Hình ảnh: Chùa Minh Thành nơi sẽ diễn ra Đại Giới Đàn Cam Lộ lần đầu tiên tại 3 tỉnh Tây Nguyên

Hình ảnh: Chùa Minh Thành nơi sẽ diễn ra Đại Giới Đàn Cam Lộ lần đầu tiên tại 3 tỉnh Tây Nguyên Thời gian Từ ngày 24-28 tháng 10 năm 2010 (17-21/ 9 năm Canh Dần).

alt
alt
alt
alt
altalt
alt
alt
alt
altalt
altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt


altaltaltaltaltaltaltaltaltalt

altaltaltaltaltaltaltaltaltalt


altaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

chuaminhthanh.com