Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn

Hãy biết ơn những người khiển trách ta

vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ.

Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã

vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.

Hãy biết ơn những người bỏ rơi tahttp://phusaonline.free.fr/images/HoaSen.jpg

vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.

Hãy biết ơn những người đánh đập ta

vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.

Hãy biết ơn những người lường gạt ta

vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.

Hãy biết ơn những người làm hại ta

vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.

Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu.

 

 

Living in a Grateful World

 

Be grateful to those who have hurt or harmed you

For they have reinforced your determination

Be greteful to those who have made you stumble

For they have strengthened your ability

Be grateful to those who have abandoned you

For they have taught you to be independent

Be grateful to those who have hit you

For they have reduced your karmic obstacles.

Be grateful to those who have deceived you

For they have deepened your insight.

Be grateful to those who have denounced you

For they have increased your wisdom and concentration

Be grateful to those who have made you

FIRM & RESOLUTE and Help in your Achievement.

 

 

Trích những lời khai thị vàng ngọc của Tịnh Không Pháp Sư.