GIAO THỪA KHAI BÚT


Hương trầm đêm nở ngàn hoa
Đất trời bẽn lẽn giao thoa ngoài thềm
Chùa bên rạng rỡ sắc đèn
Trống chuông Bát Nhã ngân rền đón Xuân
Bút khai thơ Đạo mấy vần
Thơm trang vở mới trắng ngần tâm tư
Mênh mang giữa biển ngôn từ
Chữ Tình chữ Nghĩa chữ Tu chữ Thiền
Ngoài kia trừ tịch thẩm đen
Trong này sáng ấm nỗi niềm lạc an
Bút đưa từng nét khẽ khàng
Từng câu sám hối, từng hàng nguyện mong
Đường Đời người bước thong dong
Và tôi nẻo Đạo một lòng quy y!

Tâm Không Vĩnh Hữu