Yên Sơn cảm tác

Ẩm trà trên đỉnh non thiêngalt
Ngắm mù sương tỏa ưu phiền nhẹ bay
Yên sơn cõi Phật chốn này
Gậy thiền xuống núi có mây theo cùng
Ta và mây – dấu chân chung
Rong chơi từ thuở bập bùng tiền thân.

Chơn Không