Thử Thách

 

       Xem thần sắc người ở nơi phiền tạp.
       Hỏi việc ngặt nghèo Thử trí thông minh.
       Giao của tiền xem thử lòng nhân!
       Phó nguy biến để dò lòng tiết nghĩa.

      Cho gần gủi Xem lòng hiếu nghĩa.
      Cho sống xa Thử dạ trung thành.
      Cho lợi quyền thử đức hiền nhân.
      Cho khổ hạnh thử lòng kiên nhẫn.

      Tham, Sân, Si, Gốc nguồn Tam Độc.
      Khó xa rời bản Tánh trần gian...
      Được Thân người quả phước trời Ban.
      Do "tam độc" xoay vào biển khổ !!!