Sư Phụ

 

          Sư Phụ

      Sư Phụ là Tàng cây
      Cho chúng Con núp bóng
      Sư Phụ như vầng quang
      Cho chúng Con Trí Tuệ
      Sư Phụ như giòng Suối
      Tẩy sạch vết vô minh
      Sư Phụ như Khóa vàng
      Cho chúng Con lối thoát
      Sư Phụ là Mẹ hiền
      Cho chúng Con yên dạ
      Dạy sống hiền thanh bạch
      Nên dáng một Con Người
      Đời đời vui giải thoát
      Kết đại hạnh Từ Bi ..!!!