Vui Xuân Hiện Tiền

Xuân đến,

Ánh ngọc lung linh

Điểm hồng sắc tuyết

Đầu cành trổ mai.

 

Xuân nồng,

Hương tâm thơm ngát

Chân thường ngã tịnh

Vui xuân hiện tiền.

 

Đón Xuân nơi Milwaukee, ngày 10/1/2008 

Thích Nữ Giới Hương