Chương trình Ngày Về Nguồn

Chương trình Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư lần thứ II, được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, Hoa Kỳ vào ngày 18 & 19 tháng 9, năm 2008, được chư tôn đức trong Ban Tổ Chức phối hợp với Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại đề ra như sau. Kính thông báo đến chư tôn thiền đức Tăng Ni để liễu tri.


Chương trình Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư năm 2008 tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California

Chương trình Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư lần thứ II, được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, Hoa Kỳ vào ngày 18 & 19 tháng 9, năm 2008, được chư tôn đức trong Ban Tổ Chức phối hợp với Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại đề ra như sau. Kính thông báo đến chư tôn thiền đức Tăng Ni để liễu tri.

CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY VỀ NGUỒN 2008

THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2008:

-  08:00 PM: Cung An Chức Sự (tại Chùa Bát Nhã)

-  10:30 PM: Chỉ tịnh (Khách sạn)  

 

THỨ NĂM, NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2008:

-  05:00 AM: Thức chúng

-  06:00 AM: Lễ Phật Cầu Nguyện (Khách sạn)

-  06:45 AM: Huấn từ của Trưởng Lão Hòa Thượng

-  07:00 AM: Điểm tâm (Khách sạn)

-  08:00 AM: Lễ Khai Mạc (Khách sạn)

-  09:00 AM: Thuyết trình và hội thảo (Khách sạn)

-  11:30 AM:  Phóng tham

-  12:00 PM:  Thọ trai (Khách sạn)

-  01:00 PM:  Chỉ tịnh

-  02:00 PM:  Thuyết trình và hội thảo (Khách sạn)

-  06:00 PM:  Dược thực (Khách sạn)

-  08:00 PM:  Thuyết trình và hội thảo (Khách sạn)

-  10:00 PM:  Chỉ tịnh (Khách sạn)

 

THỨ SÁU, NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2008:

-  05:00 AM:  Thức chúng

-  06:00 AM:  Lễ Phật Cầu Nguyện (Khách sạn)

-  06:45 AM:  Huấn từ của Trưởng Lão Hòa Thượng

-  07:00 AM:  Điểm tâm (Khách sạn)

-  08:00 AM:  Thuyết trình và hội thảo (Khách sạn)

-  10:00 AM:  Phóng tham (Xe đưa về Chùa Bát Nhã)

-  11:30 AM:  Kỵ Tổ và Trai Tăng (Chùa Bát Nhã)

-  01:30 PM:  Chỉ tịnh

-  02:30 PM:  Đúc kết thuyết trình và hội thảo

-  04:00 PM:  Lễ Bế Mạc (Chùa Bát Nhã) 

 ____________________

 

Địa chỉ khách sạn:

Huntington Beach

7667 Center Ave

Huntington Beach, CA 92647.

Phone: (877) 891-0123.

Xin lưu ý:  Chương Trình này có thể được Ban Tổ Chức và Đại Tăng uyển chuyển thay đổi để thích ứng với thời gian và hoàn cảnh sở tại.