Giới Thiệu Ý Nghĩa Việc Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

- Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni

- Kính Thưa Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử

- Kính Thưa Quý Liệt Vị

Như trong kinh đã dạy thì: Sự xuất hiện của Đấng Thế Tôn nhằm mở bày con đường Giác Ngộ giải thoát cho chúng sanh trong lục đạo, tiến đến quả vị Niết Bàn tối hậu trong tương lai (khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật). vì vậy, trong 49 năm thuyết pháp của Ngài không ngoài mục tiêu cao cả là chứng đắc quả vị Niết Bàn Phật đà tối hậu. Nhưng muốn giáo pháp trường tồn phải lấy giới luật làm Thầy và có người thừa kế: ( “Tam Thế Chư Phật dĩ giới luật vi sư” và “Tỳ ni tạng trụ Phật Pháp diệc trụ, Tỳ ni tạng diệt Phật Pháp diệc diệt”).

altDo đó, từ khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được thành lập năm 1981 đến nay, các tỉnh thành trong cả nước đã cố gắng tổ chức các giới đàn truyền giới cho Tăng Ni và Phật Tử tại gia với trách nhiêm là: “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”, thực hiện tính kế thừa tre tàn măng mọc, nhằm duy trì mạng mạch giáo pháp của Như Lai. Các Tăng Ni Phật Tử sau khi thọ nhận giới vức do thập sư trao truyền, một mặt lo tu tập bản thân để nâng cao đức hạnh. Mặt khác thể hiện công hạnh lợi tha là hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh (hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp).

Với ý nghĩa to lớn ấy, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Gia Lai thể theo nguyện vọng của Tăng Ni và Phật Tử tại tỉnh nhà, sẽ cố găng tổ chức Đại Giới Đàn Cam Lộ vào dịp lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia (19-9 Âl). Đại Giới Đàn này được mang tên là “Giới Đàn CAM LỘ”, theo nghĩa đen thì Cam Lộ là do sữa tôi luyện biến thành Tô Đề Hồ, và cuối cùng thành chất Cam Lộ, chất sữa Cam Lộ này có mùi vị thơm ngon trị được bệnh gầy ốm khiến cho thân thể lành mạnh. Nói theo tính cách đạo lý thì Cam Lộ là một chất nước thơm mát đựng trong tịnh bình của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Do thần thông diệu dụng, Ngài Quán Thế Âm dùng cành dương chấm nước cam lộ rảy vào thân thể chung sanh, khiến cho chúng sanh lành mạnh, an vui, tất cả phiền não đều được tiêu trừ, thân tâm được an lạc giải thoát cung như người thọ giới nếu biết tu hành, giữ đúng giới luật thì thân tâm được an lạc giải thoát.

Với tư cách là Trưởng Ban Kiến Đàn, tôi xin chân thành cầu mong Chư Tôn Đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh ủng hộ tinh thần và vật chất, quý cấp chính quyền giúp đỡ về mặt hành chính và nhất là các Phật Tử gần xa, góp công góp của một cách đắc lực để việc tổ chưc Giới Đàn Cam Lộ sắp đến đạt thành quả viên mãn. Ban Kiến Đàn chúng tôi xin chân thành tri ân.

Cuối cùng xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. kinh chúc quý cấp chính quyền dược dồi dào sức khỏe, chúc quý thiện nam tín nữ xa gần được thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Xin trân trọng kính chào quý liệt vị!

Thay Mặt Ban Kiến Đàn Giới Đàn Cam Lộ

Trưởng Ban

HT.Thích Viên Quán

(chuaminhthanh.com)