Quyét Lá Vàng Rơi

 

     Trẻ thơ bắt bướm đùa chơi,

        Mẹ tôi đi nhặt lá rơi sân chùa,

        Quét đi bụi  bẩn trên sân..!

       Sạch sân sạch cả trí tâm người nhìn.