mô Thượng Thủ Phật.

Nam mô Thế Gian Quang Minh Phật.

Nam mô Ða Công Ðức Phật.

Nam mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Ly Sân Hận Vô Nhiệt Phật.

Nam mô Thiện Xưng Phật.

Nam mô Nghĩa Tuệ Phật.

Nam mô Ly Trần Phật.

Nam mô Xưng Ðức Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Ðức Phật.

Nam mô Nhân Ðức Phật.

Nam mô Tinh Tấn Tiên Phật.

Nam mô Ðại Ðức Phật.

Nam mô Tịch Tuệ Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô Thượng Kiên Phật.

Nam mô An Lạc Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam mô Lôi Vương Phật.

Nam mô Ðiển Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng cạnh hàm như sư tử, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây hai ngàn năm trăm vị Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Nam mô Hộ Trí Phật.

Nam mô Nhựt Thắng Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam mô Bảo Tích Phật.

Nam mô Hàng Phục Oán Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Ứng Xưng Phật.

Nam mô Trí Bộ Phật.

Nam mô Ly Mạn Phật.

Nam mô Căn Hoa Phật.

Nam mô Vô Úy Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Cao Xưng Phật.

Nam mô Thị Hữu Phật.

Nam mô Nguyệt Phật.

Nam mô Ða Công Ðức Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam mô Lạc Tư Duy Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phấn Tấn Phật.

Nam mô Lạc Công Ðức Phật.

Nam mô Ứng Cúng Xưng Phật.

Nam mô Hoa Tướng Phật.

Nam mô Vô Lượng Lạc Thuyết Xưng Phật.

Nam mô Ma Ni Kim Cang Phật.

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.

Nam mô Ma Ni Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ðại Tự Tại Công Ðức Phật.

Nam mô Thắng Nguyệt Phật.

Nam mô Cao Sơn Xưng Phật.

Nam mô Bá Quang Minh Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Long Bộ Phật.

Nam mô Ý Thành Tựu Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Tịch Diệt Phật.

Nam mô Nhiên Cự Vương Minh Phật.

Nam mô Thượng Thủ Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Tự Tại Phật.

Nam mô Bảo Kế Phật.

Nam mô Viễn Ly Úy Phật.

Nam mô Bao Tạng Phật.

Nam mô Nguyệt Diện Phật.

Nam mô Vô Cấu Xưng Phật.

Nam mô Xưng Oai Ðức Phật.

Nam mô Ái Thiên Phật.

Nam mô La Hầu Thiên Phật.

Nam mô Thiện Diêm Phật.

Nam mô Bảo Ái Phật.

Nam mô Bảo Tụ Phật.

Nam mô Bảo Bộ Phật.

Nam mô Sư Tử Hoa Phật.

Nam mô Cao Tu Phật.

Nam mô Nhân Tự Tại Phật.

Nam mô Nhân Tuệ Phật.

Nam mô Chiếu Thế Gian Phật.

Nam mô Bảo Oai Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Tướng Phật.

Nam mô Thừa Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Kiều Lương Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô Vô Tâm Tuệ Phật.

Nam mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam mô Thiện Hương Phật.

Nam mô Kiên Khải Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Ma Ni Khải Phật.

Nam mô Hiền Kiếp Phật.

Nam mô Thiện Hương Nguyệt Phật.

Nam mô Tịnh Tự Tại Phật.

Nam mô Sư Tử Nguyệt Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiện Thắng Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Luân Phật.

Nam mô Thắng Thân Phật.

Nam mô Bảo Danh Phật.

Nam mô Ðại Hạnh Phật.

Nam mô Cao Quang Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Sơn Phật.

Nam mô Ðại Xưng Phật.

Nam mô Pháp Xưng Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Ðiện Ðức Phật.

Nam mô Thiệt Tác Phật.

Nam mô Mạng Phật.

Nam mô Thiện Diệm Phật.

Nam mô Thiện Thủ Phật.

Nam mô Quyết Ðịnh Tuệ Phật.

Nam mô Ly Hữu Phật.

Nam mô Ma Ni Hương Phật.

Nam mô Thắng Hỉ Phật.

Nam mô Sư Tử Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Phật.

Nam mô Xưng Thắng Phật.

Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam mô Ma Ni Nguyệt Phật.

Nam mô Cao Quang Phật.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Hạnh Phật.

Nam mô Hỏa Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng trong cổ nước miếng đặng thượng vị trong vị, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây hai ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Ma Ni Luân Phật.

Nam mô Thế Tôn Phật.

Nam mô Sư Tử Tượng Phật.

Nam mô Nguyệt Mãn Phật.

Nam mô Bảo Diêm Phật.

Nam mô La Hầu Phật.

Nam mô Thiện Hộ Phật.

Nam mô Hi Giác Phật.

Nam mô Ðồng Quang Minh Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Khứ Phật.

Nam mô An Ổn Thế Gian Phật.

Nam mô Vô Não Phật.

Nam mô Thập Hạnh Phật.

Nam mô Lực Hỉ Phật.

Nam mô Ðại Thể Thắng Phật.

Nam mô Chí Ðại Thể Phật.

Nam mô Ðắc Ðại Thế Phật.

Nam mô Công Ðức Tạng Phật.

Nam mô Thiệt Hạnh Phật.

Nam mô Vô Úy Thắng Phật.

Nam mô Thọ Ðề Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam mô Nhựt Quang Phật.

Nam mô Quảng Công Ðức Phật.

Nam mô Bảo Công Ðức Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Ma Ni Hương Phật.

Nam mô Tác Nghiệp Phật.

Nam mô Sư Tử Thủ Phật.

Nam mô Thiện Hóa Phật.

Nam mô Bảo Cao Phật.

Nam mô Hải Phật.

Nam mô Trụ Trì Phật.

Nam mô Nghĩa Trí Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Tuệ Phật.

Nam mô Ðại Chúng Luân Phật.

Nam mô Bảo Ðại Phật.

Nam mô Tu Hành Nghĩa Phật.

Nam mô Thế Gian Nguyệt Phật.

Nam mô Hoa Thinh Phật.

Nam mô Tịnh Tràng Phật.

Nam mô Ðại Chúng Thượng Thủ Phật.

Nam mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam mô Oai Ðức Ðức Phật.

Nam mô Phước Ðức Thành Tựu Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Xưng Phật.

Nam mô Tín Chúng Phật.

Nam mô Vô Biên Xưng Phật.

Nam mô Bất Không Quang Minh Phật.

Nam mô Thánh Thiên Phật.

Nam mô Kim Cang Chúng Phật.

Nam mô Thiện Kiên Phật.

Nam mô Tràng Vương Phật.

Nam mô Hoa Thành Phật.

Nam mô Khải Tuệ Phật.

Nam mô Phong Hành Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Xưng Phật.

Nam mô Khoái Nhiên Phật.

Nam mô Cam Lồ Tụ Phật.

Nam mô Công Ðức Hộ Phật.

Nam mô Nghĩa Khứ Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Từ Tuệ Phật.

Nam mô Trụ Phân Biệt Phật.

Nam mô Thiện Báo Phật.

Nam mô Ma Ni Túc Phật.

Nam mô Giải Thoát Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiện Tật Bình Ðẳng Oai Ðức Phật.

Nam mô Trí Thắng Phật.

Nam mô Thiện Thiên Phật.

Nam mô Thiệt Thinh Phật.

Nam mô Trí Lực Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam mô Hoa Cao Phật.

Nam mô Trí Tác Phật.

Nam mô Hoa Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Tạng Phật.

Nam mô Bảo Xưng Phật.

Nam mô Thiệt Xưng Phật.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Phật.

Nam mô Vô Úy Tự Tại Phật.

Nam mô Tịnh Nhật Phật.

Nam mô Chư Thiên Phật.

Nam mô Khả Ái Phật.

Nam mô Bảo Thiên Phật.

Nam mô Bảo Tạng Phật.

Nam mô Công Ðức Xưng Phật.

Nam mô Trí Tích Phật.

Nam mô Thanh Bạch Phật.

Nam mô Viễn Hành Phật.

Nam mô Chư Thiên Lưu Bố Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Lực Phật.

Nam mô Thiên Oai Ðức Phật.

Nam mô Tịnh Thánh Phật.

Nam mô Hỉ Khứ Phật.

Nam mô Vô Ưu Oai Ðức Phật.

Nam mô Diêm Tụ Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng lưỡi mỏng che mặt đến mớ tóc, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây hai ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Hỉ Thượng Phật.

Nam mô Thiện Thủ Phật.

Nam mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Ðại Ái Phật.

Nam mô Thiện Tâm Phật.

Nam mô Hàng Phục Tha Chúng Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Thành Tựu Phật.

Nam mô Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiện Tư Nghĩa Cảnh Giới Phật.

Nam mô Thiện Tý Phật.

Nam mô Ðại Bảo Phật.

Nam mô Xưng Ý Phật.

Nam mô Thế Gian Tôn Phật.

Nam mô Công Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Thinh Phật.

Nam mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam mô Thành Tựu Phật.

Nam mô Sư Tử Lực Phật.

Nam mô Vô Cấu Nhãn Phật.

Nam mô Ca Diếp Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam mô Trí Bộ Phật.

Nam mô Cao Oai Ðức Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam mô Sai Biệt Thân Phật.

Nam mô Sai Biệt Oai Ðức Phật.

Nam mô Bất Khả Tỷ Cam Lồ Bát Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Minh Ðiển Ðức Phật.

Nam mô Tịch Diệt An Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Ða Xưng Phật.

Nam mô Công Ðức Pháp Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Vô Úy Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Diệu Xưng Phật.

Nam mô Ða Diêm Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thiện Hiền Phật.

Nam mô Bảo Diệu Phật.

Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam mô Thiện Hiền Ðức Phật.

Nam mô Phạm Tràng Phật.

Nam mô Nguyệt Cái Phật.

Nam mô La Võng Diệm Phật.

Nam mô Quảng Quang Minh Phật.

Nam mô Trí Xưng Phật.

Nam mô Danh Tướng Phật.

Nam mô Công Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Xưng Danh Thinh Phật.

Nam mô Mãn Nguyệt Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Thiện Hạnh Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam mô Ðiển Tràng Phật.

Nam mô Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Tinh Tú Quang Phật.

Nam mô Bất Khả Hiềm Danh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam mô Phất Sa Khoái Phật.

Nam mô Nhãn Mãn Phật.

Nam mô Vô Trược Nghĩa Phật.

Nam mô Cao Oai Ðức Phật.

Nam mô Hoa Oai Ðưc Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Chướng Trí Phật.

Nam mô La Hầu Thiên Phật.

Nam mô Trí Tụ Phật.

Nam mô Thượng Thủ Phật.

Nam mô Tự Tại Kiếp Phật.

Nam mô Hoa Tràng Phật.

Nam mô La Hầu Phật.

Nam mô Hỏa Dược Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Minh Vương Phật.

Nam mô Phước Ðức Thủ Phật.

Nam mô Xưng Quang Phật.

Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam mô Pháp Tạng Phật.

Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam mô Công Ðức Tự Tại Kiếp Phật.

Nam mô Phất Sa Khoái Phật.

Nam mô Nhãn Phật.

Nam mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam mô Trí Tuệ Tích Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Thiện Chí Trí Tuệ Phật.

Nam mô Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Long Hống Thinh Phật.

Nam mô Tướng Tràng Phật.

Nam mô Trí Tuệ Tụ Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Tịnh Thượng Thủ Phật.

Nam mô Khoái Nhãn Phật.

Nam mô Long Ðức Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng tiếng Phạm sâu xa như tiếng Ca lăng Tần dà, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây hai ngàn tám trăm vị Phật.

Nam mô Hiệt Tuệ Phật.

Nam mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật.

Nam mô Thật Tướng Phật.

Nam mô Thinh Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Vương Phật.

Nam mô Chủng Chủng Thuyết Phật.

Nam mô Trí Sắc Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tụ Phật.

Nam mô Hoa Phật.

Nam mô Phấn Tấn Khứ Phật.

Nam mô Hoa Tích Phật.

Nam mô Công Ðức Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Biên Trí Phật.

Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam mô Chân Báo Phật.

Nam mô Thắng Thiên Phật.

Nam mô Thắng Sắc Phật.

Nam mô Tinh Tú Sắc Phật.

Nam mô Nguyệt Ðăng Phật.

Nam mô Oai Ðức Tụ Phật.

Nam mô Bồ Ðề Vương Phật.

Nam mô Vô Tận Phật.

Nam mô Thiện Tuệ Nhãn Phật.

Nam mô Hỉ Thân Phật.

Nam mô Trí Huệ Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Thượng Phật.

Nam mô Tịnh Oai Ðức Phật.

Nam mô Hữu Trí Phật.

Nam mô Chân Thinh Phật.

Nam mô Tôn Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Tạng Phật.

Nam mô Thắng Ðức Phật.

Nam mô Thắng Trí Phấn Tấn Phật.

Nam mô Ðại Diệm Phật.

Nam mô Tự Tại Tật Trụ Trì Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiện Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Thiện Sắc Vương Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam mô Sư Tử Tiên Phật.

Nam mô Thiên Phật.

Nam mô Thí Phật.

Nam mô Khoái Tạng Phật.

Nam mô Phước Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Tịnh Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam mô Trí Sanh Phật.

Nam mô Diệu Thiên Phật.

Nam mô Ðịa Thiên Phật.

Nam mô Ðắc Giải Thoát Khứ Phật.

Nam mô Kim Ðảnh Phật.

Nam mô La Hầu La Lạc Thuyết Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô Tín Thánh Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Kim Quang Phật.

Nam mô Thiện Tài Phật.

Nam mô Công Ðức Tự Tại Thiên Phật.

Nam mô Pháp Cái Phật.

Nam mô Công Ðức Trí Phật.

Nam mô Sai Biệt Thân Phật.

Nam mô Diệu Trí Phật.

Nam mô Vi Trí Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Oai Ðức Dược Phật.

Nam mô Giải Thoát Tràng Phật.

Nam mô Trí Tuệ Tạng Phật.

Nam mô Trí Tuệ Tích Phật.

Nam mô Bố Úy Phật.

Nam mô Ly Ác Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Xưng Phật.

Nam mô Bảo Tích Phật.

Nam mô Thiện Thinh Phật.

Nam mô Chúng Tự Tại Kiếp Phật.

Nam mô Pháp Tích Phật.

Nam mô Giải Thoát Oai Ðức Phật.

Nam mô Thắng Khoái Phật.

Nam mô Diệu Thân Phật.

Nam mô Diệu Ngữ Phật.

Nam mô Sư Tử Ái Phật.

Nam mô Nhân Tự Tại Công Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Kế Phật.

Nam mô Pháp Tuấn Phật.

Nam mô An Lạc Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Sắc Oai Ðức Phật.

Nam mô Năng Giác Vương Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Kiên Cố Nghĩa Phật.

Nam mô Trí Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Bệnh Tu Phật.

Nam mô Hải Giác Phật.

Nam mô Thắng Sắc Phật.

Nam mô Thiện Bộ Phật.

Nam mô Hống Xưng Phật.

Nam mô Giác Thân Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Nhật Phật.

Nam mô Trí Tuệ Túc Phật.

Nam mô Ðịnh Thân Phật.

Nam mô Oai Ðức Vô Tận Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng sắc mắt như tinh vàng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây hai ngàn chín trăm vị Phật.

Nam mô Công Ðức Thừa Phật.

Nam mô Kim Thừa Phật.

Nam mô Phóng Kiết Phật.

Nam mô Pháp Hạnh Phật.

Nam mô Thiện Trụ Khứ Phật.

Nam mô Ly Mạn Phật.

Nam mô Trí Tạng Phật.

Nam mô Tịnh Khứ Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Vô Ưu Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Thân Tràng Phật.

Nam mô Vô Quốc Ðộ Hoa Phật.

Nam mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiên Quang Minh Phật.

Nam mô Trí Tuệ Hoa Phật.

Nam mô Thành Tựu Trí Phật.

Nam mô Tịnh Trụ Phật.

Nam mô Nhứt Vị Thủ Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Vô Tỷ Thuyết Phật.

Nam mô Thắng Thuyết Phật.

Nam mô Phước Ðức Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhật Phật.

Nam mô Ðộ Thế Gian Trí Phật.

Nam mô Ðắc Thành Tựu Phật.

Nam mô Pháp Hạnh Phật.

Nam mô Cầu An Ổn Phật.

Nam mô Sắc Trí Phật.

Nam mô Hiệp Chưởng Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Sáng Phật.

Nam mô Lưu Ly Tạng Phật.

Nam mô Hoa Thiên Phật.

Nam mô Tự Nhiên Phật.

Nam mô Thiện Căn Quang Minh Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Công Ðức Thắng Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam mô Hàng Phục Oán Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Tu Ma Na Thọ Ðề Quang Minh Phật.

Nam mô Tăng Thượng Phật.

Nam mô Lạc Trí Tuệ Phật.

Nam mô Công Ðức Tự Tại Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Công Ðức Tích Lực Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Thiện Thinh Phật.

Nam mô Thiện Hoa Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Công Ðức Oai Ðức Tụ Phật.

Nam mô Vô Biên Trí Phật.

Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam mô Thiện Quang Phật.

Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam mô Giải Thoát Nghĩa Phật.

Nam mô Tư Duy Thắng Phật.

Nam mô Thắng Thinh Thân Phật.

Nam mô Khoái Phật.

Nam mô Thắng Hạnh Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Nghĩa Phật.

Nam mô Thiện Quá Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.

Nam mô Hoa Tác Phật.

Nam mô Thiện Quang Phật.

Nam mô Thường Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Thiện Lượng Phật.

Nam mô Chúng Tự Tại Phật.

Nam mô Ly Úy Phật.

Nam mô Trí Bố Phật.

Nam mô Thiện Thệ Lạc Thuyết Phật.

Nam mô Thắng Nhãn Phật.

Nam mô Bồ Ðề Nguyệt Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Nguyệt Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Ðại Cảnh Phật.

Nam mô Phạm Thinh Phật.

Nam mô Thiện Thinh Phật.

Nam mô Ðại Trí Tuệ Kiều Lương Phật.

Nam mô Phổ Trí Tuệ Phật.

Nam mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam mô Công Ðức Lực Phật.

Nam mô Phục Tâm Phật.

Nam mô Thọ Vương Phật.

Nam mô Sô Thinh Phật.

Nam mô Trụ Thắng Phật.

Nam mô Ái Thánh Phật.

Nam mô Oai Ðức Thân Phật.

Nam mô Thọ Ðề Vị Phật.

Nam mô Diệu Cổ Vân Thinh Phật.

Nam mô Ái Nhãn Phật.

Nam mô Hiền Trí Phật.

Nam mô Thành Tựu Công Ðức Thắng Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Hống Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Hư Không Công Ðức Thinh Phật.

Nam mô Công Ðức Sai Biệt Phật.

Nam mô Công Ðức Thinh Phật.

Nam mô Oai Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Tập Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng lông nheo mí mắt như trâu chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. 000 (3 lạy)

Trên đây ba ngàn vị Phật.

(KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ BA HẾT)

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam mô Phát Quang Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)


KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ TƯ

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Lưu Chi Dịch Ra Hoa Văn

Tỳ kheo Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

Trên trời dưới trời không bằng Phật.

Mười phương các cõi cũng chẳng sánh.

Trong đời chỗ có ta đều thấy.

Hết thảy không ai bằng Phật ấy.

Nam mô Hữu Trí Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Nguyệt Phật.

Nam mô Thiện Diệt Phật.

Nam mô Nguyệt Diện Phật.

Nam mô Tập Công Ðức Phật.

Nam mô Thánh Hạnh Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Vô Cấu Phật.

Nam mô Hoa Phước Ðức Phật.

Nam mô Tràng Lạc Thuyết Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Cung Kỉnh Ái Phật.

Nam mô Vô Lượng Sư Tử Lực Phật.

Nam mô Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Tín Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Tư Duy Phật.

Nam mô Bất Ðộng Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Hạnh Phật.

Nam mô Bất Trược Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Bất Nhiễu Phật.

Nam mô Thiện Hạnh Phật.

Nam mô Thiện Trụ Ðiều Trí Phật.

Nam mô Thuyết Tự Tại Phật.

Nam mô Ðại Thiên Phật.

Nam mô Thâm Ý Phật.

Nam mô Vô Lượng Phật.

Nam mô Pháp Lực Phật.

Nam mô Cúng Dường Hoa Quang Phật.

Nam mô Tam Giới Cúng Dường Phật.

Nam mô Ứng Cúng Phật.

Nam mô Nhất Tạng Phật.

Nam mô Tha Cúng Dường Phật.

Nam mô Giải Thoát Tràng Phật.

Nam mô Khoái Kiết Phật.

Nam mô Cam Lồ Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Kim Cang Kiên Phật.

Nam mô Bảo Tụ Quang Minh Phật.

Nam mô Khoái Bộ Phật.

Nam mô Nhựt Thanh Tịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Tích Phật.

Nam mô A Lầu Na Thắng Phật.

Nam mô Sư Tử Khứ Phật.

Nam mô Thắng Thượng Phật.

Nam mô Hoa Ðức Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Trí Ái Phật.

Nam mô Khoái Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bất Không Hạnh Phật.

Nam mô Hiệp Giải Phật.

Nam mô Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Lạc Tâm Phật.

Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam mô Trí Tịnh Phật.

Nam mô Văn Tuệ Hải Phật.

Nam mô Bảo Trụ Trì Phật.

Nam mô Câu Tuấn Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Khổng Tước Thinh Phật.

Nam mô Bất Thuộc Phật.

Nam mô Ðoạn Ái Căn Phật.

Nam mô Nguyệt Khởi Phật.

Nam mô Hải Thắng Phật.

Nam mô Bất Ðộng Hiệp Khứ Phật.

Nam mô Lạc Công Ðức Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Giáo Thinh Phật.

Nam mô Ðịa Chủ Phật.

Nam mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam mô Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Trụ Trí Tuệ Sắc Phật.

Nam mô Thiện Nguyệt Phật.

Nam mô Giác Hoa Phật.

Nam mô Thiện Tán Thán Phật.

Nam mô Thiện Xứ Phật.

Nam mô Lực Trí Oai Ðức Ða Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Kiên Cố Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Thiên Thinh Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Nhựt Diện Phật.

Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam mô Giới Quang Minh Phật.

Nam mô Trụ Hành Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Kiên Cố Khởi Phật.

Nam mô Lạc Trí Tự Tại Phật.

Nam mô Hương Quang Minh Phật.

Nam mô Quảng Quang Minh Phật.

Nam mô Niệm Tự Tại Phật.

Nam mô Cam Lồ Khí Phật.

Nam mô Vô Ngại Tràng Phật.

Nam mô Cầu Thắng Bồ Ðề Phật.

Nam mô Tín Hạnh Phật.

Nam mô Bảo Tàm Huy Phật.

Nam mô Pháp Dụng Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Oai Ðức Phật.

Nam mô Ðại Thân Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Hạnh Phật.

Nam mô Cam Lồ Tăng Thượng Phật.

Nam mô Di Lưu Quang Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng lông trắng giữa mày như Ðâu la miên, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô Thánh Tán Thán Phật.

Nam mô Sanh Oai Ðức Phật.

Nam mô Quang Minh Kiến Phật.

Nam mô Thiện Tu Quả Báo Phật.

Nam mô Thiện Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Công Ðức Bộ Phật.

Nam mô Công Ðức Hải Phật.

Nam mô Chủng Chủng Sắc Phật.

Nam mô Hàng Phục Ma Phật.

Nam mô Bế Tắc Ma Phật.

Nam mô Ðộ Nhứt Thiết Nan Phật.

Nam mô Bất Phá Cảnh Trí Phật.

Nam mô Hải Văn Sức Phật.

Nam mô Ðắc Thắng Chúng Giải Thoát Vương Phật.

Nam mô Ái Phật.

Nam mô Ðại Tràng Phật.

Nam mô Trí Thinh Phật.

Nam mô Thiện Thắng Phật.

Nam mô Tịnh Mạng Phật.

Nam mô Trí Báo Phật.

Nam mô Như Ý Tràng Phật.

Nam mô Thế Giới Tự Tại Kiếp Phật.

Nam mô Ðịa Trụ Trì Phật.

Nam mô Nhựt Ái Phật.

Nam mô La Hầu Nguyệt Phật.

Nam mô Hoa Quang Minh Phật.

Nam mô Minh Tăng Thượng Phật.

Nam mô Oai Ðức Trụ Trì Phật.

Nam mô Lạc Công Ðức Phật.

Nam mô Lạc Lực Phật.

Nam mô Thiện Thinh Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Phạm Thinh Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Ðại Chí Trí Tuệ Phật.

Nam mô Ðại Thí Phật.

Nam mô Nguyệt Xưng Phật.

Nam mô Tràng Phật.

Nam mô Xưng Nhơn Thinh Phật.

Nam mô Thọ Vương Phật.

Nam mô Diệt Ám Phật.

Nam mô Thiện Tinh Phật.

Nam mô Thiện Quang Phật.

Nam mô Vô Lượng Lạc Thuyết Tràng Phật.

Nam mô Khoái Hành Phước Ðức Phật.

Nam mô Ðộ Hệ Phật.

Nam mô Vô Úy Ái Phật.

Nam mô Thế Gian Ái Phật.

Nam mô Diệu Hạnh Phật.

Nam mô Ưu Ba La Hoa Man Phật.

Nam mô Vô Lượng Lạc Thuyết Quang Minh Phật.

Nam mô Tín Thánh Nhân Phật.

Nam mô Tinh Tấn Công Ðức Phật.

Nam mô Kiên Cam Lồ Tăng Thượng Phật.

Nam mô Cao Bảo Tín Phật.

Nam mô Ðắc Công Ðức Phật.

Nam mô Phước Ðức Tuệ Phật.

Nam mô Hỏa Diêm Phật.

Nam mô Vô Lượng Oai Công Ðức Oai Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam mô Bất Ðộng Tín Phật.

Nam mô Quá Hữu Vô Phật.

Nam mô Long Vương Thinh Phật.

Nam mô Trụ Trì Luân Phật.

Nam mô Thắng Sắc Phật.

Nam mô Thế Ái Phật.

Nam mô Pháp Nguyệt Phật.

Nam mô Vô Lượng Lạc Xưng Phật.

Nam mô Vân Tràng Phật.

Nam mô Công Ðức Khứ Phật.

Nam mô Thiện Thệ Phật.

Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam mô Hư Không Thiên Phật.

Nam mô Ma Ni Vương Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Trân Bảo Hống Thinh Phật.

Nam mô Nhơn Tự Tại Vương Phật.

Nam mô La Hầu Hộ Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam mô Bảo Xưng Phật.

Nam mô Biện Nghĩa Kiến Phật.

Nam mô Thế Gian Hoa Phật.

Nam mô Cao Bộ Phật.

Nam mô Ðẳng Nguyệt Vương Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Vương Phật.

Nam mô Sai Biệt Trí Phật.

Nam mô Trí Tự Tại Phật.

Nam mô Sư Tử Xỉ Phật.

Nam mô Khoái Bộ Phật.

Nam mô Công Ðức Nhiên Ðăng Nguyệt Phật.

Nam mô Vô Ưu Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Ý Tứ Trí Tuệ Phật.

Nam mô Pháp Thiên Diêm Tôn Phật.

Nam mô Hiệp Ðiều Phật.

Nam mô Tăng Thượng Lực Phật.

Nam mô Trí Tuệ Hoa Phật.

Nam mô Kiên Cố Thinh Phật.

Nam mô Thường Lạc Phật.

Nam mô Thuyết Nghĩa Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng nhục kế trên đảnh như lộng trời, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô Tín Ái Tác Phật.

Nam mô Sư Tử Nghiệp Kiết Phật.

Nam mô Ly Bố Phật.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân hay thọ trì đọc tụng danh ngàn Phật kiếp Hiền này, ắt thấy Di Lặc Thế Tôn và thấy Phật Lư Chí, xa lìa các nạn...

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ða Dà La Hương Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tràng Phật.

Nam mô Bảo Tụ Phật.

Nam mô Trầm Thủy Hương Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Hỉ Thắng Phật.

Nam mô Sơn Hải Phật.

Nam mô Ðại Hải Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Phạm Thắng Phật.

Nam mô Ðại Hương Phật.

Nam mô Ðại Thành Tựu Phật.

Nam mô Ðại Bảo Luân Phật.

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.

Nam mô Ðại Cao Thắng Phật.

Nam mô Ðại Kim Ðài Phật.

Nam mô Ðại Luân Phật.

Nam mô Ngữ Tác Phật.

Nam mô Ðại Nhơn Phật.

Nam mô Ðại Thủ Phật.

Nam mô Sư Tử Hương Xưng Phật.

Nam mô Cúng Dường Thắng Phật.

Nam mô Tự Tại Hỏa Phật.

Nam mô An Lạc Tác Thắng Phật.

Nam mô Sư Tử Hoa Thắng Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Tràng Phật.

Nam mô Giới Vương Phật.

Nam mô Phổ Thắng Phật.

Nam mô Bố Tượng Phật.

Nam mô Vô Ưu Thắng Phật.

Nam mô Ưu Ba La Hương Phật.

Nam mô Ðại Ðịa Phật.

Nam mô Ðại Long Thắng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Vương Phật.

Nam mô Ðại Lạc Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Xả Câu Tô Ma Phật.

Nam mô Long Diệu Phật.

Nam mô Hoa Tụ Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô Thường Quan Phật.

Nam mô Chánh Tác Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Ni Câu Luật Vương Phật.

Nam mô Thường Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hạnh Phật.

Nam mô Nhật Tạng Phật.

Nam mô Thắng Tạng Phật.

Nam mô Tu Di Lực Phật.

Nam mô Như Ý Tạng Phật.

Nam mô Kim Cang Vương Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Tinh Tấn Ðức Phật.

Nam mô Ðại Hải Phật.

Nam mô Phổ Tá La Phật.

Nam mô Tú Thắng Phật.

Nam mô Phật Thiên Phật.

Nam mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam mô Cam Lồ Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Thắng Phật.

Nam mô Công Ðức Tuệ Hậu Thắng Phật.

Nam mô Hoa Tràng Phật.

Nam mô Thủ Thắng Phật.

Nam mô Tinh Tấn Thắng Phật.

Nam mô Long Thắng Phật.

Nam mô Thắng Thành Tựu Phật.

Nam mô Bảo Tích Phật.

Nam mô Thắng Túc Phật.

Nam mô Ðại Sư Phật.

Nam mô Phổ Kiến Phật.

Nam mô Bảo Ða La Phật.

Nam mô Phổ Chí Phật.

Nam mô Cung Kỉnh Thắng Phật.

Nam mô Ðại Niệm Phật.

Nam mô Ðoạn Nhứt Thiết Chúng Sanh Nghi Vương Phật.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nam mô Phổ Cái Phật.

Nam mô Ðại Cái Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.

Nam mô Bảo Hoa Bộ Phật.

Nam mô Chúng Thắng Phật.

Nam mô Tràng Tuệ Phật.

Nam mô Ni Câu Luật Vương Phật.

Nam mô Thượng Thắng Phật.

Nam mô Phổ Ba Ðầu Ma Phật.

Nam mô Phổ Thắng Phật.

Nam mô Long Vương Hộ Chúng Phật.

Nam mô Tịch Diệt Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tướng không thấy đảnh, tốt theo hình con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Viễn Ly Cấu Phật.

Nam mô Pháp Bảo Phật.

Nam mô Ðại Tụ Phật.

Nam mô Ðại Cúng Dường Phật.

Nam mô Ðại tướng Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Thượng Thắng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Âm Luân Oai Ðức Phật.

Nam mô Thắng Nguyệt Phật.

Nam mô Năng Nhơn Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Nguyệt Diện Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Di Lưu Sơn Phật.

Nam mô Di Lưu Kiếp Phật.

Nam mô Ðại Diện Phật.

Nam mô Vô Nhiễm Phật.

Nam mô Long Thiên Phật.

Nam mô Sơn Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Tu Di Sơn Phật.

Nam mô Kim Tạng Phật.

Nam mô Hỏa Quang Phật.

Nam mô Thọ Ðề Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ðịa Tịch Phật.

Nam mô Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh Phật.

Nam mô Nguyệt Tượng Phật.

Nam mô Nguyệt Thinh Phật.

Nam mô Tán Hoa Quang Minh Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Hải Sơn Trí Tuệ Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Kim Cang Quang Phật.

Nam mô Ðại Hương Quang Phật.

Nam mô Viễn Ly Sân Hận Tâm Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Thượng Quang Phật.

Nam mô Thắng Lưu Ly Khoái Trí Tuệ Cu Tô Ma Phật.

Nam mô Nhựt Quang Phật.

Nam mô Hoa Man Sắc Vương Phật.

Nam mô Hoa Thông Phật.

Nam mô Thủy Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Phá Vô Minh Ám Phật.

Nam mô Ðắc Lạc Thuyết Phật.

Nam mô Vô Úy Vương Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Sư Tử Ý Phật.

Nam mô Tinh Tấn Kiên Cố Phật.

Nam mô Bất Hoại Tinh Tấn Phật.

Nam mô Kiên Cố Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Nhơn Nguyệt Phật.

Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam mô Diêm Phù Thượng Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Ðại Thế Phật.

Nam mô Khoái Thinh Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam mô Diệu Quang Phật.

Nam mô Thượng Thủ Phật.

Nam mô Thượng Thắng Phật.

Nam mô Lạc Hống Phật.

Nam mô Kiến Thật Phật.

Nam mô Cúng Dường Tích Phật.

Nam mô Sư Tử Tuệ Phật.

Nam mô Thinh Ðức Phật.

Nam mô Thiện Hương Phật.

Nam mô Ðiển Ðăng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Quang Phật.

Nam mô Ðại Ðăng Phật.

Nam mô Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Phá Nghi Phật.

Nam mô Vô Biên Oai Ðức Phật.

Nam mô Xa Thi Diện Phật.

Nam mô Vô Lượng Danh Phật.

Nam mô Diệu Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Lượng Tạng Phật.

Nam mô Tán Dị Nghi Phật.

Nam mô Phước Ðức Ðăng Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Oai Ðức Phật.

Nam mô Ái Oai Ðức Phật.

Nam mô Quang Minh Phấn Tấn Phật.

Nam mô Quảng Xưng Phật.

Nam mô Dị Tràng Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam mô Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Kiên Cố Phật.

Nam mô Diệu Xưng Phật.

Nam mô Vô Lượng Sắc Phật.

Nam mô Ðại Tín Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Bất Ðộng Bộ Phật.

Nam mô Vô Lượng Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Oai Ðức Vương Tụ Quang Minh Phật.

Nam mô Trụ Trí Tuệ Phật.

Nam mô Kim Kiên Phật.

Nam mô Ái Giải Thoát Phật.

Nam mô Năng Dữ Vô Úy Phật.

Nam mô Cam Lồ Tạng Phật.

Nam mô Phổ Quan Phật.

Nam mô Ðại Tu Phật.

Nam mô Sơn Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mũi cao thẳng lỗ chẳng hiện, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Thuyết Trọng Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Quang Minh Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam mô Dị Kiến Phật.

Nam mô Biến Kiến Phật.

Nam mô Cam Lồ Bộ Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Xưng Cúng Dường Phật.

Nam mô Hộ Căn Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Luân Phật.

Nam mô Ly Sanh Phật.

Nam mô Cam Lồ Thinh Phật.

Nam mô Không Oai Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Sắc Phật.

Nam mô Ðại Lực Phật.

Nam mô Hiệt Tuệ Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Kiến Vô Chướng Ngại Phật.

Nam mô Sư Tử Hương Phật.

Nam mô Phổ Kiến Phật.

Nam mô Phổ Ðức Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Thiện Sắc Phật.

Nam mô Tuệ Xưng Phật.

Nam mô Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Diệu Quang Phật.

Nam mô Giải Thoát Phấn Tấn Phật.

Nam mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tất Cánh Trí Phật.

Nam mô Trí Cao Phật.

Nam mô Bất Ðộng Trí Phật.

Nam mô Thiện Oai Nghi Phật.

Nam mô Khoái Sắc Phật.

Nam mô Bảo Thinh Phật.

Nam mô Hỏa Thinh Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Diệu Tư Duy Phật.

Nam mô Ái Xưng Phật.

Nam mô Công Ðức Hoa Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Diệm Phật.

Nam mô Nan Hàng Phục Phật.

Nam mô Diệu Thinh Hống Phật.

Nam mô Nhơn Trung Tôn Phật.

Nam mô Chúng Sanh Khả Kỉnh Phật.

Nam mô Hỏa Minh Phật.

Nam mô Vô Tỷ Bộ Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam mô Khoái Thinh Phật.

Nam mô Hỏa Chiếu Phật.

Nam mô Nguyệt Chiếu Phật.

Nam mô Trí Hóa Phật.

Nam mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Phước Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Trí Tác Phật.

Nam mô Ðoạn Hữu Kiến Phật.

Nam mô Kiến Ái Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam mô Thắng Thinh Phật.

Nam mô Chủng Chủng Nhật Phật.

Nam mô Giới Bộ Phật.

Nam mô Thiên Diện Phật.

Nam mô Phóng Cái Phật.

Nam mô Ba Bà Sa Phật.

Nam mô Tinh Tú Phật.

Nam mô Giác Tuệ Phật.

Nam mô Tăng Thượng Sư Tử Chủng Chủng Tượng Hống Thinh Phật.

Nam mô Tượng Hống Phật.

Nam mô Phạm Thinh Phật.

Nam mô Long Hống Phật.

Nam mô Thế Tự Tại Phật.

Nam mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Mạng Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Vô Cấu Cái Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Thiên Oai Ðức Diện Phật.

Nam mô Cụ Chúng Ðức Phật.

Nam mô Quang Minh Thắng Vương Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Phật.

Nam mô Trí Tuệ Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Khả Lượng Hoa Phật.

Nam mô Hạ Hoa Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Thắng Tán Hoa Phật.

Nam mô Vô Lượng Hoa Phật.

Nam mô Lô Xá Na Trí Tuệ Trang Nghiêm Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Chúng Thượng Thủ Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.

Nam mô Thắng Thành Tựu Phật.

Nam mô Nhựt Ma Ni Quang La Võng Phật.

Nam mô An Ổn Phật.

Nam mô Cao Hạnh Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Kiên Cố Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Thiện Ý Phật.

Nam mô Lục Thập Nhị Ðồng Danh Thi Khí Phật.

Nam mô Thiện Sanh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mày như trăng non, màu lưu ly cám (xanh đỏ), con và chúng sinh nguyện đều thành tựu. (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn năm trăm vị Phật.

Nam mô Tịnh Thánh Phật.

Nam mô Phạm Thắng Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Thượng Thắng Phật.

Nam mô Thượng Tu Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Mạng Phật.

Nam mô Bất Yểm Túc Pháp Phật.

Nam mô Ðắc Công Ðức Phật.

Nam mô Dương Diệm Phật.

Nam mô Xưng Thượng Phật.

Nam mô Kiết Sa Phật.

Nam mô Tinh Tú Phật.

Nam mô Liễu Kiến Phật.

Nam mô Vô Lượng Mạng Phật.

Nam mô Kiến Nghĩa Phật.

Nam mô Cao Sơn Phật.

Nam mô Kim Thánh Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Xứ Tự Tại Phật.

Nam mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Nhơn Thinh Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Bảo Diệm Phật.

Nam mô Ðại Bảo Phật.

Nam mô Bát Thập Thiên Ức Ðồng Danh Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Bát Thập Ức Na Do Tha Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Nhứt Vạn Bát Thiên Ðồng Danh Ta La Vương Phật.

Nam mô Cửu Vạn Ðồng Danh Ni Câu Luật Vương Phật.

Nam mô Ngũ Thiên Ðồng Danh Ba Ðầu Ma Vương Phật.

Nam mô Lục Thiên Ðồng Danh Thượng Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Ðồng Phật Danh Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Trí Thắng Thượng Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Trí Giới Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Thắng Vương Phật.

Nam mô Diêm Phù Ðàn Tu Di Sơn Vương Phật.

Nam mô Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thường Phóng Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Xưng Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Ái Tượng Sơn Hoan Hỉ Vương Phật.

Nam mô Bảo Trượng Công Ðức Vương Quang Phật.

Nam mô Vô Tận Trí Tuệ Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Quang Minh Luân Tạng Phật.

Nam mô Phấn Tấn Cung Kỉnh Xưng Vương Phật.

Nam mô Cao Sơn Vương Thắng Phật.

Nam mô Vân Hộ Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Hộ Diệu Pháp Tràng Bảo Phật.

Nam mô Bảo Luân Oai Ðức Phật.

Nam mô Thắng Quang Minh Công Ðức Phật.

Nam mô Vô Lượng Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Ái Tinh Tú Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Hữu Ðức Phật.

Nam mô Thập Phương Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam mô Thắng Ma Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thắng Tâm Phật.

Nam mô Tâm Trí Phật.

Nam mô Hoa Tạng Phật.

Nam mô Ðại Lực Phật.

Nam mô Thường Thích Trí Tuệ Phật.

Nam mô Na La Diên Tạng Phật.

Nam mô Thường Quyết Ðịnh Trí Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Diệu Trí Phật.

Nam mô Phước Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Thượng Thủ Quang Phật.

Nam mô Khoái Thân Phật.

Nam mô Vô Cấu Nghĩa Phật.

Nam mô Ưng Oai Ðức Phật.

Nam mô Thành Tựu Trí Phật.

Nam mô Ðức Hống Phật.

Nam mô Xá Ðịa Phật.

Nam mô Diệu Quang Phật.

Nam mô Quyết Ðịnh Tư Phật.

Nam mô Thật Nhựt Phật.

Nam mô Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Hoa Oai Ðức Phật.

Nam mô Thắng Thành Phật.

Nam mô Xưng Cao Phật.

Nam mô Tín Công Ðức Phật.

Nam mô Pháp Ðăng Phật.

Nam mô Tín Thắng Phật.

Nam mô Thượng Ái Diện Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam mô Chúng Sơn Thiên Phật.

Nam mô Hải Trí Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam mô Hoa Tạng Phật.

Nam mô Bảo Tiên Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tai chấu bánh xe sấp nhau thành, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Ta La Vương Phật.

Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam mô Thú Bồ Ðề Phật.

Nam mô Tịch Căn Phật.

Nam mô Nhựt Quang Phật.

Nam mô Phân Ðà Lợi Hương Phật.

Nam mô Di Lưu Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Diện Phật.

Nam mô Diệu Bộ Phật.

Nam mô Quán Thập Phương Phật.

Nam mô Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Giới Phật.

Nam mô Vô Biên Trí Phật.

Nam mô Vô Biên Bộ Phật.

Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.

Nam mô Phổ Trí Phật.

Nam mô Tịch Quang Phật.

Nam mô Nhơn Oai Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Kiều Lương Phật.

Nam mô Kiên Cố Tu Phật.

Nam mô Xưng Thánh Phật.

Nam mô Xưng Tràng Phật.

Nam mô Bất Dị Tâm Phật.

Nam mô Phổ Tín Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Ứng Cúng Dường Phật.

Nam mô Thượng Công Ðức Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Tu Hành Phật.

Nam mô Ái Cúng Dường Phật.

Nam mô Phổ Hộ Phật.

Nam mô Tín Bồ Ðề Phật.

Nam mô Tâm Ý Phật.

Nam mô Xuất Trí Phật.

Nam mô Xuất Thinh Phật.

Nam mô Tánh Nhật Phật.

Nam mô Vân Thinh Phật.

Nam mô Ðại Diệm Tụ Phật.

Nam mô Thắng Tích Phật.

Nam mô Vô Ưu Phật.

Nam mô Thiên Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Sư Tử Hỉ Thinh Phật.

Nam mô Vô Lượng Minh Phật.

Nam mô Ái Kiến Phật.

Nam mô Ðăng Vương Phật.

Nam mô Thắng Cao Phật.

Nam mô Thập Phương Văn Danh Phật.

Nam mô Ái Nhãn Phật.

Nam mô Nguyệt Cao Phật.

Nam mô Năng Dữ Vô Úy Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Thiên Phật.

Nam mô Quang Minh Nhật Phật.

Nam mô Ðại Xưng Phật.

Nam mô Chơn Thinh Phật.

Nam mô Ái Thuyết Phật.

Nam mô Xưng Thượng Phật.

Nam mô Thiên Vương Phật.

Nam mô Cam Lồ Minh Phật.

Nam mô Lạc Thinh Phật.

Nam mô Tâm Ý Phật.

Nam mô Ðịa Trụ Phật.

Nam mô Tịch Quá Phật.

Nam mô Ða La Vương Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam mô Năng Phá Nghi Phật.

Nam mô Từ Thắng Phật.

Nam mô Thắng Thượng Phật.

Nam mô Chủng Chủng Nhật Phật.

Nam mô Phổ Kiến Phật.

Nam mô Kiến Nguyệt Phật.

Nam mô Hàng Phục Ma Phật.

Nam mô Ðại Thủ Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật.

Nam mô Oai Ðức Quang Phật.

Nam mô Phổ Hộ Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Oai Ðức Phật.

Nam mô Quang Minh Nhựt Phật.

Nam mô Kiến Tụ Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Ý Phật.

Nam mô Hương Sơn Phật.

Nam mô Ma Ni Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Công Ðức Minh Phật.

Nam mô Nhật Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Thành Tựu Quang Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Pháp Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Nghĩa Phật.

Nam mô Phổ Hiện Kiến Phật.

Nam mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam mô Khổ Hạnh Phật.

Nam mô Ðại Bộ Phật.

Nam mô Liên Hoa Nhãn Phật.

Nam mô Chiếu Quang Phật.

Nam mô Tín Vô Lượng Phật.

Nam mô Vô Lượng Sắc Phật.

Nam mô Cái Thiên Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Thượng Thủ Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Thân Vị Phật.

Nam mô Ðức Vị Phật.

Nam mô Nhật Diện Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân cứng dầy như Na La Diên, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam mô Hiền Trí Phật.

Nam mô Kiên Cố Phật.

Nam mô Ðại Ðăng Phật.

Nam mô Sanh Thắng Phật.

Nam mô Tín Công Ðức Phật.

Nam mô Phước Ðức Tăng Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Thiên Ái Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Nguyệt Ái Phật.

Nam mô Trí Thắng Phật.

Nam mô Oai Ðức Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Phật.

Nam mô An Lạc Phật.

Nam mô Xưng Tràng Phật.

Nam mô Quang Minh Hống Phật.

Nam mô Phổ Công Ðức Phật.

Nam mô Thượng Tràng Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Bảo Tín Phật.

Nam mô Phổ Tư Duy Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Thiện Trí Phật.

Nam mô Bất Khả Lượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Tý Phật.

Nam mô Quang Minh Ý Phật.

Nam mô Vương Thiên Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Thiện Trụ Ý Phật.

Nam mô Vô Lượng Thiên Phật.

Nam mô Thánh Hóa Phật.

Nam mô Ðại Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Tràng Phật.

Nam mô Ðại Quang Nhật Phật.

Nam mô Chơn Pháp Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam mô Chơn Báo Phật.

Nam mô Thắng Thiên Phật.

Nam mô Quán Giải Thoát Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Khổng Tước Thinh Phật.

Nam mô Phổ Hành Phật.

Nam mô Thành Tựu Quang Phật.

Nam mô Vô Lượng Nhãn Phật.

Nam mô Xưng Ái Phật.

Nam mô Thiện Hộ Phật.

Nam mô Tín Thiên Phật.

Nam mô Bất Khả Lượng Bộ Phật.

Nam mô Ðại Oai Phật.

Nam mô Tâm Trí Phật.

Nam mô Hóa Bộ Phật.

Nam mô Nguyệt Hình Phật.

Nam mô Hỏa Tụ Phật.

Nam mô Ðại Tu Phật.

Nam mô Hỏa Bộ Phật.

Nam mô Thắng Thiên Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Tu Phật.

Nam mô Nguyệt Ái Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Tín Thuyết Phật.

Nam mô Trí Quang Phật.

Nam mô Hoa Oai Ðức Phật.

Nam mô Quang Minh Tụ Phật.

Nam mô Thần Thông Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam mô Thắng Tạng Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Xưng Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhựt Tràng Phật.

Nam mô Ðại Di Lưu Phật.

Nam mô Cúng Dường Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thế Gian Văn Danh Phật.

Nam mô Thắng Ðức Phật.

Nam mô Thắng Xưng Phật.

Nam mô Thành Tựu Bộ Phật.

Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.

Nam mô Bảo Tịnh Phật.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Xưng Phật.

Nam mô Ưng Quang Minh Phật.

Nam mô Ðại Ðăng Phật.

Nam mô Hành Oai Nghi Úy Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Kiến Phật.

Nam mô Ly Nghi Phật.

Nam mô Ðại Hạnh Phật.

Nam mô Bất Thất Bộ Phật.

Nam mô Thiên Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Hỉ Lực Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Năng Dữ Quang Minh Phật.

Nam mô Thiên Ái Phật.

Nam mô Giải Thoát Quang Minh Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Tác Công Ðức Phật.

Nam mô Thành Trí Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, chân xương như móc xiềng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn tám trăm vị Phật.

Nam mô Ðạo Quang Phật.

Nam mô Hải Vương Phật.

Nam mô Hỉ Bồ Ðề Phật.

Nam mô Pháp Quang Phật.

Nam mô Ðại Thiên Phật.

Nam mô Thâm Trí Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Ðại Tín Phật.

Nam mô Tâm Ý Phật.

Nam mô Trí Quang Phật.

Nam mô Bất Mậu Tư Phật.

Nam mô Khởi Phước Ðức Phật.

Nam mô Vô Lậu Xưng Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Thiên Quang Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Hạnh Phật.

Nam mô Công Ðức Ái Phật.

Nam mô Sư Tử Ý Phật.

Nam mô Ðịa Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Khoái Quang Minh Phật.

Nam mô Chủng Chủng Nhựt Phật.

Nam mô Nguyệt Ái Phật.

Nam mô Nguyệt Cái Phật.

Nam mô Phổ Quán Phật.

Nam mô Vô Nhiễm Phật.

Nam mô Xưng Thắng Phật.

Nam mô Nguyệt Diện Phật.

Nam mô Long Thiên Phật.

Nam mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam mô Công Ðức Trí Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Thế Ái Phật.

Nam mô Cam Lồ Oai Ðức Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam mô Cam Lồ Quang Phật.

Nam mô Thuyết Pháp Ái Phật.

Nam mô Ưng Ái Phật.

Nam mô Ðịa Quang Phật.

Nam mô Công Ðức Tác Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Công Ðức Tý Phật.

Nam mô Pháp Ðăng Phật.

Nam mô Phổ Quang Phật.

Nam mô Phạm Thinh Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Giải Thoát Nhựt Phật.

Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Phật Quang Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Xưng Phật.

Nam mô Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam mô Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Sư Tử Ái Phật.

Nam mô Công Ðức Bộ Phật.

Nam mô Thượng Thiên Phật.

Nam mô Quan Hành Phật.

Nam mô Nhựt Thiên Phật.

Nam mô Ðiển Quang Phật.

Nam mô Thắng Ái Phật.

Nam mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Thượng Ý Phật.

Nam mô Hương Sơn Phật.

Nam mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.

Nam mô Thắng Ý Phật.

Nam mô Tín Thánh Phật.

Nam mô Bảo Châu Phật.

Nam mô Thượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Tối Hậu Kiến Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Công Ðức Tạng Thắng Phật.

Nam mô Vô Cấu Kính Phật.

Nam mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam mô Trí Hạnh Phật.

Nam mô Bất Mậu Túc Phật.

Nam mô Thánh Nhãn Phật.

Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam mô Ðại Thinh Phật.

Nam mô Thượng Quốc Ðộ Phật.

Nam mô Tu Hành Quang Minh Phật.

Nam mô Niệm Nghiệp Phật.

Nam mô Tín Công Ðức Phật.

Nam mô Lô Xá Xưng Phật.

Nam mô Chiếu Ám Phật.

Nam mô Ái Tự Tại Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Thượng Thinh Phật.

Nam mô Công Ðức Thắng Phật.

Nam mô Nhiếp Thọ Trạch Phật.

Nam mô Tướng Vương Phật.

Nam mô Ly Nhiệt Bệnh Trí Phật.

Nam mô Năng Dữ Thánh Phật.

Nam mô Pháp Châu Phật.

Nam mô Cam Lồ Công Ðức Phật.

Nam mô Vô Sân Hận Phật.

Nam mô Cam Lồ Hương Phật.

Nam mô Nguyệt Nhãn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật tốt theo hình, quày mình như tượng Chúa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây ba ngàn chín trăm vị Phật.

Nam mô Hống Thinh Phật.

Nam mô Vô Úy Nhựt Phật.

Nam mô Ðắc Vô Úy Phật.

Nam mô Hỉ Ái Phật.

Nam mô Bất Thố Trí Phật.

Nam mô Tín Thánh Phật.

Nam mô Thế Ái Phật.

Nam mô Thiên Ðăng Phật.

Nam mô Thiên Cái Phật.

Nam mô Long Quang Phật.

Nam mô Thắng Bộ Phật.

Nam mô Pháp Oai Ðức Phật.

Nam mô Kiến Hữu Phật.

Nam mô Tàm Quý Diện Phật.

Nam mô Thắng Sắc Phật.

Nam mô Phổ Nhãn Phật.

Nam mô Công Ðức Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam mô Ðịnh Thiệt Phật.

Nam mô Công Ðức Tràng Phật.

Nam mô Thế Tự Tại Kiếp Phật.

Nam mô Vô Úy Thân Phật.

Nam mô Nhiếp Trí Phật.

Nam mô Hàng Oán Phật.

Nam mô Khứ Quang Minh Phật.

Nam mô Thắng Tích Phật.

Nam mô Nhứt Niệm Quang Phật.

Nam mô Lực Sĩ Phấn Tấn Phật.

Nam mô Sư Tử Túc Phật.

Nam mô Giới Ái Phật.

Nam mô Tín Thế Gian Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Tu Phật.

Nam mô Vô Cấu Khứ Phật.

Nam mô Quyết Ðịnh Trí Phật.

Nam mô Ly Vô Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Tụ Phật.

Nam mô Nhiếp Tuệ Phật.

Nam mô Ðại Trí Vị Phật.

Nam mô Bảo Bộ Phật.

Nam mô Tâm Nhựt Phật.

Nam mô Quán Phương Phật.

Nam mô Tín Thuyết Phật.

Nam mô Tư Duy Nhẫn Phật.

Nam mô Pháp Cái Phật.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Nguyệt Phật.

Nam mô Thiên Hoa Phật.

Nam mô Thiên Ba Ðầu Ma Phật.

Nam mô Phổ Oai Ðức Phật.

Nam mô Nguyệt Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tướng Vương Phật.

Nam mô Xưng Tư Duy Phật.

Nam mô Thọ Tràng Phật.

Nam mô Tịnh Hạnh Phật.

Nam mô Oai Ðức Bộ Phật.

Nam mô Tín Chúng Phật.

Nam mô Thiện Hương Phật.

Nam mô Trí Giả Tán Thán Phật.

Nam mô Trí Tuệ Quang Minh Phật.

Nam mô Trí Khải Phật.

Nam mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Phật Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Thắng Tín Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Ái Phật.

Nam mô Ly Chư Phật.

Nam mô Tư Nghĩa Phật.

Nam mô Ðại Cao Phật.

Nam mô Thánh Nhơn Diện Phật.

Nam mô Hiệt Tuệ Tín Phật.

Nam mô Nhiếp Bồ Ðề Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Lạc Sư Tử Phật.

Nam mô Phổ Bảo Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Thế Ái Phật.

Nam mô Phân Kim Cang Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Quá Hỏa Phật.

Nam mô Ðạo Sư Phật.

Nam mô Nhơn Nguyệt Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nhựt Quang Phật.

Nam mô Khoái Kiến Phật.

Nam mô Phổ Ma Ni Hương Phật.

Nam mô Tịch Hạnh Phật.

Nam mô Nhiếp Xưng Phật.

Nam mô Phạm Cúng Dường Phật.

Nam mô Ðại Hống Phật.

Nam mô Ứng Cúng Dường Phật.

Nam mô Hiệt Tuệ Tín Phật.

Nam mô Vô Lượng Nguyện Phật.

Nam mô Thế Quang Phật.

Nam mô Kiên Nhẫn Phật.

Nam mô Ðại Hoa Phật.

Nam mô Hữu Ngã Phật.

Nam mô Như Ý Phật.

Nam mô Thiện Bồ Ðề Căn Phật.

Nam mô Ðịa Ðức Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình khi đi chân cách đất bốn tấc, mà ngàn chấu in lằn rõ ràng hiển hiện, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. 000 (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn vị Phật.

(KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ TƯ HẾT)

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam mô Diện Tuệ Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ NĂM

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Lưu Chi Dịch Ra Hoa Văn

Tỳ kheo Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

Bốn tám tướng đoan nghiêm mầu nhiệm

Tăng kỳ ba kiếp lớn tu ra.

Mặt như trăng đầy mắt như sen.

Trên trời trong người đều cung kỉnh

Nam mô Thiên Ðức Phật.

Nam mô Bất Khiếp Nhược Thinh Phật.

Nam mô Phổ Hiện Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Thắng Tín Phật.

Nam mô Quyết Ðịnh Sắc Phật.

Nam mô Phương Tiện Tâm Phật.

Nam mô Trí Vị Phật.

Nam mô Công Ðức Tín Phật.

Nam mô Nan Hàng Phục Phật.

Nam mô Phổ Kiến Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Nguyệt Cái Phật.

Nam mô Thế Kiều Phật.

Nam mô Tín Cúng Dường Phật.

Nam mô Lạc Thắng Phật.

Nam mô Thiện Cái Phật.

Nam mô Tàm Húy Hiền Phật.

Nam mô Năng Quang Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Ðại Hạnh Phật.

Nam mô Phổ Tín Phật.

Nam mô Khí Thinh Phật.

Nam mô Thắng Ái Phật.

Nam mô Phổ Hạnh Phật.

Nam mô Phổ Trí Phật.

Nam mô Ðại Phấn Tấn Phật.

Nam mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam mô Kiên Hạnh Phật.

Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.

Nam mô Năng Kinh Bố Phật.

Nam mô Thắng Xưng Phật.

Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Công Ðức Phật.

Nam mô Kiên Cố Phật.

Nam mô Thiên Cam Lồ Quang Phật.

Nam mô Ðại Thinh Phật.

Nam mô Cao Thinh Phật.

Nam mô Ðại Lực Phật.

Nam mô Ðại Tận Phật.

Nam mô Tín Cam Lồ Phật.

Nam mô Ðại Tuệ Phật.

Nam mô Thắng Thinh Tư Duy Phật.

Nam mô Hạnh Bồ Ðề Phật.

Nam mô Cao Quang Phật.

Nam mô Hi Thắng Phật.

Nam mô Lạc Chủng Chủng Thinh Phật.

Nam mô Ái Nghĩa Phật.

Nam mô Tu Hạnh Tín Phật.

Nam mô Ly Ái Phật.

Nam mô Thiện Sanh Phật.

Nam mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam mô Tín Công Ðức Phật.

Nam mô Thinh Xưng Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Nghi Phấn Tấn Phật.

Nam mô Thánh Vương Phật.

Nam mô Lâm Hoa Phật.

Nam mô Công Ðức Hoa Phật.

Nam mô Xả Tránh Phật.

Nam mô Quảng Ðại Phật.

Nam mô Ðại Xưng Phật.

Nam mô Hư Không Ái Phật.

Nam mô Cam Lồ Phấn Tấn Phật.

Nam mô Nhựt Tụ Phật.

Nam mô Nguyệt Thinh Phật.

Nam mô Thiên Tràng Phật.

Nam mô Dữ Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Năng Nhựt Phật.

Nam mô Khoái Khả Kiến Phật.

Nam mô Kiên Ý Thắng Thinh Phật.

Nam mô Cao Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Úy Thinh Phật.

Nam mô Thiện Căn Thinh Phật.

Nam mô Thắng Thinh Phật.

Nam mô Thắng Ái Phật.

Nam mô Cam Lồ Xưng Phật.

Nam mô Pháp Hoa Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thế Gian Tôn Trọng Phật.

Nam mô Thắng Ý Phật.

Nam mô Di Lưu Quang Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Tư Duy Phật.

Nam mô Vũ Cam Lồ Phật.

Nam mô Phá Oán Phật.

Nam mô Cam Lồ Thành Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Ðại Xưng Phật.

Nam mô An Ổn Ân Phật.

Nam mô Ðạo Oai Ðức Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Tâm Phật.

Nam mô Thiên Cúng Dường Phật.

Nam mô Ðộ Nê Phật.

Nam mô Ly Hữu Phật.

Nam mô Pháp Hoa Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Nam mô Khả Lạc Quang Minh Phật.

Nam mô Hỏa Quang Phật.

Nam mô Kiến Ái Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, móng như màu đồng đỏ, mỏng mà nhuyễn láng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô Quang Minh Ái Phật.

Nam mô Hỉ Thân Phật.

Nam mô Ðại Thí Ðức Phật.

Nam mô Thật Bộ Phật.

Nam mô Vô Trệ Ngại Trí Phật.

Nam mô Ðắc Oai Ðức Phật.

Nam mô Nguyệt Tạng Phật.

Nam mô Tịnh Quang Minh Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ðắc Lạc Tự Tại Phật.

Nam mô Diệu Quang Minh Phật.

Nam mô Tịch Quang Minh Phật.

Nam mô Ly Nghi Phật.

Nam mô Vô Quá Trí Tuệ Phật.

Nam mô Thành Tựu Hạnh Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Thân Phật.

Nam mô Vô Úy Ái Phật.

Nam mô Xưng Hống Phật.

Nam mô Ðại Hống Phật.

Nam mô Thiện Tư Phật.

Nam mô Ðại Tư Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Sắc Phật.

Nam mô Ðại Phấn Tấn Phật.

Nam mô Lạc Nhãn Phật.

Nam mô Mạng Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Hạnh Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Ðông Phương Mãn Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Nam Phương Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Tây Phương Vô Biên Quang Phật.

Nam mô Bắc Phương Kim Cang Vương Phật.

Nam mô Ðông Nam Phương Sư Tử Âm Phật.

Nam mô Tây Nam Phương Hương Tượng Du Hí Phật.

Nam mô Tây Bắc Phương Tu Di Tướng Phật.

Nam mô Ðông Bắc Phương Bảo Tối Cao Ðức Phật.

Nam mô Hạ Phương Bảo Ưu Bát Hoa Phật.

Nam mô Thượng Phương Quảng Chúng Ðức Phật.

Nam mô Ly Nhiệt Trí Phật.

Nam mô Ứng Kiều Phật.

Nam mô Thiện Tập Trí Phật.

Nam mô Phổ Tín Phật.

Nam mô Thiết Thi Oai Ðức Phật.

Nam mô Bất Tử Thành Phật.

Nam mô Bất Hộ Thinh Phật.

Nam mô Hóa Nhựt Phật.

Nam mô Thiện Trụ Tư Duy Phật.

Nam mô Cao Tín Phật.

Nam mô Tu Ma Na Quang Minh Phật.

Nam mô Quang Minh Lực Phật.

Nam mô Công Ðức Hi Phật.

Nam mô Pháp Cu Tô Ma Phật.

Nam mô Tịnh Oai Ðức Phật.

Nam mô Tịnh Hạnh Phật.

Nam mô Thiên Sắc Tâm Phật.

Nam mô Lực Vương Phật.

Nam mô Phổ Quán Phật.

Nam mô Phạm Cúng Dường Phật.

Nam mô Thánh Hoa Phật.

Nam mô Hư Không Phật.

Nam mô Hàng Phục Uất Di Phật.

Nam mô Vô Thí Trí Phật.

Nam mô Hàng Phục Thích Phật.

Nam mô Hàng Phục Thành Phật.

Nam mô Ưng Ái Phật.

Nam mô Giới Công Ðức Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Vật Tư Phật.

Nam mô Bất Khiếp Nhược Tâm Phật.

Nam mô Tinh Tấn Tín Phật.

Nam mô Cao Quang Minh Phật.

Nam mô Văn Trí Phật.

Nam mô Vô Ngại Tâm Thinh Phật.

Nam mô Vô Úy Quang Phật.

Nam mô Cam Lồ Thinh Phật.

Nam mô Chủng Chủng Nhựt Phật.

Nam mô Thắng Hiệt Tuệ Phật.

Nam mô Khả Tu Kỉnh Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Hộ Căn Phật.

Nam mô Thiền Giải Thoát Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Kiến Tín Phật.

Nam mô Diệu Kiều Lương Phật.

Nam mô Khả Quán Phật.

Nam mô Bất Khả Lượng Trí Phật.

Nam mô Thiên Nhựt Oai Ðức Phật.

Nam mô Xả Trọng Ðảm Phật.

Nam mô Xưng Tín Phật.

Nam mô Chư Phương Văn Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Vô Biên Trí Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam mô Cam Lồ Tín Phật.

Nam mô Diệu Nhãn Phật.

Nam mô Giải Thoát Hạnh Phật.

Nam mô Khả Lạc Kiến Phật.

Nam mô Cao Quang Minh Phật.

Nam mô Ðại Thinh Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Tụ Phật.

Nam mô Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Ứng Cúng Dường Phật.

Nam mô Phước Ðức Oai Ðức Tích Phật.

Nam mô Tín Tướng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, xương đầu gối cứng dính tròn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô Ðại Viêm Phật.

Nam mô Ưng Tín Phật.

Nam mô Thiện Trụ Tư Duy Phật.

Nam mô Tu Ðề Ðà Phật.

Nam mô Trí Tác Phật.

Nam mô Phổ Bảo Phật.

Nam mô Nhựt Quang Phật.

Nam mô Thuyết Ðề Ðà Phật.

Nam mô Diệm Nhãn Phật.

Nam mô Sư Tử Thân Phật.

Nam mô Xưng Thân Quang Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Hi Lạc Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Tăng Thượng Phật.

Nam mô Bảo Oai Ðức Phật.

Nam mô Thiện Oai Ðức Cúng Dường Phật.

Nam mô Mao Quang Phật.

Nam mô Thế Gian Tôn Phật.

Nam mô Thiện Hạnh Tịnh Phật.

Nam mô Bồ Ðề Ðà Oai Ðức Phật.

Nam mô Ưng Nhãn Phật.

Nam mô Ðại Bộ Phật.

Nam mô Thành Nghĩa Phật.

Nam mô An Ổn Ái Phật.

Nam mô Thiên Ma Kỳ Ða Phật.

Nam mô Xả Mạn Lưu Phật.

Nam mô Xả Bảo Phật.

Nam mô Trí Mãn Phật.

Nam mô Kiều Ðộ Phật.

Nam mô Giải Thoát Hiền Phật.

Nam mô Chúng Bộ Phật.

Nam mô Quang Minh Oai Ðức Phật.

Nam mô Từ Lực Phật.

Nam mô Tịch Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam mô Ái Nhãn Phật.

Nam mô Xa Thi La Thinh Phật.

Nam mô Bất Tử Sắc Phật.

Nam mô Lạc Pháp Phật.

Nam mô Ðại Nguyệt Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Thinh Phật.

Nam mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.

Nam mô Bất Tử Hoa Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Kiến Phật.

Nam mô Ðại Nguyệt Phật.

Nam mô Công Ðức Vị Phật.

Nam mô Thập Quang Phật.

Nam mô Chủng Chủng Quang Phật.

Nam mô Long Ðức Phật.

Nam mô Vân Thinh Phật.

Nam mô Công Ðức Bộ Phật.

Nam mô Tư Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Thinh Phật.

Nam mô Liễu Thinh Phật.

Nam mô Viễn Ly Ác Xứ Phật.

Nam mô Thiên Hoa Phật.

Nam mô Khoái Nhãn Phật.

Nam mô Hỏa Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Ly Si Hạnh Phật.

Nam mô Kiên Cố Hi Phật.

Nam mô Xả Tà Phật.

Nam mô Tướng Hoa Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Hiền Phật.

Nam mô Nguyệt Diệu Phật.

Nam mô Lạc Ðức Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Thắng Tuệ Phật.

Nam mô Hiền Quang Phật.

Nam mô Kiên Cố Hoa Phật.

Nam mô Quang Minh Ý Phật.

Nam mô Phước Ðức Ðức Phật.

Nam mô Ý Thành Tựu Phật.

Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam mô Ly Phiêu Hà Phật.

Nam mô Ðiều Oán Phật.

Nam mô Bất Khứ Xả Phật.

Nam mô Cam Lồ Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Cấu Tâm Phật.

Nam mô Lạc Thinh Phật.

Nam mô Bất Khả Lượng Nhãn Phật.

Nam mô Khoái Tu Hành Phật.

Nam mô Diệu Cao Quang Phật.

Nam mô Tập Công Ðức Phật.

Nam mô Khả Lạc Phật.

Nam mô Ðại Tâm Phật.

Nam mô Thiên Tín Phật.

Nam mô Tư Duy Cam Lồ Phật.

Nam mô Hiệt Huệ Phật.

Nam mô Thắng Ðăng Phật.

Nam mô Kiên Ý Phật.

Nam mô Lực Bộ Phật.

Nam mô Liên Hoa Diệp Nhãn Phật.

Nam mô Bồ Ðề Quang Minh Phật.

Nam mô Diệu Hống Thinh Phật.

Nam mô Lục Thông Thinh Phật.

Nam mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam mô Nhơn Xưng Phật.

Nam mô Thắng Hoa Tập Phật.

Nam mô Ðại Kế Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, màu thân trong sạch, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Bất Tùy Tha Phật.

Nam mô Vô Úy Hạnh Phật.

Nam mô Bất Pháp Nhược Phật.

Nam mô Ly Ưu Ám Phật.

Nam mô Quá Triều Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Tâm Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Giải Thoát Tuệ Phật.

Nam mô Bất Thủ Xả Phật.

Nam mô Chiêm Bặc Ðăng Phật.

Nam mô Thắng Hỏa Phật.

Nam mô Thiện Tư Ý Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Sắc Phật.

Nam mô Tín Thế Gian Phật.

Nam mô Diệu Tuệ Phật.

Nam mô Thiện Hỉ Tín Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Nhơn Hoa Phật.

Nam mô Thiện Hương Phật.

Nam mô Thắng Công Ðức Phật.

Nam mô Chủng Chủng Hoa Phật.

Nam mô Cao Thắng Phật.

Nam mô Hư Không Công Ðức Phật.

Nam mô Thiên Tín Phật.

Nam mô Khả Kỉnh Kiều Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Ðại Tụ Phật.

Nam mô Tối Lực Phật.

Nam mô Trí Ðịa Phật.

Nam mô Cao Ý Phật.

Nam mô Sơn Vương Trí Phật.

Nam mô Khoái Thăng Phật.

Nam mô Diệu Thăng Phật.

Nam mô Thắng Thân Phật.

Nam mô Ly Nghi Phật.

Nam mô Ưng Hạnh Phật.

Nam mô Thắng Hương Phật.

Nam mô Vô Tránh Hạnh Phật.

Nam mô Tu Hành Công Ðức Phật.

Nam mô Ðại Tinh Tấn Tâm Phật.

Nam mô Nhiên Quang Minh Phật.

Nam mô Nhiếp Bộ Phật.

Nam mô Tu Hành Thâm Tâm Phật.

Nam mô Hương Hi Phật.

Nam mô Hương Thủ Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Trí Phật.

Nam mô Diệu Tâm Phật.

Nam mô Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tăng Thượng Hạnh Phật.

Nam mô Trí Ý Phật.

Nam mô Công Ðức Sơn Thanh Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Nhiếp Tập Phật.

Nam mô Diệu Tín Phật.

Nam mô Nguyệt Kiến Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Pháp Bất Khả Lực Phật.

Nam mô Ly Chư Nghi Phấn Tấn Phật.

Nam mô Xưng Vương Phật.

Nam mô Nhiếp Chư Căn Phật.

Nam mô Thượng Khứ Phật.

Nam mô Cam Lồ Quang Phật.

Nam mô Cam Lồ Tâm Phật.

Nam mô Chư Chúng Sanh Thượng Phật.

Nam mô Tịnh Kế Phật.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Sắc Phật.

Nam mô Phổ Tín Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Cam Lồ Nhựt Phật.

Nam mô Thắng Ðăng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Thượng Phật.

Nam mô Bảo Tạng Phật.

Nam mô Phổ Quang Phật.

Nam mô Tối Thắng Vương Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Thượng Thắng Tích Vương Phật.

Nam mô Phổ Hiện Phật.

Nam mô Phổ Hiền Phật.

Nam mô Hoàn Hoa Thắng Phật.

Nam mô Tự Tại Luân Pháp Vương Phật.

Nam mô Thiên Thế Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Thiên Thiện Vô Cấu Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thiên Ly Vô Úy Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thiên Vô Cấu Oai Ðức Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ngũ Bá Nhựt Thinh Tư Tại Vương Phật.

Nam mô Ngũ Bá Lạc Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Nhựt Long Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Ly Úy Xưng Vương Phật.

Nam mô Diệu Quang Tràng Phật.

Nam mô Ly Quang Thinh Phật.

Nam mô Xưng Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Diệu Pháp Xưng Thinh Phật.

Nam mô Thắng Tạng Xưng Vương Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Ý Vương Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Ðại Tư Tại Phật.

Nam mô Thánh Trí Tự Tại Tràng Dõng Mãnh Vương Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Lượng Phật.

Nam mô Trí Tạng Phật.

Nam mô Trí Cao Tràng Phật.

Nam mô Trí Hải Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, da mình mềm nhuyễn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Ðại Tinh Tấn Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Di Lưu Thắng Kiếp Phật.

Nam mô Trí Hiển Tu Tự Tại Chủng Tử Thiện Vô Cấu Hống Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Hàng Phục Công Ðức Hải Vương Phật.

Nam mô Trí Thành Tựu Lực Vương Phật.

Nam mô Thắng Ðạo Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thắng Ám Tích Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Hoa Thắng Tích Trí Phật.

Nam mô Kim Cang Sư Tử Phật.

Nam mô Giới Thắng Phật.

Nam mô Hiền Thắng Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Phật.

Nam mô Sư Tử Hỉ Phật.

Nam mô Vô Tận Trí Tích Phật.

Nam mô Bảo Hạnh Phật.

Nam mô Trí Ba La Bà Phật.

Nam mô Sư Tử Xưng Phật.

Nam mô Trí công Ðức Vương Phật.

Nam mô Pháp Hoa Vũ Phật.

Nam mô Năng Tác Quang Phật.

Nam mô Cao Sơn Phật.

Nam mô Pháp Diệu Vương Vô Cấu Phật.

Nam mô Hương Tự Tại Vô Cấu Nhãn Phật.

Nam mô Tập Ðại Vô Ngại Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Lực Vương Phật.

Nam mô Tự Trí Phước Ðức Lực Phật.

Nam mô Trí Y Phật.

Nam mô Tự Tại Tâm Phật.

Nam mô Vô Lượng An Ổn Phật.

Nam mô Trí Tập Phật.

Nam mô Ðại Di Lưu Phật.

Nam mô Nhựt Tạng Phật.

Nam mô Tác Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Hoa Tràng Phật.

Nam mô Công Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Ly Công Ðức Ám Vương Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Công Ðức Bảo Vương Phật.

Nam mô Tự Hộ Phật.

Nam mô Kim Cang Mật Tích Phật.

Nam mô Bảo Tự Tại Phật.

Nam mô Diệu Tràng Phật.

Nam mô Sơn Kiếp Phật.

Nam mô Lạc Vân Phật.

Nam mô Pháp Tác Phật.

Nam mô Ta La Vương Phật.

Nam mô Phổ Công Ðức Kiên Cố Vương Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Thiện Chí Phật.

Nam mô Tràng Thắng Ðăng Phật.

Nam mô Trí Bộ Phật.

Nam mô Kiên Tràng Phật.

Nam mô Tán Pháp Xưng Phật.

Nam mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật.

Nam mô Công Ðức Viêm Phật.

Nam mô Trí Quang Minh Phật.

Nam mô Trí Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Vô Úy Vương Phật.

Nam mô Trí Thinh Tràng Nhiếp Phật.

Nam mô Kim Cang Ðăng Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Thắng Số Phật.

Nam mô Thiện Trụ Ý Phật.

Nam mô Nguyệt Vương Phật.

Nam mô Thứ Ðệ Hàng Phục Vương Phật.

Nam mô Kiên Cố Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam mô Na La Diên Thắng Tạng Phật.

Nam mô Tập Bảo Tạng Phật.

Nam mô Thọ Ðề Tạng Phật.

Nam mô Tinh Tú Sai Biệt Xưng Phật.

Nam mô Công Ðức Lực Kiên Cố Vương Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Phạm Thinh Phật.

Nam mô Thắng Phạm Phật.

Nam mô Kiên Cố Ðộ Phật.

Nam mô Thiên Hương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Vương Phật.

Nam mô Quang Luân Quang Phật.

Nam mô Hỏa Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Hương Ba Ðầu Ma Vương Phật.

Nam mô Tích Vô Biên Công Ðức Hải Trí Vương Phật.

Nam mô Diêm Phù Ảnh Phật.

Nam mô Công Ðức Sơn Tràng Phật.

Nam mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam mô Long Hống Phật.

Nam mô Hoa Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Thiện Hương Chủng Tử Phật.

Nam mô Vô Ngã Cam Lồ Công Ðức Oai Ðức Vương Kiếp Phật.

Nam mô Phục Hữu Bát Thiên Ðồng Danh Vô Ngã Cam Lồ Công Ðức Oai Ðức Vương Kiếp Phật.

Nam mô Pháp Trí Phật.

Nam mô Long Tự Tại Giải Thoát Phật.

Nam mô Kim Cang Hoa Phật.

Nam mô Long Hống Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Bảo Tích Phật.

Nam mô Hoa Chiếu Phật.

Nam mô Hỏa Hương Phật.

Nam mô Tu Ma Na Hoa Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân chẳng nghiêng cong, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn năm trăm vị Phật.

Nam mô Sơn Vương Phật.

Nam mô Thế Nhãn Phật.

Nam mô Tịnh Thượng Phật.

Nam mô Diêm Phù Ảnh Phật.

Nam mô Căn Bổn Thượng Phật.

Nam mô Bảo Sơn Phật.

Nam mô Hải Tạng Phật.

Nam mô Kiên Lực Phật.

Nam mô Vô Thượng Thánh Phật.

Nam mô Tự Tại Thánh Phật.

Nam mô Câu Lân Phật.

Nam mô Sư Tử Bộ Phật.

Nam mô Trí Tràng Phật.

Nam mô Phật Văn Thinh Phật.

Nam mô Quảng Thắng Phật.

Nam mô An Ổn Phật.

Nam mô Trí Quang Phật.

Nam mô Ðại Tự Tại Phật.

Nam mô Tịch Thế Phật.

Nam mô Thủ Hỉ Phật.

Nam mô Ni Câu Luật Vương Phật.

Nam mô Kim Nhãn Phật.

Nam mô Cúng Dường Phật.

Nam mô Nhựt Hỉ Phật.

Nam mô Bảo Viêm Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Cao Tịnh Phật.

Nam mô Tịnh Thánh Phật.

Nam mô Hống Thinh Phật.

Nam mô Kiến Nghĩa Phật.

Nam mô Xưng Hỉ Phật.

Nam mô Xưng Thắng Phật.

Nam mô Khả Hỉ Phật.

Nam mô Thiện Hương Phật.

Nam mô Tật Hạnh Phật.

Nam mô Diệu Nhãn Phật.

Nam mô Thiện Thắng Phật.

Nam mô Tu Nghĩa Phật.

Nam mô Thiện Ý Phật.

Nam mô Diệu Tuệ Phật.

Nam mô Kim Tràng Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Thiên Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Thâu Ðầu Ðàn Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Tỳ Lưu La Tràng Phật.

Nam mô Tỳ Lầu Bác Xoa Phật.

Nam mô Phạm Thinh Phật.

Nam mô Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Thắng Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Ma Ni Bạt Ðà Phật.

Nam mô Ma Lê Chỉ Phật.

Nam mô Ðại Ma Lê Chỉ Phật.

Nam mô Năng Thánh Phật.

Nam mô Thinh Tự Tại Phật.

Nam mô Tán Thán Thành Tựu Phật.

Nam mô Thắng Thành Tựu Hoa Phật.

Nam mô Câu Tô Ma Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Nhựt Tạng Phật.

Nam mô Lạc Thinh Phật.

Nam mô Năng Tác Quang Phật.

Nam mô Long Ðức Phật.

Nam mô Kim Cang Quang Phật.

Nam mô Xưng Vương Phật.

Nam mô Hổ Vương Phật.

Nam mô Cao Quang Phật.

Nam mô Phát Hạnh Phật.

Nam mô Trí Thành Tựu Phật.

Nam mô Hương Tự Tại Phật.

Nam mô Na La Diên Tạng Phật.

Nam mô Hỏa Tạng Phật.

Nam mô Phá Cấu Thắng Vương Phật.

Nam mô Bảo Cái Thắng Quang Phật.

Nam mô Sơn Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Tràng Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Thiệt Căn Quảng Nhãn Phật.

Nam mô Thế Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Viễn Ly Chư Bố Úy Tùy Phiền Não Thinh Phật.

Nam mô Phu Hoa Lô Xá Na Phật.

Nam mô Hương Ba Ðầu Ma Phật.

Nam mô Vô Cấu Công Ðức Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Nhựt Tạng Phật.

Nam mô Lạc Tự Tại Thinh Hỏa Phật.

Nam mô Trí Nhựt Phật.

Nam mô Tịnh Tín Tạng Phật.

Nam mô Long Hống Phật.

Nam mô Kim Cang Xỉ Phật.

Nam mô Nguyệt Tạng Phật.

Nam mô Thắng Tự Tại Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Vương Phật.

Nam mô Hỏa Thắng Tạng Phật.

Nam mô Hỉ Tràng Phật.

Nam mô Vô Úy Tự Tại Phật.

Nam mô Kiến Di Lưu Phật.

Nam mô Trí Tượng Phật.

Nam mô Vô Cấu Nhãn Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, ngón tay dài nhọn tròn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Vô Ưu Thắng Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Hống Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Ta La Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Thiện Trạch Tạng Phật.

Nam mô Bảo Tập Phật.

Nam mô Công Ðức Phấn Tấn Phật.

Nam mô Hỏa Tạng Phật.

Nam mô Tinh Tú Xưng Phật.

Nam mô Công Ðức Kiên Cố Lực Vương Phật.

Nam mô Diệu Hống Thinh Phấn Tấn Phật.

Nam mô Ta La Thắng Hiệt Vương Phật.

Nam mô Oai Ðức Tự Tại Quang Minh Phật.

Nam mô Diệu Hống Thinh Vương Phật.

Nam mô Bảo Chưởng Long Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Pháp Vân Hống Tự Tại Bình Ðẳng Phật.

Nam mô Bảo Sơn Phật.

Nam mô Diệu Quang Tạng Phật.

Nam mô Sư Tử Ða La Xưng Phật.

Nam mô Phổ Tạng Phật.

Nam mô Tịnh Hoa Phật.

Nam mô Ca La Tỳ La Phấn Tấn Phật.

Nam mô Pháp Tật Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Vô Ðẳng Thượng Di Lưu Phật.

Nam mô Xưng Thinh Vương Phật.

Nam mô Phạm Ðế Thích Thinh Phật.

Nam mô Viễn Ly Bức Não Phật.

Nam mô Tỳ Sa Môn Kiên Cố Vương Phật.

Nam mô Phá Ma Vương Cung Phật.

Nam mô Ta La Vương Phật.

Nam mô Ðại Phấn Tấn Quang Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Di Lưu Vương Phật.

Nam mô Câu La Dà Kiên Cố Thọ Ðề Phật.

Nam mô Trí Phấn Tấn Phật.

Nam mô Nhị Vạn Ðồng Danh Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Vô Cấu Thân Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Quang Phật.

Nam mô Hoa Thắng Bộ Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Xưng Tràng Phật.

Nam mô Diêm Phù Ðàn Kim Quang Phật.

Nam mô Ða Ma La Bạt Diệp Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Ðại Thông Trí Thắng Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Di Lưu Sơn Phật.

Nam mô Sư Tử Hống Phật.

Nam mô Sư Tử Chủng Phật.

Nam mô Trụ Hư Không Phật.

Nam mô Thường Nhập Niết bàn Phật.

Nam mô Ðế Thích Tràng Phật.

Nam mô Phạm Tràng Phật.

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.

Nam mô Thiện Ðộ Phật.

Nam mô Ða Ma La Bạt Diệp Chiên Ðàn Hương Thông Phật.

Nam mô Di Lưu Kiếp Phật.

Nam mô Vân Ðăng Phật.

Nam mô Vân Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Thế Gian Cao Phật.

Nam mô Năng Phá Chư Úy Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Pháp Quang Minh Phật.

Nam mô Ngũ Bá Phổ Quang Minh Phật.

Nam mô Ðại Hải Trụ Trì Trí Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Thất Bảo Ba Ðầu Ma Bộ Phật.

Nam mô Nhị Thiên Bảo Tràng Phật.

Nam mô Ða Bảo Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Ái Kiến Phật.

Nam mô Bá Thiên Quang Minh Mãn Túc Tràng Phật.

Nam mô Nhị Thập Ức Thiên Kinh Bố Hống Thiên Vương Phật.

Nam mô Nhị Thập Ức Bá Nhựt Nguyệt Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhị Thập Ức Bá Diệu Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhị Thập Ức Bá Vân Thinh Vương Phật.

Nam mô Bảo Oai Ðức Cao Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Vô Cấu Nhựt Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Liên Hoa Diệp Tinh Tú Vương Hoa Thông Phật.

Nam mô Vân Diệu Cổ Thinh Vương Phật.

Nam mô Trụ Trì Thủy Hống Thinh Phật.

Nam mô Diệu Thinh Tinh Tú Vương Câu Tô Ma Thông Phật.

Nam mô Ta La Thọ Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Viêm Phật.

Nam mô Hoa Man Lâm Vương Hoa Thông Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Bảo Tác Quang Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Lâm Phật.

Nam mô Vân Vương Phật.

Nam mô Bảo Cái Thắng Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Kiến Phật.

Nam mô Công Ðức Tự Tại Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Tác Phật.

Nam mô Bảo Tích Thị Hiện Phật.

Nam mô Lạc Kiên Phật.

Nam mô Bồ Ðề Ý Phật.

Nam mô Vô Lượng Mạng Phật.

Nam mô A Sơ Phật.

Nam mô Hương Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình lằn ngón tay ẩn giấu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Bảo Tác Phật.

Nam mô Tu Hạnh Pháp Phật.

Nam mô Cái Vương Phật.

Nam mô Ma Ni Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Tạng Phật.

Nam mô Nhựt Tạng Phật.

Nam mô Thinh Thân Vương Phật.

Nam mô Thiện Giác Phật.

Nam mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam mô Năng Thánh Phật.

Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Nguyệt Thanh Tịnh Thắng Vương Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Phổ Mãn Phật.

Nam mô Vô Tận Tuệ Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Phấn Tấn Cung Kỉnh Xưng Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Tạng Phật.

Nam mô Vân Hộ Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam mô Thắng Cao Sơn Vương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Phật.

Nam mô Thân Thượng Phật.

Nam mô Ða Bảo Diệu Phật.

Nam mô Thắng Tạng Sơn Tăng Thượng Vương Phật.

Nam mô Ý Dõng Mãnh Tiên Hạnh Thắng Phật.

Nam mô Cam Lồ Tạng Phật.

Nam mô Diệu Cổ Thinh Vương Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam mô Duy Bảo Cái Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Quang Vương Phật.

Nam mô Năng Hạnh Thành Tựu Thánh Phật.

Nam mô Kiến Giả Sanh Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Xưng Vương Phật.

Nam mô Cửu Thiên Pháp Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ma Ni Kim Cái Phật.

Nam mô Tinh Tú Phật.

Nam mô Cao Sơn Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Bồ Ðề Phần Hoa Thân Phật.

Nam mô Năng Tu Hạnh Phật.

Nam mô Bảo Tác Phật.

Nam mô Như Bảo Phật.

Nam mô Cao Tụ Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Lai Phật.

Nam mô Bảo Cao Phật.

Nam mô A Sơ Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam mô Bất Khả Lượng Thinh Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Thinh Phật.

Nam mô Ðại Xưng Phật.

Nam mô Bảo Chiếu Phật.

Nam mô Ðắc Ðại Vô Úy Phật.

Nam mô Bảo Thinh Phật.

Nam mô Vô Biên Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Nguyệt Thinh Phật.

Nam mô Vô Biên Xưng Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam mô Vô Biên Bảo Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Thân Thắng Phật.

Nam mô Kim Sắc Phật.

Nam mô Phạm Thinh Vương Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Phật.

Nam mô Kim Sắc Tác Phật.

Nam mô Long Mục (1) Tại Vương Phật. (1) Mục: E hoặc chữ "Tự".

Nam mô Kim Sắc Hoa Hương Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Kiên Cố Vương Phật.

Nam mô Kiên Cố Dõng Mãnh Tiên Hành Thắng Phật.

Nam mô Thắng Tạng Ma Ni Quang Phật.

Nam mô Vô Lượng Hương Quang Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Chí Ðại Thế Tinh Tấn Tu Hành Tất Cánh Phật.

Nam mô Kiên Cố Trí Phật.

Nam mô Diệu Cổ Thinh Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Diệu Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Thế Gian Ðăng Phật.

Nam mô Hỏa Quang Phật.

Nam mô Bảo Luân Phật.

Nam mô Vô Cấu Trí Phật.

Nam mô Thường Tịch Diệt Phật.

Nam mô Vô Biên Bảo Hoa Quang Minh Phật.

Nam mô Tu Di Sơn Phấn Tấn Phật.

Nam mô Bảo Hoa Phật.

Nam mô Tập Bảo Tụ Phật.

Nam mô Bất Thối Luân Bảo Trụ Thắng Phật.

Nam mô Ðức Phổ Lô Xá Na Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Ðăng Phật.

Nam mô Di Lưu Phật.

Nam mô Ðại Di Lưu Phật.

Nam mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam mô Hương Diện Phật.

Nam mô Thành Tựu Hương Phật.

Nam mô Di Lưu Hương Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Phật.

Nam mô Pháp Thượng Phật.

Nam mô Hương Tự Tại Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mạch sâu chẳng hiện, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn tám trăm vị Phật.

Nam mô Ðại Ma Ni Phật.

Nam mô Hương Quang Phật.

Nam mô Hỏa Quang Phật.

Nam mô Cam Lồ Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Ðăng Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Chiếu Phật.

Nam mô Tập Thinh Phật.

Nam mô Thắng Tác Phật.

Nam mô Ða Bảo Phật.

Nam mô Sư Tử Hống Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Tiên Phật.

Nam mô Kim Cang Hỉ Phật.

Nam mô Hộ Nhứt Thiết Phật.

Nam mô Ly Chư Nghi Phật.

Nam mô Bảo Viêm Quyến Thuộc Phật.

Nam mô Vô Ưu Phật.

Nam mô Trụ Trì Tốc Lực Phật.

Nam mô Diệu Hỉ Phật.

Nam mô Tự Tại Tác Phật.

Nam mô Vô Biên Thinh Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Tác Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật.

Nam mô Trạch Thuyết Phật.

Nam mô Trạch Thinh Phật.

Nam mô Thắng Tàng Tích Hống Vương Phật.

Nam mô Hàng Phục Kim Cang Kiên Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Bảo Hỏa Phật.

Nam mô Kiên Thượng Phật.

Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Bộ Phật.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nam mô Kim Bảo Quang Phật.

Nam mô Hi Hỉ Khoái Thắng Phật.

Nam mô Bất Khả Lượng Thắng Phật.

Nam mô Thiện Thệ Vương Phật.

Nam mô Thánh Tự Tại Thủ Phật.

Nam mô Bất Khả Thuyết Phân Biệt Phật.

Nam mô Bất Không Thắng Phật.

Nam mô Nguyệt Diệu Thắng Phật.

Nam mô Thọ Ðề Thắng Phật.

Nam mô Hư Không Quang Minh Phật.

Nam mô Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Nhàn (1) Thác Tràng Phật.

(1) Nhàn: Hoặc dọc giám Thác: Xen trộn

Nam mô Thiện Trụ Thiện Căn Tạng Vương Phật.

Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Nghĩa Thắng Phật.

Nam mô Trí Công Ðức Thanh Tịnh Thắng Phật.

Nam mô Thiện Thuyết Thanh Tịnh Tràng Phật.

Nam mô Lưu Ly Tạng Thượng Thắng Phật.

Nam mô Phổ Công Ðức Phấn Tấn Phật.

Nam mô Thiện Thanh Tịnh Công Ðức Bảo Trụ Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Thanh Tịnh Tâm Thắng Phật.

Nam mô Kim Thượng Thắng Phật.

Nam mô Thắng Nguyệt Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Phật.

Nam mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Ðiển Quang Tràng Vương Phật.

Nam mô Ðiển Quang Minh Cao Vương Phật.

Nam mô Ða La Vương Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Hư Không Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Công Ðức Phật.

Nam mô Hiền Cao Tràng Vương Phật.

Nam mô Trụ Trì Nhứt Thiết Bảo Nhàn (1) Thác Trang Nghiêm Phật.

(1) Nhàn: Hoặc đọc giám Thố: Xen trộn

Nam mô Bảo Quang Minh Trang Nghiêm Trí Oai Ðức Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Cu Tô Ma Ðại Phấn Tấn Thông Phật.

Nam mô Phu Hoa Ta La Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Thiện Tịch Trí Nguyệt Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô A Tăng Kỳ Tinh Tấn Trụ Thắng Phật.

Nam mô Bỉ Tâm Viêm Phật.

Nam mô Sơn Công Ðức Tràng Vương Phật.

Nam mô Pháp Tràng Sơn Phật.

Nam mô Tu Di Sơn Phật.

Nam mô Công Ðức Sư Tử Tự Tại Phật.

Nam mô Tịch Vương Phật.

Nam mô Tịnh Vương Phật.

Nam mô Xưng Sơn Phật.

Nam mô Công Ðức Tu Di Thắng Phật.

Nam mô Nhựt Thiên Phật.

Nam mô Nguyệt Diện Phật.

Nam mô Ly Hư Không Úy Phật.

Nam mô Phổ Quang Phật.

Nam mô Phương Thành Phật.

Nam mô Trụ Hải Diện Phật.

Nam mô Bảo Quang Phật.

Nam mô Vân Thắng Phật.

Nam mô Pháp Viêm Phật.

Nam mô Sơn Công Ðức Phật.

Nam mô Hoa Sanh Phật.

Nam mô Ðại Bi Phật.

Nam mô Pháp Giới Hoa Phật.

Nam mô Pháp Hoa Tràng Phật.

Nam mô Vương Ý Phật.

Nam mô Vương Tuệ Phật.

Nam mô Trí Tuệ Phật.

Nam mô Tâm Nghĩa Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, xương mắc cá chẳng hiện, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây bốn ngàn chín trăm vị Phật.

Nam mô Thắng Thiên Ý Phật.

Nam mô Tốc Vương Phật.

Nam mô Quang Minh Tràng Thắng Phật.

Nam mô Cao Oai Ðức Khứ Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Bảo Viêm Phật.

Nam mô Công Ðức Sơn Phật.

Nam mô Bảo Thật Phật.

Nam mô Công Ðức Hải Thắng Phật.

Nam mô Pháp Quang Minh Phật.

Nam mô Hoa Tạng Thắng Phật.

Nam mô Thế Gian Nguyệt Phật.

Nam mô Nhãn Mục Phật.

Nam mô Hương Quang Phật.

Nam mô Ma Ni Tu Di Thắng Phật.

Nam mô Càn Thác Bà Vương Phật.

Nam mô Quang Minh Mạng Phật.

Nam mô Ma Ni Tạng Vương Phật.

Nam mô Sơn Oai Ðức Tuệ Phật.

Nam mô Tịch Sắc Khứ Phật.

Nam mô Diện Báo Phật.

Nam mô Tịch Quảng Trí Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Hư Không Trọng Thắng Phật.

Nam mô Diệu Tướng Quang Minh Phật.

Nam mô Hạnh Luân Tự Tại Phật.

Nam mô Thân Tự Tại Phật.

Nam mô Na La Diên Hạnh Phật.

Nam mô Tu Di Thắng Phật.

Nam mô Công Ðức Chuyển Luân Phật.

Nam mô Sơn Vương Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Phật.

Nam mô Khoái Oai Ðức Phật.

Nam mô Thọ Sơn Phật.

Nam mô Ta La Vương Sơn Tạng Phật.

Nam mô Thế Tự Tại Thân Phật.

Nam mô Cảnh Quang Phật.

Nam mô Thật Khởi Phật.

Nam mô Tự Tại Thắng Phật.

Nam mô Công Ðức Quang Phật.

Nam mô Thiên Ðịa Oai Ðức Thắng Phật.

Nam mô Thân Pháp Quang Minh Phật.

Nam mô Thắng Vương Phật.

Nam mô Kiên Hống Ý Phật.

Nam mô Cao Tràng Thắng Phật.

Nam mô Tín Ý Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Tịnh Thắng Phật.

Nam mô Hư Không Thinh Phật.

Nam mô Pháp Giới Cảnh Tượng Thắng Phật.

Nam mô Chiếu Luân Quang Minh Phật.

Nam mô Phương Sai Biệt Phật.

Nam mô Trí Quang Minh Phật.

Nam mô Tràng Ý Phật.

Nam mô Hư Không Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Vô Bệnh Thắng Phật.

Nam mô Trí Chiếu Phật.

Nam mô Tuệ Minh Phật.

Nam mô Phước Ðức Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Tịch Thắng Phật.

Nam mô Ðại Bi Vân Thắng Phật.

Nam mô Lực Quang Minh Ý Phật.

Nam mô Hiện Nhứt Thiết Chúng Sanh Sắc Phật.

Nam mô Quá Thắng Phật.

Nam mô Tu Quang Minh Phật.

Nam mô Ðàm Vô Kiệt Phật.

Nam mô Phong Tật Hành Thắng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Tràng Phật.

Nam mô Diệu Cái Thắng Phật.

Nam mô Tam Thế Cảnh Tượng Thắng Phật.

Nam mô Cảnh Tượng Kiên Phật.

Nam mô Cảnh Tượng Thắng Phật.

Nam mô Kim Cang Thắng Phật.

Nam mô Thân Kiên Trang Nghiêm Tu Di Thắng Phật.

Nam mô Ly Úy Sư Phật.

Nam mô Ứng Thiên Phật.

Nam mô Ðại Ðăng Phật.

Nam mô Thế Minh Phật.

Nam mô Diệu Âm Phật.

Nam mô Trì Thượng Công Ðức Phật.

Nam mô Ly Ám Phật.

Nam mô Sư Tử Kiếp (1) Phật. (1) Kiếp hoặc đọc là giáp.

Nam mô Bảo Giảng Phật.

Nam mô Diệt Quá Phật.

Nam mô Kim Tràng Vương Phật.

Nam mô Thân Pháp Tuệ Phật.

Nam mô Trí Tuệ Nhiên Ðăng Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Quảng Trí Thắng Phật.

Nam mô Pháp Hạnh Thế Trí Ý Phật.

Nam mô Pháp Ấn Ý Trí Thắng Phật.

Nam mô Pháp Hải Ý Trí Thắng Phật.

Nam mô Pháp Tài Phật.

Nam mô Bảo Tài Phật.

Nam mô Phước Ðức Công Ðức Phật.

Nam mô Chuyển Pháp Luân Thắng Phật.

Nam mô Vân Vương Phật.

Nam mô Nhẫn Nhục Ðăng Phật.

Nam mô Thắng Oai Ðức Ý Phật.

Nam mô Quang Minh Tốc Tật Thinh Phật.

Nam mô Ðại Nguyện Tốc Thắng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật tốt theo hình, da mình nhuần đượm, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. 000 (3 lạy)

Trên đây năm ngàn vị Phật.

(KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ NĂM HẾT)

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam mô Nan Thắng Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)


KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ SÁU

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Lưu Chi Dịch Ra Hoa Văn

Tỳ kheo Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

Môn từ thanh tịnh số bụi cõi

Chúng sinh một tướng mầu Như Lai

Mỗi mỗi các tướng không chẳng vậy.

Thế nên người thấy không đủ nhàm.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.

Nam mô Trí Diệm Phật.

Nam mô Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Bất Khả Thành Tựu Ý Phật.

Nam mô Thế Gian Ngôn Ngữ Kiên Cố Thinh Quang Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Thinh Xuất Thinh Thắng Phật.

Nam mô Tự Tại Công Ðức Phật.

Nam mô Thành Tựu Tự Tại Ý Phật.

Nam mô Phương Thiên Phật.

Nam mô Bất Diện Xã Phật.

Nam mô Chúng Sanh Tâm Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Thân Phật.

Nam mô Thân Hành Thắng Phật.

Nam mô Hạnh Thắng Phật.

Nam mô Tự Tại Tánh Phật.

Nam mô Sơn Vương Phật.

Nam mô Trí Quang Phật.

Nam mô Thiên Ức Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nam mô Tín Vương Phật.

Nam mô Bảo Tích Phật.

Nam mô Hương Tự Tại Phật.

Nam mô Hàng Phục Oán Phật.

Nam mô An Ổn Phật.

Nam mô Năng Dữ Y Chỉ Phật.

Nam mô Vô Biên Oai Ðức Phật.

Nam mô Kim Sắc Quang Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam mô Cam Lồ Quang Phật.

Nam mô Năng Thánh Thành Phật.

Nam mô Phổ Quang Phật.

Nam mô Công Ðức Thắng Tích Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Ma Ni Tích Vương Phật.

Nam mô Viễn Ly Chư Úy Thọ An Ổn Phật.

Nam mô Ẩm Cam Lồ Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Phật.

Nam mô Bảo Cao Phật.

Nam mô Vô Biên Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Ly Oán Phật.

Nam mô Kim Sắc Quang Phật.

Nam mô Bảo Tác Phật.

Nam mô Vô Trần Thắng Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Vương Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Thiện Tâm Phật.

Nam mô Cao Trụ Phật.

Nam mô Hoa Vương Phật.

Nam mô Trí Tác Phật.

Nam mô Hải Trí Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Tác Phật.

Nam mô Lạc Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ly Ám Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Lực Vương Phật.

Nam mô Kiên Thành Phật.

Nam mô Kiến Tế Phật.

Nam mô Vô Úy Ðức Phật.

Nam mô Sanh Vương Phật.

Nam mô Thật Ngữ Phật.

Nam mô Xưng Thượng Phật.

Nam mô Trạch Trí Phật.

Nam mô Bất Hạnh Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhân Hoa Phật.

Nam mô Viễn Ly Chư Úy Phật.

Nam mô Năng Dữ Vô Úy Phật.

Nam mô Kim Hoa Phật.

Nam mô Vô Úy Tác Phật.

Nam mô Bất Không Kiến Phật.

Nam mô Bảo Hoa Phật.

Nam mô Lục Thập Bảo Tác Phật.

Nam mô Bảo Tích Phật.

Nam mô Kim Hoa Phật.

Nam mô Hàng Phục Vương Phật.

Nam mô Thiện Quang Phật.

Nam mô Kiến Nghĩa Phật.

Nam mô Ðại Trạch Phật.

Nam mô Diệu Vô Úy Phật.

Nam mô Ðại Từ Phật.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Vương Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô Thượng Thủ Phật.

Nam mô Pháp Thượng Phật.

Nam mô Thắng Nhứt Thiết Phật.

Nam mô Cao Hạnh Phật.

Nam mô Cao Xưng Phật.

Nam mô Thắng Thánh Phật.

Nam mô Tinh Tú Phật.

Nam mô Thức Phật.

Nam mô Thương Phật.

Nam mô Văn Danh Phật.

Nam mô Ðại Bi Thuyết Phật.

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.

Nam mô Vô Biên Cái Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Sơn Tích Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Vô Cấu Lực Tam Muội Phấn Tấn Thắng Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Ðại Chúng Phật.

Nam mô Tu Di Kiếp Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, thân tự kềm chẳng uốn éo, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây năm ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô Kiên Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Phạm Hống Thinh Phật.

Nam mô Di Lâu Tụ Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Thành Tựu Tụ Phật.

Nam mô Ly Ngu Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Ngại Nhãn Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Công Ðức Thắng Tạng Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thắng Tạng Tích Hống Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Hoa Thắng Phật.

Nam mô Sư Tử Hương Xưng Phật.

Nam mô Vô Biên Công Ðức Bảo Trang Nghiêm Oai Ðức Vương Kiếp Phật.

Nam mô Công Ðức Bảo Thắng Oai Ðức Vương Kiếp Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Nhứt Thiết Pháp Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam mô Vô Biên Lạc Thuyết Tướng Phật.

Nam mô Thiên Vân Hống Thinh Vương Phật.

Nam mô Kim Thượng Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Chủng Chủng Oai Ðức Vương Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Giác Vương Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Kim Hư Không Hống Trang Nghiêm Quang Minh Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Pháp Hạnh Oai Ðức Phấn Tấn Quang Minh Phật.

Nam mô Ðông Phương Vô Biên Công Ðức Bảo Phước Ðức Trang Nghiêm Quảng Thế Giới. Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh Bồ Ðề Phân Cu Tô Ma Bất Ðoạn Tuyệt Quang Minh Trang Nghiêm Quang Phật.

Nam mô Nam Phương Lạc Thuyết Phật Thế Giới, Vô Biên Công Ðức Bảo Lạc Thuyết Phật.

Nam mô Tây Phương Quang Minh Thế Giới, Phổ Quang Phật.

Nam mô Bắc Phương Nhứt Thiết Bảo Chủng Chủng Trang Nghiêm Thế Giới, Vô Biên Bảo Công Ðức Tự Tại Phật.

Nam mô Ðông Nam Phương Vô Ưu Thế Giới, Ly Nhứt Thiết U Ám Phật.

Nam mô Tây Nam Phương Thiện Khả Kiến Thế Giới, Ðại Bi Quán Nhứt Thiết Chúng Sanh Phật.

Nam mô Ðông Bắc Phương Trụ Thanh Tịnh Vô Cấu Thế Giới, Hư Không Vô Cấu Phật.

Nam mô Tây Bắc Phương Viễn Ly Ám Thế Giới, Quang Minh Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Hạ Phương Lô Xá Na Quang Minh Thế Giới, Bảo Ưu Ba La Thắng Phật.

Nam mô Thượng Phương Trang Nghiêm Thế Giới, Xưng Danh Thinh Phật.

Nam mô Vô Cấu Kiếp, Vô Cấu Thế Giới, Vô Cấu Quang Như Lai Sơ Thành Phật. Bỉ Thế Giới Trần Sa Chư Phật Xuất Thế.

Nam mô Vô Cấu Quảng Thế Giới, Danh Thành Tựu Thiện Kiếp, Thắng Hộ Như Lai Sơ Thành Phật, Bỉ Thế Giới Trần Sa Chư Phật Xuất Thế.

Nam mô Ðông Phương A Sơ Phật.

Nam mô Ðại Bất Mê Phật.

Nam mô Hương Vương Phật.

Nam mô Hương Thượng Phật.

Nam mô Nam Phương Bảo Tràng Phật.

Nam mô Bảo Tác Phật.

Nam mô Bảo Thành Phật.

Nam mô Bảo Tạng Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Kim Cang Kiên Phật.

Nam mô Kim Cang Tiên Phật.

Nam mô Kim Cang Tràng Phật.

Nam mô Ðông Nam Phương Ðại Di Lưu Phật.

Nam mô Di Lưu Sơn Phật.

Nam mô Di Lưu Vương Phật.

Nam mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam mô Di Lưu Tích Phật.

Nam mô Thiện Di Lưu Vương Phật.

Nam mô Nhựt Tạng Phật.

Nam mô Tiền Hậu Thượng Phật.

Nam mô Tịnh Vương Phật.

Nam mô Kê Trung Tràng Vương Phật.

Nam mô Ðại Kê Trung Phật.

Nam mô Tây Phương A Di Ðà Phật.

Nam mô A Di Tràng Phật.

Nam mô A Di Ðà Thinh Phật.

Nam mô A Di Xưng Phật.

Nam mô A Di Ðà Hống Phật.

Nam mô A Di Tích Phật.

Nam mô A Di Ðà Thắng Thượng Phật.

Nam mô A Di Ðà Sư Tử Phật.

Nam mô A Di Ðà Trụ Trì Phật.

Nam mô A Di Ðà Thắng Phật.

Nam mô Tây Nam Phương Nhựt Tạng Phật.

Nam mô Nhựt Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Ưu Phật.

Nam mô Ly Nhứt Thiết Ưu Phật.

Nam mô Phật Trí Thanh Tịnh Nghiệp Phật.

Nam mô Tận Tác Phật.

Nam mô Hoa Quang Phật.

Nam mô Ðại Hoa Phật.

Nam mô Hoa Vương Phật.

Nam mô Hoa Thinh Phật.

Nam mô Lô Xá Na Phật.

Nam mô Bắc Phương Diệu Cổ thinh Phật.

Nam mô Diệu Cổ Vương Phật.

Nam mô Diệu Hống Thinh Phật.

Nam mô Ly Chư Úy Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Vô Úy Ưu Phật.

Nam mô Nhựt Thiệt Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Mạn Ðà Hương Phật.

Nam mô Tràng Cái Phật.

Nam mô Tây Bắc Phương Thượng Thủ Thắng Tích Phật.

Nam mô Sơn Thắng Tích Phật.

Nam mô Hải Thắng Tích Phật.

Nam mô Nhựt Thượng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Vương Phật.

Nam mô Tịnh Thắng Phật.

Nam mô Nhựt Diện Phật.

Nam mô Trí Tràng Vương Phật.

Nam mô Quang Minh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình thân tướng đầy đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây năm ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Quang Minh Quang Phật.

Nam mô Hóa Ðức Phật.

Nam mô Quang Minh Thượng Phật.

Nam mô Thượng Phương Sư Tử Phật.

Nam mô Sư Tử Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Thượng Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Tích Phật.

Nam mô Sư Tử Tiên Phật.

Nam mô Tiên Vương Phật.

Nam mô Tiên Thủ Phật.

Nam mô Tiên Quang Phật.

Nam mô Tiên Xả Kỉnh Phật.

Nam mô Tiên Giác Phật.

Nam mô Ðại Ðăng Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Sơn Phật.

Nam mô Ðăng Thí Dụ Phật.

Nam mô Ðối Trị Tiên Phật.

Nam mô Giác Tịnh Phật.

Nam mô Ðối Trị Phật.

Nam mô Ðối Trị Hận Phật.

Nam mô Ðối Trị Sơn Phật.

Nam mô Ái Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Y Chỉ Phật.

Nam mô Ðông Phương A Sơ Phật.

Nam mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam mô Ðại Di Lưu Phật.

Nam mô Di Lưu Quang Phật.

Nam mô Chơn Thinh Phật.

Nam mô Nam Phương Nhật Nguyệt Ðăng Phật.

Nam mô Ðại Hỏa Tụ Phật.

Nam mô Xưng Quang Phật.

Nam mô Di Lưu Ðăng Phật.

Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Tây Phương A Di Ðà Phật.

Nam mô A Di Ðà Tràng Phật.

Nam mô A Di Ðà Cao Phật.

Nam mô Ðại Hỏa Quang Minh Phật.

Nam mô Ðại Chiếu Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Hương Tụ Phật.

Nam mô Thượng Phương Ðại Quang Minh Diệm Tụ Phật.

Nam mô Hỏa Thinh Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô Nhựt Thành Tựu Phật.

Nam mô La Võng Quang Phật.

Nam mô Hạ Phương Sư Tử Phật.

Nam mô Xưng Vương Phật.

Nam mô Oai Ðức Phật.

Nam mô Pháp Ðảnh Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Pháp Trụ Trì Phật.

Nam mô Ðông Phương Phạm Thinh Phật.

Nam mô Tinh Tú Vương Phật.

Nam mô Hương Thượng Phật.

Nam mô Hương Quang Phật.

Nam mô Ðại Diệm Tụ Phật.

Nam mô Bảo Chủng Chủng Hoa Phu Thân Phật.

Nam mô Kiên Vương Phật.

Nam mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật.

Nam mô Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật.

Nam mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam mô Thinh Hống Phật.

Nam mô Trí Tự Tại Phật.

Nam mô Oai Ðức Tự Tại Phật.

Nam mô Ta La Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Trí Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Quang Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Kiên Tự Tại Phật.

Nam mô Thinh Ðức Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Tu Phật.

Nam mô Tu Di Sơn Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam mô Hương Sơn Phật.

Nam mô Bất Khả Ðộng Phật.

Nam mô Dược Vương Phật.

Nam mô Tầm Quang Phật.

Nam mô Ðại Diệm Tụ Phật.

Nam mô Thắng Tạng Phật.

Nam mô Vô Tâm Quang Minh Phật.

Nam mô Tỳ Lưu La Phật.

Nam mô Liên Hoa Phật.

Nam mô Hỉ Tụ Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Kinh Bố Tràng Phật.

Nam mô Ðại Tu Hạnh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam mô Ta La Tập Phật.

Nam mô Ðại Ta La Tập Phật.

Nam mô Tràng Tướng Phật.

Nam mô Tịnh Mạng Phật.

Nam mô Kim Ðài Phật.

Nam mô Ái Kiến Phật.

Nam mô Kim Sắc Sắc Phật.

Nam mô Tu Ma Na Quang Phật.

Nam mô Diệu Liên Hoa Kiếp, Ức Na Do Tha Bá Thiên Vạn Phật. Ðồng Danh Nhứt Thiết Bồ Ðề Hoa Phật.

Nam mô Thất Bá Ðồng Danh Quang Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tam Bá Ðồng Danh Ðại Tràng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, nghi dung khẳm đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây năm ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Thập Thiên Ðồng Danh Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Thiện Pháp Thắng Phật.

Nam mô Nhựt Luân Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Cái Phật.

Nam mô Tam Muội Phấn Tấn Phật.

Nam mô Bảo Hoa Thắng Phật.

Nam mô Vô Biên Túc Bộ Phật.

Nam mô Thiện Hương Hương Vương Phật.

Nam mô Thiện Trạch Ðịch Phật.

Nam mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Chí Quang Phật.

Nam mô Kim Cang Phật.

Nam mô Ni Di Phật.

Nam mô Bất Tận Khả Thế Giới Nhứt Thiết Sắc Phật.

Nam mô Ca Sa Tràng Thế Giới Sơn Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Kiên Tràng Thế Giới Trí Thắng Sơn Vương Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Hương Cử Thế Giới Thắng Hoa Tạng Phật.

Nam mô Kim Cang Ma Ni Thế Giới Kim Cang Tạng Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Trí Thành Tựu Thế Giới Trí Tràng Phật.

Nam mô Ý Vị Thế Giới Phổ Chiếu Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thủ Thế Giới Phật Thắng Phật.

Nam mô Cảnh Luân Thế Giới Kim Cang Tràng Phật.

Nam mô Quang Minh Thanh Tịnh Lực Thế Giới Nhựt Tạng Phật.

Nam mô An Lạc Thế Giới Tối Thắng Lực Phật.

Nam mô A Sơ Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Bảo Cu Tô Ma Công Ðức Hải Lưu Ly Ca Na Già Sơn Chân Kim Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Kiên Cam Lồ Tăng Thượng Phật.

Nam mô Tinh Tấn Công Ðức Phật.

Nam mô Oai Ðức Trụ Trì Phật.

Nam mô Sanh Oai Ðức Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Bảo Diệm Phật.

Nam mô Kim Tác Cái Sơn Phật.

Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam mô Quang Thi Khí Phật.

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam mô Câu Na Hàm Phật.

Nam mô Ca Diếp Phật.

Nam mô Tam Muội Thủ Thắng Phật.

Nam mô Vô Cấu Phấn Tấn Bồ Tát.

Nếu Thiện nam tử, Thiện nữ nhân thọ trì danh Phật, Bồ Tát này, siêu vượt thế gian 30 kiếp.

Nam mô Nhựt Luân Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Nhựt Quang Minh Bồ Tát.

Nếu người thọ trì tên Phật, Bồ Tát này, siêu vượt thế gian ngàn kiếp.

Nam mô Phổ Cái Phật.

Nếu Thiện nam tử thọ trì hiệu Phật này, siêu vượt thế gian bốn đại kiếp, thường hiện sinh truớc chư Phật, Bồ Tát, chẳng còn làm tội năm nghịch.

Nam mô Tam Muội Thắng Phấn Tấn Phật.

Nếu Thiện nam tử thọ trì hiệu Phật này, đặng ngàn tam muội, siêu vượt thế gian vô lượng ngàn kiếp đồng công đức Di Lặc Bồ Tát.

Nam mô Bảo Cu Tô Ma Thân Quang Minh Thắng Phật.

Nếu người thọ trì danh hiệu Phật này, siêu vượt thế gian chẳng thể đếm kiếp.

Nam mô Tối Thắng Ba Ðầu Ma Phấn Tấn Thắng Phật.

Nếu người thọ trì danh Phật này, siêu vượt thế gian bốn mươi kiếp.

Nam mô Vô Lượng Hương Thắng Phật.

Nếu Thiện nam tử thọ trì danh hiệu Phật này, siêu vượt thế gian vô lượng kiếp, thướng đặng túc mạng (biết đời trước).

Nam mô Bảo Hoa Phấn Tấn Như Lai.

Nếu người thọ trì đọc tụng danh Phật này, đặng ngàn tam muội, các chúng sanh qui mạng người ấy, được chư Phật Như Lai khen ngợi, người ấy siêu vượt thế gian ngàn kiếp, chẳng lâu chuyển pháp luân.

Nam mô Ðại Quang Minh Như Lai.

Nếu Thiện nam tử thọ trì tên Phật này, siêu vượt thế gian bốn mươi kiếp.

Nam mô Bảo Tạng Phật.

Nếu Thiện nam tử thọ trì tên hiệu Phật này, siêu vượt thế gian sáu mươi kiếp.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nếu Thiện nam tử thọ trì tên Phật này, nếu có người xả bảy báu như núi Tu Di để dùng bố thí đến hằng hà sa thế giới, nếu có người thọ trì đọc tụng danh hiệu Phật này, phước ấy hơn kia.

Nam mô Danh Hàng Phục Ma Nhân Thắng Phật.

Nam mô Hàng Phục Tham Nhân Tự Tại Phật.

Nam mô Hàng Phục Sân Nhân Thắng Phật.

Nam mô Hàng Phục Si Tự tại Phật.

Nam mô Hàng Phục Nhiễm Ma Nhân Thắng Phật.

Nam mô Hàng Phục Hận Tự Tại Phật.

Nam mô Hàng Phục Tật Nhân Thắng Phật.

Nam mô Hàng Phục Siểm Khúc Tự Tại Phật.

Nam mô Hàng Phục Tà Kiến Nhân Thắng Phật.

Nam mô Hàng Phục Hí Tự Tại Phật.

Nam mô Pháp Thanh Tịnh Nhân Thắng Phật.

Nam mô Nghiệp Thắng Ðắc Danh Tự Tại Phật.

Nam mô Như ý Thông Thanh Tịnh Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam mô Khởi Thi Ðắc Danh Tự Tại Phật.

Nam mô Khởi Trì Giới Thanh Tịnh Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam mô Khởi Nhẫn Nhục Ðắc Danh Tự Tại Phật.

Nam mô Khởi Tinh Tấn Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam mô Khởi Thiền Thành Tựu Tự Tại Phật.

Nam mô Khởi Bát Nhã Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam mô Thi Tư Duy Ðắc Danh Tự Tại Thắng Phật.

Nam mô Giới Tư Duy Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam mô Nhẫn Nhục Tư Duy Ðắc Danh Tự Tại Phật.

Nam mô Tinh Tấn Tư Duy Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam mô Thiền Tư Duy Ðắc Danh Tự Tại Phật.

Nam mô Bát Nhã Tư Duy Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam mô Hạnh Bất Khả Tư Nghị Ðắc Danh Tự Tại Thắng Phật.

Nam mô Hạnh Bất Khả Tư Nghị Ðắc Danh Nhân Thắng Phật.

Nam mô Hạnh Khởi Ðắc Danh Tự Tại Phật.

Nam mô Tổng Trì Trí Thanh Tịnh Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Tổng Trì Sắc Thanh Tịnh Ðắc Danh Tự Tại Phật.

Nam mô Tổng Trì Vũ Thanh Tịnh Ðắc Danh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Ðà La Ni Tánh Thanh Tịnh Tự Tại Thắng Phật.

Nam mô Ðà La Ni Xưng Thanh Tịnh Ðắc Danh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Ðà La Ni Thi Thanh Tịnh Ðắc Danh Tự Tại Phật.

Nam mô Không Hạnh Ðắc Danh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Không Vô Ngã Ðắc Danh Tự Tại Phật.

Nam mô Nhãn Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Nhĩ Quang Minh Nhơn Tự Tại Phật.

Nam mô Tỷ Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Thiệt Quang Minh Tự Tại Phật.

Nam mô Thân Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Tâm Quang Minh Tự Tại Phật.

Nam mô Sắc Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Thinh Quang Minh Tự Tại Phật.

Nam mô Hàng Phục Hương Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Vị Quang Minh Tự Tại Phật.

Nam mô Xúc Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Pháp Quang Minh Tư Tại Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, nghi dung đầy đặn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây năm ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Diệm Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Tán Thán Quang Minh Minh Tự tại Phật.

Nam mô Hỏa Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Tự Tại Phật.

Nam mô Quang Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Sự Quang Minh Tự Tại Phật.

Nam mô Thế Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Bạt Khổ Tự Tại Phật.

Nam mô Âm Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Giới Quang Minh Tự Tại Phật.

Nam mô Bất Nhị Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Sanh Quang Minh Tự Tại Phật.

Nam mô Thinh Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Ðịa Hoa Quang Minh Tự Tại Phật.

Nam mô Man Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Hương Cái Quang Minh Tự Tại Phật.

Nam mô Y Quang Minh Nhơn Thắng Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam mô Vô Úy Vương Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Quan Thế Tự Tại Phật.

Nam mô Vô Lượng Mạng Phật.

Nam mô Ni Di Phật.

Nam mô Diệm Di Lưu Phật.

Nam mô Kim Cang Phật.

Nam mô Sơ Xuất Nhựt Nhiên Ðăng Nguyệt Hoa Bảo Ba Ðầu Ma Kim Quang Minh Thân Lô Xá Na Phóng Vô Ngại Bảo Quang Minh Chiếu Thập Phương Thế Giới Vương Phật.

Nam mô Hàng Phục Long Phật.

Nam mô Thiện Ðiều Tâm Phật.

Nam mô Bảo Tụ Phật.

Nam mô Hỏa Tụ Phật.

Nam mô Diệm Tích Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Quang Minh Phật.

Nam mô Nhựt Quang Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phật.

Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Vô Biên Tư Duy Phật.

Nam mô Kim Sắc Hoa Phật.

Nam mô Thiện Hương Hương Phật.

Nam mô Vô Tránh Hạnh Phật.

Nam mô Vô Lậu Phật.

Nam mô Vô Biên Trí Phật.

Nam mô Hiền Thân Phật.

Nam mô Hiền Tướng Phật.

Nam mô Biến Kiến Phật.

Nam mô Vô Biên Oai Ðức Phật.

Nam mô Tâm Bình Ðẳng Phật.

Nam mô Kiên An Ổn Phật.

Nam mô Ta La Phật.

Nam mô Ðắc Danh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Xưng Liên Hoa Phật.

Nam mô Hoa Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Thiện Ðịch Ðối Phật.

Nam mô Thiện Hộ Thế Phật.

Nam mô Vô Biên Oai Ðức Phật.

Nam mô Ðệ Nhứt Thắng Phật.

Nam mô Thiện Hạnh Phật.

Nam mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Thắng Cúng Dường Phật.

Nam mô Ðại Phấn Tấn Trí Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ðiển Quang Phật.

Nam mô Chiếu Nhứt Thiết Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phật.

Nam mô Vô Lượng Sắc Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Phật.

Nam mô Thiện Quang Hoa Phu Thân Phật.

Nam mô Tu Di Sơn Ba Ðầu Ma Thắng Vương Phật.

Nam mô Cầu Danh Phát Thinh Tu Hành Phật.

Nam mô Ðế Thích Tràng Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Bảo Ma Ni Vương Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Cấu Diệm Xưng Thành Tựu Vương Phật.

Nam mô Hương Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Ly Chư Phiền Não Phật.

Nam mô Thiện Trí Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Bảo Sơn Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nguyệt Âm Phật.

Nam mô Từ Hạnh Phật.

Nam mô Diêm Phù Ðàn Tràng Phật.

Nam mô Vô Biên Trí Phật.

Nam mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Ðại Xưng Phật.

Nam mô Bảo Xưng Phật.

Nam mô Hỏa Quang Minh Phật.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Nam mô Ðiển Chiếu Quang Minh Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Chủng Chiếu Phật.

Nam mô Bất Khả Lượng Phật.

Nam mô Nhựt Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Công Ðức Hải Phật.

Nam mô Cụ Túc Công Ðức Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, trụ ở an không ai động được, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây năm ngàn năm trăm vị Phật.

Nam mô Thượng Hạnh Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Sư Tử Tràng Phật.

Nam mô Ðế Thích Tràng Phật.

Nam mô Hỏa Tràng Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Quang Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Phật.

Nam mô Diệu Quang Phật.

Nam mô Phổ Hộ Tăng Thượng Phật.

Nam mô Vân Tự Tại Phật.

Nam mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Nhựt Ðăng Phật.

Nam mô Tối Thượng Phật.

Nam mô Thiện Sanh Phật.

Nam mô Vô Biên Bất Khả Tư Nghị Oai Ðức Phật.

Nam mô Phổ Nhãn Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thượng Phật.

Nam mô Diệu Khứ Phật.

Nam mô Nguyệt Khởi Phật.

Nam mô Ðăng Minh Phật.

Nam mô Bất Yểm Túc Thân Phật.

Nam mô Di Lưu Tràng Phật.

Nam mô Bảo Tràng Phật.

Nam mô Hỏa Diệm Tụ Phật.

Nam mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Bảo Hỏa Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Bất Ðịnh Quang Minh Ba Ðầu Ma Phu Thân Phật.

Nam mô Vô Biên Xưng Công Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Chiêm Bặc Sắc Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Khoái Quang Minh Ba Ðầu Ma Phu Thân Phật.

Nam mô Xuất Tu Di Sơn Ba Ðầu Ma Vương Phật.

Nam mô Tinh Tú Kiếp Nhị Vạn Ðồng Danh Quang Tác Phật.

Nam mô Nhị Vạn Ðồng Danh Lô Xá Na Phật.

Nam mô Nhị Vạn Ðồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Ðồng Danh Ðế Thích Nhựt Thái Bạch Tinh Tú Vô Lượng Bá Thiên Vạn Bất Khả Số Phật.

Thiện nam tử! Hãy qui mạng chư Bồ Tát.

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát.

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nam mô Vô Cấu Xưng Bồ Tát.

Nam mô Ðịa Tạng Bồ Tát.

Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát.

Nam mô Hương Tượng Bồ Tát.

Nam mô Ðại Hương Tượng Bồ Tát.

Nam mô Dược Vương Bồ Tát.

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát.

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát.

Nam mô Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát.

Nam mô Di Lặc Bồ Tát.

Nam mô Phấn Tấn Bồ Tát.

Nam mô Vô Sở Phát Bồ Tát.

Nam mô Ðà La Ni Tự Tại Vương Bồ Tát.

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát.

Nam mô Kiên Ý Bồ Tát.

Nam mô Nhựt Tạng Bồ Tát.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên Bồ Tát.

Nam mô Ðông Phương Cửu Thập Cửu Ức Bá Thiên Vạn Ðồng Danh Phạm Thắng Bồ Tát.

Nam mô Nam Phương Cửu Thập Cửu Ức Bá Thiên Vạn Ðồng Danh Bất Lân Ðà La Bồ Tát.

Nam mô Tây Phương Cửu Thập Cửu Ức Bá Thiên Vạn Ðồng Danh Ðại Công Ðức Bồ Tát.

Nam mô Bắc Phương Cửu Thập Cửu Ức Bá Thiên Vạn Ðồng Danh Ðại Dược Vương Bồ Tát.

Qui mạng như thế cả thảy mười phương thế giới vô lượng vô biên Bồ Tát.

Lại tiếp, hãy xưng hiệu Bích Chi Phật.

Nam mô A Lợi Ða Bích Chi Phật.

Nam mô Ba Lợi Ða Bích Chi Phật.

Nam mô Ða Già Lâu Bích Chi Phật.

Nam mô Xưng Bích Chi Phật.

Nam mô Kiến Bích Chi Phật.

Nam mô Ái Kiến Bích Chi Phật.

Nam mô Giác Bích Chi Phật.

Nam mô Càn Ðà La Bích Chi Phật.

Nam mô Vô Vọng Bích Chi Phật.

Nam mô Lê Sa Bà Bích Chi Phật.

Nam mô Văn Bích Chi Phật.

Nam mô Trí Thân Bích Chi Phật.

Nam mô Tỳ Da Ly Bích Chi Phật.

Nam mô Cu Tát La Bích Chi Phật.

Nam mô Ba Tẩu Ðà La Bích Chi Phật.

Nam mô Vô Ðộc Tịnh Tâm Bích Chi Phật.

Nam mô Thật Vô Cấu Bích Chi Phật.

Nam mô Phước Ðức Bích Chi Phật.

Nam mô Hắc Bích Chi Phật.

Nam mô Duy Hắc Bích Chi Phật.

Nam mô Trực Phước Ðức Bích Chi Phật.

Nam mô Thức Bích Chi Phật.

Nam mô Hương Bích Chi Phật.

Nam mô Hữu Hương Bích Chi Phật.

Nam mô Kiến Nhơn Phi Ðằng Bích Chi Phật.

Nam mô Khả Ba La Bích Chi Phật.

Nam mô Tần Ma Lợi Bích Chi Phật.

Nam mô Nguyệt Tịnh Bích Chi Phật.

Nam mô Thiện Trí Bích Chi Phật.

Nam mô Tu Ðà La Bích Chi Phật.

Nam mô Thiện Pháp Bích Chi Phật.

Nam mô Ưng Cầu Bích Chi Phật.

Nam mô Kiềm Cầu Bích Chi Phật.

Nam mô Ðại Thế Bích Chi Phật.

Nam mô Tu Hành Bất Trước Bích Chi Phật.

Nam mô Nan Xả Bích Chi Phật.

Nam mô Thật Bích Chi Phật.

Nam mô Bất Khả Tỷ Bích Chi Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Bích Chi Phật.

Nam mô Hỉ Thượng Bích Chi Phật.

Nam mô Tùy Hỉ Bích Chi Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, oai rốn tất cả, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây năm ngàn sáu trăm vị Phật.

Nam mô Thập Nhị Ba La Ðọa Bích Chi Phật.

Nam mô Thập Ðồng Danh Ba La Bích Chi Phật.

Nam mô Hỏa Thân Bích Chi Phật.

Nam mô Ðồng Bồ Ðề Bích Chi Phật.

Nam mô Ma Ha Nam Bích Chi Phật.

Nam mô Tâm Thượng Bích Chi Phật.

Nam mô Phát Tịnh Bích Chi Phật.

Nam mô Thiện Khoái Bích Chi Phật.

Nam mô Vi Ðà Bích Chi Phật.

Nam mô Kiết Sa Bích Chi Phật.

Nam mô Ưu Ba Kiết Sa Bích Chi Phật.

Nam mô Ðoạn Hữu Bích Chi Phật.

Nam mô Ưu Ba Chi La Bích Chi Phật.

Nam mô Ðoạn Ái Bích Chi Phật.

Nam mô Thi Ba La Bích Chi Phật.

Nam mô Chuyển Giác Bích Chi Phật.

Nam mô Khứ Cấu Bích Chi Phật.

Nam mô Cao Khứ Bích Chi Phật.

Nam mô A Tất Ða Bích Chi Phật.

Nam mô Vô Lậu Bích Chi Phật.

Nam mô Kiêu Mạn Bích Chi Phật.

Nam mô Tận Kiêu Mạn Bích Chi Phật.

Nam mô Thân Bích Chi Phật.

Nam mô Ðắc Thoát Bích Chi Phật.

Nam mô Vô Cấu Bích Chi Phật.

Nam mô Ðộc Bích Chi Phật.

Nam mô Kê Thơ Bích Chi Phật.

Nam mô Năng Tác Kiêu Mạn Bích Chi Phật.

Nam mô Thối Bích Chi Phật.

Nam mô Bất Thối Khứ Bích Chi Phật.

Nam mô Tầm Bích Chi Phật.

Nam mô Thiện Kiết Bích Chi Phật.

Nam mô Bất Khả Tâm Bích Chi Phật.

Nam mô Thiện Trụ Bích Chi Phật.

Nam mô Vô Tỷ Bích Chi Phật.

Nam mô Vô Kiêu Mạn Bích Chi Phật.

Nam mô Cù Ða Bích Chi Phật.

Nam mô Ðoạn Ái Bích Chi Phật.

Nam mô Nhĩ Bích Chi Phật.

Nam mô Tâm Ðắc Giải Thoát Bích Chi Phật.

Nam mô Ưu Ba Nhĩ Bích Chi Phật.

Nam mô Kiết Bích Chi Phật.

Nam mô Sai Ma Bích Chi Phật.

Nam mô Giá La Bích Chi Phật.

Nam mô Ưu Ba Giá La Bích Chi Phật.

Nam mô Lê Ba Bà Bích Chi Phật.

Nam mô Bồ Ta Tha Tịnh Bích Chi Phật.

Nam mô Thiện Hương Ðảm Bích Chi Phật.

Nam mô A Sa La Bích Chi Phật.

Nam mô Ưu Bà Sa La Bích Chi Phật.

Nam mô Ưu Ba Đầu Bích Chi Phật.

Nam mô Thiện Hiền Bích Chi Phật.

Nam mô Hiền Ðức Bích Chi Phật.

Nam mô Tu Ma Bích Chi Phật.

Nam mô Thâu Na Bích Chi Phật.

Nam mô Lưu Xà Bích Chi Phật.

Nam mô Ưu Ba Lưu Xà Bích Chi Phật.

Nam mô Phất Xa Bích Chi Phật.

Nam mô Ngưu Xỉ Bích Chi Phật.

Nam mô Lậu Tân Bích Chi Phật.

Nam mô Tối Hậu Thân Bích Chi Phật.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên Bích Chi Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Phật.

Nam mô Giải Thoát Nhứt Thiết Phược Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tạng Thắng Phật.

Nam mô Ðắc Vô Chướng Ngại Lực Giải Thoát Phật.

Nam mô Bất Khiếp Nhược Thập Lực Xưng Hương Phật.

Nam mô Lô Xá Na Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Tụ Phật.

Nam mô Pháp Tràng Huyền Phật.

Nam mô Phá Nhứt Thiết Ám Ế Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Trang Nghiêm Chiếu Tác Phật.

Nam mô Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Ðại Diệm Phật.

Nam mô Vô Biên Hành Công Công Ðức Phật.

Nam mô Pháp Công Ðức Vân Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Cự Vương Phật.

Nam mô Tài Thắng Phật.

Nam mô Phá Nhứt Thiết Chúng Sanh Ám Thắng Phật.

Nam mô Diệu Kiến Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Diệu Văn Phật.

Nam mô Sơn Phong Phật.

Nam mô Kim Thánh Phật.

Nam mô Ẩm Cam Lồ Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Kê Ðầu Phật.

Nam mô Vô Biên Tỳ Ni Thắng Vương Phật.

Nam mô Ðiển Chiếu Quang Minh La Võng Phật.

Nam mô Thành Tựu Vô Lượng Công Ðức Phật.

Nam mô Vô Lượng Lạc Thuyết Cảnh Giới Phật.

Nam mô Trí Thắng Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Hàng Phục Ðiển Nhựt Nguyệt Tác Quang Phật.

Nam mô Phổ Cú Tố Ma Thắng Phấn Tấn Công Ðức Tích Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Phật.

Nam mô Thiện Nguyệt Phật.

Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Xa Xả Thi Kê Ðầu Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tất cả vui xem, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây năm ngàn bảy trăm vị Phật.

Nam mô Phước Ðức Quang Phật.

Nam mô Phổ Quang Thượng Thắng Sơn Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Ma Ni Sơn Vương Phật.

Nam mô Ðoạn Nhứt Thiết Phiền Não Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Phá Toái Kim Cang Kiên Cố Phật.

Nam mô Bảo Sí Phật.

Nam mô Long Tự Tại vương Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Tiên Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Ly Cấu Quang Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Dõng Mãnh Ðắc Phật.

Nam mô Tịnh Phật.

Nam mô Phạm Ðắc Phật.

Nam mô Bà Lầu Na Phật.

Nam mô Bà Lầu Na Thiên Phật.

Nam mô Hiền Thắng Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam mô Lực Sĩ Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Oai Ðức Thắng Phật.

Nam mô Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Vô Ưu Thắng Phật.

Nam mô Cú Tố Ma Thắng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thọ Ðề Phấn Tấn Dõng Phật.

Nam mô Tài Thắng Phật.

Nam mô Niệm Thắng Phật.

Nam mô Thiện Thuyết Danh Thắng Phật.

Nam mô Nhân Ðà La Kê Ðầu Tràng Phật.

Nam mô Bộ Thắng Phật.

Nam mô Thiện Giác Bộ Thắng Phật.

Nam mô Thiện Bộ Khứ Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam mô Bảo Hoa Bộ Phật.

Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Thiện Trụ Sơn Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Quang Minh Tràng Hỏa Chúng Sanh Trang Nghiêm Quang Vương Phật.

Nam mô Diệu Bình Ðẳng Pháp Giới Trí Khởi Thinh Phật.

Nam mô Quảng Phước Ðức Tạng Phổ Quang Minh Chiếu Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Ðại Phấn Tấn La Võng Lô Xá Na Phật.

Nam mô Lô Xá Na Hoa Nhãn Ðiển Quang Phật.

Nam mô Tối Thắng Ðại Sư Tử Ý Phật.

Nam mô Ðáo Pháp Giới Thắng Quang Lô Xá Na Vương Phật.

Nam mô Thường Vô Cấu Công Ðức Biến Chí Xưng Phật.

Nam mô Nhựt Liên Hoa Thắng Vương Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Trí Tràng Phật.

Nam mô Quảng Hỉ Vô Cấu Oai Ðức Phạm Thinh Phật.

Nam mô Căn Bổn Thắng Thiện Ðạo Sư Phật.

Nam mô Trí Lực Phật.

Nam mô Di Lâu Oai Ðức Phật.

Nam mô Nguyện Thanh Tịnh Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Pháp Hải Nguyện Xuất Thinh Quang Phật.

Nam mô Bảo Công Ðức Tướng Trang Nghiêm Tác Quang Phật.

Nam mô Diệu Thinh Ðịa Chủ Thiên Phật.

Nam mô Thắng Tấn Tịch Khứ Phật.

Nam mô Bất Khả Thắng Vô Úy Phật.

Nam mô Kiến Chúng Sanh Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Bất Ðộng Thâm Quang Minh Lô Xá Na Tập Tuệ Phật.

Nam mô Phổ Phóng Quang Minh Bất Khả Tư Nghị Vương Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Diệu Công Ðức Oai Ðức Phật.

Nam mô Tốc Quang Minh Phạm Nhãn Phật.

Nam mô Giải Thoát Tinh Tấn Nhựt Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Pháp Thân Giác Tuệ Phật.

Nam mô Phổ Môn Chiếu Nhứt Thiết Chúng Sanh Văn Kiến Phật.

Nam mô Ca Na Ca Vô Cấu Quang Minh Nhựt Diệm Vân Phật.

Nam mô Nhân Ðà La Quang Minh Nghi Tràng Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Ðịa Xứ Vố Cấu Nguyệt Phật.

Nam mô Giác Hư Không Bình Ðẳng Tướng Phật.

Nam mô Thập Phương Quảng Ưng Vân Tràng Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Bất Bình Ðẳng Lô Xá Na Phật.

Nam mô Hại Tâm Bi Giải Thoát Không Vương Phật.

Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Nghĩa Tu Di Phật.

Nam mô Bất Không Bộ Chiếu Kiến Phật.

Nam mô Diệu Hống Thinh Phật.

Nam mô Cam Lồ Công Ðức Phật.

Nam mô Ðệ Nhứt Tự Tại Thông Vương Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Công Ðức Lô Xá Na Diệu Nguyệt Phật.

Nam mô Khả Tín Lực Tràng Phật.

Nam mô Pháp Giới Thọ Thinh Trí Tuệ Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Quang Trưởng Thiện Tý Phật.

Nam mô Bất Thối Công Ðức Hải Quang Phật.

Nam mô Phổ Sanh Diệu Nhứt Thiết Trí Tốc Phật.

Nam mô Sư Tử Quang Vô Lượng Lực Trí Phật.

Nam mô Kiến Nhứt Thiết Pháp Thanh Tịnh Thắng Trí Phật.

Nam mô Viễn Ly Nhứt Thiết Ưu Não Phật.

Nam mô Tự Tại Diệu Oai Ðức Phật.

Nam mô Kim Cang Hoa Hỏa Quang Phật.

Nam mô Quan Pháp Giới Phấn Tấn Phật.

Nam mô Nhiên Thọ Khẩn Na La Vương Phật.

Nam mô Nhiên Hương Ðăng Phật.

Nam mô Ưng Vương Phật.

Nam mô Như Lai Công Ðức Phổ Môn Kiến Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Pháp Phổ Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Quảng Hóa Tự Tại Phật.

Nam mô Pháp Giới Giải Thoát Quang Minh Bất Khả Tư Nghị Ý Phật.

Nam mô Như Lai Vô Cấu Quang Phật.

Nam mô Lô Xá Na Thế Gian Luân Thắng Thinh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tu Vô Biên Nhãn Phật.

Nam mô Hỉ Lạc Thành Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Trí Hạnh Cảnh Giới Tuệ Phật.

Nam mô Quảng Tịch Diệu Thinh Phật.

Nam mô Hư Không Vô Cấu Trí Nguyệt Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mặt chẳng dài lớn, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây năm ngàn tám trăm vị Phật.

Nam mô Phước Ðức Hải Hậu Vân Tướng Hoa Phật.

Nam mô Năng Tác Hỉ Thắng Vương Phật.

Nam mô Thắng Thinh Hống Tràng Phật.

Nam mô Quan Nhãn Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Tận Trí Kim Cang Phật.

Nam mô Phổ Nhãn Nhựt Tạng Chiếu Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Hống Thinh Phật.

Nam mô Vô Lượng Trí Phu Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Phước Ðức Di Lầu Thượng Phật.

Nam mô Căn Nhựt Oai Ðức Phật.

Nam mô Mãn Quang Minh Thân Quang Phật.

Nam mô Ðịa Ðệ Nhứt Tướng Hoa Phật.

Nam mô Vân Vố Úy Kiến Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Ngôn Ngữ Kê Ðầu Phật.

Nam mô Thật Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam mô Kiên Tinh Tấn Phấn Tấn Thành Tựu Nghĩa Tâm Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Quan Xưng Phật.

Nam mô Từ Quang Minh Xưng Thắng Phật.

Nam mô Phước Ðức Xưng Thượng Thắng Phật.

Nam mô Niệm Nhứt Thiết Chúng Sanh Xưng Thắng Phật.

Nam mô Tu Di Bộ Xưng Thắng Phật.

Nam mô Tất Tàm Quý Xưng Thượng Thắng Phật.

Nam mô Giáo Hóa Nhứt Thiết Thế Gian Phật.

Nam mô Ly Nhứt Thiết Ưu Phật.

Nam mô Ly Nhứt Thiết Nan Phật.

Nam mô Ly Nhứt Thiết Thế Gian Phật.

Nam mô Năng Chuyển Thai Phật.

Nam mô Chuyển Nữ Căn Phật.

Nam mô Chuyển Nam Nữ Hàng Phục Phật.

Nam mô Phật Hoa Thắng Thượng Vương Phật.

Nam mô Bất Không Thuyết Danh Phật.

Nam mô Thiện Tuệ Pháp Thông Vương Phật.

Nam mô Thập Phương Quảng Công Ðức Xưng Vô Tận Lạc Phật.

Nam mô Ái Ðại Tri Kiến Bất Không Văn Danh Phật.

Nam mô Vô Lượng Lực Trí Thắng Phật.

Nam mô Thành Tựu Phạm Công Ðức Phật.

Nam mô Hương Tượng Phật.

Nam mô Kim Cang Mật Tích Phật.

Nam mô Thiện Chuyển Thành Tựu Nghĩa Phật.

Nam mô Lô Xá Na Hóa Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Thường Công Ðức Nhiên Ðăng Khứ Tuệ Phật.

Nam mô Ðáo Chư Nghi Bỉ Ngạn Nguyệt Phật.

Nam mô Ðáo Pháp Giới Vô Lượng Thinh Tuệ Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Thắng Quang Minh Phật.

Nam mô Pháp Giới Nhựt Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Vô Trung Công Ðức Hải Chuyển Pháp Luân Thinh Phật.

Nam mô Nhựt Bất Khả Tư Nghị Tri Kiến Phật.

Nam mô Bảo Thắng Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Vô Tận Công Ðức Diệu Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bất Khả Lượng Lực Phổ Hống Phật.

Nam mô Phổ Nhãn Mãn Túc Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Thắng Công Ðức Cự Phật.

Nam mô Ðại Long Thinh Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Sư Tử Tọa Phấn Tấn Tề Phật.

Nam mô Trí Tụ Giác Quang Phật.

Nam mô Trụ Trì Ðịa Thiện Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Pháp Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam mô Bất Không Kiến Sanh Hỉ Tác Phật.

Nam mô Phóng Thinh Diệm Tràng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Chúng Sanh Hạnh Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Ðức Vân Phổ Quang Minh Phật.

Nam mô Phu Hoa Tướng Nguyệt Trí Phật.

Nam mô Ðệ Nhứt Quang Minh Kim Ðình Liệu Phật.

Nam mô Quán Nhứt Thiết Pháp Hải Vô Sai Biệt Quang Minh Phật.

Nam mô Hóa Nhựt Phật.

Nam mô Bảo Cái Thắng Lô Xá Na Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Tinh Tấn Thắng Kiên Tuệ Phật.

Nam mô Phu Hoa Tâm Ba Ðầu Ma Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Tự Tại Phật.

Nam mô Vô Tận Pháp Hải Bảo Tràng Phật.

Nam mô Kim Cang Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Quảng Cu Tô Ma Tác Phật.

Nam mô Nhơn Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Trí Luân Chiếu Lô Xá Na Phật.

Nam mô Long Xưng Vô Lượng Công Ðức Phật.

Nam mô Bảo Công Ðức Tu Quang Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Lực Trang Nghiêm Tuệ Phật.

Nam mô Bảo Diệm Tu Di Sơn Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Hạnh Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Ba La Mật Hải Phật.

Nam mô Bảo Diệm Diện Môn Tràng Phật.

Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Nguyện Quang Minh Phật.

Nam mô Quảng Ðắc Nhứt Thiết Pháp Tề Phật.

Nam mô Quang Minh La Võng Thắng Phật.

Nam mô Bảo Sơn Tràng Phật.

Nam mô Vô Biên Trung Trí Hải Tạng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhứt Thiết Nghĩa Công Ðức Tràng Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Thông Thủ Vương Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Nhứt Thiết Pháp Giới Lô Xa Na Phật.

Nam mô Thắng Tam Muội Tinh Tấn Tuệ Phật.

Nam mô Vô Ngại Pháp Giới Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Vô Ngại Pháp Giới Tu Di Tràng Thắng Vương Phật.

Nam mô Bồ Ðề Phân Cu Tô Ma Tác Vương Phật.

Nam mô Ðắc Thế Gian Công Ðức Ðại Hải Phật.

Nam mô Bảo Sư Tử Lực Phật.

Nam mô Phổ Trí Hải Vương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thiện Hóa Tràng Phật.

Nam mô Vô Tận Quang Minh Phổ Môn Thinh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, chánh dung trắng màu chẳng khuấy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. 000 (3 lạy)

Trên đây năm ngàn chín trăm vị Phật.

(KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ SÁU HẾT)

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam mô Hiện Tiền Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ BẢY

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Lưu Chi Dịch Ra Hoa Văn

Tỳ kheo Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

Mặt Phật dường như trăng sạch đầy (tròn)

Cũng như ngàn nhựt phóng quang minh

Sáng tròn chiếu khắp nơi mười phương

Hỉ xả từ bi đều khẳm đủ.

Nam mô Phổ Công Ðức Vân Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Thắng Tuệ Hải Phật.

Nam mô Trí Nguyệt Hoa Vân Phật.

Nam mô Hương Quang Oai Ðức Phật.

Nam mô Kiên Vương Tràng Phật.

Nam mô Phổ Môn Kiến Vô Chướng Ngại Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Pháp Tự Tại Tuệ Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Quang Minh Phu Vương Phật.

Nam mô Ðại Tinh Tấn Thiện Trí Tuệ Phật.

Nam mô Tinh Tấn Ðức Phật.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Diệu Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Công Ðức Thắng Tâm Vương Phật.

Nam mô Thiện Thành Tựu Vô Biên Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Ðoạn Chư Nghi Quảng Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Diệu Công Ðức Thắng Tuệ Phật.

Nam mô Quá Chư Quang Minh Thắng Quang Minh Phật.

Nam mô Tu Di Sơn Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Vô Tận Hóa Thiện Vân Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Hóa Vương Phật.

Nam mô Tự Trí Phạm Hạnh Phật.

Nam mô Sư Tử Nhãn Diệm Vân Phật.

Nam mô Ðại Hải Thiên Diệm Môn Phật.

Nam mô Giác Thủ Phật.

Nam mô Trí Thắng Phật.

Nam mô Vô Lượng Vị Ðại Thánh Thiên Phật.

Nam mô Vô Cấu Tốc Vân Văn Phật.

Nam mô Mãn Pháp Giới Lô Xá Na Phật.

Nam mô Kim Sắc Hoa Phật.

Nam mô Ðại Công Ðức Hoa Phu Vô Cấu Phật.

Nam mô Chiếu Thắng Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Bất Trụ Nhãn Vô Cấu Phật.

Nam mô Vô Ngại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Pháp Trí Sai Biệt Phật.

Nam mô Chuyển Ðăng Luân Tràng Phật.

Nam mô Pháp Giới Luân Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Phật.

Nam mô Bảo Thắng Vương Phật.

Nam mô Nguyệt Ðăng Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Minh Trí Luân Tràng Phật.

Nam mô Vô Trước Trí Tràng Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Nguyệt Trí Phật.

Nam mô Nhựt Chiếu Phật.

Nam mô Thường Phóng Phổ Quang Minh Thiệt Công Ðức Hải Vương Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Minh Pháp Giới Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Trường Tý Phật.

Nam mô Cao Kiến Phật.

Nam mô Vô Cấu Ðịa Bình Ðẳng Quang Minh Thế Giới, Phổ Chiếu Thập Phương Quang Minh Thinh Hống Hư Không Lô Xá Na Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Hoa Trì Trang Nghiêm Thế Giới, Phổ Môn Kiến Diệu Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Công Ðức Trụ Trì Thế Giới, Vô Biên Công Ðức Phổ Quang Phật.

Nam mô Di Lưu Thắng Nhiên Ðăng Thế giới, Phổ Quang Minh Hư Không Cảnh Tượng Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Diệu Thinh Thiện Ái Văn Thế Giới, Hỉ Lạc Kiến Hoa Hỏa Phật.

Nam mô Diệu Thinh Trang Nghiêm Thế Giới, Bảo Tu Di Sơn Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Bảo Sắc Trang Nghiêm Quang Minh Chiếu Thế Giới, Thiện Hóa Pháp Giới Thinh Tràng Phật.

Nam mô Hương Tạng Kim Cang Trang Nghiêm Thế Giới, Kim Cang Quang Minh Ðiển Thinh Hống Phật.

Nam mô Diệm Thinh Thế Giới, Bất Khả Hàng Phục Lực Nguyệt Phật.

Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Gián Thố Trang Nghiêm Vô Cấu Thế Giới, Pháp Thành Tuệ Hống Thinh Phật.

Nam mô Năng Dữ Lạc Thế Giới, Thập Phương Thế Giới Quảng Xưng Danh Trí Ðăng Phật.

Nam mô Thủ Vô Cấu Thiện Vô Cấu La Võng Thế Giới, Sư Tử Quang Minh Mãn Túc Công Ðức Ðại Hải Phật.

Nam mô Diệu Hoa Tràng Chiếu Thế giới, Ðại Trí Phu Hoa Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Lượng Trang Nghiêm Gián Thố Thế giới, Cao Trí Chủng Chủng Hoa Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Trang Nghiêm Thế Giới, Phổ Mãn Pháp Giới Tràng Mãn Phật.

Nam mô Bảo Trú Phổ Quang Trang Nghiêm Thế Giới, Diệu Tuệ ThượngThủ Phật.

Nam mô Tu Vương Thế Giới, Tác Nguyệt Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Vô Cấu Tạng Trang Nghiêm Thế Giới, Thiện Giác Phạm Oai Ðức Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Thân Thế Giới, Nhứt Thiết Chủng Lực Hư Không Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Bảo Thủ Anh Lạc Thành Tựu Thế Giới, Nhứt Thiết Chư Ba La Mật Tướng Ðại Hải Oai Ðức Phật.

Nam mô Luân Trần Phổ Cái Thế Giới, Ðoạn Nhứt Thiết Trước Hỉ Tác Phật.

Nam mô Bảo Man Diệu Tràng Thế Giới, Ðại Xưng Quảng Công Ðức Hống Chiếu Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Trang Nghiêm Phổ Trang Nghiêm Quang Minh Thế Giới, Vô Sai Biệt Trí Quang Minh Công Ðức Hải Phật.

Nam mô Vô Tận Quang Minh Trạch Tràng Thế Giới, Vô Biên Pháp Giới Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam mô Phóng Bảo Diệm Hoa Thế Giới, Thanh Tịnh Bảo Cảnh Tượng Phật.

Nam mô Oai Ðức Diệm Tạng Thế Giới, Vô Chướng Ngại Phấn Tấn Quang Minh Hống Phật.

Nam mô Bảo Luân Bình Ðẳng Quang Trang Nghiêm Thế Giới, Phổ Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Thọ Tu Tràng Thế Giới, Thanh Tịnh Nhứt Thiết Niệm Vô Ngại Quang Minh Phật.

Nam mô Phật Quốc Ðộ Sắc Luân Thiện Tu Trang Nghiêm Thế Giới, Quảng Hỉ Kiến Quang Minh Trí Tuệ Phật.

Nam mô Vi Tế Quang Minh Trang Nghiêm Chiếu Thế Giới, Pháp Giới Phấn Tấn Thiện Quan Phật.

Nam mô Vô Biên Sắc Hình Tướng Thế Giới, Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu Phật.

Nam mô Phổ Diệm Vân Hỏa Nhiên Thế Giới, Bất Thối Chuyển Pháp Luân Hống Phật.

Nam mô Chủng Chủng Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân Thế Giới, Thanh Tịnh Sắc Tướng Hoa Oai Ðức Phật.

Nam mô Cứu Cánh Thiện Tu Thế Giới, Vô Chướng Ngại Nhựt Nhãn Phật.

Nam mô Thiện Tác Kiên Cố Kim Cang Tòa Thành Tựu Thắng Thế Giới, Quá Khứ Giới Trí Thân Quang Minh Phật.

Nam mô Thập Phương Trang Nghiêm Vô Chướng Ngại Thế Giới, Bảo Quảng Cự Phật.

Nam mô Sai Biệt Sắc Quang Minh Thế Giới, Phổ Quang Minh Hoa Vân Vương Phật.

Nam mô Bảo Môn Chủng Chủng Tràng Thế Giới, Phổ Kiến Diệu Công Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Ma Ni Ðảnh Tác Tu Quang Minh Thế Giới, Phổ Thập Phương Thinh Vân Phật.

Nam mô Tự Tại Ma Ni Kim Cang Tạng Thế Giới, Trí Thắng Tu Di Vương Phật.

Nam mô Ma Ni Y Tọa Thành Tựu Thắng Thế Giới, Phóng Hương Quang Minh Công Ðức Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Hoa Ưu Ba La Trang Nghiêm Thế Giới, Phổ Trí Tràng Thinh Vương Phật.

Nam mô Bảo Trang Nghiêm Chủng Chủng Tạng Thế Giới, Nhứt Thiết Pháp Vô Úy Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Hương Thắng Vô Cấu Quang Minh Thế Giới, Phổ Hỉ Tốc Thắng Vương Phật.

Nam mô Nhựt Tràng Lạc Tạng Thế Giới, Phổ Môn Trí Lô Xá Na Hống Phật.

Nam mô Hương Trang Nghiêm Khoái Tạng Thế Giới, Vô Lượng Công Ðức Hải Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Sư Tử Hỏa Quang Minh Thế Giới, Pháp Vân Ðiển Quang Phật.

Nam mô Tướng Khoái Chiếu Thế Giới, Vô Chướng Ngại Công Ðức XưngGiải Thoát Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Công Ðức Thành Tựu Quang Minh Chiếu Thế Giới, Thanh Tịnh Nhãn Vô Cấu Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Chủng Chủng Hương Hoa Thắng Trang Nghiêm Thế Giới, Sư Tử Quang Minh Thắng Quang Phật.

Nam mô Bảo Trang Nghiêm Bình Ðẳng Quang Minh Thế Giới, Quảng Quang Minh Trí Thắng Tràng Phật.

Nam mô Chủng Chủng Quang Minh Tu Khoái Thế Giới, Kim Quang Minh Vô Lượng Lực Nhựt Thành Tựu Phật.

Nam mô Phóng Quang Câu Tô Ma Trầm Luân Thế Giới, Hương Quang Minh Hỉ Lực Kiên Cố Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mặt đủ, đầy đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây sáu ngàn vị Phật.

Nam mô Quang Minh Thanh Tịnh Chủng Chủng Tác Thế Giới, Quang Minh Lực Kiên Cố Phật.

Nam mô Quang Minh Thanh Tịnh Chủng Chủng Tác Thế Giới, Phổ Quang Minh Ðại Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Câu Tô Di Ða Viêm Luân Trang Nghiêm Thế Giới, Hỉ Hải Trang Nghiêm Công Ðức Xưng Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ðịa Thành Tựu Oai Ðức Thế Giới, Quảng Xưng Trí Hải Tràng Phật.

Nam mô Phóng Thinh Hống Thế Giới, Tướng Quang Minh Nguyệt Phật.

Nam mô Kim Cang Tràng Thế Giới, Nhứt Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Trang Nghiêm Thế Giới, Vô Lượng Chúng Sanh Công Ðức Pháp Trụ Phật.

Nam mô Quang Minh Chiếu Thế Giới, Phạm Tự Tại Thắng Phật.

Nam mô Sanh Vô Cấu Quang Minh Thế Giới, Diệu Pháp Giới Thắng Hống Phật.

Nam mô Chủng Chủng Quang Minh Chiếu Nhiên Ðăng Thế Giới, Bất Khả Hiềm Lực Phổ Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Chiếu Bình Ðẳng Quang Minh Thế Giới, Vô Cấu Công Ðức Nhựt Nhãn Phật.

Nam mô Bảo Tác Trang Nghiêm Tạng Thế Giới, Vô Chướng Ngại Trí Phổ Chiếu Thập Phương Phật.

Nam mô Vô Trần Thế Giới, Vô Lượng Thắng Hạnh Tràng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Thế Giới, Pháp Giới Hư Không Bình Ðẳng Quang Minh Chiếu Phật.

Nam mô Bảo Tạng Ba Lãng Thắng Thành Tựu Thế Giới, Công Ðức Tướng Vân Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Cung Ðiện Trang Nghiêm Tràng Thế Giới, Lô Xá Na Thắng Ðảnh Quang Minh Phật.

Nam mô Tu Thắng Tạng Thế Giới, Nhứt Thiết Pháp Vô Biên Hải Tuệ Phật.

Nam mô Thiện Hóa Hương Thắng Thế Giới, Tướng Pháp Hóa Phổ Quang Phật.

Nam mô Khoái Ðịa Sắc Quang Thế Giới, Thiện Quyến Thuộc Lô Xá Na Phật.

Nam mô Thiện Tác Phu Thế Giới, Pháp Hạnh Hỉ Vô Tận Tuệ Phật.

Nam mô Thắng Phước Ðức Oai Ðức Luân Thế Giới, Vô Cấu Thanh Tịnh Phổ Quang Minh Phật.

Nam mô Ma Ni Bảo Ba Ðầu Ma Trang Nghiêm Thế Giới, Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thắng Phật.

Nam mô Diệm Ðịa Thành Tu Thế Giới, Vô Lượng Lực Thành Tựu Tuệ Phật.

Nam mô Phạm Chiếu Thế Giới, Hư Không Quảng Nhãn Nguyệt Phật.

Nam mô Thinh Trần Bình Ðẳng Thế Giới, Kim Sắc Nhiên Di Lâu Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Bảo Sắc Trang Nghiêm Thế Giới, Trí Thắng Diệu Pháp Giới Quang Minh Phật.

Nam mô Kim Sắc Thiện Quang Minh Thế Giới, Bảo Nhiên Ðăng Phổ Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Lô Xá Na Quang Minh Thế giới, Hỏa Thắng Hoa Phấn Tấn Thiện Chiếu Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Tác Tạng Thế Giới, Vô Tận Công Ðức Hoa Oai Ðức Phật.

Nam mô Cảnh Quang Minh Chiếu Thế Giới, Hạnh Lực Cam Lồ Hống Thinh Phật.

Nam mô Diệu Chiên Ðàn Khoái Nguyệt Trang Nghiêm Thế Giới, Diệu Pháp Trí Tuệ Thắng Oai Ðức Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Công Ðức Tụ Tập Thế Giới, Vô Biên Tinh Tấn Quang Minh Công Ðức Thắng Vương Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Thành Tựu Thế Giới, Nhựt Ðăng Vương Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Bạt Ðề Thế Giới, Phổ Hoa Phật.

Nam mô Ma Lê Chi Thế Giới, Lô Xá Na Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Hạnh Thế Giới, Na La Diên Hoa Tràng Phật.

Nam mô Hữu Hoa Thế Giới, Ba Ðầu Ma Oai Ðức Phật.

Nam mô Hữu Vân Thế Giới, Vân Thinh Vương Phật.

Nam mô Bất Khả Hạnh Thế Giới, Chiêm Bặc Sắc Phật.

Nam mô Liên Hoa Thế Giới, Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Quang Tràng Thế Giới, Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Vô Biên Công Ðức Trang Nghiêm Quang Minh Thế Giới, Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Thế Giới, Phổ Hiền Phật.

Nam mô Vô Biên Công Ðức Bảo Tác Thị Hiện An Lạc Thế Giới, Vô Biên Công Ðức Bảo Tập Thị Hiện An Lạc Kim Sắc Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Phổ Bảo Gián Thác (1) Thế Giới, Phổ Quang Minh Diệu Thắng Sơn Vương Phật. (1): Hoặc đọc: Gián Thố

Nam mô Phổ Vô Cấu Thế Giới, Vô Cấu Xưng Vương Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Hạnh Thế Giới, Phổ Hoa Phật.

Thiện nam tử, như thế chư Phật trong các thế giới, tất cả qui mạng. Và Bồ Tát Ma Ha Tát tất cả đại chúng ở đó cũng đều qui mạng.

Bấy giờ các Tỳ kheo, bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Thế Tôn như thế chư Phật Như Lai bao nhiêu thọ mạng dài vắn đồng không?"

Phật đáp các Tỳ kheo: "Các ông lóng nghe, sẽ vì ông nói. Tỳ kheo, kiếp Hiền thế giới Ta Bà này chúng ta, cõi nước Phật Thích Ca Mâu Ni một kiếp, ở thế giới An Lạc là một ngày một đêm. Nếu thế giới An Lạc đất nước Phật A Di Ðà một kiếp, nơi thế giới Ca Sa Tràng, đất nước Phật Toái Kim Cang là một ngày một đêm. Nếu thế giới Ca Sa Tràng đất nước Phật Toái Kim Cang là một kiếp, nơi thế giới Bất Thối Luân Hống, đất nước Phật Thiện Khoái Quang Minh Ba Ðầu Ma Phu Thân Như Lai là một ngày một đêm.

Nếu thế giới Bất Thối Luân Hống một kiếp, nơi thế giới Vô Cấu đất nước Phật Pháp Tràng Như Lai là một ngày một đêm. Nếu thế giới Vô Cấu một kiếp, nơi thế giới Thiện Nhiên Ðăng đất nước Phật Sư Tử Như Lai là một ngày một đêm. Nếu thế giới Thiện Nhiên Ðăng một kiếp, nơi thế giới Thiện Quang Minh đất nước Phật Lô Xá Na Tạng Như Lai là một ngày một đêm.

Nếu thế giới Thiện Quang Minh một kiếp, nơi thế giới Nan Quá đất nước Phật Pháp Quang Minh Ba Ðầu Ma Phu Thân Như Lai là một ngày một đêm. Nếu thế giới Nan Quá một kiếp, nơi thế giới Trang Nghiêm Tuệ đất nước Phật Nhất Thiết Thông Quang Như Lai là một ngày một đêm. Nếu đất nước Trang Nghiêm Tuệ một kiếp, nơi thế giới Kính Luân Quang đất nước Phật Nguyệt Trí Như Lai là một ngày một đêm.

Tỳ kheo! Vào số như vậy đầy đủ qua muời a tăng kỳ trăm ngàn muôn thế giới, sau rốt thế giới Ba Ðầu Ma Thắng nơi đất nước Phật Hiền Thắng Như Lai là một ngày một đêm. Tỳ kheo! Như thế cả thảy thế giới vô lượng vô biên dài vắn chẳng bằng, Chư Phật Như Lai mạng sống ở đời cũng lại như vậy. Chư Tỳ kheo! Các ông nên hãy niệm danh chư Phật này nói như vầy:

Nam mô như thế cả thảy chư Phật Như Lai.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật.

Nam mô Toái Kim Cang Phật.

Nam mô Thiện Khoái Quang Minh Ba Ðầu Ma Phu Thân Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Lô Xá Na Tạng Phật.

Nam mô Pháp Quang Minh Ba Ðầu Ma Phu Thân Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Thông Quang Phật.

Nam mô Nguyệt Trí Phật.

Nam mô Hỉ Thân Phật.

Nam mô Vô Cầu Lợi Phật.

Nam mô Du Hí Phật.

Nam mô Ly Ám Phật.

Nam mô Ða Thiên Phật.

Nam mô Di Lưu Tướng Phật.

Nam mô Chúng Minh Phật.

Nam mô Bảo Tạng Phật.

Nam mô Cực Cao Hạnh Phật.

Nam mô Hiền Thắng Phật.

Nam mô Bất Ðộng Trí Phật.

Nam mô A Ni La Trí Phật.

Nam mô A Tư Ðà Trí Phật.

Nam mô Hạnh Trí Phật.

Nam mô A Lầu Na Trí Phật.

Nam mô Thường Trí Phật.

Nam mô Diệu Trí Phật.

Nam mô Lạc Tự Tại Thiên Phật.

Nam mô Phạm Thiên Phật.

Nam mô Thắng Trí Thiên Phật.

Nam mô Am Ma La Nguyệt Phật.

Nam mô Bất Thối Nguyệt Phật.

Nam mô Bất Ðộng Nguyệt Phật.

Nam mô A Ni La Nguyệt Phật.

Nam mô Bà Lưu Na Nguyệt Phật.

Nam mô A Tư Nguyệt Phật.

Nam mô Thắng Nguyệt Phật.

Nam mô A Lầu Na Nguyệt Phật.

Nam mô Vô Cấu Nguyệt Phật.

Nam mô Thắng Trí Nguyệt Phật.

Nam mô Bất Thối Nhãn Phật.

Nam mô Ðệ Nhứt Nhãn Phật.

Nam mô A Ni La Nhãn Phật.

Nam mô Bất Ðộng Nhãn Phật.

Nam mô A Tư Ðà Nhãn Phật.

Nam mô Hạnh Nhãn Phật.

Nam mô Bà Lưu Na Nhãn Phật.

Nam mô Thắng Nhãn Phật.

Nam mô Vi Diệu Thanh Tịnh Nhãn Phật.

Nam mô Bất Thối Tràng Phật.

Nam mô A Ni La Tràng Phật.

Nam mô A Tư Ðà Tràng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, môi màu như trái tần bà, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát... (3 lạy)

Trên đây sáu ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô Hạnh Tràng Phật.

Nam mô A Lầu Na Tràng Phật.

Nam mô Thường Tràng Phật.

Nam mô Diệu Tràng Phật.

Nam mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Phạm Tràng Phật.

Nam mô Thắng Tràng Phật.

Nam mô Di Lưu Thắng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Tạng Phật.

Nam mô Phổ Nhãn Phật.

Nam mô Phạm Mạng Phật.

Nam mô Kim Cang Thinh Phật.

Nam mô Bà Tẩu Thiên Phật.

Nam mô Thiện Trạch Nguyện Khởi Thắng Ta La Vương Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Pháp Quyết Ðịnh Vương Phật.

Nam mô Di Lưu Tràng Tịch Nhãn Thắng Phật.

Nam mô Trí Sa Phật.

Nam mô Phất Sa Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Hỏa Quang Minh Phật.

Nam mô Pháp Ý Phật.

Nam mô Thiện Pháp Phật.

Nam mô Xưng Thắng Phật.

Nam mô Bảo Tuệ Phật.

Nam mô Vi Diệu Thắng Phật.

Nam mô Ðăng Phật.

Nam mô Trạch Nghĩa Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Bà Tẩu Thiên Phật.

Nam mô Bất Khứ Phật.

Nam mô Trạch Thắng Phật.

Nam mô Diệu Hạnh Phật.

Nam mô Vô Ngại Nguyệt Phật.

Nam mô Vô Biên Trí Thượng Thủ Phật.

Nam mô Phổ Nhãn Phật.

Nam mô Hậu Ba Ta La Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Nhựt Quang Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Vô Biên Trí Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Phổ Công Ðức Quan Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Công Ðức Phật.

Nam mô Kim Cang Tràng Phật.

Nam mô Nhân Ðà Là Tràng Thắng Tràng Phật.

Nam mô Phổ Trí Bảo Diệm Thắng Công Ðức Tràng Phật.

Nam mô Phổ Trí Bảo Diệm Thắng Công Ðức Kê Ðô Phật.

Nam mô Vô Cấu Luân Ðại Bi Vân Tràng Phật.

Nam mô Kim Cang Na La Diên Tràng Phật.

Nam mô Vô Ngại Thắng Hạnh Phật.

Nam mô Hỏa Diệm Phật.

Nam mô Sơn Thắng Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Pháp Hải Thượng Trang Nghiêm Tốc Trụ Phật.

Nam mô Thâm Pháp Hải Diệu Quang Phật.

Nam mô Bảo Diệm Vi Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Công Ðức Hải Quang Minh Luân Thắng Phật.

Nam mô Lô Xá Na Thắng Tạng Phật.

Nam mô Mãn Hư Không Pháp Giới Thi Khư La Thắng Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Bất Thối Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Pháp Giới Hống Phật.

Nam mô Diệu Pháp Thọ Sơn Vương Oai Ðức Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Pháp Hải Hống Vương Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Nhiên Ðăng Tràng Phật.

Nam mô Tu Di Công Ðức Quang Oai Ðức Phật.

Nam mô Pháp Vân Hống Vương Phật.

Nam mô Trí Cự Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam mô Pháp Ðiển Tốc Tràng Thắng Phật.

Nam mô Pháp Nhiên Ðăng Phấn Tấn Sư Tử Phật.

Nam mô Bất Thối Pháp Giới Hống Phật.

Nam mô Trí Lực Oai Ðức Sơn Vương Phật.

Nam mô Ðiển Quang Minh Kiếp, Thiện Tạo Thế Giới, Sơ Phóng Chiên Ðàn Hương Quang Minh Chiếu Phật.

Nam mô Thiện Quyết Ðịnh Thanh Tịnh Kiếp, Vô Cấu Thế Giới, Sơ Lô Xá Na Phật.

Nam mô Cam Lồ Trang Nghiêm Kiếp, Thiện Thanh Tịnh Thế Giới, Sơ Chiên Ðàn Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam mô Thiện Trụ Kiếp Diệu Hương Thế Giới, Sơ Tu Di Quang Minh Thắng Vương Phật.

Nam mô Thiện Kiến Kiếp, Trang Nghiêm Thế Giới, Sơ Vô Biên Công Ðức Chủng Chủng Bảo Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Diệm Thanh Tịnh Kiếp, Thanh Tịnh Thế Giới, Sơ Kim Cang Phấn Tấn Phật.

Nam mô Bất Khả Hiềm Kiếp, Bất Khả Hiềm Thế Giới, Sơ Tỳ Sa Môn Phật.

Nam mô Bất Khả Hiềm Kiếp, Bất Khả Hiềm Xưng Thế Giới, Sơ Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Bất Khả Ha Kiếp, Xưng Tài Thế Giới, Sơ Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Trang Nghiêm Kiếp, Lạc Thanh Tịnh Thế Giới, Sơ Quan Thế vương Phật.

Nam mô Chơn Trần Kiếp, Quang Minh Ma Thế Giới, Sơ Hỏa Quang Minh Phật.

Nam mô Phạm Tán Thán Kiếp, Thanh Tịnh Thế Giới, Sơ (1) Lực Trang Nghiêm Vương Phật. (1) Sơ: Là đầu kiếp ấy, Phật Này sơ khởi.

Nam mô Ðức Quang Minh Trang Nghiêm Kiếp, Nguyệt Tràng Thế Giới, Sơ Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Hạnh Bình Ðẳng Thắng Thành Tựu Phật.

Nam mô Pháp Hải Hống Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Chuyển Pháp Luân Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Hư Không Kiếp Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Thiên Tự Tại Tạng Phật.

Nam mô Nhựt La Tràng Kê Ðô Vương Phật.

Nam mô Tín Oai Ðức Phật.

Nam mô Bảo Hoa Tạng Phật.

Nam mô Diệu Nhựt Thân Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Thân Trí Quang Minh Nguyệt Phật.

Nam mô Bất Trược Thân Phật.

Nam mô Diêm Phù Ðàn Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Tướng Trang Nghiêm Thân Phật.

Nam mô Chủng Chủng Quang Minh Hỏa Nguyệt Phật.

Nam mô Thiện Quang Trí Kê Ðô Phật.

Nam mô Vô Cấu Trí Quang Minh Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lời tiếng sâu xa, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát... (3 lạy)

Trên đây sáu ngàn hai trăm vị Phật.

Nam mô Kim Cang Na La Diên Tinh Tấn Phật.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Trí Xứ Phật.

Nam mô Sư Tử Trí Phật.

Nam mô Phổ Vô Cấu Trí Thông Phật.

Nam mô Vô Cấu Nhãn Thắng Vân Phật.

Nam mô Kim Cang Bồ Ðề Quang Phật.

Nam mô Quang Ðăng Hỏa Kế Phật.

Nam mô Trí Nhựt Kê Ðô Phật.

Nam mô Ðắc Công Ðức Phật.

Nam mô Trí Quang Minh Vân Quang Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Nguyệt Phật.

Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Phu Thân Phật.

Nam mô Vô Chướng Cái Hống Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Sư Tử Phật.

Nam mô Pháp Giới Cảnh Giới Tuệ Nguyệt Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Hư Không Lạc Thuyết Giác Phật.

Nam mô Sơ Hương Thiện Danh Phật.

Nam mô Phổ Thinh Tịch Tịnh Hống Phật.

Nam mô Cam Lồ Sơn Oai Ðức Phật.

Nam mô Pháp Hải Hống Thinh Phật.

Nam mô Thiện Kiên La Võng Kiên Phật.

Nam mô Quang Minh Nguyệt Vi Trần Phật.

Nam mô Hư Không Cảnh Tượng Ðầu Kế Phật.

Nam mô Thiện Trí Mãn Nguyệt Diện Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Trí Hoa Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Diệm Sơn Thắng Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Công Ðức Hỏa Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Tràng Phật.

Nam mô Bảo Thắng Quang Minh Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Phổ Trí Hạnh Phật.

Nam mô Diệm Hải Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Pháp Vô Cấu Hống Vương Phật.

Nam mô Bất Khả Tỷ Công Ðức Xưng Tràng Phật.

Nam mô Tam Muội Luân Thân Phật.

Nam mô Trường Tý Bổn Nguyện Vô Cấu Nguyệt Phật.

Nam mô Tướng Trí Nghĩa Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Pháp Khởi Bảo Tề Thinh Phật.

Nam mô Thắng Chiếu Tạng Vương Phật.

Nam mô Thừa Tràng Phật.

Nam mô Phổ Bất Nhị Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Pháp Hải Ba Ðầu Ma Quảng Tín Vô Úy Thiên Phật.

Nam mô Pháp Hải Hống Quang Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Pháp Sơn Phật.

Nam mô Pháp Luân Quang Minh Kế Phật.

Nam mô Pháp Nhựt Thắng Vân Phật.

Nam mô Pháp Hải Thuyết Thinh Vương Phật.

Nam mô Pháp Nhựt Trí Luân Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Pháp Hoa Kê Ðô Tràng Vân Phật.

Nam mô Pháp Diệm Sơn Kê Ðô Vương Phật.

Nam mô Pháp Hạnh Thâm Thắng Nguyệt Phật.

Nam mô Pháp Trí Phổ Cảnh Phật.

Nam mô Tạng Phổ Trí Tác Chiếu Phật.

Nam mô Sơn Vương Thắng Tạng Vương Phật.

Nam mô Phổ Môn Hiền Chiếu Phật.

Nam mô Liên Nhứt Thiết Pháp Tinh Tấn Tràng Phật.

Nam mô Pháp Bảo Hoa Thắng Vân Phật.

Nam mô Tịch Quang Minh Thâm Kế Phật.

Nam mô Pháp Quang Minh Từ Lạc Thuyết Quang Minh Nguyệt Phật.

Nam mô Diệm Hải Phật.

Nam mô Trí Nhựt Phổ Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Luân Ðảnh Phật.

Nam mô Trí Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Phước Ðức Quang Hoa Ðăng Phật.

Nam mô Nhựt Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Trí Sư Tử Kê Ðô Tràng Vương Phật.

Nam mô Bảo Tướng Sơn Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Sơn Phật.

Nam mô Nhựt Bộ Phổ Chiếu Phật.

Nam mô Pháp La Võng Giác Thắng Nguyệt Phật.

Nam mô Vô Úy Na La Diên Sư Tử Phật.

Nam mô Phổ Trí Ðăng Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Pháp Ba Ðầu Ma Phu Thân Phật.

Nam mô Công Ðức Hoa Thắng Hải Phật.

Nam mô Nhiên Pháp Cự Thắng Nguyệt Phật.

Nam mô Bồ Ðề Luân Thiện Giác Thắng Nguyệt Phật.

Nam mô Phổ Hiền Cảnh Tượng Kế Phật.

Nam mô Pháp Tràng Nhiên Ðăng Hạnh Phật.

Nam mô Kim Cang Hải Tràng Vương Phật.

Nam mô Xưng Sơn Thắng Vân Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Thắng Nguyệt Phật.

Nam mô Chiếu Chúng Sanh Vương Phật.

Nam mô Phổ Công Ðức Hoa Oai Ðức Quang Phật.

Nam mô Thắng Ba Ðầu Ma Hoa Tạng Phật.

Nam mô Nhân Ba Ðầu Ma Phật.

Nam mô Hương Diệm Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Tướng Sơn Lô Xá Na Phật.

Nam mô Phổ Văn Danh Xưng Tràng Phật.

Nam mô Pháp Thành Quang Thắng Phật.

Nam mô Phổ Môn Quang Minh Tu Di Phật.

Nam mô Công Ðức Oai Ðức Phật.

Nam mô Tướng Thắng Pháp Lực Dõng Mãnh Tràng Phật.

Nam mô Chuyển Pháp Luân Quang Minh Hống Phật.

Nam mô Quang Minh Công Ðức Sơn Bát Nhã Chiếu Phật.

Nam mô Chuyển Pháp Luân Nguyệt Diệu Thắng Phật.

Nam mô Tự Tại Trang Nghiêm Trụ Trì Oai Ðức Phật.

Nam mô Pháp Hoa Lô Xá Na Thanh Tịnh Kê Ðô Phật.

Nam mô Bảo Ba Ðầu Ma Quang Minh Tạng Phật.

Nam mô Phổ Giác Hoa Phật.

Nam mô Bảo Sơn Vân Ðăng Phật.

Nam mô Chủng Chủng Quang Minh Thắng Di Lưu Tạng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, rốn sâu tròn tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát... (3 lạy)

Trên đây sáu ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Quang Minh Luân Phong Vương Phật.

Nam mô Phước Ðức Vân Cái Phật.

Nam mô Pháp Phong Vân Tràng Phật.

Nam mô Công Ðức Sơn Oai Ðức Phật.

Nam mô Pháp Nhựt Vân Ðăng Vương Phật.

Nam mô Pháp Vân Xưng Thắng Nguyệt Phật.

Nam mô Pháp Luân Lực Vân Phật.

Nam mô Hương Giải Tràng Trí Oai Ðức Phật.

Nam mô Pháp Luân Thanh Tịnh Thắng Nguyệt Phật.

Nam mô Kim Sơn Oai Ðức Hiền Phật.

Nam mô Hiền Thủ Di Lưu Oai Ðức Phật.

Nam mô Phổ Tuệ Vân Hống Phật.

Nam mô Pháp Lực Thắng Sơn Phật.

Nam mô Hương Diệm Thắng Vương Phật.

Nam mô Già Na Ca Ma Ni Sơn Thinh Phật.

Nam mô Ðảnh Tạng Nhứt Thiết Pháp Quang Minh Luân Phật.

Nam mô Nhiên Pháp Luân Oai Ðức Phật.

Nam mô Sơn Phong Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Phổ Tinh Tấn Cự Quang Minh Vân Phật.

Nam mô Tam Muội Hiền Bảo Thiên Quan Quang Minh Phật.

Nam mô Thắng Bảo Quang Phật.

Nam mô Pháp Cự Bảo Trướng Thinh Phật.

Nam mô Lạc Pháp Quang Minh Sư Tử Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Tướng Nguyệt Tràng Phật.

Nam mô Quang Minh Sơn Lôi Ðiển Vân Phật.

Nam mô Vô Cấu Tràng Phật.

Nam mô Vô Ngại Pháp Hư Không Quang Minh Phật.

Nam mô Khoái Trí Hoa Phu Thân Phật.

Nam mô Thế Gian Diệu Quang Minh Thinh Phật.

Nam mô Pháp Tam Muội Quang Minh Thinh Phật.

Nam mô Pháp Thinh Ða Tạng Phật.

Nam mô Pháp Hỏa Diệm Hải thinh Phật.

Nam mô Cao Pháp Luân Quang Minh Phật.

Nam mô Tam Thế Tướng Cảnh Tượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Pháp Giới Sư Tử Quang Phật.

Nam mô Pháp Hỏa Diệm Quang Minh Phật.

Nam mô Lô Xá Na Thắng Tu Di Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Tam Muội Hải Sư Tử Phật.

Nam mô Phổ Quang Tuệ Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Pháp Giới Thành Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Phổ Môn Hống Quang Vương Phật.

Nam mô Hiền Thủ Phật.

Nam mô Phổ Quang Thủ Phật.

Nam mô Thai Vương Phật.

Nam mô Pháp Giới Ðăng Phật.

Nam mô Hư Không Sơn Chiếu Phật.

Nam mô A Ni La Hữu Nhãn Phật.

Nam mô Long Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Thắng Tu Di Vương Phật.

Nam mô Vô Ngại Hư Không Trí Kê Ðô Tràng Vương Phật.

Nam mô Phổ Trí Quang Minh Chiếu Thập Phương Hống Phật.

Nam mô Vân Vương Hống Thinh Phật.

Nam mô Bất Không Kiến Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Phật.

Nam mô Thiệt Thinh Phật.

Nam mô Kim Sắc Bảo Tác Giới Diệu Sơn Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Kim Diêm Phù Tràng Thiên Giá Na Quang Minh Phật.

Nam mô Kim Sắc Bá Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Xưng Phật.

Nam mô Bất Không Xưng Phật.

Nam mô Nhựt Ái Phật.

Nam mô Thành Tựu Trí Nghĩa Phật.

Nam mô Phổ Hiền Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Kê Ðô Vương Phật.

Nam mô Bảo Diệm Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Phật.

Nam mô Hải Thắng Phật.

Nam mô Pháp Tràng Phật.

Nam mô Vô Biên Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Bảo Tạng Phật.

Nam mô Vô Cấu Diện Phật.

Nam mô Vô Lượng Thọ Hoa Phật.

Nam mô Bảo Tụ Phật.

Nam mô Trí Khởi Phật.

Nam mô Phổ Hộ Phật.

Nam mô Tát Bà Tỳ Phù Phật.

Nam mô Ðại Diệm Phật.

Khi ấy Tỳ kheo Ưu Ba Ma Na từ tòa đứng dậy, trịch bày vai hữu, gối hữu đặt đất, bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Mấy Phật quá khứ?" Phật bảo Tỳ kheo Ưu Ba Ma Na: "Tỳ kheo! Ví như cát sông Hằng thế giới dưới đến chớn nước, trên tột hữu đảnh, đầy trong đó bụi nhỏ.

Tỳ kheo! Có người ở trong lấy bao nhiêu bụi nhỏ đó, qua cát sông Hằng thế giới, lại để xuống một bụi nhỏ, như thế qua cát sông Hằng thế giới, lại để xuống một bụi,cứ như vậy hết bao nhiêu bụi nhỏ đó. Tỳ kheo! Trong ý thế nào? Hoặc thế giới có để bụi nhỏ, hoặc chẳng để bụi nhỏ, số bụi nhỏ trong các thế giới ấy, có thể biết số hay không?"

Tỳ kheo nói: "Bạch không, Thế Tôn! Phật bảo Tỳ kheo: Tỳ kheo! Bụi nhỏ ấy có thể biết số, mà Phật Thích Ca Mâu Ni đồng danh quá khứ kia, vị đã nhập Niết bàn chẳng khá đếm biết. Tỳ kheo! Tôi biết chư Phật quá khứ ấy như thấy trước mắt, mẹ chư Phật ấy đồng tên Ma Ha Ma Da, cha đồng tên vua Du Ðầu Ðàn, thành đồng tên Ca Tì La, đệ tử Thinh Văn đệ nhứt của chư Phật ấy đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên; đệ tử thị giả (người hầu) đồng tên A Nan. Huống chi các vị mẹ khác tên, cha khác tên, thành khác tên, đệ tử khác tên, thị giả khác tên! Tỳ kheo! Bao nhiêu thế giới kia, người ấy nơi thế giới nào đặt bụi nhỏ, thế giới nào chẳng đặt bụi nhỏ, các thế giới ấy hoặc đặt bụi nhỏ hoặc chẳng đặt bụi nhỏ, dưới đến chớn nước trên đến Hữu Ðảnh. Tỳ kheo! Lại có người thứ hai, lấy một bụi nhỏ, qua bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy, bao nhiêu đất nước Phật ấy, a tăng kỳ ức trăm ngàn muôn na do tha thế giới, làm một bước. Tỳ kheo! Người ấy lại qua bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy làm một bước, người ấy như thế qua trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp đi, mới đặt xuống một bụi, như thế hết các bụi nhỏ.

Tỳ kheo! Như thế bao nhiêu thế giới đó đầy trong đó bụi nhỏ, lại đặt nơi mười phương thế giới nữa. Tỳ kheo! Lại qua thế giới ấy đặt bụi nhỏ, các thế giới ấy, dưới đến chớn nước trên đến Hữu Ðảnh, đầy trong đó bụi nhỏ. Tỳ kheo! Nơi ý thế nào? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không?

Tỳ kheo thưa: "Bạch không, Thế Tôn!".

Phật bảo Tỳ kheo: "Các bụi nhỏ ấy có thể biết số, chư Phật đồng tên mẹ, đồng tên cha, đồng tên thành, đồng tên đệ tử, đồng tên thị giả, đồng tên Phật Thích Ca Mâu Ni, chẳng thể biết số."

Như Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Bất Thắng Tràng, cũng như vậy. Phật Lô Xá Na cũng như vậy, Phật Vô Cấu Thắng Nhãn cũng như vậy, Phật Quang Minh Thanh Tịnh Vương cũng như vậy, Phật Vô Cấu Quang Minh Nhãn cũng như vậy, Phật Thiện Vô Cấu Thanh Tịnh cũng như vậy, Phật Thành Tựu Vô Biên Công Ðức Thắng Vương cũng như vậy, Phật Bảo Quang Minh cũng như vậy, Phật Tịch Tu cũng như vậy, Phật Thinh Ðức cũng như vậy, Phật Ba Ðầu Ma Thắng cũng như vậy, Phật Nhật Nguyệt cũng như vậy, Phật Phổ Bảo Cái cũng như vậy.

Tỳ kheo! Ông hãy qui mạng như thế cả thảy a tăng kỳ Phật đồng danh.

Nam mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Phật.

Nam mô Dược Vương Phật.

Nam mô Di Lưu Ðăng Vương Phật.

Nam mô Bảo Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Trí Thành Tựu Phật.

Nam mô Bảo Cái Phật.

Nam mô Phóng Diệm Phật.

Nam mô Vật Thành Tựu Phật.

Nam mô Xưng Trí Phật.

Nam mô Tam Muội Thắng Phật.

Nam mô Bảo Quan Phật.

Nam mô Bảo Kê Ðô Phật.

Nam mô Thi La Thí Phật.

Nam mô Ta La Vương Phật.

Nam mô Thật Ý Sơn Kê Ðâu Vương Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Sơn Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Kiến Nghĩa Phật.

Nam mô Tự Tại Tràng Phật.

Nam mô Ðại Di Lưu Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lông mình quắn phía hữu, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây sáu ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Vô Quang Thắng Phật.

Nam mô Ðại Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Ðại Trí Tràng Phật.

Nam mô Nhựt Tạng Phật.

Nam mô Phạm Tự Tại Phật.

Nam mô Vô Úy Thượng Thắng Sơn Vương Phật.

Nam mô Trí Kê Ðâu Phật.

Nam mô Dư Y Chỉ Hiệt Thinh Vương Phật.

Nam mô Trí Cự Trụ Trì Phật.

Nam mô Quá Nhứt Thiết Thế Gian Phật.

Nam mô Pháp Chiếu Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Phật.

Nam mô Phổ Quang Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Thắng Phật.

Nam mô Tịch Tịnh Diệu Thinh Phật.

Nam mô Phổ Thắng Phật.

Nam mô Thắng Sơn Vương Sư Tử Phấn Tấn Cảnh Giới Thinh Phật.

Nam mô Ðịa Trụ Trì Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Phật.

Nam mô Trụ Trì Trí Ðình Liệu Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Thắng Vương Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô Kim Sắc Ba Ðầu Ma Thành Vương Phật.

Nam mô Bảo Tác Phật.

Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam mô Thân Quang Phật.

Nam mô Long Thiên Phật.

Nam mô Thiên Lực Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Ly Tránh Quang Phật.

Nam mô Thế Thiên Phật.

Nam mô Thắng Công Ðức Vương Trang Nghiêm Oai Ðức Vương Kiếp Phật.

Nam mô Thắng Tích Phật.

Nam mô Nhơn Vương Phật.

Nam mô Hoa Vương Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Phát Tinh Tấn Phật.

Nam mô Nhân Ðà La Kê Ðâu Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Vô Cấu Quang Phật.

Nam mô Bồ Ðề Bảo Hoa Bất Ðoạn Tuyệt Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Chiêm Bặc Thượng Phật.

Nam mô Ý Phước Ðức Tự Tại Phật.

Nam mô Quan Thinh Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Oai Ðức Phật.

Nam mô Công Ðức Bảo Tập Hống Phật.

Nam mô Thành Tựu Ðức Phật.

Nam mô Thành Tựu Thắng Phật.

Nam mô Tư Hà Phật.

Nam mô Oai Ðức Phật.

Nam mô A Thâu Ca Thế Giới Hiền Diệu Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn thọ trì danh Phật này ắt đặng chẳng thối Bồ Ðề.

Nam mô Nan Ðà Thế Giới Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn thọ trì danh Phật này rốt ráo đặng tâm thanh tịnh.

Nam mô Bạt Ðà Thế Giới Tịch Nhiễm Phật.

Nam mô Ý Trí Kê Ðâu Thế Giới Phá Ma Lực Phật.

Nam mô Mãn Nguyệt Thế Giới Vô Ưu Phật.

Nam mô Kê Ðâu Ý Thắng Thế Giới Bảo Trượng Phật.

Nam mô Ngũ Hống Thinh Thắng Thế Giới Hoa Thắng Phật.

Nam mô Sai Ma Thế Giới Tam Phấn Tấn Phật.

Nam mô Quảng Thế Giới Thọ Ðề Thắng Phật.

Nam mô Nguyệt Thắng Thế Giới Kim Cang Công Ðức Thân Phật.

Nam mô Quá Khứ Vô Lượng Vô Biên Hải Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử xưng danh Phật ấy, đặng rốt ráo chẳng thối tâm Bồ Ðề.

Nam mô Di Lưu Thắng Vương Phật.

Phật ấy mới thành Phật, hội thứ nhất 80 ức trăm ngàn muôn na do tha chúng Thinh Văn. Hội thứ hai, 70 ức trăm ngàn muôn na do tha. Hội thứ ba, 60 ức trăm ngàn muôn na do tha. Hội thứ tư, 25 ức trăm ngàn muôn na do tha.

Như thế Bồ Tát vô lượng vô biên, trăm ngàn muôn ức na do tha.

Nam mô Sư Tử Diệu Thinh Vương Phật.

Như Lai ấy hội đầu có 99 ức Thinh Văn. Hội thứ hai, 90 ức. Hội thứ ba, 93 ức. Hội thứ tư, 99 ức. Như thế, chúng Bồ Tát Ma Ha Tát vô lượng vô biên.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Phật ấy hội đầu 80 ức Thinh Văn Tăng, Bồ Tát cũng như vậy.

Nam mô Diệu Hạnh Phật.

Phật ấy hội đầu 80 ức Thinh Văn Tăng, Bồ Tát cũng như vậy.

Nam mô Vô Lượng Ðại Trang Nghiêm Phật.

Phật ấy hội đầu 80 ức Thinh Văn. Hội thứ hai 70 ức, nhẫn đến hội thứ 10 cũng vậy. Bồ Tát Tăng cũng như vậy vô lượng vô biên.

Nam mô Phóng Diệm Phật.

Phật ấy hội đầu có 90 ức Thinh Văn. Như thế thứ hai cho đến thứ mười cũng như vậy. Tăng Bồ Tát Ma Ha Tát vô lượng vô biên.

Nam mô Nhứt Thiết Quang Minh Phật.

Phật ấy hội đầu có na do tha ức Thinh Văn Tăng, Bồ Tát cũng như thế.

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật.

Phật ấy hội đầu, Thinh Văn có 96 ức, hội thứ hai 94 ức, hội thứ ba 92 ức. Bồ Tát Tăng cũng như vậy.

Nam mô Thinh Ðức Phật.

Phật ấy hội đầu, Thinh Văn có 80 ức, hội thứ hai 70 ức, hội thứ ba 60 ức. Bồ Tát Tăng cũng như thế. Hãy nên qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật, Bồ Tát.

Lại nữa Tỳ kheo! Hãy nên kính lễ Bồ Tát Phật, thế giới thanh tịnh vô cấu phương Nam, là Văn Thù Sư Lợi, hiện ở trong đất nước Phật Phổ Kiến Như Lai. Lại nữa Tỳ kheo! Hãy kỉnh lễ bốn Ðại sĩ Bồ Tát, thứ nhất tên Quang Minh Tràng, hiện ở hướng Ðông, trong đất nước Phật Vô Úy Như Lai; thứ nhì tên Trí Thắng, hiện ở phương Nam, trong đất nước Phật Trí Tụ Như Lai; thứ ba tên Tịch Căn, hiện ở phương Tây, trong đất nước Phật Trí Sơn Như Lai; thứ tư tên Nguyện Ý Thành Tựu, hiện ở phương Bắc, trong đất nước Phật Na La Diên Như Lai.

Lại kế, Tỳ kheo Ma Ha Nam hỏi lại Như Lai: "Thế Tôn! Quá Khứ mấy Phật nhập Niết bàn?"

Phật bảo Ma Ha Nam! Ông nay lóng nghe, sẽ vì ông nói. Tỳ kheo, hướng Ðông hằng hà sa thế giới, hướng Nam hằng hà sa thế giới, hướng Tây hằng hà sa thế giới, hướng Bắc hằng ha sa thế giới, trên dưới bốn góc hằng hà sa thế giới, tất cả thế giới ấy, dưới đến chớn nước, trên tột Hữu Ðảnh đầy trong đó bụi nhỏ. Tỳ kheo! Nơi ý thế nào? Bụi nhỏ như thế có thể biết số không?

Tỳ kheo thưa: "Bạch không, Thế Tôn!"

Phật bảo Tỳ kheo! Như thế đồng tên Phật Thích Ca Mâu Ni, vị quá khứ vào Niết bàn, chẳng khá biết số. Tỳ kheo! Tôi biết chư Phật quá khứ ấy như hiện tại trước mặt, chư Phật ấy mẹ đồng tên Ma Ha Ma Da, cha đồng tên vua Du Ðầu Ðàn, thành đồng tên Ca Tỳ La, đệ tử Thinh Văn thứ nhất Phật ấy đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đệ tử thị giả đồng tên A Nan Ðà, huống chi các vị mẹ khác tên, cha khác tên, thành khác tên, đệ tử khác tên, thị giả khác tên. Tỳ kheo! Bao nhiêu thế giới ấy, người ấy, nơi thế giới nào đặt bụi nhỏ, thế giới nào chẳng đặt bụi nhỏ, các thế giới ấy hoặc đặt bụi nhỏ, hoặc chẳng đặt, dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Ðảnh. Tỳ kheo! Lại có người thứ hai lấy bụi nhỏ ấy, bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy, bấy nhiêu đất nước Phật, a tăng kỳ ức trăm ngàn muôn na do tha thế giới, qua bấy nhiêu thế giới làm một bước. Tỳ kheo! Người ấy lại qua bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới làm một bước, người ấy như thế qua trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp đi, mới để một bụi, như thế hết các bụi nhỏ.

Tỳ kheo! Như thế bao nhiêu thế giới, hoặc đặt bụi nhỏ, và thế giới chẳng đặt, đầy trong đó bụi nhỏ. Lại đặt thêm mười phương thế giới. Tỳ kheo! Lại qua thế giới ấy, hoặc giới đặt bụi nhỏ và giới chẳng đặt, các thế giới ấy dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Ðảnh, đầy trong bụi nhỏ. Tỳ kheo! Nơi ý thế nào? Các bụi nhỏ ấy có thể biết số không?

Tỳ kheo thưa: "Bạch không, Thế Tôn!"

Phật bảo Tỳ kheo! Các bụi nhỏ ấy có thể biết số, Phật đồng tên Thích Ca Mâu Ni ấy, mẹ đồng tên Ma Ha Ma Da, cha đồng tên vua Du Ðầu Ðàn, thành đồng tên Ca Tỳ La, đệ tử thứ nhất đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đệ tử thị giả đồng tên A Nan Ðà, chẳng thể biết số. Lại nữa Tỳ kheo! Lại có người thứ ba, lấy bụi nhỏ bao nhiêu thế giới ấy, qua bấy nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy, làm một bước, qua bấy nhiêu trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp đi, mới để một bụi, như thế hết các bụi nhỏ, lại có người thứ tư, bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy, hoặc đặt hoặc chẳng đặt, duới đến chớn nhước, trên đến Hữu Ðảnh, đầy trong bụi nhỏ. Tỳ kheo! Nơi ý thế nào? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không?

Tỳ kheo thưa: "Bạch không, Thế Tôn!"

Phật bảo Tỳ kheo: Bao nhiêu buị nhỏ ấy, có thể biết số, song Phật Thích Ca Mâu Ni đồng tên ấy, mẹ đồng tên, cha đồng tên, thế giới đồng tên, đệ tử đồng tên, thị giả đồng tên, Phật chẳng thể biết số.

Tỳ kheo! Như thế, người thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, người thứ mười.

Lại nữa Tỳ kheo! Lại có người thứ mười một người này trong bao nhiêu bụi nhỏ ấy, lấy một bụi nhỏ, phá làm mười phần số bụi nhỏ bao nhiêu thế giới phần; như một bụi nhỏ phá làm bao nhiêu phần, như thế, bụi nhỏ khác cũng đều phá làm số bụi nhỏ bao nhiêu thế giới phần. Tỳ kheo! Nơi ý thế nào? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không?

Tỳ kheo thưa: "Bạch không, Thế Tôn".

Phật bảo Tỳ kheo! Lại có người lấy đất nước Phật số bụi nhỏ bao nhiêu ấy, làm qua một bước, như thế thần thông mau lẹ, đi thế giới hướng Ðông, vô lượng vô biên kiếp đi, đi thế giới hướng Ðông như thế, để xuống một bụi nhỏ, hướng Ðông hết bụi nhỏ, như thế hoặc cõi đặt bụi nhỏ, và cõi chẳng đặt dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Ðảnh, đầy trong đó bụi nhỏ. Như vậy hướng Nam nhẫn đến mười hướng, dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Ðảnh, đầy trong bụi nhỏ. Tỳ kheo! Nơi ý thế nào? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không?

Tỳ kheo thưa: "Bạch không, Thế Tôn!".

Phật bảo Tỳ kheo! Phần bụi nhỏ bao nhiêu đó có thể biết số, nhưng hiện nay ở đời, đồng tên Phật Thích Ca Mâu Ni vào Niết bàn, chẳng khá biết số, mẹ đồng tên Ma Ha Ma Da, cha đồng tên vua Du Ðầu Ðàn, thành đồng tên Ca Tỳ La, đệ tử đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, thị giả đệ tử đồng tên A Nan Ðà huống chi các vị khác tên. Tỳ kheo! Tôi số bao nhiêu bụi nhỏ ấy kiếp trụ đời, nói một Phật Thích Ca Mâu Ni đồng tên, chẳng thể cùng tận. Như thế đồng tên Phật Nhiên Ðăng, đồng tên Phật Ðề Ba Diên, đồng tên Phật Ðăng Quang Minh, đồng tên Phật Nhất Thiết Thắng, đồng tên Phật Xưng Vương, đồng tên Phật Ba Ðầu Ma Thắng, đồng tên Phật Tỳ Bà Thi, đồng tên Phật Thi Khí, đồng tên Phật Tỳ Xá Phù, đồng tên Phật Câu Lưu Tôn, đồng tên Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, đồng tên Phật Ca Diếp, như thế cả thảy, mẹ khác tên, cho đến thị giả khác tên, vào Niết bàn, tôi biết Phật ấy như hiện ở truớc mắt. Hãy nên kỉnh lễ như thế cả thảy chư Phật.

Bấy giờ Tỳ kheo Ưu Ba Ma Na bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Thế Tôn! Vị lai bao nhiêu Phật?

Phật bảo Tỳ kheo Ưu Ba Ma Na: "Ông nay lắng nghe, sẽ vì ông nói. Tỳ kheo! Vị lai trong số kiếp Tinh Tú có 300 Phật ra đời, đồng tên Phật Ðại Kê Ðâu. Lại có mười ngàn Phật đồng tên Trang Nghiêm Vương. Trong kiếp Hoa Tác có một ức trăm ngàn muôn Phật ra đời, đồng tên Phật Bồ Ðề Giác Hoa, lại có tám tầng bà la Phật ra đời đồng tên Phật Ly Ái. Trong kiếp Ða Lô Ba Ma có sáu ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Tản Hoa. Trong Kiếp Thắng Thinh, thế giới Ta La Tự Tại Cao Tràng mười ngàn Phật ra đời, đồng danh Phật Thanh Tịnh Ưu Ba La Hương Sơn. Trong kiếp số Phổ Hoa có tám trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Ly Ái. Lại có một ngàn ba trăm Phật ra đời đồng tên Phật Phạm Thinh. Lại có trong kiếp, ba mươi ức Phật ra đời, đồng tên Phật Thích Ca Mâu Ni. Lại có trong kiếp, tám ngàn Phật đồng tên Nhiên Ðăng ra đời. Lại có trong kiếp, sáu mươi ngàn Phật đồng tên Hoan Hỉ ra đời. Lại có trong kiếp, ba ức Phật ra đời đồng tên Phật Phất Sa. Lại có trong kiếp, mười tám ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Phật Ta La Tự Tại Vương. Lại có trong kiếp, ba trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Ba Ðầu Ma Thắng. Lại có trong kiếp, năm trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Ba Ða Bà. Lại có trong kiếp, ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Diêm Phù Ðàn. Lại có trong kiếp, mười hai tám ngàn muôn Phật ra đời, đồng tên Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa. Lại có trong kiếp, ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Cu Lân. Lại có trong kiếp, chín ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Ca Diếp. Lại có trong kiếp, mười tám Phật ra đời đồng tên Phật Nhân Ðà La Tràng. Lại có trong kiếp, mười lăm Phật ra đời đồng tên Phật Nhật Quang. Lại có trong kiếp, sáu mươi ức Phật ra đời, đồng tên Phật Ðại Trang Nghiêm. Lại có trong kiếp, sáu mươi Phật ra đời, đồng tên Phật Nhân Ðà Tràng. Lại có trong kiếp, năm trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Nhật. Lại có trong kiếp, sáu chục ức Phật ra đời, đồng tên Phật Ðại Trang Nghiêm. Lại có trong kiếp, sáu mươi hai trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Tịch Hạnh. Lại có trong kiếp, sáu mươi ức Phật ra đời, đồng tên Phật Ta La Tự tại Vương. Lại có trong kiếp, tám ngàn Phật ra đời đồng tên Phật Kiên Tinh Tấn. Lại có trong kiếp, trăm ức Phật ra đời, đồng tên Phật Quyết Ðịnh Quang Minh. Lại có trong kiếp, tám mươi ức Phật ra đời, đồng tên Phật Thật Pháp Quyết Ðịnh. Lại có trong kiếp, sáu mươi hai ức Phật ra đời, đồng tên Phật Tỳ Lưu La. Lại có trong kiếp, sáu mươi ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Diệu Ba Ðầu Ma. Lại có trong kiếp, bốn mươi ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Nguyện Trang Nghiêm. Lại có trong kiếp, năm trăm Phật ra đời, đồng tên Phật Hoa Thắng Vương. Lại có trong kiếp, bốn mươi ức na do tha Phật ra đời, đồng tên Phật Diệu Thinh. Lại có trong kiếp, ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Công Ðức Cái An Ổn Tự Tại Vương. Lại có trong kiếp, sáu mươi ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Kiên Tu Nhu Nhuyễn. Lại có trong kiếp, số bụi nhỏ ngàn cõi nước Phật, trăm ngàn muôn chẳng khá nói, khá chẳng nói, Phật ra đời, đồng tên Phật Phổ Hiền. Lại có trong kiếp, bảy ngàn Phật ra đời, đồng tên Phật Pháp Trang Nghiêm Vương. Tỳ kheo! Tóm lại mà nói, chư Phật vị lai vô lượng vô biên, chẳng khá nói, chẳng khá nói, chẳng khá cùng tận. Tỳ kheo! Ông hãy nên một lòng qui mạng như thế cả thảy chư Phật.

Bấy giờ Xá Lợi Phất, từ tòa đứng dậy trịch bày vai hữu, gối hữu đặt đất, hồ quì chấp tay bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Mấy Phật hiện tại?"

Phật đáp Xá Lợi Phất: "Ông thấy thân tôi hiện tại không?"

Xá Lợi Phất thưa: "Như vậy Thế Tôn, tôi nay thật thấy thân Phật".

Phật bảo Xá Lợi Phất: "Tôi nay thấy mười phương vô lượng vô biên chẳng khá nói chẳng khá nói thế giới, đồng tên tôi Phật Thích Ca Mâu Ni ở đời ấy, như ông thấy tôi không khác, như thế đồng danh Phật Nhiên Ðăng, đồng danh Phật Tỳ Bà Thi, đồng danh Phật Thi Khí, đồng danh Phật Tỳ Xá Phù, đồng danh Phật Câu Lưu Tôn, đồng danh Phật Câu Na Hàm, đồng danh Phật Ca Diếp. Xá Lợi Phất! Tóm lại mà nói, tôi nếu một kiếp hoặc trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp nói chư Phật đồng tên, chẳng thể cùng tận. Huống chi Phật khác tên. Chư Phật như thế cả thảy ấy, đều là Văn Thù Sư Lợi ban sơ dạy pháp tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề. Xá Lợi Phất! Ông hãy nên nhất tâm qui mạng như thế cả thảy chư Phật.

Xá Lợi Phất! Hiện tại năm trăm Phật đồng tên Trí Tràng. Lại có kiếp năm trăm Phật đồng tên Pháp Tràng. Lại có kiếp sáu mươi hai Phật đồng tên Nhiên Ðăng. Lại có kiếp sáu mươi hai Phật đồng tên Thi Khí. Lại có kiếp ngàn Phật đồng tên Nhiên Hỏa Ðơn Trà Tự Tại Vương Thinh. Lại có kiếp, hai ngàn Phật chẳng đồng tên, hoặc tên Trí Thắng, hoặc tên Phật Cự Ðăng Vương, hoặc tên Phật Pháp Thắng, hoặc tên Phật Phạm Thắng.

Xá Lợi Phất! Ông hãy nên nhất tâm qui mạng như thế cả thảy chư Phật. Xá Lợi Phất! Lại có Phật tên Diệu Thinh Phần Thinh. Xá Lợi Phất! Phật Diệu Thinh Phần Thinh ấy mạng sống sáu mươi trăm năm, qua hướng Ðông này, tên Trí Tự Tại Lưỡng Túc Tôn, Phật Trí Tự Tại Như Lai ấy mạng sống muời hai ngàn năm. Qua vị Trí Tự Tại Thế Tôn, lại có Phật Oai Ðức Tự Tại Lưỡng Túc Tôn, Phật Oai Ðức Tự Tại ấy mạng sống bảy mươi sáu ngàn năm. Qua Thế Tôn Oai Ðức Tự Tại lại có Phật tên Ma Hê Thủ La, Phật Ma Hê Thủ La này mạng sống đầy một ức năm. Qua Phật Ma Hê Thủ La, lại có Phật tên Phạm Thinh. Phật Phạm Thinh này mạng sống đầy đủ mười ức năm, qua Thế Tôn Phạm Thinh, lại có Phật tên Ðại Chúng Tự Tại, Phật Ðại Chúng Tự Tại này mạng sống đầy đủ sáu mươi ngàn năm. Qua Thế Tôn Ðại Chúng Tự Tại lại có Phật tên Phật Thinh Tự Tại, Phật Thinh Tự Tại kia mạng sống đầy đủ một ức năm. Qua Thế Tôn Thinh Tự Tại lại có Phật tên Thắng Thinh, Phật Thắng Thinh kia mạng sống đầy đủ trăm ức năm. Qua Thế Tôn Thắng Thinh ấy, lại có Phật tên Nguyệt Diện, Phật Nguyệt Diện kia mạng sống một ngày một đêm. Qua Thế Tôn Nguyệt Diện lại có Phật tên Nhật Diện, Phật Nhật Diện kia mạng sống đầy đủ ngàn tám trăm năm. Qua Thế Tôn Nhật Diện lại có Phật tên Phạm Diện, Phật Phạm Diện kia mạng sống đầy đủ ba mươi ba ngàn năm. Qua Thế Tôn Phạm Diện lại có Phật tên Phạm A Ta Bà, Phật Phạm A Ta Bà kia mạng sống đầy đủ ngàn tám trăm năm.

Xá Lợi Phất! Ông hãy nên một lòng qui mạng như thế cả thảy chư Phật. Xá Lợi Phất! Lại qua trong một kiếp hai trăm Phật ra đời, tôi nói tên Phật ấy, ông hãy qui mạng.

Nam mô Bất Khả Hiềm Thân Phật.

Nam mô Xưng Danh Phật.

Nam mô Oai Ðức Phật.

Nam mô Xưng Hống Phật.

Nam mô Xưng Thinh Phật.

Nam mô Thinh Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Trí Thắng Phật.

Nam mô Trí Giải Phật.

Nam mô Hiệt Tuệ Phật.

Nam mô Trí Thông Phật.

Nam mô Trí Thành Tựu Phật.

Nam mô Trí Cúng Dường Phật.

Nam mô Trí Diệu Phật.

Nam mô Trí Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Trí Diệm Phật.

Nam mô Tịnh Thượng Phật.

Nam mô Pháp Bảo Phật.

Nam mô Trí Quang Phật.

Nam mô Phạm Thiên Phật.

Nam mô Thiện Phạm Thiên Phật.

Nam mô Tịnh Bà Tẩu Phật.

Nam mô Diệu Phạm Thinh Phật.

Nam mô Phạm Tự Tại Phật.

Nam mô Phạm Thiên Tự Tại Phật.

Nam mô Nhân Na Ðà Phật.

Nam mô Phạm Hống Phật.

Nam mô Phạm Ðức Phật.

Nam mô Oai Ðức Lực Phật.

Nam mô Oai Ðức Tự Tại Phật.

Nam mô Thiện Oai Ðức Phật.

Nam mô Oai Ðức Tuyệt Luân Vô Năng Ðiều Phục Phật.

Nam mô Oai Ðức Khởi Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 Lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tay chân bằng đầy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. 000(3 lạy)

Trên đây sáu ngàn tám trăm vị Phật.

(KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ BẢY HẾT)


TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam mô Viễn Hành Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ TÁM

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Lưu Chi Dịch Ra Hoa Văn

Tỳ kheo Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

Thân Phật chói rực như núi vàng

Thanh tịnh riêng lạ không sánh bằng

Cũng như diệu cao công đức đầy

Nên tôi cúi đầu Phật núi chúa.

Nam mô Oai Ðức Thiên Phật.

Nam mô Thiện Quyết Ðịnh Oai Ðức Phật.

Nam mô Oai Ðức Thắng Phật.

Nam mô Kinh Bố Phật.

Nam mô Kinh Bố Ý Phật.

Nam mô Kinh Bố Tuệ Phật.

Nam mô Kinh Bố Chúng Sinh Phật.

Nam mô Kinh Bố Diện Phật.

Nam mô Kinh Bố Khởi Phật.

Nam mô Oai Ðức Quyết Ðịnh Tất Cánh Phật.

Nam mô Oai Ðức Thiên Phật.

Nam mô Kinh Bố Thật Phật.

Nam mô Kiến Kinh Bố Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam mô Thâm Thinh Phật.

Nam mô Vô Biên Thinh Phật.

Nam mô Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Thinh Phật.

Nam mô Vô Lượng Thinh Phật.

Nam mô Phóng Thinh Phật.

Nam mô Hàng Phục Ma Lực Thinh Phật.

Nam mô Trụ Trì Thinh Phật.

Nam mô Thiện Mục Phật.

Nam mô Thiện Chiếu Phật.

Nam mô Phổ Nhãn Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Diện Phật.

Nam mô Vô Biên Nhãn Phật.

Nam mô Xưng Nhãn Phật.

Nam mô Nhãn Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bất Khả Hiềm Nhãn Phật.

Nam mô Ðiều Nhu Ngữ Phật.

Nam mô Ðiều Thắng Phật.

Nam mô Thiện Ðiều Tâm Phật.

Nam mô Thiện Tịch Căn Phật.

Nam mô Thiện Tịch Ý Phật.

Nam mô Thiện Tịch Diệu Phật.

Nam mô Thiện Tịch Hạnh Phật.

Nam mô Thiện Tịch Bộ Phật.

Nam mô Thiện Tịch Bỉ Ngạn Phật.

Nam mô Thiện Tịch Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Trụ Thắng Phật.

Nam mô Thiện Tịch Tịnh Tâm Phật.

Nam mô Chúng Tự Tại Phật.

Nam mô Chúng Thượng Thủ Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Hữu Chúng Phật.

Nam mô Thắng Chúng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam mô Ðại Chúng Tự Tại Phật.

Nam mô Chúng Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Phóng Diệu Hương Phật.

Nam mô Pháp Phương Phật.

Nam mô Pháp Kê Ðâu Phật.

Nam mô Pháp Hạnh Phật.

Nam mô Pháp Bảo Phật.

Nam mô Pháp Lực Phật.

Nam mô Pháp Trụ Phật.

Nam mô Thiện Pháp Phật.

Nam mô Pháp Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Pháp Lạc Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô trong một kiếp Phật Quyết Ðịnh, tám mươi ức đồng danh Phật Quyết Ðịnh. Trong kiếp thứ hai, tám mươi ức cũng đồng tên Phật Quyết Ðịnh. Qua Phật Quyết Ðịnh, tên Phật Thắng Thành Tựu, cũng nên nhất tâm kỉnh lễ.

Nam mô An Ổn Phật.

Nam mô Câu Lân Phật.

Nam mô Thiện Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Ðầu Ðà La Tra Phật.

Nam mô Tỳ Lưu Bác Xoa Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Diệu Nhãn Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Thiện Giải Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Diệu Khứ Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Ðại Công Ðức Phật.

Nam mô Thiện Ðộ Phật.

Nam mô Diệt Ác Phật.

Nam mô Ma Lê Chi Phật.

Nam mô Quang Minh Phật.

Nam mô Mãn Nguyệt Phật.

Nam mô Tịnh Danh Phật.

Nam mô Tịnh Ðức Phật.

Nam mô Tịnh Trụ Phật.

Nam mô Hỉ Thắng Phật.

Nam mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam mô Bảo Khởi Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Pháp Diệu Phật.

Nam mô Cao Tu Phật.

Nam mô Xưng Diệu Phật.

Nam mô Thứ Thắng Diệu Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Kiết Sa Phật.

Nam mô Phất Sa Phật.

Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam mô Thi Khí Phật.

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.

Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

Nam mô Ca Diếp Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tay chân như ý, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây sáu ngàn sáu trăm vị Phật.

Phật lại bảo Xá Lợi Phất! Hiện tại hướng Ðông, trong thế giới Khả Lạc, tên Phật A Sơ, hãy nên nhất tâm kỉnh lễ.

Nam mô Nhựt Tạng Phật.

Nam mô Nhựt Tác Phật.

Nam mô Long Vương Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Long Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Xưng Quang Minh Phật.

Nam mô Sơn Thành Phật.

Nam mô Phổ Diệu Phật.

Nam mô Phổ Bảo Phật.

Nam mô Xưng Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Hành Pháp Hạnh Xưng Phật.

Nam mô Sơ Trí Tuệ Phật.

Nam mô Trí Sơn Phật.

Nam mô Nhân Quang Minh Phật.

Nam mô Sanh Thắng Phật.

Nam mô Di Lưu Tạng Phật.

Nam mô Trí Hải Phật.

Nam mô Ðại Tinh Tấn Phật.

Nam mô Cao Sơn Thắng Phật.

Nam mô Công Ðức Tạng Phật.

Nam mô Trí Pháp Giới Phật.

Nam mô Vô Úy Tự Tại Phật.

Nam mô Ðại Tinh Tấn Thành Tựu Phật.

Nam mô Trí Thành Tựu Phật.

Nam mô Vô Ngại Vương Phật.

Nam mô Ðịa Lực Tinh Tấn Phật.

Nam mô Trụ Trì Phật.

Nam mô Lực Vương Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Pháp Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Hàng Phục Ma Phật.

Nam mô Bất Ðoạn Diệm Phật.

Nam mô Công Ðức Sơn Phật.

Nam mô Trí Tề Phật.

Nam mô Vô Chướng Lực Vương Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Sư Tử Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Giới Quang Minh Phật.

Nam mô Khoái Thắng Vương Phật.

Nam mô Tận Trí Tạng Phật.

Nam mô Bảo Diện Thắng Phật.

Nam mô Trí Ba Bà Phật.

Nam mô Quyết Ðịnh Xưng Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Vương Phật.

Nam mô Pháp Hoa Vũ Phật.

Nam mô Tác Quang Minh Phật.

Nam mô Cao Sơn Vương Phật.

Nam mô Thành Tựu Pháp Luân Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Nhãn Phật.

Nam mô Ðại Danh Thinh Ðức Phật.

Nam mô Vô Ngại Trí Lực Vương Phật.

Nam mô Vô Ngại An Ổn Phật.

Nam mô Tịch Môn Phật.

Nam mô Phước Ðức Lực Tinh Tấn Phật.

Nam mô Trí Y Vương Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Vô Phương An Ổn Phật.

Nam mô Trí Thành Tựu Phật.

Nam mô Ðại Lực Di Lưu Tạng Phật.

Nam mô Quán Công Ðức Tinh Tấn Phật.

Nam mô Ðắc Vô Chuớng Bất Mê Phật.

Nam mô Hương Quang Minh Phật.

Nam mô Công Ðức Tụ Tập Vương Phật.

Nam mô Pháp Tề Ðể Phật.

Nam mô Thinh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Hộ Thinh Phật.

Nam mô Chủng Chủng Lực Tinh Tấn Vương Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Thắng Vương Phật.

Nam mô Quá Nhứt Thiết Tu Di Sơn Vương Phật.

Nam mô Bảo Di Lưu Phật.

Nam mô Bất Ðộng Pháp Phật.

Nam mô Kiên Cố Cái Vuơng Phật.

Nam mô Phổ Công Ðức Phật.

Nam mô Pháp Ta La Di Lưu Phật.

Nam mô Tụ Tập Trí Thinh Phật.

Nam mô Trí Diệm Hoa Nguyệt Vương Phật.

Nam mô Long Vương Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ưu Ðàm Mạt Hoa Vương Phật.

Nam mô Chơn Kim Sắc Vương Phật.

Nam mô Tăng Trưởng Pháp Tràng Vương Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Ba La Quang Phật.

Nam mô Trụ Pháp Công Ðức Xưng Phật.

Nam mô Kiên Cố Ý Tinh Tấn Phật.

Nam mô Nhiên Trần Ðăng Phật.

Nam mô Tinh Tấn Bộ Phật.

Nam mô Vô Biên Kiên Cố Tràng Phật.

Nam mô Tối Pháp Xưng Phật.

Nam mô Pháp Vương Phật.

Nam mô Hàng Phục Ðại Chúng Phật.

Nam mô Hữu Quang Diệm Hoa Cao Sơn Phật.

Nam mô Trí Thắng Chiếu Phật.

Nam mô Tài Oai Ðức Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Vô Tránh Vô Úy Phật.

Nam mô Trí Hóa Thinh Phật.

Nam mô Nhị Luân Thành Tựu Phật.

Nam mô Diệu Thân Cái Phật.

Nam mô Thắng Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Tòa Thiện Tọa Phật.

Nam mô Phóng Nguyệt Quang Hoa Vương Phật.

Nam mô Thiện Ý Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lằn tay rõ thẳng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây sáu ngàn bảy trăm vị Phật.

Lại kế Xá Lợi Phất! Hiện Phật hướng Nam, ông hãy nên nhất tâm qui mạng.

Nam mô Pháp Tự Tại Hống Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Sơ Phát Tâm Hương Tự Tại Sa La Phật.

Nam mô Na La Diên Tự Tại Tạng, Di Lưu Thắng Phật.

Nam mô Bảo Sơn Tinh Tấn Tự Tại Tập Công Ðức Phật.

Nam mô Thọ Ðề Tạng Phật.

Nam mô Tinh Tú Phương Tiện Xưng Phật.

Nam mô Công Ðức Lực Ta La Vương Phật.

Nam mô Ðại Ý Phật.

Nam mô Diệu Thinh Hống Phấn Tấn Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Ðắc Nhứt Thiết Chúng Sanh Ý Phật.

Nam mô Bảo Ðịa Sơn Phật.

Nam mô Pháp Vân Hống Thinh Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam mô Hương Ba Ðầu Ma Tinh Tấn Vương Thành Tựu Phật.

Nam mô Nhân Duyên Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Quang Ba Bà Tra Phật.

Nam mô Công Ðức Tích Phật.

Nam mô Tăng Trưởng Minh Phật.

Nam mô Sư Tử Thinh Phấn Tấn Phật.

Nam mô Quan Pháp Phật.

Nam mô Ðại Lực Sư Tử Phấn Tấn Phật.

Nam mô Pháp Hoa Thông Phật.

Nam mô Kỉnh Pháp Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Kiên Tinh Tấn Hạnh Phấn Tấn Phật.

Nam mô Tự Tinh Tấn Phật.

Nam mô Di Lưu Quang Phật.

Nam mô Công Ðức A Ni La Phật.

Nam mô Tịnh Tướng Phật.

Nam mô Quán Trí Phật.

Nam mô Trí Tuệ Tác Phật.

Nam mô Bất Phá Quảng Tuệ Phật.

Nam mô Lực Tuệ Phật.

Nam mô Ưu Ðầu Bát Phật.

Nam mô Pháp Kiên Cố Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Kiên Cố Ý Tự Tại Phật.

Nam mô Pháp Xã Thành Tựu Phật.

Nam mô Bình Ðẳng Tu Di Sơn Diện Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Tạng Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Chúng Sanh Tự Tại Phật.

Nam mô Trí Tự Tại Phật.

Nam mô Thắng Nghiệp Thanh Tịnh Kiến Phật.

Nam mô Thiện Khoái Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Chướng Vô Trước Tinh Tấn Phật.

Nam mô Thế Gian Tự Tại Phật.

Nam mô Quảng Pháp Hạnh Phật.

Nam mô Công Ðức Thành Tựu Phật.

Nam mô Bất Khiếp Nhược Thành Tựu Phật.

Nam mô Thành Như Ý Thông Phật.

Nam mô Như Quan Pháp Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Tu Phật.

Nam mô Kính Trọng Giới Vương Phật.

Nam mô Bảo Danh Phật.

Nam mô Long Vương Tự Tại Thinh Phật.

Nam mô Ðại Trí Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Vô Cô Ðộc Công Ðức Phật.

Nam mô A La Ma Phật.

Nam mô Bất Diệt Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tịnh Công Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tự Tại Tướng Hảo Trang Nghiêm Xưng Phật.

Nam mô Hạnh Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Pháp Hoa Di Lưu Phật.

Nam mô Pháp Tánh Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Nguyện Mãn Túc Phật.

Nam mô Ðại Xã Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thiên Pháp Vô Úy Phật.

Nam mô Hữu Tự Tại Thành Tựu Phật.

Nam mô Lạc Pháp Phấn Tấn Phật.

Nam mô Tịch Vương Phật.

Nam mô Giải Thoát Vương Phật.

Nam mô Kiên Di Lưu Phật.

Nam mô Như Ý Lực Ðiển Vương Phật.

Nam mô Vô Chướng Phật Nguyệt Phật.

Nam mô Bất Tán Thán Thế Gian Thắng Phật.

Nam mô Pháp Vương Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Bảo Tinh Tú Vân Vương Phật.

Nam mô A Tư Ða Bảo Thắng Phật.

Nam mô Pháp Hạnh Tự Tại Phật.

Nam mô Ðịa Dõng Danh Phật.

Nam mô Vô Biên Thắng Bảo Danh Phật.

Nam mô Phổ Thắng Sanh Phật.

Nam mô Danh Trí Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Thiên Quang Tịnh Trụ Vương Phật.

Nam mô Danh Thọ Ca Na Già Vương Phật.

Nam mô Danh Tăng Trưởng Tuệ Phật.

Nam mô Pháp Hoa Thông Trực Tâm Phật.

Nam mô Danh Chiếu Quan Phật Vương Phật.

Nam mô Danh Khoái Chiếu Quang Minh Tinh Tấn Thông Tập Phật.

Nam mô Danh Trí Tận Thiên Phật.

Nam mô Danh Bất Trước Ác Thắng Phật.

Nam mô Danh Thắng Diệu Pháp Phật.

Nam mô Danh Ðại Trí Thinh Trí Tuệ Phật.

Nam mô Danh Kiến Nhứt Thiết Thế Gian Bất Úy Phật.

Nam mô Danh Kiến Vô Úy Phật.

Nam mô Danh Thinh Khứ Phật.

Nam mô Như Lai Hạnh Vô Lượng Vương Phật.

Lại kế Xá Lợi Phất! Hiện tại Phật hướng Tây ông hãy nên nhất tâm kính lễ.

Nam mô Sơ Quang Minh Hoa Tâm Chiếu Phật.

Nam mô Diệu Thinh Tu Hạnh Hống Phật.

Nam mô Trụ Thắng Trí Xưng Phật.

Nam mô Phổ Kiến Phật.

Nam mô Tác Phi Tác Tâm Hoa Quang Phật.

Nam mô Pháp Hạnh Nhiên Ðăng Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lằn tay dài mầu, con và chúng sinhnguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát... (3 lạy)

Trên đây sáu ngàn tám trăm vị Phật.

Nam mô Phổ Thắng Phật.

Nam mô Trí Hống Xưng Vương Phật.

Nam mô Phạm Thinh Hoan Hỉ Hống Phật.

Nam mô Thiên Nhãn Phật.

Nam mô Hải Hương Diệm Phật.

Nam mô Thiên Nguyệt Tự Tại Tạng Phật.

Nam mô Pháp Tốc Lạc Hạnh Phật.

Nam mô Thân Hiền Viễn Quang Phật.

Nam mô Sư Tử Quảng Nhãn Phật.

Nam mô Thập Lực Quang Minh Thắng Phật.

Nam mô Trí Lai Phật.

Nam mô Vô Biên Tinh Tấn Thắng Diện Phật.

Nam mô Ðại Thắng Thành Tựu Pháp Phật.

Nam mô Bất Không Kiến Phật.

Nam mô Bất Khả Tận Sắc Phật.

Nam mô Quán Pháp Trí Phật.

Nam mô Vô Phương Vương Phật.

Nam mô Vô Biên Ðức Phật.

Nam mô Trí Sát Pháp Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Thiện Căn Bồ Ðề Thông Phật.

Nam mô Vô Ngại Tinh Tấn Thiện Tư Duy Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Thượng Trí Thắng Thiện Trụ Công Ðức Phật.

Nam mô Trí Hương Thắng Phật.

Nam mô Trí Thắng Kiến Thi Khí Vương Phật.

Nam mô Diệu Công Ðức Trí Phật.

Nam mô Pháp Thanh Tịnh Lai Phật.

Nam mô Bất Ưu Pháp Hoa Hống Vương Phật.

Nam mô Thắng Thượng Công Ðức Phật.

Nam mô Khai Pháp Môn Tạng Phật.

Nam mô Chiếu Pháp Ðồng Vương Phật.

Nam mô Lực Vương Thiện Trụ Pháp Phật.

Nam mô Thiện Trạch Lực Ðức Phật.

Nam mô Vô Biên Môn Kiến Phật.

Nam mô Thiện Hóa Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bất Tợ Kiến Phật.

Nam mô Ly Sân Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Ly Trần Ức Thắng Phật.

Nam mô Ðại Lực Bát Nhã Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Pháp Cảnh Tượng Phật.

Nam mô Kiên Xoa Lợi Thành Tựu Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Trí Công Ðức Thắng Phật.

Nam mô Bất Lạc Xuất Công Ðức Phật.

Nam mô Tinh Tấn Quá Tinh Tấn Tự Tại Sơn Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Thế Gian Tự Tại Kiều Lương Thắng Phật.

Nam mô Thị Hiện Tận Ðức Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Giới Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Hoa Nghiêm Tác Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Ðộc Vương Phật.

Nam mô Ðắc Ðại Thông Nguyện Lực Phật.

Nam mô Hống Thinh Tốc Tinh Tấn Phật.

Nam mô Thắng Thân La Diên Trí Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Bảo Quang A Ni La Thắng Phật.

Nam mô Bảo Hải Viêm Phật.

Nam mô Ðại Hải Di Lưu Thắng Vương Phật.

Nam mô Sơ Bất Trược Thiên Vương Phật.

Nam mô Bất Trụ Sanh Giới Thắng Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Thắng Tuệ Phật.

Nam mô Hư Không Lạc Thuyết Vô Ngại Xưng Phật.

Nam mô Vô Tỷ Tạng Xưng Phật.

Nam mô Thiên Tự Tại Phạm Tăng Thượng Phật.

Nam mô Thiện Hạnh Kiến Vương Phật.

Nam mô Chủng Chủng Hạnh Vương Phật.

Nam mô Lô Xá Na Thắng Công Ðức Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Trụ Hoa Phật.

Nam mô Trí Thiện Căn Thành Tựu Tánh Phật.

Nam mô Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu Phật.

Nam mô Thiện Quyết Pháp Phật.

Nam mô Chủng Chủng Nguyện Quang Phật.

Nam mô Pháp Trang Nghiêm Quan Lạc Thuyết Xưng Phật.

Nam mô Tam Bảo Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Ma Ha Tư Duy Tạng Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Vương Phật.

Nam mô Tự Tại Ý Phật.

Nam mô Sư Tử Hung Tạng Phật.

Nam mô Trí Vương Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Tự Tại Căn Phật.

Nam mô Ly Thinh Nhãn Phật.

Nam mô Thiện Hương Phật.

Nam mô Bất Nhiễm Phật.

Nam mô Pháp Thân Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Phật.

Nam mô Quảng Giới Vương Phật.

Nam mô Tâm Thiện Hạnh Xưng Phật.

Nam mô Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Như Ý Thông Quán Tạng Phật.

Nam mô Nhiên Tham Ðăng Vương Phật.

Nam mô Pháp Thắng Phật.

Nam mô Thế Gian Ý Thành Tựu Thiện Pháp Phật.

Nam mô Phước Ðức Thắng Ðiền Phật.

Nam mô Thiện Quan Phật.

Lại nữa Xá Lợi Phất! Hiện tại Phật hướng Bắc, ông hãy nên nhất tâm qui mạng.

Nam mô Sơ Thắng Tạng Sơn Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Biên Trí Tuệ Phật.

Nam mô Long Hoa Phật.

Nam mô Nhưt Thiết Long Phấn Tấn Dõng Mãnh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lằn tay chẳng dứt, con và chúng sinhnguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây sáu ngàn chín trăm vị Phật.

Nam mô Hàng Phục Nhứt Thiết Ma Phật.

Nam mô Pháp Thế Gian Cảnh Tượng Phật.

Nam mô Phước Ðức Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Thắng Bà Ta Sơn Phật.

Nam mô Pháp Lai Vương Phật.

Nam mô Phổ Trang Nghiêm Thọ Hạnh Thắng Phật.

Nam mô Phật Hóa Thành Tựu Phật.

Nam mô Bảo Tích Thành Tựu Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Thành Tựu Xưng Phật.

Nam mô Tam Thế Trí Thắng Phật.

Nam mô Thắng Oai Thiện Trụ Phật.

Nam mô Chủng Chủng Nguyện Quang Phật.

Nam mô Chủng Chủng Quang Minh Phật.

Nam mô Bất Thối Bá Thắng Quang Phật.

Nam mô Phân Xà La Thắng Phật.

Nam mô Ðoạn Nhứt Thiết Tà Kiến Phật.

Nam mô Ðắc Phật Nhãn Luân Phật.

Nam mô Ðắc Nhứt Thiết Phật Trí Phật.

Nam mô Ðại Từ Bi Cứu Hộ Thắng Phật.

Nam mô Sư Tử Trí Kiều Lương Phật.

Nam mô Trụ Thật Tế Vương Phật.

Nam mô Chư Thiện Căn Phước Ðức Pháp Thành Tựu Phật.

Nam mô Ðại Vô Cấu Trí Phật.

Nam mô Trí Xưng Vương Phật.

Nam mô Phật Pháp Ba Ðầu Ma Phật.

Nam mô Hưng Nhứt Thiết Tướng Phật.

Nam mô Tùy Nhứt Thiết Ý Pháp Vân Phật.

Nam mô Ðại Tỳ Lưu Trà Phật.

Nam mô Mãn Túc Tinh Tấn Thật Tuệ Phật.

Nam mô Thắng Quang Minh Phật.

Nam mô Bất Ðộng Pháp Trí Quang Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Vân Vương Phật.

Nam mô Bất Nhiễm Ma Ðầu Ma Thinh Phật.

Nam mô Pháp Tăng Thượng Thinh Phật.

Nam mô Tuyển Trạch Pháp Vô Ngại Hoa Xưng Phật.

Nam mô Vô Cấu Kiếp Phật.

Nam mô Phật Nhãn Vô Cấu Tinh Tấn Tăng Thượng Luân Phật.

Nam mô Trí Tự Tại Xưng Phật.

Nam mô Vô Biên Nghi Phật.

Nam mô Quảng Oai Ðức Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Vô Biên Trí Phấn Tấn Vô Ngại Tâm Phật.

Nam mô Dục Pháp Ðạo Thiện Trụ Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Sinh Trí Phật.

Nam mô Hàng Phục Ma Lực Kiên Cố Ý Phật.

Nam mô Tinh Tấn Tự Tại Bảo Vương Phật.

Nam mô Oai Ðức Tạng Phật.

Nam mô Kiến Lợi Ích Nhứt Thiết Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Chủng Chủng Nhựt Tạng Phật.

Nam mô Ðại Bộ Nhựt Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Pháp Vương Phật.

Nam mô Thinh Phân Diệu Bảo Hống Phật.

Nam mô Bất Thối Tinh Tấn Thị Hiện Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Phật Quốc Ðộ Vương Phật.

Nam mô Trí Căn Bổn Hoa Phật.

Nam mô Bất Xưng Niết bàn Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Long Ma Ni Tạng Phật.

Nam mô Lạc Pháp Tự Tại Phật.

Nam mô Ðắc Pháp Tướng Tự Tại Phật.

Nam mô Vô Biên Bảo Công Ðức Tạng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Hoa Sơn Phật.

Nam mô Ðại Pháp Vương Câu Tô Ma Thắng Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Tận Bất Tận Tạng Phật.

Nam mô Hoa Di Lưu Thiện Phật.

Nam mô Hư Không Trí Sơn Phật.

Nam mô Trí Lực Vương Phật.

Nam mô Vô Ngại Thinh Trí Phật.

Nam mô Vô Biên Phật Thinh Tạng Phật.

Nam mô Trí Vương Bất Tận Xưng Phật.

Nam mô Tâm Tuệ Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật.

Nam mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật.

Nam mô Chánh Kiến Phật.

Nam mô Ngữ Kiến Phật.

Nam mô Mãn Túc Pháp Hương Kiến Phật.

Nam mô Nhân Ðà La Sơn Vô Ngại Vương Phật.

Nam mô Long Nguyệt Phật.

Nam mô Bảo Tự Tại Ta La Vương Phật.

Nam mô Kiến Nhứt Thiết Chúng Sanh Phật.

Nam mô Thủy Trụ Trì Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Giác Nhứt Thiết Pháp Phật.

Nam mô Trí Bảo Pháp Thắng Phật.

Nam mô Tinh Tấn Tự Tại Ý Pháp Tạng Phật.

Nam mô Tinh Tấn Tự Tại Ý Pháp Tạng Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Pháp Thắng Phật.

Nam mô Vô Ngại Sơn Phật.

Nam mô Vô Cấu Tu Phật.

Nam mô Phóng Quang Minh Chiếu Phật.

Nam mô Di Lưu Lực Tự Tại Tạng Phật.

Nam mô Diệm Tự Tại Tạng Phật.

Nam mô Thinh Phân Diệu Giác Hống Thinh Phật.

Nam mô Tinh Tấn Tự Tại Di Lưu Tịch Tự Tại Phật.

Nam mô Kiên Vô Úy Công Ðức Phật.

Nam mô Kiên Dõng Mãnh Bảo Phật.

Nam mô Kiêm Mãnh Tịch Tịnh Vương Phật.

Nam mô Hàng Phục Ám Di Lưu Sơn Vương Phật.

Nam mô Thắng Trượng Phu Phân Ðà Lê Phật.

Nam mô Thánh Thinh Tạng Phật.

Nam mô Phổ Hiền Phân Ðà Lợi Phật.

Nam mô Pháp Bình Ðẳng Pháp Thân Phật.

Nam mô Nan Thắng Phật.

Nam mô Nan Khả Ý Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, tất cả chúng sinh ác tâm thấy liền hòa vui, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây bảy ngàn vị Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Thắng Thinh Phật.

Nam mô Ta La Phấn Tấn Phật.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nam mô Ái Kiến Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Nhựt Quang Phật.

Nam mô Pháp Giới Phật.

Nam mô Dược Thọ Vương Phật.

Nam mô Tinh Tú Phật.

Nam mô Giác Thượng Phật.

Nam mô Thọ Ký Phật.

Nam mô Ái Tác Phật.

Nam mô Vô Úy Tác Phật.

Nam mô Hoa Bảo Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Long Công Ðức Phật.

Nam mô Lô Xá Na Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Vô Phiền Não Phật.

Nam mô Thiện Lai Phật.

Nam mô Kim Sắc Sắc Phật.

Nam mô Vô Căn Bổn Phật.

Nam mô Tu Di Ðăng Phật.

Nam mô Khả Lạc Kiến Quang Phật.

Nam mô Năng Tác Quang Phật.

Nam mô Vô Nhứt Thiết Trược Phật.

Nam mô Vô Nhiễm Phật.

Nam mô Thiện Tịnh Phật.

Nam mô Giải Thoát Phật.

Nam mô Hoa Thọ Phật.

Nam mô Pháp Tánh Phật.

Nam mô Thiện Hộ Thinh Phật.

Nam mô Ðắc Ý Phật.

Nam mô Ðoạn Ái Phật.

Nam mô Nội Ngoại Phật.

Nam mô Phá Tha Quân Phật.

Nam mô Thành Tựu Tràng Phật.

Nam mô Phạm Thinh Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Thắng Thinh Phật.

Nam mô Diệu Ðức Nan Tư Phật.

Nam mô Kim Cang Phật.

Nam mô Ðại Thần Thông Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Ly Nhứt Thiết Phiền Não Phật.

Nam mô Ly Bố Phật.

Nam mô Ly Khiếp Nhược Phật.

Nam mô Bất Khả Ðộng Phật.

Nam mô Lạc Giải Thoát Phật.

Nam mô Thành Tựu Phật.

Nam mô Nhị Túc Tôn Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Chủng Trí Phật.

Nam mô Tướng Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Bất Khả Lượng Ngôn Phật.

Nam mô Bất Úy Ngôn Phật.

Nam mô Thường Tương Ứng Ngôn Phật.

Nam mô Phạm Chúng Tương Ứng Phật.

Nam mô Tam Thập Tam Thiên Chúng Tương Ứng Phật.

Nam mô Tự Kim Sắc Phật.

Nam mô Thường Hỉ Lạc Phật.

Nam mô Xả Kiết Phật.

Nam mô Ta La Hoa Phật.

Nam mô Kim Hoa Phật.

Nam mô Câu Mâu Ðầu Tướng Phật.

Nam mô Ðảnh Tướng Phật.

Nam mô Nhứt Thiết Thông Trí Phật.

Nam mô Bất Khả Tướng Phật.

Nam mô Ðắc Nhứt Thiết Pháp Bỉ Ngạn Phật.

Nam mô Thiện Trụ Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Tướng Phật.

Nam mô Diệu Tịch Phật.

Nam mô Xả Phù La Phấn Tấn Phật.

Nam mô Lạc Nhựt Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Chúng Sanh Phật.

Nam mô Thường Hương Phật.

Nam mô Tất Cánh Ðại Bi Phật.

Nam mô Thành Tựu Kiên Phật.

Nam mô Thường Vi Tiếu Phật.

Nam mô Ly Trược Phật.

Nam mô Bá Tướng Công Ðức Phật.

Nam mô Tùy Thuận Phật.

Nam mô Thắng Tạng Phật.

Nam mô Bát Nhã Tràng Phật.

Nam mô Bảo Bát Nhã Tất Cánh Phật.

Nam mô Mãn Túc Ý Phật.

Nam mô Quán Thế Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Ðại Diệm Tụ Phật.

Nam mô Thắng Công Ðức Oai Ðức Phật.

Nam mô Phạm Thắng Thiên Phật.

Nam mô Nội Bảo Phật.

Nam mô Tam Bồ Ðề Tràng Phật.

Nam mô Thắng Ðăng Phật.

Nam mô Thiện Trạch Nguyện Khởi Thắng Ta La Vương Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Nam mô Chiếu Ám Phật.

Nam mô Vô Úy Quán Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mặt rộng đẹp tốt, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây bảy ngàn một trăm vị Phật.

Nam mô Vô Cấu Nguyệt Kê Ðâu Xưng Phật.

Nam mô Bảo Thượng Phật.

Nam mô Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật.

Nam mô Hỏa Phấn Tấn Phật.

Nam mô Vô Úy Trí Quán Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Tề Phật.

Nam mô Viễn Ly Nhứt Thiết Kinh Bố Mao Thụ Ðẳng Xưng Quang Phật.

Nam mô Dà Na Dà Vương Quang Minh Oai Ðức Phật.

Nam mô Quan Thế Âm Phật.

Nam mô Ni Di Phật.

Nam mô Bảo Hỏa Phật.

Nam mô Bảo Sơn Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Bảo Tinh Tấn Nhựt Nguyệt Quang Minh Trang Nghiêm Oai Ðức Hiệt Thinh Vương Phật.

Nam mô Sơ Phát Tâm Niệm Quán Nhứt Thiết Nghi Tức Ðoạn Phiền Não Phật.

Nam mô Ðoạn Ám Tam Muội Thắng Vương Phật.

Nam mô Bảo Diệm Phật.

Nam mô Ðại Tụ Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Hư Không Bình Ðẳng Phật.

Nam mô Lễ Bái Tăng Thượng Phật.

Nam mô Bất Ðộng Tác Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Ly Úy Phật.

Nam mô Thiện Thanh Tịnh Thắng Phật.

Nam mô Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật.

Nam mô Thắng Nhứt Thiết Phật.

Nam mô Văn Thinh Thắng Phật.

Nam mô Thiện Tý Phật.

Nam mô Bảo Cao Phật.

Nam mô Thiện Giải Phật.

Nam mô Nguyệt Cao Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Chiếu Hiền Thủ Thắng Phật.

Nam mô Ðắc Thánh Phật.

Nam mô Thành Tựu Nhứt Thiết Sự Phật.

Nam mô Sơn Phong Phật.

Nam mô Phổ Bảo Cái Trang Nghiêm Phật.

Nam mô Quảng Quang Minh Vương Phật.

Nam mô Bảo Cái Hỉ Phật.

Nam mô Chiếu Hiền Thắng Phật.

Nam mô Lạc Nhựt Phật.

Nam mô Phổ Hiền Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhứt Thiết Nguyện Oai Ðức Thắng Vương Phật.

Nam mô Công Ðức Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam mô Phổ Hương Phật.

Nam mô Thiện Thanh Tịnh Phật.

Xá Lợi Phất! Tóm lại mà nói, chư Phật hiện tại, nói chẳng thể hết Xá Lợi Phất! Ví như hướng Ðông hằng hà sa thế giới, hướng Nam hằng hà sa thế giới, hướng Tây hằng hà sa thế giới, hướng Bắc hằng hà sa thế giới, trên dưới bốn góc hằng hà sa thế giới, tất cả thế giới ấy,dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Ðảnh, đầy trong bụi nhỏ, Xá Lợi Phất! Nơi ý ông thế nào? Bụi nhỏ như thế có thể biết số không?

Xá Lợi Phất thưa: Bạch không, Thế Tôn!

Phật bảo Xá Lợi Phất! Như thế đồng tên Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ở đời ấy, tôi hiện tiền thấy chư Phật ấy, mẹ đồng tên Ma Ha Ma Da, cha đồng tên vua Du Ðầu Ðàn, thành đồng tên Ca Tì La, đệ tử Thinh Văn thứ nhất chư Phật ấy đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đệ tử thị giả đồng tên A Nan Ðà, huống chi những vị mẹ khác tên, cha khác tên, thành khác tên, đệ tử khác tên, thị giả khác tên.

Xá Lợi Phất! Bao nhiêu thế giới ấy, người kia nơi thế giới nào đặt bụi nhỏ, thế giới nào chẳng đặt bụi nhỏ, các thế giới ấy hoặc đặt bụi nhỏ, hoặc chẳng đặt, dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Ðảnh. Xá Lợi Phất! Lại có người thứ hai, lấy bụi nhỏ ấy, qua số bao nhiêu bụi nhỏ, bấy nhiêu đất nước Phật a tăng kỳ ức trăm ngàn muôn na do tha thế giới, qua bao nhiêu thế giới ấy làm một bước. Xá Lợi Phất! Người ấy lại qua bấy nhiêu số bụi nhỏ thế giới làm một bước, người ấy như thế qua trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp đi, mới để một bụi, như thế hết các bụi nhỏ.

Xá Lợi Phất! Như thế bao nhiêu thế giới hoặc đặt bụi nhỏ, và chẳng đặt, đầy trong đó bụi nhỏ. Lại đặt thêm mười phương thế giới.

Xá Lợi Phất! Lại qua thế giới ấy, hoặc đặt bụi nhỏ và chẳng đặt, các thế giới ấy dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Ðảnh, đầy trong bụi nhỏ. Xá Lợi Phất! Lại có người thứ ba, lấy bao nhiêu bụi nhỏ ấy, qua bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy làm một bước, người ấy bao nhiêu trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ kiếp đi, mới đặt xuống một bụi, như thế hết các bụi nhỏ. Lại có người thứ tư lấy bao nhiêu số bụi nhỏ thế giới ấy hoặc đặt bụi nhỏ và giới chẳng đặt, dưới đến chớn nước trên đến Hữu Ðảnh, đầy trong bụi nhỏ. Xá Lợi Phất! Nơi ý thế nào? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không?

Xá Lợi Phất thưa: "Bạch không, Thế Tôn!"

Phật bảo Xá Lợi Phất! Bao nhiêu bụi nhỏ ấy có thể biết số nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni đồng tên kia, mẹ đồng tên Ma Ha Ma Da, cha đồng tên vua Du Ðầu Ðàn, thành đồng tên Ca Tì La, đệ tử thứ nhất đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đệ tử thị giả đồng tên A Nan Ðà, Phật ấy chẳng thể biết số. Xá Lợi Phất! Như thế, người thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, người thứ mười. Xá Lợi Phất lại có người thứ mười một người ấy trong bao nhiêu bụi nhỏ kia, lấy một bụi nhỏ, phá làm mười phần số bụi nhỏ bao nhiêu thế giới phần; như thế bụi nhỏ khác cũng đều phá làm số bụi nhỏ bao nhiêu thế giới phần. Xá Lợi Phất! Nơi ý thế nào? Phần bụi nhỏ ấy có thể biết số không?

Xá Lợi Phất thưa: "Bạch không, Thế Tôn".

Phật bảo Xá Lợi Phất! Lại có người bao nhiêu phần bụi nhỏ đất nước Phật, là qua một bước, như thế mau lẹ thần thông, đi thế giới hướng Ðông, vô lượng vô biên kiếp, đặt xuống một bụi nhỏ, hướng Ðông hết bụi nhỏ như thế, hoặc hoặc đặt bụi nhỏ và cõi chẳng đặt, dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Ðảnh, đầy trong bụi nhỏ. Như thế phương Nam cho đến mười phương, dưới đến chớn nước, trên đến Hữu Ðảnh, đầy trong bụi nhỏ. Xá Lợi Phất! Nơi ý thế nào? Bụi nhỏ ấy có thể biết số không?

Xá Lợi Phất thưa: "Bạch không, Thế Tôn!".

Phật bảo Xá Lợi Phất! bao nhiêu phần bụi nhỏ ấy, có thể biết số, song hiện nay Phật đồng danh Phật Thích Ca Mâu Ni ở đời, mẹ đồng tên Ma Ha Ma Da, cha đồng tên vua Du Ðầu Ðàn, thành đồng tên Ca Tỳ La, đệ tử thứ nhất đồng tên Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, thị giả đệ tử đồng tên A Nan Ðà chẳng khá đếm biết. Huống chi những vị Phật khác tên, mẹ khác tên, cha khác tên, thành khác tên, đệ tử khác tên, thị giả khác tên, Xá Lợi Phất! Tôi nêu bấy nhiêu số bụi nhỏ kiếp trụ đời nói đồng tên Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng khá cùng tận. Như thế đồng tên Phật Nhiên Ðăng, đồng tên Phật Ðề Bà Diên, đồng tên Phật Ðăng Quang Minh, đồng tên Phật Nhất Thiết Thắng, đồng tên Phật Ðại Xưng, đồng tên Phật Ba Ðầu Ma Thắng, đồng tên Phật Tỳ Bà Thi, đồng tên Phật Thi Khí, đồng tên Phật Tỳ Xá Phù, đồng tên Phật Câu Lưu Tôn, đồng tên Phật Câu Na Hàm, đồng tên Phật Ca Diếp như thế cả thảy, mẹ khác tên, cho đến thị giả khác tên, hiện tại ở đời, tôi nay biết cả. Ông hãy nhất tâm kính lễ.

Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Phất: Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn cầu A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề, phải trước sám hối tất cả các tội. Hoặc Tỳ kheo phạm bốn tội trọng. Tỳ kheo Ni phạm tám tội trong. Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni phạm tội căn bổn xuất gia, hoặc Ưu Bà Tắc phạm giới trọng Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di phạm giới trọng Ưu Bà Di, muốn sám hối ấy, phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo mới sạch, chẳng ăn huân tân, phải ở chỗ vắng, tu sửa trong thất, dùng các phướn hoa trang nghiêm đạo tràng, hồ thơm tô vẽ, treo bốn mươi chín lá phướn, trang nghiêm tòa Phật, an để tượng Phật, đốt các thứ hương: Chiên đàn, trầm thủy, huân lục, đa dà la, tô kiền đà, các thứ hương bột, hương thoa, đốt như thế cả thảy các thứ hương mầu, rải các thứ hoa, dấy từ bi lớn, nguyện cứu chúng sinh khổ, ai chưa độ khiến độ, ai chưa giải khiến giải, ai chưa an khiến an, ai chưa Niết bàn khiến đặng Niết bàn, ngày đêm nghĩ ngợi Như Lai gốc làm khổ hạnh, nơi vô lượng kiếp, chịu các khổ não, chẳng sinh mỏi nhàm, vì cầu Vô thượng Bồ Ðề, nên nơi tất cả chúng sinh, tự sinh lòng thấp, như lòng tôi tớ. Nếu Tỳ kheo sám bốn tội trọng, như thế, ngày đêm bốn mươi chín ngày, hãy đối tám Tỳ kheo Thanh Tịnh, phát tội lỗi chỗ phạm bảy ngày một lần đối phát lồ, chí tâm ân trọng, hối tiếc chỗ làm, một lòng qui mạng mười phương chư Phật, xưng danh lễ bái, tùy sức tùy phần, như thế chí tâm mãn bốn mươi chín ngày, tội ắt trừ diệt. Người ấy lúc đặng thanh tịnh sẽ có tướng hiện, hoặc trong khi thức, hoặc trong chiêm bao, thấy chư Phật mười phương thọ ký biệt cho, hoặc thấy Bồ Tát thọ ký biệt cho, đem đến đạo tràng, cùng làm bạn mình, hoặc cùng rờ đầu, bày tướng dứt tội. Hoặc tự thấy thân vào trong đại hội, ở thứ lớp chúng. Hoặc thấy thân mình giữa chúng nói pháp, hoặc thấy các Sư, Sa Môn tịnh hạnh, đem đến đạo tràng chỉ cho chư Phật. Xá Lợi Phất! Nếu Tỳ kheo khi sám hối tội, hoặc thấy tướng như vậy, phải biết người ấy tội nhơ đặng dứt, trừ chẳng chí tâm. Nếu Tỳ kheo Ni sám hối tám tội trọng, hãy như pháp Tỳ kheo, đầy đủ bốn mươi chín ngày, sẽ đặng thanh tịnh, trừ chẳng chí tâm. Nếu Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, sám hối tội trọng căn bổn, hãy đối bốn Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni thanh tịnh như pháp trên mãn hai mươi mốt ngày sẽ biết thanh tịnh, trừ chẳng chí tâm. Nếu Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, sám hối tội giới trọng, hãy nên chí tâm cung kỉnh Tam Bảo, nếu thấy Sa Môn, cung kỉnh lễ bái, sinh tưởng khó gặp, phải thỉnh đến đạo tràng, sắm các món cúng dường, phải thỉnh một Tỳ kheo, vị nào tâm kỉnh trọng, tới đó phát lồ các tội chỗ phạm chí tâm sám hối, một lòng qui mạng mười phương chư Phật, xưng danh lễ bái, như thế đầy đủ bảy ngày, ắt đặng thanh tịnh, trừ chẳng chí tâm.

Bấy giờ Thế Tôn mới nói kệ rằng:

Ðặng thành Bồ Ðề hàng phục ma,

Tự tại kinh hành dưới cây đạo.

Chứng mắt và thân không chướng ngại.

Pháp giới bình đẳng như hư không.

Số bụi nhỏ mười ức cõi nước.

Chúng Bồ Tát đệ tử vây quanh.

Ðặng tâm nơi tất cả tịch tịnh.

Khéo trụ trong các hạnh Phổ Hiền.

Thân Phật tướng tốt mầu trang nghiêm.

Phóng ra những thứ vô lượng quang.

Khắp chiếu mười phương các đất nước.

Chư Phật sức chẳng thể nghĩ bàn.

Thấy đất nước Phật đều không nhơ.

Không lường sắc mầu trong sạch đầy.

Chư Phật bao nhiêu việc thắng diệu.

Thừa sức thần Phật, thấy đại chúng.

Hướng Ðông thế giới, tên Bảo Tràng.

Xa lìa các nhơ mầu trang nghiêm.

Chỗ ấy Phật Tự Tại Bảo Ðăng.

Hôm nay hiện ở thế giới đó

Nam mô Ðông Phương Tự Tại Bảo Ðăng Phật.

Hướng Nam, đất nước Pha lê đăng. (đèn pha lê)

Trong sạch sắc mầu khắp nghiêm tịnh.

Như Lai Ma Ni Thanh Tịnh Vân.

Hiện nay ở đời nói pháp mầu.

Nam mô Nam phương Ma Ni Thanh Tịnh Vân Phật.

Hướng Tây, đất thanh tịnh không nhơ.

Tên là thế giới An Lạc Diệu.

Phật tự tại ấy: Vô Lượng Thọ.

Bồ Tát đệ tử hiện vây quanh.

Nam mô Tây phương Vô Lượng Thọ Phật.

Hướng Bắc, thế giới tên Hương Ðăng.

Ðất nước trong sạch rất nghiêm giồi.

Phật Vô Nhiễm Quang Tràng giáo hóa.

Hiện nay tự tại cây đạo tràng.

Nam mô Bắc phương, Vô Nhiễm Quang Tràng Phật.

Lưu ly sáng chói chân sắc mầu.

Ðất nước thanh tịnh tốt trang nghiêm.

Phật Vô Ngại Quang Vân Như Lai.

Hôm nay hiện ở hướng Ðông Bắc.

Nam mô Ðông Bắc phương, Vô Ngại Quang Vân Phật.

Trong thế giới Quang Minh Chiếu Tràng.

Hiện thấy đầy đủ chư Bồ Tát.

Phật Tự Tại Hống Thinh chỗ ấy.

Hiện nay ở nơi hướng Ðông Nam.

Nam mô Ðông Nam phương, Tự Tại Hống Thinh Phật.

Thế giới Phật Chủng Chủng Lạc Lạc.

Ma ni trang nghiêm mầu không nhơ.

Thắng Diệu Trí Nguyệt như Tu Di.

Hiện thấy ở nơi hướng Tây Nam.

Nam mô Tây Nam phương, Thắng Diệu Trí Nguyệt Phật.

Hiện thấy Như Lai hướng Tây Bắc.

Cõi Di Lưu Quang Minh Bình Ðẳng.

Xứ ấy Phật Ðại Thánh Tự Tại.

Ðệ tử chúng Bồ Tát vây quanh.

Nam mô Tây Bắc phương, Ðại Thánh Tự Tại Phật.

Hướng dưới, thế giới Tự Tại Quang.

Ðất nước thanh tịnh kho báu chói.

Quang Minh Diệu Luân Bất Không Kiến.

Phật nay ở đất nước mầu ấy.

Nam mô Hạ Phương, Quang Minh Diệu Luân Bất Không Kiến Phật.

Hướng trên, thế giới kho lửa sáng.

Thế giới đó tên Tịnh Vô Cấu.

Phổ Nhãn Công Ðức Quang Minh Vân.

Hiện thấy ngồi dưới cây Bồ Ðề.

Nam mô Thượng Phương, Phổ Nhãn Công Ðức Quang Minh Vân Phật.

Bấy giờ Xá Lợi Phất cả thảy đại chúng, thừa sức thần của Phật, thấy mười phương chư Phật, quá khứ vị lai hiện tại vô lượng vô biên. Bấy giờ Xá Lợi Phất ở giữa đại chúng buồn khóc rơi lệ, bạch Phật rằng: "Ít có, Thế Tôn! Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn chẳng phát tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề, chẳng đặng thành Phật. Chúng con xưa nay dường như cỏ mục, tuy trải nắng Xuân, không mong trái Thu. Bấy giờ tuệ mạng Xá Lợi Phất bèn từ tòa đứng dậy, trịch bày vai hữu, gối hữu đặt đất, chấp tay bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Nguyện rộng nói lại bao nhiêu danh hiệu chư Phật mười phương, chúng con muốn nghe."

Khi ấy Phật bảo Xá Lợi Phất! Ông hãy chí tâm lắng nghe tôi vì ông nói, đặng nghe Phật ấy, một lòng kính lễ. Xá Lợi Phất! Từ thế giới này, hướng Ðông qua trăm ngàn ức thế giới, có thế giới Phật tên Nhiên Ðăng, đất nước ấy có Phật hiệu Bảo Tập, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói pháp.

Nam mô Bảo Tập Phật.

Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn đặng tên Phật ấy chí tâm thọ trì nhớ nghĩ, thiện nam tử, thiện nữ nhơn ấy rốt ráo đặng tam muội bảy giác phần, đặng chẳng thối chuyển tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề, siêu vượt thế gian sáu mươi kiếp. Bấy giờ Thế Tôn dùng kệ tụng rằng: Hướng Ðông giới Nhiên Ðăng có Phật tên Bảo Tập. Nếu người nghe tên ấy siêu đời sáu mươi kiếp.

Xá Lợi Phất! Hướng Ðông có thế giới tên Bảo Tập, thế giới ấy có Phật hiệu Bảo Thắng, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói pháp.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, chí tâm thọ trì, nhớ niệm đọc tụng, chấp tay lễ bái. Nếu lại có thiện nam tử, thiện nữ nhơn đem trân châu báu đầy đủ Tam thiên Ðại thiên thế giới bố thí, như thế ngày ngày bố thí đầy đủ một trăm năm. Phước đức bố thí như thế, so công đức chí tâm lễ bái trước, trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, trăm ngàn phần chẳng bằng một, cho đến toán số thí dụ cũng chẳng bằng một.

Bấy giờ, Thế Tôn dùng kệ tụng rằng:

Thế giới Bảo Tập có Phật Bảo Thắng.

Nếu người nghe danh thí chẳng bằng một.

Xá Lợi Phất! Từ hướng Ðông này qua tám trăm thế giới, có thế giới Phật, tên Hương Tích, thế giới đó có Phật, tên Thành Tựu Xá Na, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói pháp. Nếu người nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, nhớ niệm lễ bái, siêu vượt thế gian năm trăm kiếp.

Nam mô Thành Tựu Lô Xá Na Phật.

Xá Lợi Phất! Từ thế giới này, hướng Ðông, qua ngàn thế giới, tên Thọ Ðề Bạt Ðề, thế giới đó có Phật, tên Lô Xá Na Kính Tượng, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe hiệu Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chí tâm nhớ niệm, cung kỉnh lễ bái, đặng thoát ba đường dữ.

Nam mô Lô Xá Na Kính Tượng Phật.

Xá Lợi Phất! Từ hướng Ðông này qua hai ngàn thế giới, có đất nước Phật, tên Vô lượng Quang Minh Công Ðức, đó có Phật tên Lô Xá Na Quang Minh, A la ha tam miệu tam Phật Ðà. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, năm thể gieo đất, lòng sâu kính trọng, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, người ấy siêu việt thế gian ba mươi kiếp.

Nam mô Lô Xá Na Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất! Hướng Ðông qua ngàn thế giới, có đất nước Phật, tên Khả Lạc, Phật ấy tên Bất Ðộng, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, người ấy rốt ráo chẳng lui A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề, tất cả các ma chẳng thể động đặng.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Xá Lợi Phất! Hướng Ðông qua ngàn thế giới, có đất nước Phật, tên chẳng khá lường, xứ đó có Phật, tên Ðại Quang Minh, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe danh Phật Quang Minh ấy, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, người ấy thường chẳng lìa tất cả chư Phật Bồ Tát, rốt ráo đặng chẳng thối chuyển tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề.

Nam mô Ðại Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất! Từ thế giới này, hướng Ðông qua sáu mươi ngàn thế giới, có đất nước tên Nhiên Ðăng. Phật tên Chẳng Khá Lường Tiếng, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe danh Phật Chẳng Khá Lường Tiếng ấy, ba lần nói, người ấy rốt ráo chẳng đọa ba đường dữ, định đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề.

Nam mô Vô Lượng Thinh Như Lai. (3 lần)

Xá Lợi Phất! Lại qua thế giới ấy, qua ngàn đất nước Phật, có thế giới ấy tên Không Bụi (Vô Trần) đó có Phật tên A Di Ðà Cù Sa, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, lòng sâu kính trọng, thọ trì đọc tụng, cung kỉnh lễ bái, người ấy siêu vượt thế gian ba mươi hai kiếp.

Nam mô A Di Ðà Cù Sa Phật.

Xá Lợi Phất! Lại qua hai chục ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Nan Thắng, Xứ ấy có Phật tên Ðại Xưng, A la ha tam miệu tam Phật Ðà. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy chấp tay, nói như vầy:

Nam mô Ðại Xưng Như Lai.

Xá Lợi Phất! Nếu lại có người đem bảy báu bàng núi Tu Di, ngày ngày bố thí, mãn một trăm năm, sánh công đức nghe danh Phật này lễ bái, trăm phần chẳng kịp một, nhẫn đến số toán, cũng chẳng kịp một.

Xá Lợi Phất! Lại qua tam thiên thế giới, có đất nước tên Quang Minh, Phật hiệu Bảo Quang Minh, A la ha tam miệu tam Phật Ðà. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhơn thọ trì danh Phật ấy, siêu việt thế gian một trăm kiếp, đặng chẳng lui nhứt A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề. Nếu người chẳng tin nghe danh đặng phước, người ấy quyết định đọa địa ngục A Tỳ, đầy đủ một trăm kiếp.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất! Hướng Ðông qua mười ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Quang Minh Chiếu, xứ ấy có Phật hiệu Ðắc Ðại Vô Úy, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, cung kỉnh lễ bái, người ấy rốt ráo đặng không sợ to, nhiếp lấy vô lượng vô biên nhóm công đức.

Nam mô Ðắc Ðại Vô Úy Phật.

Xá Lợi Phất! Qua ngàn đất nước Phật thứ bảy, có thế giới Ma Ni Quang Minh, xứ đó có Phật hiệu Nhiên Ðăng Hỏa, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, chí tâm cung kính lễ bái, thọ trì đọc tụng, người ấy nhiếp đặng mười lực của Như Lai.

Nam mô Nhiên Ðăng Hỏa Phật.

Xá Lợi Phất! Lại qua tám ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Chân Thật, trong thế giới đó có Phật tên Thật Thinh, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chí tâm lễ bái, người ấy rốt ráo đặng bốn Thánh Ðế, rốt ráo đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề.

Nam mô Thật Thinh Phật.

Xá Lợi Phất! Lại qua hai mươi ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Quang Minh, Phật hiệu Vô Biên Vô Cấu, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện nay nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, chí tâm sinh tin, thọ trì đọc tụng, cung kính lễ bái, nếu lại có người đem bảy báu đầy tam thiên đại thiên thế giới bố thí, so công đức nghe hiệu Phật Vô Cấu, thọ trì đọc tụng,ngàn muôn phần chẳng bằng một, nhẫn đến số toán không thể bằng kịp. Vì cớ sao? Nếu chúng sinh gốc tội sâu dày chẳng đặng nghe danh Phật Vô Cấu.

Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe tên Như Lai ấy, người đó chẳng phải ở nơi chỗ một Ðức Phật trồng các căn lành, cũng chẳng phải ở chỗ mười Ðức Phật trồng các căn lành, người ấy chính là ở chỗ trăm ngàn muôn Ðức Phật trồng các căn lành, người ấy siêu vượt thế gian bốn mươi tám kiếp.

Nam mô Vô Biên Vô Cấu Phật.

Xá Lợi Phất! Hướng Ðông qua chín ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Diệu Thinh, Phật hiệu Nguyệt Thinh, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe tên Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chí tâm lễ bái, người ấy sẽ đặng tất cả công đức, phép trắng đầy đủ, như trăng đầy, rốt ráo đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề.

Nam mô Nguyệt Thinh Phật.

Xá Lợi Phất! Lại qua hai mười ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Vô Úy, Phật hiệu Vô Biên Xưng, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, thọ trì đọc tụng, chấp tay nói như vầy:

Nam mô Vô Biên Xưng Như Lai.

Nếu có người đem bảy báu như núi Tu Di bố thí, ngày ngày như thế, đầy đủ trăm năm, khối phước đức này, so công đức trì danh Phật, trăm phần chẳng kịp một, nhẫn đến số toán thí dụ cũng chẳng bằng kịp.

Xá Lợi Phất! Lại qua ngàn năm trăm đất nước Phật, có thế giới tên Nhiên Ðăng, Phật hiệu Nhật Nguyệt Quang Minh, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn nghe danh Phật ấy, thọ trì đọc tụng, hồ quì chấp tay, gối hữu đặt đất, ba lần nói như vầy:

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Thế Tôn. (3 Lần)

Người ấy mau thành A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề.

Xá Lợi Phất! Lại qua ba mươi ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Vô Cấu, Phật hiệu Vô Cấu Quang Minh, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói pháp. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, Trời, Rồng, Dạ Xoa, La Sát, hoặc người chẳng phải người, nghe danh hiệu Phật ấy, rốt ráo chẳng lui A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề chẳng vào đường dữ.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất! Hướng Ðông qua mười ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Bách Quang Minh, Phật hiệu Thanh Tịnh Quang Minh, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói pháp. Nếu Trời, Rồng, Dạ Xoa, người chẳng phải người, nghe danh Phật ấy, ắt đặng thân người, xa lìa tham sân si phiền não. Nếu người nghe chẳng tin, sáu mươi ngàn kiếp, đọa địa ngục lớn.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất! Lại quá trăm đất nước Phật, có thế giới tên Thiện Ðức, Phật hiệu Nhật Quang Minh, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói pháp. Nếu người rốt ráo tâm thanh tịnh, nói danh Phật này, chỗ đặng công đức đầy đủ như vầng mặt nhật, rốt ráo hay hàng phục tất cả các ma ngoại đạo, siêu việt thế gian ba mươi kiếp.

Nam mô Nhật Quang Minh Phật.

Xá Lợi Phất! Lại qua sáu mươi ngàn đất nước Phật, có thế giới tên Trụ Thất Giác Phần, Phật hiệu Vô Biên Bảo, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói pháp. Nếu người nghe danh Phật ấy, người ấy đầy đủ đặng bảy Giác phần, hay để chúng sanh đặt trong báu thắng, rốt ráo thành tựu nhóm vô lượng công đức.

Nam mô Vô Biên Bảo Phật.

Xá Lợi Phất! Lại qua năm trăm đất nước Phật, có thế giới tên Hoa Kính Tượng, Phật hiệu Hoa Thắng, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói pháp. Nếu người nghe danh Phật ấy, lòng tin kính trọng, người ấy thành tựu tất cả pháp lành, như hoa nở sáng, vuợt qua thế gian năm mươi lăm kiếp.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Xá Lợi Phất! Lại qua trăm ngàn ức đất nước Phật, có thế giới tên Viễn Ly Nhứt Thiết Ưu Não, Phật hiệu Diệu Thân, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói pháp. Nếu người nghe tên Phật ấy, chí tâm đảnh lễ, đọc tụng thọ trì, người ấy quyết định xa lìa tất cả các chướng, chẳng vào đường dữ siêu vượt thế gian vô lượng kiếp.

Nam mô Diệu Thân Phật.

Xá Lợi Phất! Lại qua na do tha đất nước Phật, có thế giới tên Bình Ðẳng, xứ ấy có Phật hiệu Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa, A la ha tam miệu tam Phật Ðà, hiện tại nói pháp. Nếu người đặng nghe danh Như Lai ấy, thọ trì chẳng quên, mãi lìa ba đường dữ.

Nam mô Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa Phật.

Xá Lợi Phất! Nếu Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, muốn sám hối các tội, phải tắm rửa sạch mặc áo sạch mới, sạch sửa trong thất, trải đặt tòa cao, an để tượng Phật, treo hai mươi lăm lá phan, các thứ hoa hương cúng dường, tụng niệm danh hai mươi lăm Phật này, ngày đêm sáu thời sám hối, đầy hai mươi lăm ngày, diệt các tội bốn trọng, tám cấm v.v... Thức Xoa Na, Sa Di, Sa Di Ni cũng như thế.

Bấy giờ Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Cúi xin Như Lai diễn nói họ tên mạng sống dài vắn, bảy Phật quá khứ, chúng con khát ngưỡng muốn nghe!".

Phật bảo: Xá Lợi Phất! Lắng nghe lắng nghe, nay vì ông nói.

Xá Lợi Phất! Quá khứ chín mươi mốt kiếp có Phật tên Tỳ Bà Thi Như Lai, quá khứ ba mươi kiếp có Phật tên Thi Khí Như Lai, trong kiếp đó lại có Tỳ Xá Phù Như Lai. Từ đấy đến sau vô lượng vô số kiếp luống qua không có Phật. Ðến trong kiếp Hiền có bốn: Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp, tôi Phật Thích Ca Mâu Ni.

Phật Tỳ Bà Thi mạng sống tám mươi ngàn kiếp. Phật Thi Khí mạng sống sáu mươi ngàn kiếp. Phật Tỳ Xá Phù mạng sống hai ngàn kiếp. Phật Câu Lưu Tôn mạng sống mười bốn tiểu kiếp. Phật Câu Na Hàm Mâu Ni mạng sống ba mươi tiểu kiếp, Phật Ca Diếp mạng sống hai mươi tiểu kiếp. Tôi hiện tại rất ít mạng sống một trăm năm.

Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, sinh nhà Sát Lợi, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp sinh nhà Bà La Môn. Xá Lợi Phất! Tôi, Phật Thích Ca Mâu Ni sinh nhà Sát Lợi.

Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, họ Câu Lân. Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp họ Ca Diếp. Xá Lợi Phất! Tôi, Phật Thích Ca Mâu Ni họ Cù Ðàm.

Phật Tỳ Bà Thi dưới cây Ba Tra La, đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề.

Phật Thi Khí dưới cây Phân Ðà Lợi, đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề.

Phật Tỳ Xá Phù dưới cây Ta La, đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề.

Phật Câu Lưu Tôn dưới cây Ưu Ðầu Bạt Ðề, đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề.

Phật Câu Na Hàm dưới cây Thi Lợi Sa, đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề.

Phật Ca Diếp dưới cây Ni Câu Luật, đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề. Xá Lợi Phất! Tôi, Phật Thích Ca dưới cây A Thuyết Tha, đặng A nậu đa la tam miệu tam Bồ Ðề.

Phật Tỳ Bà Thi ba nhóm Thinh Văn, Phật Thi Khí ba nhóm Thinh Văn, Phật Tỳ Xá Phù tái (hai) nhóm Thinh văn, Phật Câu Lưu Tôn một nhóm Thinh Văn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni một nhóm Thinh Văn. Xá Lợi Phất! Tôi Phật Thích Ca Mâu Ni một nhóm Thinh Văn.

Phật Tỳ Bà Thi đệ tử Thinh Văn thứ nhất: Một tên Kiết Sa, hai tên Khán Trà.

Phật Thi Khí đệ tử Thinh Văn thứ nhất: Một tên Thắng, hai tên Tự Tại.

Phật Tỳ Xá Phù dệ tử Thinh Văn thứ Nhất: Một tên Tinh Tú, hai tên Thượng.

Phật Câu Lưu Tôn đệ tử Thinh Văn thứ nhất: Một tên Tật Mau, hai tên Lực.

Phật Câu Na Hàm Mâu Ni đệ tử Thinh Văn thứ nhất: Một tên Hượt (sống), hai tên Tỳ Ðầu La.

Phật Ca Diếp đệ tử Thinh Văn thứ nhất: Một tên Du Na, hai tên Phả La Ðọa.

Xá Lợi Phất! Tôi, Phật Thích Ca Mâu Ni đệ tử Thinh Văn thứ nhất: Một tên Xá Lợi Phất, hai tên Mục Kiền Liên như trên, những hai người ấy, người trước trí tuệ đệ nhất, người sau thần thông đệ nhất.

Phật Tỳ Bà Thi, thị giả tên Vô Ưu.

Phật Thi Khí, thị giả tên Ly Úy.

Phật Tỳ Xá Phù, thị giả tên Tịch.

Phật Câu Lưu Tôn, thị giả tên Trí.

Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, thị giả tên Thân (gần).

Phật Ca Diếp, thị giả tên Ca Thiên.

Xá Lợi Phất! Tôi, Phật Thích Ca Mâu Ni thị giả tên Khánh Hỉ.

Phật Tỳ Bà Thi, con tên Thành Âm.

Phật Thi Khí, con tên Bất Khả Lượng.

Phật Tỳ Xá Phù, con tên Thiện Trí.

Phất Câu Lưu Tôn con tên Thượng.

Phật Câu Na Hàm Mâu Ni con tên Thắng.

Phật Ca Diếp con tên Ðạo Sư.

Xá Lợi Phất! Tôi, Thích Ca Mâu Ni, con tên La Hầu La.

Phật Tỳ Bà Thi cha tên Bàn Ðầu, mẹ tên Bàn Ðầu Ý, thành tên Bàn Ðầu.

Phật Thi Khí cha tên Câu Na, Mẹ tên Thắng, thành tên A Lầu Na Bạt Ðề.

Phật Tỳ Xá Phù, cha tên A Lầu Na Thiên Tử, mẹ tên Xưng Ý, thành tên Tùy Ý.

Phật Câu Lưu Tôn, cha tên Công Ðức, mẹ tên Quảng Bỉ Thiên Tử Vô Úy, Thành cũng tên Vô Úy.

Phật Câu Na Hàm Mâu Ni cha giòng Bà La Môn tên Hỏa Ðức, mẹ tên Nan Thắng Thiên Tử Trang Nghiêm, thành cũng tên Trang Nghiêm.

Phật Ca Diếp, cha tên Tịnh Ðức, mẹ tên Thiện Tài Thiên Tử Trí Sử, thành cũng tên Tri Sử, thời nay thành Ba La Nại ấy.

Xá Lợi Phất! Tôi nay cha tên vua Du Ðầu Ðàn, mẹ tên Ma Ha Ma Da, thành tên Ca Tì La.

Xá Lợi Phất! Hãy nên kỉnh lễ Bổn Sư tôi là Phật Thích Ca Mâu Ni.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Xưng Diệu Phật.

Nam mô Hàng Phục Nhất Thiết Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Quang Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Pháp Thắng Phật.

Như thế cả thảy đều một kiếp a tăng kỳ lớn, có tám mươi ức Phật. Sau rốt tên Phật Thích Ca Mâu Ni.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kiếp a tăng kỳ thứ hai, ban sơ.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Thắng Thành Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Trì Ðề La Tra Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Vô Úy Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, mặt sạch như trăng đầy, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. 000 (3 lạy)

Trên đây bảy ngàn hai trăm vị Phật.

(KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ TÁM HẾT)

TÁN

Mười phương thế giới. Ba đời Năng Nhân.

Tiếng bi cứu vật diễn hồng danh.

Ðêm dài giác mê tình. Ba nghiệp gieo thành.

Tướng tốt nguyện nghiêm thân.

Nam mô Bất Ðộng Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát.

Khắp vì người đọc tụng thọ trì, lần lượt lưu thông hồi hướng kệ rằng:

Nguyện đem công đức này,

Tiêu trừ nghiệp ngày trước.

Thêm lớn các phước tuệ.

Tròn nên căn lành thắng.

Bao nhiêu kiếp đao binh,

Và đói khát cả thảy,

Ðều tiêu trừ hết cả,

Người đều tập lễ nhượng.

Kẻ thí tiền tặng bản,

Người đọc tụng lưu thông.

Hiện quyến đều an lạc,

Tiên vong đặng siêu thăng.

Gió mưa thường điều thuận,

Nhân dân thảy khương ninh.

Pháp giới các hàm thức,

Ðồng chứng đạo Vô thượng.

KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH

QUYỂN THỨ CHÍN

Nguyên Ngụy, Bắc Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Ðề Lưu Chi Dịch Ra Hoa Văn

Tỳ kheo Thích Thiện Chơn Dịch Ra Việt Văn

Ðức Phật Vô Biên như biển lớn

Vô hạn báu mầu nhóm ở trong

Nước đức trí tuệ trấn thường đầy

Trăm ngàn định thắng đều sung mãn.

Nam mô Bất Vi Phật.

Nam mô Thiện Nhãn Phật.

Nam mô Thiện Sơn Phật.

Nam mô Thiện Ý Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Hàng Phục Nhiệt Phật.

Nam mô Hàng Phục Ám Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Phấn Tấn Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Vô Lượng Oai Ðức Phật.

Nam mô Tịnh Ðức Phật.

Nam mô Ðại Diệm Quang Phật.

Nam mô Kiến Ðệ Nhất Nghĩa Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Diệu Hạnh Thắng Phật.

Nam mô Diệu Tịch Tịnh Phật.

Nam mô Diệu Thân Phật.

Nam mô Công Ðức Phật.

Nam mô Phạm Mạng Phật.

Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Giáng (Hàng) Tự Tại Phật.

Nam mô Ðiều Sơn Phật.

Nam mô Nhân Ðà La Tài Phật.

Ðây là kiếp a tăng kỳ lớn thứ hai có như vậy cả thảy bảy mươi hai ức Phật, thích đáng kỉnh lễ. Xá Lợi Phất! Qui mạng.

Nam mô Ðại Lực Phật.

Nam mô Ðại Tinh Tấn Phật.

Nam mô Tịnh Ðức Phật.

Nam mô Ðại Minh Phật.

Nam mô Dương Diệm Phật.

Nam mô Phục Hữu Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Ðại Long Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Kiên Hành Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Bảo Sơn Phật.

Nam mô Nhân Ðà La Tràng Phật.

Nam mô Vô Úy Tác Phật.

Nam mô Phú Lầu Na Phật.

Nam mô Bảo Kế Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Thắng Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Dữ Quang Minh Phật.

Nam mô Hàng Phục Oán Phật.

Nam mô Ba Tư Ðà Phật.

Nam mô Ðại Tràng Phật.

Nam mô Phả La Ðọa Phật.

Nam mô Tất Sa Phật.

Nam mô Tinh Tú Phật.

Nam mô Tỳ Bà Thi Phật.

Nam mô Thi Khí Phật.

Nam mô Câu Lân Phật.

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.

Nam mô Năng Tác Quang Minh Bất Khả Thắng Phật.

Nam mô Phục Hữu Thi Khí Phật.

Nam mô Thiện Kiến Phật.

Nam mô Tối Hậu Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trong kiếp a tăng kỳ lớn thứ ba, có như thế cả thảy bảy mươi mốt ức Phật, hãy cần nhất tâm kỉnh lễ. Xá Lợi Phất! Như thế cả thảy quá khứ vô lượng Phật. Như thế cả thảy hãy nên nhất tâm qui mạng.

Nam mô Hoan Hỉ Tăng Trưởng Phật.

Nam mô Nhơn Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Ðại Thánh Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Phật.

Nam mô Tự Tại Phật.

Nam mô Mãn Túc Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Phật.

Nam mô Ðại Tinh Tấn Phật.

Nam mô Câu Lân Phật.

Nam mô An Ẩn Phật.

Nam mô Trí Tuệ Phật.

Nam mô Ðại Xưng Phật.

Nam mô A Nâu Luật Phật.

Nam mô Diệu Thắng Phật.

Nam mô Bất Yểm Túc Phật.

Nam mô Ðại Quang Diệm Tụ Tập Phật.

Nam mô Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Ðại Oai Ðức Phật.

Nam mô Phổ Bảo Cái Phật.

Nam mô Na La Diên Quang Minh Phật.

Nam mô Sư Tử Thừa Quang Minh Phật.

Nam mô Ly Nhất Thiết Ưu Não Quang Minh Phật.

Nam mô Kiên Cố Quang Minh Phật.

Nam mô Vân Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Cấu Tý Quang Minh Phật.

Nam mô Thành Tựu Nghĩa Quang Minh Phật.

Nam mô Thắng Hộ Quang Minh Phật.

Nam mô Phạm Thắng Thiên Vương Quang Minh Phật.

Nam mô Như Thị Ðẳng Ðồng Danh Bất Khả Thuyết Bất Khả Thuyết Phật.

Xá Lợi Phất! Các ông hãy nên qui mạng.

Nam mô thế giới An Lạc, nước Phật Vô Lượng Thọ, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Ðắc Ðại Thế dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên Bồ Tát, như thế cả thảy, chí tâm qui mạng.

Nam mô thế giới Ma Lê Chi, cõi nước Phật Nan Thắng, Bồ Tát Quang Minh Tràng, Bồ Tát Quang Minh Thắng dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên a tăng kỳ chúng Bồ Tát.

Nam mô thế giới Khả Lạc, cõi nước Phật A Sơ (Súc), Bồ Tát Hương Tượng, Bồ Tát Diệu Hương Tượng dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên Bồ Tát chúng.

Nam mô thế giới Lô Xá Na, cõi nước Phật Nhựt Nguyệt Bồ Tát Sư Tử, Bồ Tát Sư Tử Tuệ dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên Bồ Tát chúng.

Nam mô thế giới Bất Thuấn, đất nước Phật Thiện Nguyệt, Bồ Tát Tá La Thai, Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Ðắc Tự Tại dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên Bồ Tát chúng.

Nam mô thế giới Quang Minh, đất nước Phật Phổ Chiếu Bồ Tát Nguyệt Luân, Bồ Tát Bảo Cự dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên chúng Bồ Tát.

Nam mô thế giới Lạc Thành, đất nước Phật Bảo Diệm Như Lai, Bồ Tát Bất Không Phấn Tấn, Bồ Tát Bất Không Kiến dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên chúng Bồ Tát.

Nam mô thế giới Quang (xem) cõi nước Phật Phổ Quan Như Lai, Bồ Tát Vân Vương, Bồ Tát Pháp Vương dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên chúng Bồ Tát.

Nam mô thế giới Kiến Ái, đất nước Phật Quan Thế Âm Vương , Như Lai Bồ Tát Hàng Phục Ma, Bồ Tát Sơn Vương dùng làm thượng thủ và vô lượng vô biên chúng Bồ Tát.

Như thế mười phương thế giới, tất cả cõi nước Phật, tất cả Bồ Tát, thảy đều qui mạng.

Xá Lợi Phất! Qui mạng.

Nam mô Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Phật.

Nam mô Bảo Công Ðức Tập Thắng Vương Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Phật.

Nam mô Nhân Ðà La Tràng Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Quang Minh Vương Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, theo ý chúng sinh hòa vui cùng nói, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây bảy ngàn ba trăm vị Phật.

Nam mô Kim Sắc Quang Minh Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật.

Nam mô Phổ Thắng Sơn Công Ðức Phật.

Nam mô Kim Cang Thắng Phật.

Nam mô Thiện Trụ Công Ðức Ma Ni Sơn Vương Phật.

Nam mô Phổ Kiến Vương Phật.

Nam mô Phổ Hiền Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Phật.

Nam mô Thật Pháp Thắng Quyết Ðịnh Phật.

Nam mô Vô Úy Vương Phật.

Nam mô Vô Lượng Ý Công Ðức Vương Phật.

Nam mô Ðịa Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Vô Tận Quang Phật.

Nam mô Ly Trần Công Ðức Phật.

Nam mô Nan Tri Phật.

Nam mô Kim Cang Diệu Phật.

Nam mô Vô Cấu Thắng Phật.

Nam mô Nguyệt Thắng Phật.

Nam mô Nhất Vị Thắng Phật.

Nam mô Bàn Ðầu Hoa Phật.

Nam mô Man Hương Thắng Phật.

Nam mô Ða Ma La Bạt Hương Thắng Phật.

Nam mô Nguyệt Tạng Phật.

Nam mô Trầm Thủy Hương Phật.

Nam mô Thọ Ðề Quang Minh Phật.

Nam mô Bảo Quang Minh Phật.

Nam mô Ðại Vân Tạng Phật.

Nam mô Hải Hương Phật.

Nam mô Long Tạng Phật.

Nam mô Trí Ðức Phật.

Nam mô Kim Cang Tạng Phật.

Nam mô Trụ Trì Ðịa Phật.

Nam mô Hư Không Bình Ðẳng Phật.

Nam mô Thắng Tạng Phật.

Nam mô Nhuyễn Ngữ Phật.

Nam mô Hữu Ðức Phật.

Nam mô Sơn Tạng Phật.

Nam mô Diệu Cổ Phật.

Nam mô Ái Thắng Phật.

Nam mô Cổ Tăng Thượng Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Tạng Phật.

Nam mô Nhân Tạng Phật.

Nam mô Hành Thắng Phật.

Nam mô Thật Ngữ Phật.

Nam mô Trí Thắng Phật.

Nam mô Diệu Thinh Phật.

Nam mô Tự Tại Thắng Phật.

Nam mô Thắng Diệu Thắng Phật.

Nam mô Phật Bảo Tràng Phật.

Nam mô Tùy Thuận Giới Phật.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nam mô Vô Cấu Lưu Ly Phật.

Nam mô Mãn Túc Kim Cang Trụ Trì Phật.

Nam mô Cam Lồ Tràng Phật.

Nam mô Thành Tựu Công Ðức Phật.

Nam mô Hương Sơn Phật.

Nam mô Căn Bổn Thắng Tạng Phật.

Nam mô Bất Khả Tri Phật.

Nam mô Vô Biên Trí Phật.

Nam mô Vô Lượng Phật.

Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật.

Nam mô Hỏa Quang Minh Phật.

Nam mô Ðức Tạng Phật.

Nam mô Căn Bổn Trang Nghiêm Phấn Tấn Phật.

Nam mô Căn Bổn Quang Phật.

Nam mô Nhất Thiết Chúng Sanh Kiến Ái Phấn Tấn Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Nhẫn Vương Phật.

Nam mô Ly Nhất Thiết Phiền Não Phật.

Nam mô Bảo Sắc Thắng Phật.

Nam mô Hương Thắng Vương Phật.

Nam mô Ức Tạng Phật.

Nam mô Kiến Nhất Thiết Phật.

Nam mô Kiến Ái Phật.

Nam mô Bất Khả Kiến Phật.

Nam mô Cam Lồ Công Ðức Xưng Phật.

Nam mô Sư Tử Hống Phật.

Nam mô Nhất Thiết Úy Sai Biệt Năng Ðoạn Nghi Phật.

Nam mô Tán Hoa Phật.

Nam mô Ðại Thắng Phật.

Nam mô Vô Ngại Trí Tác Phật.

Nam mô Nhất Thiết Tác Lạc Phật.

Nam mô Giải Thoát Phật.

Nam mô Thế Gian Thinh Phật.

Nam mô Kiên Phấn Tấn Phật.

Nam mô Kiên Tự Tại Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Thắng Phật.

Nam mô Bất Sai Biệt Phật.

Nam mô Tôn Thắng Phật.

Nam mô Kiết Vương Phật.

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Ðạo Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Tu Di Kiếp Phật.

Nam mô Thắng Tu Di Phật.

Nam mô Tức Công Dụng Phật.

Nam mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam mô Năng Ðoạn Nhất Thiết Nghiệp Phật.

Nam mô Ly Tưởng Phật.

Nam mô Bảo Thắng Phật.

Nam mô Bảo Luân Phật.

Nam mô Ðại Bảo Phật.

Nam mô Vô Cấu Quang Minh Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, lỗ lông ra hơi thơm, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây bảy ngàn bốn trăm vị Phật.

Nam mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Xưng Phật.

Nam mô Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật.

Nam mô Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật.

Nam mô Xuất Hỏa Phật.

Nam mô Vô Úy Quán Phật.

Nam mô Sư Tử Phấn Tấn Lực Phật.

Nam mô Bảo Tinh Tấn Nhật Nguyệt Quang Minh Phật.

Nam mô Trang Nghiêm Công Ðức Trí Thinh Vương Phật.

Nam mô Sơ Phát Tâm Niệm Ðoạn Nhất Thiết Nghi Phiền Não Phật.

Nam mô Phá Nhất Thiết Ám Thắng Phật.

Nam mô Bảo Diệm Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Hương Phật.

Nam mô Ðại Bảo Diệm Phật.

Nam mô Hoa Tràng Phật.

Nam mô Phổ Thắng Ðế Sa Phật.

Nam mô Mãn Hiền Phật.

Nam mô Tối Lực Tinh Tấn Phấn Tấn Phật.

Nam mô Hương Thắng Phật.

Nam mô Thắng Xưng Phật.

Nam mô Tịnh Kính Phật.

Nam mô Hoa Thắng Phật.

Nam mô Ly Trần Phật.

Nam mô Bất Ðộng Phật.

Nam mô Ðắc Công Ðức Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Phật.

Nam mô Nhân Ðà La Tài Phật.

Nam mô Lạc Sơn Phật.

Nam mô Năng Hóa Phật.

Nam mô Nhân Ðà La Tràng Phật.

Nam mô Vô Úy Tác Phật.

Nam mô Phú Lầu Na Phật.

Nam mô Phất Sa Phật.

Nam mô Pháp Thủy Thanh Tịnh Hư Không Giới Vương Phật.

Nam mô Phổ Trí Quang Minh Thắng Vương Phật.

Nam mô Hương Quang Minh Công Ðức Bảo Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Phổ Trí Thinh Vương Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Minh Vô Cấu Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Nhất Thiết Tứ Vô Úy Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Phổ Hỷ Tốc Thắng Vương Phật.

Nam mô Thiện Quang Ðại Quang Phật.

Nam mô Phổ Môn Trí Chiếu Thinh Phật.

Nam mô Vô Lượng Công Ðức Hải Tạng Quang Minh Phật.

Nam mô Pháp Giới Ðiện Quang Vô Ngại Ngại Công Ðức Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Vô Cấu Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Sư Tử Quang Minh Thắng Quang Phật.

Nam mô Quảng Quang Minh Trí Thắng Tràng Phật.

Nam mô Kim Quang Minh Vô Biên Lực Tinh Tấn Phật.

Nam mô Hương Quang Minh Hoan Hỷ Lực Hải Phật.

Nam mô Thành Tựu Vương Phật.

Nam mô Tự Tại Cao Phật.

Nam mô Hoan Hỉ Ðại Hải Tốc Hành Phật.

Nam mô Xưng Tự Tại Quang Phật.

Nam mô Quảng Xưng Trí Phật.

Nam mô Trí Thành Tựu Hải Vương Tràng Phật.

Nam mô Tương Hiển Văn Thù Nguyệt Phật.

Nam mô Nhất Thiết Pháp Hải Thắng Vương Phật.

Nam mô Trí Công Ðức Pháp Trụ Phật.

Nam mô Phạm Tự Tại Thắng Phật.

Nam mô Quá Pháp Giới Thắng Thinh Phật.

Nam mô Bất Khả Hiềm Lực Phổ Quang Minh Tràng Phật.

Nam mô Vô Cấu Công Ðức Nhựt Nhãn Phật.

Nam mô Vô Ngại Trí Phổ Chiếu Quang Minh Phật.

Nam mô Vô Lượng Thắng Kê Ðâu Tràng Phật.

Nam mô Pháp Giới Hư Không Phổ Biến Quang Minh Phật.

Nam mô Phước Ðức Tướng Vân Thắng Oai Ðức Phật.

Nam mô Chiếu Thắng Ðảnh Quang Minh Phật.

Nam mô Pháp Phong Ðại Hải Ý Phật.

Nam mô Tướng Pháp Hóa Phổ Quang Minh Phật.

Nam mô Thiện Thành Tựu Quyến Thuộc Phổ Chiếu Phật.

Nam mô Pháp Tận Tật Tốc Hoan Hỉ Huệ Phật.

Nam mô Vô Cấu Thanh Tịnh Phổ Quang Minh Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Hoa Thắng Phật.

Nam mô Thiện Trí Lực Thành Tựu Phật.

Nam mô Hư Không Thanh Tịnh Nhãn Nguyệt Phật.

Nam mô Nhiên Kim Sắc Tu Di Ðăng Phật.

Nam mô Trí Thắng Bảo Pháp Quang Minh Phật.

Nam mô Nhiên Ðăng Bảo Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Cao Sơn Phật.

Nam mô Hỏa Thắng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Phấn Tấn Phật.

Nam mô Thiện Thiên Chiếu Phật.

Nam mô Vô Tận Công Ðức Phật.

Nam mô Hoa Oai Ðức Phật.

Nam mô Cam Lồ Lực Phật.

Nam mô Thinh Biên Phật.

Nam mô Diệu Pháp Thắng Oai Ðức Thành Tựu Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Thinh Hư Không Chiếu Phật.

Nam mô Phổ Môn Kiến Thắng Quang Phật.

Nam mô Vô Biên Công Ðức Chiếu Phật.

Nam mô Phổ Quang Công Ðức Nhiên Ðăng Kính Tượng Phật.

Nam mô Hỉ Lạc Hiện Hoa Hỏa Phật.

Nam mô Bảo Tu Di Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam mô Thiện Hóa Pháp Giới Kim Quang Minh Ðiện Thinh Phật.

Nam mô Khả Hàng Phục Lực Nguyện Phật.

Nam mô Hư Không Thành Tuệ Hống Thinh Phật.

Nam mô Thập Phương Quảng Biến Xưng Trí Nhiên Ðăng Phật.

Nam mô Sư Tử Quang Minh Mãn Túc Công Ðức Hải Phật.

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy... (1 lạy)

Pháp thân chư Phật, tốt theo hình, miệng ra thơm vô thượng, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu... (1 lạy)

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy)

Trên đây bảy ngàn năm trăm trăm vị Phật.

Nam mô Trí Phu Hoa Quang Minh Phật.

Nam mô Nguyệt Tràng Phật.

Nam mô Phổ Nhãn Mãn Túc Pháp Kê Ðâu Tràng Phật.

Nam mô Thắng Huệ Thiện Ðạo Sư Phật.

Nam mô Quang Minh Tác Phật.

Nam mô Ðông phương Thiện Hộ Tứ Thiên Hạ Danh Kim Cang Lương Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam mô Nam phương Nan Thắng Tứ Thiên Hạ Nhân Ðà La Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam mô Tây phương Thân Ý Tứ Thiên Hạ Bà Lầu Na Như Lai Vi ThượngThủ.

Nam mô Bắc phương Sư Tử Ý Tứ Thiên Hạ Ma Ha Mâu Ni Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam mô Ðông Bắc phương Thiện Trạch Tứ Thiên Hạ Hàng Phục Chư Ma Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam mô Ðông Nam phương Lạc Tứ Thiên Hạ Tì Sa Môn Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam mô Tây Nam phương Kiên Cố Tứ Thiên Hạ Bất Ðộng Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam mô Tây Bắc phương Thiện Ðịa Tứ Thiên Hạ Phổ Môn Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam mô Hạ phương Diệm Tứ Thiên Hạ Thiện Tập Như Lai Vi Thượng Thủ.

Nam mô Thượng phương Diệu Tứ Thiên Hạ Ðắc Trí Giả Ý Như Lai Vi Thượng Thủ.

Qui mạng như thế cả thảy vô lượng vô biên chư Phật.

Nam mô Lô Xá Na Thắng Oai Ðức Vương Phật.

Nam mô Pháp Giới Phật.

Nam mô Phổ Quang Minh Thắng Tạng Vương Phật.

Nam mô Trí Ðăng Phật.

Nam mô Pháp Giới Hư Không Trí Tràng Chiếu Phật.

Nam mô A Di Lạm Ba Nhãn Phật.

Nam mô Long Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Pháp Nguyệt Phổ Trí Quang Vương Phật.

Nam mô Phổ Chiếu Thắng Di Lưu Vương Phật.

Nam mô Vô Chướng Hư Không Trí Kê Ðâu Tràng Vương Phật.

Nam mô Phổ Luân Ðáo Thinh Phật.

Nam mô Vô Lượng Tú Tự Tại Vương Phật.

Nam mô Hương Phổ Biến Phật.

Nam mô Di Lưu Nhiên Ðăng Vương Phật.

Nam mô A Na La Nhãn Cảnh Giới Phật.

Nam mô Hương Tỳ Ðầu La Phật.

Nam mô Chiên Ðà Kê Ðâu Phật.

Nam mô Nhất Thiết Phật Bảo Thắng Vương Phật.

Nam mô Vô Biên Thế Gian Trí Luân Kê Ðâu Phật.

Nam mô A Tăng Già Trí Kê Ðâu Phật.

Nam mô Sư Tử Phật.

Nam mô Bất Khả Tư Nghị Mạng Phật.

Nam mô Bất Khả Dụng Phật.

Nam mô Nguyệt Trí Phật.

Nam mô Ðại Chiếu Phật.

Nam mô Nhựt Ðăng Phật.

Nam mô Ba Ðầu Ma Tạng Phật.

Nam mô Lô Xá Na Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Sơn Thắng Phật.

Nam mô Phổ Nhãn Phật.

Nam mô Phạm Mạng Phật.

Nam mô Bà Tẩu Thiên Phật.

Nam mô Tối Thắng Phật.

Nam mô Vô Biên Quang Minh Bình Ðẳng Pháp Giới Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Lực Quang Minh Phật.

Nam mô Cao Hành Phật.

Nam mô Chiên Ðàn Vi Phật.

Nam mô Kim Sắc Ý Phật.

Nam mô Diệu Ẩm Phật.

Nam mô Cao Thinh Phật.

Nam mô Cao Kiến Phật.

Nam mô Kiết Sa Phật.

Nam mô Phất Sa Phật.

Nam mô Cao Xưng Phật.

Nam mô Diệu Ba Ðầu Ma Phật.

Nam mô Phổ Công Ðức Phật.

Nam mô Tác Ðăng Phật.