Chương Trình Lễ Khai Mạc Chiêm Bái Phật Ngọc

TU VIỆN PHÁP VƯƠNG
715 Vista Ave., Escondido, CA 92026  –  ÐT: (619) 283-7655 / (760) 739-8063


Chương Trình
Lễ Khai Mạc Chiêm Bái Phật Ngọc
Chủ Nhật, ngày 07 tháng 02 năm 2010

 

- 01:00 giờ chiều:  Chư Tôn Ðức Tăng Ni và Ðồng hương Phật tử tề tựu về Tu Viện Pháp Vương. (Welcome the Sangha and guests to Phap Vuong Monastery)

- 02:30 giờ chiều:    Lễ Tác Bạch cung thỉnh chư Tôn Trưởng Lão HT chứng minh (Receptive Proscession of the Sangha)

- 02:40 giờ chiều:   Cung thỉnh Ðại Tăng quang lâm Lễ Ðài (Ceremonial ritual staffs invite the Shangha to the stage - Inviting the Sangha and guests to be seated)

- 03:00 giờ chiều:   Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Ðại diện quan khách cắt băng Khai Mạc.

- Lễ chào cờ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Phật giáo, phút nhập Từ Bi quán.

- Giới thiệu thành phần tham dự (Introducing the participants)

- Diễn văn Khai mạc (Opening address speech)

- Lời phát biểu của ông Ian Green (Mr. Ian Green, Chairman of the Jade Buddha for Universal Peace Project, briefs the Jade Buddha history and Its world tour)

- Lời phát biểu của các giới chức chính quyền (Speech of the government members)

- Ðạo Từ của Hòa Thượng chứng minh (Vindicative speech of the most honor venerable)

- Nghi lễ cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc (Chanting the Sutra and Praying ceremony for World Peace)

- Hồi hướng.

- Thả bồ câu, bong bóng (Ceremony of the flying balloons & pigeons as symbols of peace)

- Lời Cảm tạ (Hearty thanks)

- Cung thỉnh chư Tôn Ðức Tăng Ni về trai đường dược thực (Luncheon for the Shangha)

- Quý Ðồng hương, Phật tử tiếp tục chiêm bái Phật Ngọc (Jade Buddha exhibition begins)

 

Ban Tổ Chức