PHAN RANG: LỄ GIẢI TRÌNH LUẬN VĂN KẾT KHÓA BẬC LỰC

LỄ GIẢI TRÌNH LUẬN VĂN KẾT KHÓA BẬC LỰC 09-2009
20-12-2009 TẠI CHÙA PHƯỚC THẠNH TP PHAN RANG THÁP CHÀM

Hôm nay 20-12-09 Ủy Viên Nghiên Huấn BHD/TƯ/GĐPTVN, Ban điều hành Bậc Lực tổ chức lễ giải trình Luận Văn kết khóa bậc lực khóa 09 cho 65 Huynh Trưởng học viên thuộc 10 Ban Hướng Dẫn Quảng Đức, Thừa Thiên, Đồng Nai, Bình Phước, Gia Định, Bình Định, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng tàu, Khánh Hòa, Quảng Nam II; Đã hội đủ điều kiện đươc quý vị bảo huynh, Y chỉ sư đồng ý cho xây dựng và bảo vệ luân văn gồm 09 đề tài ghi sau:

1.- Vạn Pháp tương dung trong kinh Hoa Nghiêm.
2.- Tinh Thần nhập thế và kiến lập Tịnh Độ qua kinh Duy Ma Cật
3.- Lý Tưởng tuổi trẻ qua kinh Pháp Hoa.
4.- Các thí dụ trong kinh Pháp Hoa. Ứng dụng qua đời sống người Huynh Trưởng.
5.- Sự hoàn thiện tuyệt vời về phương diện tư tưởng và nghệ thuật của Phật Giáo đại thừa qua kinh Pháp Hoa.
6.- Tư Tưởng đạo đức phụ nữ trong xã hội qua kinh Thắng Man.
7.- Đối tượng đoạn trừ trong kinh Kim Cang.
8.- Ý nghĩa từ thiện Xã Hội qua kinh Kim Cang.
9.-Chữ Tâm trong kinh Lăng Nghiêm.

Lễ giải trình luận văn kết khóa bậc lực 09 được Thượng Tọa Hạnh Từ chứng minh.
HT cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương chánh chủ Khảo.
Chị Diệu Lãng Nguyễn thị Nguyệt Phó Chủ Khảo.
Anh Nguyên Lễ Trần Công Lộc, Anh Nguyên Thanh Nguyễn Văn Cỏi. Anh Nguyên Hoành Lê văn San. Ủy viên Hội đồng.
Anh Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng thư ký hội đồng. Hướng dẫn và điều hành chương trình chung.

Đúng 06 giờ 30 Ht kiến lập đạo tràng trong giây lát.
- Cung đón chư tôn, Quý anh chị trong hội đồng giám khảo. Đại diện BHD các tỉnh có HT tham dự kỳ giải trình luận văn nầy.
- Niệm Phật cầu gia bị.
- Cử bài ca chính thức.
- Giới thiệu thành phần tham dự..
- Lời khai mạc của Anh Nguyên Từ. anh nhấn mạnh: Muốn hướng Dẫn Giáo Dục, Ht trên cấp cần phải TU. Muốn Tu cho đúng cần phải học sâu, hành thâm, quán triệt lý sự. Thông suốt đạo ý. Dẫn nhập cụ thể vào đời sống hình thành chương trình và kế hoạch thực hiện khế hợp với không gian và thời gian. Xin tất cả lưu tâm.
- Báo cáo của Ban Điều Hành bậc Lực xuyên suốt 14 năm qua để đi đến giai đoạn cuối khóa 09 hôm nay.

GIẢI TRÌNH LUẬN VĂN

Đề tài 1: Vạn Pháp Tương Dung trong kinh Hoa Nghiêm.
Thuyết trình viên: Phạm Hữu Hòa BHD/Bình Định + 06HT Thuyết trình viên ngắn gọn vắn tắt pháp giới chúng sanh ngàn sai muôn biệt nhưng không ngoài thế giới tạng thân hàm có trong ta mà hiện hữu. Một khi thế giới hoa tạng tự thân được giải khai thì pháp giới nào mà không đăng nhập được. Chị Diệu Lãng nêu v/đ Vạn Pháp Tương Dung của kinh Hoa Nghiêm như thế nào? Bởi kinh nào lại không có sự tương dung cùng các pháp trong nhân gian. Nhiều Ý kiến được phát biểu nhưng không đến chỗ rốt ráo. Thầy chứng minh đã giải nghi bằng cách nói rõ đây là bộ kinh vượt lên trên nhân quả để giải thích vũ trụ và nhân sinh trên quan điểm duyên sanh, hết giờ.

Đề Tài 2: Tinh Thần nhập thế và kiến lập tịnh độ qua kinh Duy Ma Cật. HT Đặng Thanh Danh BHD/Gia Định và Ht đồng bảo vệ. Tất cả đều rất khá về thuyết minh và biện luận để dẫn dụ rằng vui buồn hạnh phúc, khổ đau, Phật quốc và tịnh độ không rời chốn nầy mà có. Kiến lập tịnh độ, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Đây là tư rưởng Bồ Tát vì lợi ích trời người, chúng sanh cho đời nầy và cho muôn đời sau.. cho nên Bồ Tát Hành lấy thân giáo làm đầu. Hành thâm Bồ tát Hạnh trên mọi lĩnh vực là cần thiết..
Phản biện: Tịnh độ là đây. Vậy Đây là chỗ nào. Nên nhớ Giải trình đúng mới khởi xuất chí hướng thực hành đúng. Xin đừng loanh quanh
Để đúc kết Thầy chứng minh khuyến cáo: Đề tài nầy quá xúc tích. Bất nhị pháp môn, Và bốn tướng nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả. Phải liểu ngộ mới đăng nhập pháp giới. Nhưng thế nào là chúng sanh thì ý thức độ sanh mới sáng tỏ. Lại cũng nên nhớ:
- Niệm Phật dã đắc nhập Phật thân.
- Tụng kinh dã đắc Phật chi lý.
- Trì chú dã tam mật tương ưng.
- Tọa thiền dã đắc Phật cảnh Giới.
Trong lấy bỏ thêm bớt phá chấp.

Đề Tài 3: Lý Tưởng Tuổi Trẻ qua kinh Pháp Hoa.
HT Nguyễn Duy Lo. BHD/GĐPT Bà Rịa-Vũng Tàu. Không có HT cùng kiến lập đề tài.
Diễn giả cho đây là kinh đại thừa rốt ráo tóm thâu 49 năm thuyết pháp tại thế nhằm Khai Thị chúng sanh Ngộ Nhập Phật tri kiến. Với Pháp Hoa Tam giới như căn nhà cháy. Tuổi trẻ tuổi của 2 giai đoạn SINH-THÀNH Việc dĩ thân tác chúng và Dĩ thân tác chứng là 2 vấn đề cần liễu chứng và hành trì.
Anh bắt đầu lý giải nhưng không đủ thời gian. Giám khảo lưu ý và dẫn chương trình nhắc nhở: Hãy quy thú đề tài Lý Tưởng của Huynh Trưởng Trẻ. Thầy Chứng minh yêu cầu các anh chị làm sáng tỏ vấn đề nầy để HT bảo vệ đề tài nhiệm ý.
Anh Thị Nguyên được có 2 phút để trình bày.
Mười phương ba đời chư Phật thị hiện ra nơi đời, trụ thế, khai thị phương tiện để dẫn dắt chúng sanh đến chỗ thành Phật mà thôi.
Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cũng chỉ là hóa thành phương tiện cả.
Mục đích của tổ chức là :
- Đào Luyện Thanh Thiếu Đồng Niên thành Phật tử chơn chánh.
- Góp Phần xây dựng Xã Hội theo tinh thần Phật Giáo.
* Huynh Trưởng GĐPT-VN nhận nhiệm vụ thực hiện mục đích nầy trong khuôn khổ bổn phận trách nhiệm và quyền hạn của mình được ghi trong Nội Quy và Quy Chế. Nói cách khác:
* Lý Tưởng của HT là thực hiện Mục Đích của Nội Quy mà tổ chức đã trao phó.
* Huynh Trưởng GĐPT-VN Phát nguyện trước tam bảo và tổ chức sống đúng lý tưởng nầy.
* Vậy chỉ có ta quay lưng lại lý tưởng, từ bỏ lý tưởng chứ không có ai tước đoạt lý tưởng của chúng ta cả. Do vậy ý thức trung hưng Phật đạo, Bảo vệ đạo pháp là của mỗi người chứ không phải là của giáo hội của chư tôn. Phẩm Tòng Địa dõng xuất
* Tội lỗi vốn vô căn. Nên nổ lực trên lãnh vực tìm cầu huệ trí để đáp đền công ơn hóa độ của Như Lai. theo tinh thần tri ân và báo ân.
Tóm kết; Thượng tọa nhắc: Chữ trẻ nên dùng để chỉ thành phần Huynh Trưởng. Thành phần thực hiện mục đích của tổ chức. Chữ Trẻ chỉ cho hạnh ANH NHI. Không phân biệt, so sánh, lấy bỏ, nhơ sạch, dính mắc. Trên căn bản nầy Tôi xin nhắc bốn khía cạnh thế gian khéo chớ có quên:
- Năng động
- Sáng tạo.
- Ham cái mới.
- Thích cái đẹp.
- Rất mong anh chị em quan tâm.

Đề Tài 4: Các Thí Dụ trong kinh Pháp Hoa, ứng dụng qua đời sống người Huynh Trưởng.
Huynh Trưởng Nguyễn Cường BHD Khánh Hòa bảo vệ độc lập. Thuyết trình viên trình bày ngắn gọn rằng từ Huy phù cấp hiệu. Cơ cấu tổ chức kiến lập nhân sự Đàn Đội, Chúng, Đoàn đều trên nền tản kinh Pháp Hoa. Sau đó anh đi vào ba châu bảy dụ cụ thể. Rất tiếc, nội dung khá nhưng cách trình bày và năng khiếu diễn giảng thuyết trình con có hạn. Do vậy thầy mới dạy:
“Công phu nghiên cứu và kể cả phần hàm dưỡng tu tập đáng khen, nhưng không có năng khiếu trình bày, cần phải đào luyện, nhất là việc thực hiện ba châu bảy dụ, xây dựng bản thân đạt cứu cánh ngũ thừa để tiến lên Phật thừa.”

Đề Tài 5: Tư Tưởng Đạo Đức người Nữ trong kinh Thắng Man.
Chị Tâm Hiếu BHD/GĐPT Bà rịa-Vũng Tàu và 5 ACE khác đồng Bảo Vệ. Diễn giả học viên. Kinh nghiệm các toán bảo vệ và giải trình vấn nạn của các toán trước chị tuân thủ giờ giấc trình bày yếu chỉ của kinh là Con Đường Bồ Tát Đạo. Thực Hành Bồ Tát Hạnh qua QUY-GIỚI-NGUYỆN-HÀNH. Cụ thể hóa qua 10 Đại Thọ và ba Đại Nguyện.

Đề Tài 6: Đối Tượng Đoạn trừ trong kinh Kim Cang
HT Lê Quang Vinh BHD/GĐPT/Bình Định và 7 HT đồng bảo vệ. Diễn giả trình bày và giải trình vấn nạn: 4 tướng NHÂN NGÃ, CHÚNG SANH, THỌ GIẢ. Nhưng lúng túng khi Hội đồng giám khảo đặt v/đ 4 tướng ấy ở đâu và làm thế nào để đoạn trừ. Cuối cùng thầy yêu cầu các HT hiện diện bất cứ thành phần nào nên phát biểu phần cốt lỏi nầy. Anh Nguyên Hạnh có mời anh Thị Nguyên. Anh Trình bày:
“ Thân tứ đại của mỗi chúng ta với vũ trụ bên ngoài vốn không hai. Nho gia bảo “Mỗi con người là một tiểu vũ trụ. Cho nên khi tất cả chúng sanh trong ta được độ, thì chúng sanh trong vũ trụ cũng tức khắc được độ. Do đó mới nói không có chúng sanh nào được độ, và từ đó các tướng NHÂN,NGÃ,THỌ GIẢ, thảy đều tiêu diệt. Làm sao độ được tất cả chúng sanh trong ta? Chỉ có công phu hàm dưỡng hành tri miên mật sáu ba la mật mà kinh Bát nhã gọi là HÀNH THÂM BÁT NHÃ BA LA MẬT. Đó là chìa khóa mở cửa Huệ Trí. Đó là gươm báu đoạn trừ bốn tướng giải thoát toàn bộ chúng sanh. Bản lai diện mục hiện tiền.

Đề tài 7: Ý Nghĩa Tử Thiên Xã Hội qua kinh Kim Cang.
HT Nguyễn Thị Thanh Hải BHD Khánh Hòa và 8 học Viên đồng bảo vệ. Nhóm bảo vệ cho rằng. HÀNH THÂM BÁT NHÃ BA LA MẬT. Hành thâm Thiện Hạnh thì vấn đề từ thiện xã hội được nêu lên hàng đầu. Khi sự thực hành nhuần nhuyễn. kinh gọi là Tam luân không tịch. không có người cho, không có vật cho, không có người nhận. Thật tướng các pháp sẽ hiển bày. Hành giả nào phải nhọc tâm.

Đề Tài 8: CHỮ TÂM TRONG KINH LĂNG NGHIÊM.
HT Thái Thương và 5 HT đồng bảo vệ. Đây là đề tài chót, nhưng khá gây hấp dẫn. Học Viên giải trình cho đây là vấn đề cốt lỏi, bởi không quán triệt tâm và ta không hai thì mọi hành trình tu chứng và dấn thân đều không đạt thắng quả. Nhưng chất vấn: Thế thì Tâm là cái gì làm sao nó hiển lộ và làm thế nào để hành xử. Tranh luân và giải trình khá sôi nổi nhưng đạo tràng khó thâm nhập đạo ý. Nhưng theo Ban Giám Khảo yêu cầu Bảo Huynh giải thích thêm. Bảo Huynh của chị Thái Thương lưu ý hành giả phải quán soi thân tâm trong từng vấn đề nhiệm nhặt. Cái gì thường trú với ta không rời ta trong sát na. Cái đó là chủ thể là Ta, là tâm ta. Cái gì luôn đến đi đổi thay. Nó là khách thể, thí dụ như thân xác, vui buồn vinh nhục, hạnh phúc, khổ đau, thành công, thất bại v.v... Ta lấy khách làm ta, nên khi khách đến và đi buồn vui theo đó mà xuất hiên. Ta vong thân, vong bản mà không biết. Chỉ bảy lần dụ tâm để quy kết Tánh Thấy Tánh Nghe là thường trụ cùng dụ chứng cụ thể. Đã thường trụ mà là vô tướng nên bàn bạc khắp pháp giới nên việc hành xử không lỗi.

Buổi lễ giải trình luận văn khép lại. Thực hiện nghi thức hành chánh bế mạc là xong, nhưng điểm qua khuôn mặt 65 học viên gồm đủ mọi thành phần trong xã hội với một màu Lam thân thương ta mới thấy tính hy hiến của tổ chức với tổ chức với đạo pháp với dân tôc. Thầy Cố Vấn chứng minh dặn dò học viên một số nét cơ bản để hình thành luận văn, bảo vệ luân văn và trình báy luận văn. và hồi hướng công đức. Xin chúc tất cả vạn sự lành để đón mùa xuân về.

Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma ha tát./

gdptthegioi