Chữ Tâm

 

  Tâm như giòng nước mát
  Thân tự tại an nhiên..
  Lời thị phi chẳng thiết
  Ý chánh niệm pháp thiền

  Pháp âm lời vi diệu
  Tỏa sáng phá vô minh
  Cứu Trời, Người thoát khổ
  Chuyễn luân độ chúng sinh