Kính mừng đại lễ Vesak

image

Vô ưu
Chớm nở trần gian
Thế Tôn
Nhẹ bước vượt ngàn phong ba
Lâm Tỳ Ni
Hóa hiện Ta Bà
Sen vàng
Nâng gót vị tha độ đời
Nhạc trời
Hòa tấu muôn nơi
Trăm hoa
Đua nở mỉm cười kính dâng
Quay về
Bờ giác tự thân
Con thuyền
Trí tuệ xóa dần vô minh
Phá tan
Xiềng xích hữu tình
Đượm nhuần
Mưa pháp sắc thinh ảo huyền
Từ bi
Nguyện lực vô biên
Xóa bờ
Ngăn cách
Đảo điên kiếp người.

 

Nẻo Xa

(phapluanonline.com)