Kinh Tăng Chi Bộ 1-4, Mục lục tổng quát

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TĂNG CHI BỘ

TẬP I

(Số thứ tự 21)

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Ấn hành PL. 2540 - 1996

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

của

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

1.     Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

2.     Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH

3.     Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU

4.     Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

5.     Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG

6.     Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT

7.     Hòa thượng MAHÀ SARAY

8.     Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM.

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU

Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THANH TỪ

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

Trưởng ban Thư ký: Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN

Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư

MC LC KINH TĂNG CHI BỘ TP I

Chương Một Pháp

01. Phẩm Sắc

02. Phẩm Ðoạn Triền Cái

03. Phẩm Khó Sử Dụng

04. Phẩm Không Ðiều Phục

05. Phẩm Ðặt Hướng Và Trong Sáng

06. Phẩm Búng Ngón Tay

07. Phẩm Tinh Tấn

08. Phẩm Làm Bạn Với Thiện

09. Phẩm Phóng Dật

10. Phẩm Phi Pháp

11. Phẩm Thứ Mười Một

12. Phẩm Vô Phạm

13. Phẩm Một Người       

14. Phẩm Người Tối Thắng   

15. Phẩm Không Thể Có Ðược     

16. Phẩm Một Pháp

17. Phẩm Chủng Tử

18. Phẩm Makkhali

19. Phẩm Không Phóng Dật  

20. Phẩm Thiền Ðịnh (1)

21. Phẩm Thiền Ðịnh (2)

Chương Hai Pháp

01. Phẩm Hình Phạt

02. Phẩm Tranh Luận

03. Phẩm Người Ngu

04. Phẩm Tâm Thăng Bằng

05. Phẩm Hội Chúng

06. Phẩm Người

07. Phẩm Lạc

08. Phẩm Tướng

09. Phẩm Các Pháp

10. Phẩm Kẻ Ngu

11. Phẩm Các Hy Vọng

12. Phẩm Hy Cầu

13. Phẩm Bố Thí

14. Phẩm Ðón Chào

15. Phẩm Nhập Ðịnh

16. Phẩm Phẫn Nộ    

17. Phẩm Thứ Mười Bảy

Chương Ba Pháp

01. Phẩm Người Ngu

02. Phẩm Người Ðóng Xe      

03. Phẩm Người

04. Phẩm Sứ Giả Của Trời

05. Phẩm Nhỏ    

06. Phẩm Các Bà-la-môn

07. Phẩm Lớn

08. Phẩm Ananda     

09. Phẩm Sa-môn     

10. Phẩm Hạt Muối

11. Phẩm Chánh Giác

12. Phẩm Ðọa Xứ

13. Phẩm Kusinàra

14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ     

15. Phẩm Cát Tường

16. Phẩm Lõa Thể

Chương Bốn Pháp

01. Phẩm Bhandagàma

02. Phẩm Hành

03. Phẩm Uruvelà

04. Phẩm Bánh Xe

05. Phẩm Rohitassa

06. Phẩm Nguồn Sanh Phước

07. Phẩm Nghiệp Công Ðức

08. Phẩm Không Hý Luận

09. Phẩm Không Có Rung Ðộng

10. Phẩm Asura 

HẾT TẬP I KINH TĂNG CHI BỘ

KINH TĂNG CHI BỘ

TẬP II

(Số thứ tự 22)

MC LC KINH TĂNG CHI B TP II

Chương Bốn Pháp (Tiếp theo)

11. Phẩm Mây Mưa  

12. Phẩm Kesi

13. Phẩm Sợ Hãi

14. Phẩm Loài Người

15. Phẩm Ánh Sáng

16. Phẩm Các Căn    

17. Phẩm Ðạo Hành

18. Phẩm Tư Tâm Sở

19. Phẩm Chiến Sĩ

20. Ðại Phẩm

21. Phẩm Bậc Chân Nhân

22. Phẩm Ô Uế

23. Phẩm Diệu Hạnh

24. Phẩm Nghiệp

25. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội

26. Phẩm Thắng Trí  

27. Phẩm Nghiệp Ðạo

28. Phẩm Tham

Chương Năm Pháp

01. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học

02. Phẩm Sức Mạnh

03. Phẩm Năm Phần

04. Phẩm Sumana     

05. Phẩm Vua Munda

06. Phẩm Triền Cái

07. Phẩm Tưởng

08. Phẩm Chiến Sĩ

09. Phẩm Trưởng Lão

10. Phẩm Kakudha   

11. Phẩm An Ổn Trú

12. Phẩm Andhakavinda

13. Phẩm Bệnh

14. Phẩm Vua

15. Phẩm Tikandaki

16. Phẩm Diệu Pháp 

17. Phẩm Hiềm Hận 

18. Phẩm Nam Cư Sĩ

19. Phẩm Rừng

20. Phẩm Bà-la-môn

21. Phẩm Kimbila

22. Phẩm Mắng Nhiếc

23. Phẩm Du Hành Dài

24. Phẩm Trú Tại Chỗ

25. Phẩm Ác Hành   

26. Phẩm Cụ Túc Giới     

HẾT TẬP II KINH TĂNG CHI BỘ

KINH TĂNG CHI BỘ

TẬP III

(Số thứ tự 23)

MC LC KINH TĂNG CHI B TP III

Chương Sáu Pháp

01. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính

02. Phẩm Cần Phải Nhớ

03. Phẩm Trên Tất Cả

04. Phẩm Chư Thiên

05. Phẩm Dhammika

06. Ðại Phẩm

07. Phẩm Chư Thiên

08. Phẩm A-la-hán

09. Phẩm Mát Lạnh

10. Phẩm Lợi Ích      

11. Phẩm Ba Pháp    

12. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm

Chương Bảy Pháp

01. Phẩm Tài Sản

02. Phẩm Tùy Miên

03. Phẩm Vaji (Bạt-kỳ)

04. Phẩm Chư Thiên

05. Phẩm Ðại Tế Ðàn

06. Phẩm Không Tuyên Bố

07. Ðại Phẩm

08. Phẩm Về Luật     

09. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp

Chương Tám Pháp

01. Phẩm Từ

02. Phẩm Lớn

03. Phẩm Gia chủ

04. Phẩm Bố Thí

05. Phẩm Ngày Trai Giới

06. Phẩm Gotamì

07. Phẩm Ðất Rung Ðộng

HẾT TẬP III KINH TĂNG CHI BỘ

KINH TĂNG CHI BỘ

TẬP IV

(Số thứ tự 24)

MỤC LỤC KINH TĂNG CHI BỘ TẬP IV

Chương Tám Pháp (Tiếp theo)

08. Phẩm Song Ðôi  

09. Phẩm Niệm

10. Tham Ái      

Chương Chín Pháp

01. Phẩm Chánh Giác

02. Phẩm Tiếng Rống Sư Tử

03. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình

04. Ðại Phẩm

05. Phẩm Pancala

06. Phẩm An Ổn

07. Phẩm Niệm Xứ

08. Phẩm Chánh Cần       

09. Phẩm Bốn Như Ý Túc

10. Phẩm Tham

Chương Mười Pháp

01. Phẩm Lợi Ích

02. Phẩm Hộ Trì

03. Phẩm Lớn

04. Phẩm Upàli và Ananda

05. Phẩm Mắng Nhiếc

06. Phẩm Tâm Của Mình

07. Phẩm Song Ðôi

08. Phẩm Ước Nguyện

09. Phẩm Trưởng Lão

10. Phẩm Nam cư sĩ

11. Phẩm Sa-môn Tưởng

12. Phẩm Ði Xuống

13. Phẩm Thanh Tịnh

14. Phẩm Thiên Lương

15. Phẩm Thánh Ðạo

16. Phẩm Người

17. Phẩm Janussoni

18. Phẩm Thiện Lương

19. Phẩm Thánh Ðạo

20. Phẩm Các Hạng Người    

21. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh

22. Phẩm Không Có Ðầu Ðề

Chương Mười Một Pháp

01. Phẩm Y Chỉ

02. Phẩm Tùy Niệm

03. Phẩm Tổng

HẾT KINH TĂNG CHI BỘ