Đại Giới Đàn Viên Ngộ 25,26,27,28/3/2010 tại Chùa Kim Cang

Đại Giới Đàn Viên Ngộ 25,26,27,28/3/2010 (nhằm ngày 10,11,12,13/02/Canh Dần) tại Chùa Kim Cang

Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Long An trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại Giới Đàn Viên Ngộ ngày 25,26,27,28/3/2010 (nhằm ngày 10,11,12,13/02/Canh Dần) tại Chùa Kim Cang, ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (địa điểm dành cho giới tử Tăng) và Chùa Thiên Phước, khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh, Tp. Tân An (địa điểm dành cho giới tử Ni)

          GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM        

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 030/TB/BTS/VII Tân An, ngày 11 tháng 10  năm 2009

THÔNG BÁO

Về việc Tổ Chức Đại Giới Đàn Viên Ngộ

Kính gởi : - Ban Trị Sự các Tỉnh-Thành hội Phật giáo.

-Chư Tôn Đức Giáo Phẩm.

- Ban Đại Diện, Đại Diện PG huyện thị.

-Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Kính bạch Chư Tôn Đức !

Căn cứ các điều từ điều 31 đến điều 40, chương VII, Nội qui Ban Tăng sự TW GHPGVN, ngày 10/02/2009, phần qui định về Giới đàn – Giới tử - An cư sinh hoạt định kỳ.

Căn cứ công văn số 006/KH/BTS/VII, ngày 15/9/2009, của thường trực Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Long An về phương hướng hoạt động Phật sự của Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Long An năm 2010.

Căn cứ tinh thần phiên họp thường lệ của Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Long An, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (nhằm ngày 26/8/Kỷ sửu). Nay thường trực Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Long An trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại Giới Đàn Viên Ngộ ngày 25,26,27,28/3/2010 (nhằm ngày 10,11,12,13/02/Canh Dần) tại Chùa Kim Cang, ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (địa điểm dành cho giới tử Tăng) và Chùa Thiên Phước, khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh, Tp. Tân An (địa điểm dành cho giới tử Ni) như sau :

I/ Đối Tượng Được Đăng Ký Thọ Giới :

Tất cả Tăng Ni xuất gia trong và ngoài tỉnh.

II/Điều Kiện Được Thọ Giới :

1. Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni :

a. Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh)

b. Không vi phạm Pháp luật của Nhà nước.

c. Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

d. Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa Ma na (Ni) ít nhất là 02 năm.

e. Có trình độ tốt nghiệp Trung cấp Phật học hay tương đương. Có trình độ văn hoá tốt nghiệp phổ thông trung học (lớp 12) hoặc tương đương đối với giới tử có tuổi đời dưới 30.

f. Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.

2. Thọ giới Sa di, Sa di Ni :

a. Tuổi đời từ 16 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

b. Không vi phạm Pháp luật của Nhà nước.

c. Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

d. Có thời gian tu học ít nhất là 02 năm , tính từ ngày cấp giấy chứng nhận xuất gia.

e. Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở (lớp 9) hoặc tương đương.

f. Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tuỳ theo hệ phái.

g. Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.

3. Thọ giới Thức xoa Ma na

a. Tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

b. Không vi phạm pháp luật nhà nước.

c. Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần. d. Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất là 02 năm.

c. Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở (lớp 9) hoặc tương đương.

e. Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tuỳ theo hệ phái.

f. Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn

4. Thọ giới bồ tát giới (dành cho Phật tử).

Quí Phật tử tại gia phát tâm thọ Bồ tát giới để tu học phải liên hệ, đăng ký với Ban tổ chức (theo mẫu đăng ký) trước ngày 26/3/2010 (nhằm ngày 11/02/Canh Dần) để Ban tổ chức sắp xếp.

III/ Giới Tử Ngoài Tỉnh :

Đối với Tăng Ni ngoài tỉnh đủ điều kiện để thọ các phần giới thì cần phải được sự giới thiệu của Ban Trị Sự Tỉnh – Thành hội Phật giáo.

IV/ Hồ Sơ Thọ Các Giới :

1. Hồ sơ thọ giới Tỳ kheo Tăng :

- 02 đơn xin thọ giới.

- 02 giấy giới thiệu thọ giới (nếu có)

- 02 bản sao chứng điệp thọ giới Sa di (có chứng thực).

- 02 bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- 02 bản sao CMND (có công chứng)

- 02 bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp cao nhất (có công chứng).

- 03 ảnh 3x4 và 03 ảnh 2x3 (dán vào mẫu ghi thông tin giới tử).

2. Hồ sơ thọ giới Tỳ kheo Ni :

- 02 đơn xin thọ giới.

- 02 giấy giới thiệu thọ giới (nếu có)

- 02 bản sao chứng điệp thọ giới Thức xoa (có chứng thực).

- 02 bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- 02 bản sao CMND (có công chứng)

- 02 bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp cao nhất (có công chứng).

- 03 ảnh 3x4 và 03 ảnh 2x3 (dán vào mẫu ghi thông tin giới tử).

3. Hồ sơ thọ giới Thức xoa :

- 02 đơn xin thọ giới.

- 02 giấy giới thiệu thọ giới (nếu có)

- 02 bản sao chứng điệp thọ giới Sa di Ni (có chứng thực).

- 02 bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- 02 bản sao CMND (có công chứng)

- 02 bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp cao nhất (có công chứng).

- 03 ảnh 3x4 và 03 ảnh 2x3 (dán vào mẫu ghi thông tin giới tử).

4. Hồ sơ thọ giới Sa Di Tăng – Sa Di Ni :

- 02 đơn xin thọ giới.

- 02 đơn xin phát nguyện xuất gia (01 bản chính và 01 bản sao).

- 02 giấy giới thiệu thọ giới (nếu có)

- 02 bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).

- 02 bản sao CMND (có công chứng)

- 02 bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp cao nhất (có công chứng).

- 03 ảnh 3x4 và 03 ảnh 2x3 (dán vào mẫu ghi thông tin giới tử)

V/ Nội Dung Ôn Thi Thọ Giới :

1. Đối với giới tử thọ giới Tỳ Kheo và Tỳ kheo Ni.

* ý nghĩa 2 thời khóa tụng hàng ngày.

* Kinh Thập Thiện, Kinh Di Giáo, Kinh Bát Đại Nhân Giác.

* Luật Tỳ Ni, Oai Nghi, Qui Sơn Cảnh Sách, Luật Sa Di, Sa Di Ni thập giới.

* Ngũ đức Sa di, thập số Sa Di.

* Lịch sử Đức Phật Thích Ca, lịch sử Thập Đại Đệ Tử Phật.

* Tam pháp ấn (vô thường, vô ngã, khổ không).

* Thập nhị nhân duyên.

* Tứ diệu đế

2. Đối với giới tử thọ giới Sa di, Sa di Ni, Thức xoa.

* Lịch sử Đức Phật Thích Ca.

* Lược sử thập đại đệ tử Phật.

* Nắm vững 10 bài Phật Học Phổ Thông khóa I.

* Thuộc lòng 02 thời công phu hàng ngày.

* Thuộc lòng Luật Tỳ Ni, Oai Nghi

3. Hình thức thi:

a. Đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni :

- Thi vấn đáp và thi luận.

b. Đối với giới tử thọ giới Sa di, Sa di Ni và Thức xoa Ma na :

- Thi vấn đáp.

Tất cả giới tử đều phải đạt điểm trung bình trở lên. Nếu dưới điểm trung bình thì giới tử sẽ không được truyền giới và phải hẹn lại đàn giới của những năm sau xin dự thi lại.

VI/ Thời Gian Phát Hành và Nhận Hồ Sơ :

1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ.

Tăng Ni liên hệ Chùa Thiên Khánh, phường 4, Tp. Tân An, tỉnh Long An, ĐT 072.3826908 để được hướng dẫn và cấp phát hồ sơ kể từ ngày ra thông báo này.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.

- Tất cả các hồ sơ thọ giới được nhận tập trung tại Chùa Thiên Khánh, phường 4, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

- Hồ sơ thọ giới được nhận đến hết ngày 15/3/2010 (nhằm ngày 01/02/Canh Dần). Ban tổ chức không giải quyết những hồ sơ nộp trễ ngày hoặc thiếu những qui định trên.

VII/ Lệ phí phát hành hồ sơ và cấp chứng điệp :

Lệ phí phát hành hồ sơ là 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng).

VIII/ Thời Gian Mở Đại Giới Đàn :

Tất cả giới tử đều phải có mặt tại Chùa Kim Cang (Tăng) và Chùa Thiên Phước (Ni)  trong ngày 24/03/2010 (nhằm ngày 09/02/Canh Dần) để 06 giờ sáng ngày 25/3/2010 (nhằm ngày 10/02/Canh Dần) làm các thủ tục cần thiết trước khi thọ giới và ở lại thọ giới đến hết ngày 28/3/2010 (nhằm ngày 13/02/Canh Dần).

Chú ý : Trong thời gian làm thủ tục, giới tử vắng mặt thì Ban Tổ Chức sẽ loại hồ sơ.

Vậy thường trực Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Long An kính thông báo đến Chư Tôn Đức Tăng Ni được biết và phổ biến đến quí vị Tăng Ni thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này.

Kính chúc Chư Tôn Đức “Thân tâm thường lạc - Phật sự viên thành”.

Vậy thường trực Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Long An kính thông báo đến Chư Tôn Đức Tăng Ni được biết và phổ biến đến quí vị Tăng Ni thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này.

Kính chúc Chư Tôn Đức “Thân tâm thường lạc - Phật sự viên thành”.

TUN. BAN TRỊ SỰ THPGLA

Nơi nhận : TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ

- TB, các phó TB “để biết”;

- Như trên “thực hiện”;

- Lưu Vp.                                                       (đã ký và đóng dấu)

                                                                 Thượng Tọa Thích Thiện Huệ