Sát na lục bát

Thời gian đứng cạnh bụi tre
Nghe con chim nhỏ hót hè sang đông
Sát-na sinh tử bềnh bồng
Vớt ra thấy một nụ hồng đầy gai.


Thời gian đếm một thành hai
Níu tầng mây mỏng chép bài kinh không
Sát-na sinh tử trăng lồng
Hư vô mỏi mắt đèn chong đêm mờ.


Tập tin:Wooden hourglass 3.jpg

Thời gian ngồi giữa câu thơ
Chữ chìm, chữ hiện một bờ cỏ lau
Sát-na sinh tử dãi dầu
Con thuyền Bát nhã đi lâu cũng về.

Thời gian xao xác bốn bề
Kinh qua sử lịch còn mê dặm ngàn
Sát-na sinh tử cuối hàng
Tuệ thiền xoá hết lang thang nhị trùng.

Am Mây Tía, 10.2005

Minh Đức Triều Tâm Ảnh