Chiếc Lá Bồ Đề

Tay cầm chiếc lá Bồ Đề ,
Mấy ngàn năm trước hiện về trên tay
<>
Chiếc lá xanh  ủ  thành xương trắng
Ghi lại đây ký ức mấy ngàn năm.!
Nhìn chiếc lá lòng những bâng khuâng,
Mấy  ngàn năm trước in trong lá nầy.!
<>
Chiếc lá được ủ thành xương trắng
Mấy  ngàn năm  chợt hiện về đây !
Những ngậm ngùi nhìn lá trong tay ...!
Bao ký ức như hiện bày trước mắt !
<<>><<>><<>>=<<>><<>><<>>