Diễn văn bế mạc Đại Giới đàn Minh Hoằng

http://chutluulai.net/forums/picture.php?albumid=61&pictureid=659
Ban Kiến Đàn chúng con vô cùng hân hoan trước sự thành tựu viên mãn của Đại Giới Đàn Minh Hoằng. Trong 3 ngày qua, quý Ngài đã “bất từ bì quyện” trao truyền giới pháp, tác thành Giới thân Huệ mạng cho hơn ngàn giới tử. Trước ân đức cao dày này, chúng con kính cẩn chí thành đảnh lễ.

Nhận lãnh Phật sự tổ chức Đại Giới Đàn đúng vào thời điểm Giáo hội đang chú tâm vào Đại lễ Khánh thành Tổ Đình Từ Đàm, là điều chúng con khá lo lắng, vậy mà cả hai Đại lễ đều diễn ra thật vuông tròn. Trước hết trên nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, Chư tôn Hòa thượng gia tâm cầu nguyện, Tăng, Ni Phật Tử chung lòng gánh vác, ngoài ra quý cấp lãnh đạo nhà nước đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Giáo Hội. Riêng phần Ban Kiến Đàn, chúng con đã đoàn kết, trách nhiệm nên mọi quy trình tiến hành Giới đàn đều đã rất tốt đẹp. Từ hình thức tổ chức nghiêm trang của Giới đàn, đã nói lên tiềm lực của Phật Giáo Huế, và bên trong dòng Thiền Minh Hoằng Liễu Quán đạo mạch vẫn đang hưng vượng. Về tương quan xã hội thì Phật Giáo Huế thể hiện rất rõ nét hướng đi đồng hành cùng dân tộc trong mọi Phật sự.

Giới Đàn mang Tôn hiệu Minh Hoằng đang nhắc nhở cho các Phật tử, nhất là các giới tử hôm nay về một vị Tổ Sư đạo hạnh nghiêm tịnh, về một tâm nguyện cao vời, khơi tỏ và rộng truyền ánh sáng chánh pháp. Dù trong giai đoạn mà quê hương Ngài đang gặp cảnh thay ngôi đổi chủ của nhà Minh, nhà Thanh, và nơi dừng chân cũng lắm phân ly loạn lạc, nhưng tất cả trở duyên ấy như để làm sáng thêm tâm nguyện của Tổ.

Cùng toàn thể các vị tân thọ giới! Sau thời gian thúc liễm thân tâm tại Giới đàn này để cầu thọ giới pháp, và nay đã được như tâm nguyện. Trong những lời giáo huấn, các vị đã đón nhận được từ quý Ngài khai đạo giới tử những lời dạy bảo ân cần, nhắc nhủ về tính quan trọng của giới. Giới luật Phật chế là kim chỉ nam cho các giới tử trên đường tu tập tìm cầu giải thoát. Tam Sư Thất Chứng đã từ mẫn trao truyền giới pháp cho các vị rồi, từ giờ quan trọng là các vị phải học hỏi, suy nghĩ và cố gắng hành trì nghiêm chỉnh. Nếu thọ lãnh giới để xem đó như là bảo vật trang hoàng ngoài thân, rồi ngã mạn cống cao, thì chính là các vị đang tự phá hoại bản nguyện cao quý của mình, và làm thương tổn cho Đạo. Muốn trưởng dưỡng đạo nghiệp, không gì hơn, các vị nên ghi nhớ về ngày hôm nay, nhớ những lời cảm niệm của mình khi dâng lên các bậc Ân Sư trong giờ phút trong sáng nhất. Các vị cần luôn tưởng nhớ về ân Thầy như Kinh đã ghi rõ: "Với lòng Từ Bi cao cả, Thầy huấn dụ khuyến khích chúng ta một cách liên tục trong việc tu hành, mong đưa chúng ta ra khỏi sinh tử, đến bờ giác. Mọi việc đều muốn lợi ích cho ta, để làm cho ta thấy được Chư Phật, diệt trừ cho ta mọi thứ phiền não, để làm cho ta vĩnh viễn ở trong bản thể bất sinh diệt."

Trong giờ phút này mãi sẽ là ấn tượng an lạc sâu sắc nhất trong lòng các vị, Ban Kiến đàn kỳ vọng mỗi vị tân thọ giới dù gặp thuận duyên hay nghịch duyên cũng quyết giữ gìn giới luật tinh nghiêm để báo đáp mọi thâm ân. Mong các vị nếm được nhiều pháp lạc trong hành trì giới luật.

Đến đây Phật sự đã hoàn mãn, lần nữa Ban Kiến đàn chúng con chí thành đảnh lễ thù ân Trưởng Lão Đường Đầu Hòa thượng, Chư vị Giới sư, kính chúc quý Ngài phước huệ nhị nghiêm.
Tất cả công đức của Tăng Ni Phật Tử, đã góp phần xây dựng cho Đại Giới đàn Minh Hoằng thành công rực rỡ, cũng xin nguyện hồi hướng lên ngôi Tam Bảo nguyện cầu: Quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

HT. Thích Giác Quang